Giáo án hóa học 11 bài 44 Anđehit xeton

10 4 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 17:37

Giáo án hóa học 11 bài 44 Anđehit xeton . Giáo án hóa học 11 bài 44 Anđehit xeton Giáo án hóa học 11 bài 44 Anđehit xeton . Giáo án hóa học 11 bài 44 Anđehit xeton . Giáo án hóa học 11 bài 44 Anđehit xeton Tuần 33 (Từ 11/4/2016 đến 16/4/2016) Ngày soạn: 8/4/2016 Ngày bt u dy: Tit 65 Chơng 9: Anđehit- Xeton- Axit Cacboxylic BÀI 44: ANĐEHIT – XETON A MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết: Định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp, tính chất hố học, điều chế anđehit Kỹ HS rèn luyện để đọc tên viết công thức anđehit ngược lại Viết cơng thức đồng phân anđehit Vận dụng tính chất hoá học anđehit để giải tập Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngôn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước Ơn cũ C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình học Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm anđehit A Anđehit I Định nghĩa GV: Viết công thức vài chất Định nghĩa anđehit HCH=O, CH3-CH=O, C6H5-CH =O GV: Em thấy có điểm giống cấu tạo phân tử hợp chất hữu trên? HS: trả lời Định nghĩa: Anđehit hợp chất hữu GV ghi nhận ý kiến HS, dẫn dắt mà phân tử có nhóm (đến định nghĩa SGK CH=O) liên kết trực tiếp với gốc hiđrocacbon nguyên tử H, nhóm -CH = O khác Chú ý: Nhóm cacbonyl (-CH=O) liên kết trực tiếp với gốc Nhóm (-CH = O) gọi nhóm hiđrocacbon nguyên tử H, chức anđehit nhóm -CH=O khác Phân loại - anđehit no GV hướng dẫn HS dựa vào đặc điểm - anđehit không no cấu tạo cuả gốc hiđrocacbon số - anđehit đơn chức lượng nhóm -CH = O để phân loại - anđehit đa chức lấy ví dụ minh hoạ Anđehit no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1CHO (n ≥ 0) hay CnH2nO (n ≥ 1) Danh pháp * Tên thơng thường: GV lấy ví dụ cho HS luyện tập cách anđehit + tên axit tương ứng đọc bảng 9.1 VD: HCHO: anđehit fomic (fomandehit) CH3CHO: anđehit axetic (axetandehit) C6H5CHO: anđehit benzoic GV cho HS liên hệ với cách đọc (benzanđehit) ancol từ rút tương tự cho OHC-CHO: anđehit oxalic anđehit * Tên thay Tên hiđrocacbon tương ứng +al GV hướng dẫn HS đọc tên số ví VD: dụ anđehit HCHO: metanal CH3CHO: etanal OHC-CHO: etanđial CH3 - CH - CH2 - CHO CH3 3-Metylbutanal Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo tính chất vật lí anđehit II Đặc điểm cấu tạo tính chất vật lí Đặc điểm cấu tạo O GV cho HS quan sát mơ hình anđehitfomic từ rút đặc điểm H C cấu tạo, dự đốn tính chất hố học H chung anđehit Tính chất vật lí Anđehit có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt GV y/c HS đọc SGK từ so độ sôi độ tan nước thấp sánh nhiệt độ sôi anđehit so với ancol tương ứng anđehit khơng ancol tương ứng Giải thích? tạo liên kết hidro Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Từ cấu tạo phân tử andehit suy tính chất hố học mà có? * Hướng dẫn nhà Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần 33 (Từ 11/4/2016 đến 16/4/2016) Ngày soạn: 8/4/2016 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 66 ANĐEHIT – XETON A MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết: Định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp, tính chất hố học, điều chế anđehit Kỹ HS rèn luyện để đọc tên viết công thức anđehit, xeton ngược lại Viết công thức đồng phân anđehit, xeton Vận dụng tính chất hố học anđehit, xeton để giải tập Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước Ôn cũ C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình học Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất hóa học anđehit III Tính chất hố học Phản ứng cộng hiđro → ancol GV hướng dẫn HS viết phương trình bậc I Ni ,t phản ứng cộng tương tự anken → CH3-CH2-OH CH3-CH=O+H2  HS víêt phương trình phản ứng Ni ,t → RCH2OH TQ: RCHO + H2  0 => anđehit đóng vai trò chất oxi hố Phản ứng oxi hố khơng hồn tồn - Phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3: phản ứng tráng bạc PTHH: CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O GV mơ tả thí nghiệm SGK nêu u cầu HS quan sát tượng viết phương trình phản ứng anđehitaxetic phương trình phản ứng tổng quát t → CH3COONH4 + 2Ag↓+ 2NH4NO3 GV gợi ý cho HS: phản ứng dùng để TQ: phân biệt anđehit R-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O t → GV lưu ý trường hợp đặc biệt anđehit fomic R-COONH4 + 2Ag↓+ 2NH4NO3 Đặc biệt: HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O t → (NH4)2CO3 + 4Ag↓+ 4NH4NO3 - Phản ứng với Cu(OH)2 môi trường kiềm đun nóng R-CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH → R-COONa + Cu2O↓ + 3H2O đỏ gạch - Làm màu dung dịch brom R-CHO + Br2 + H2O → R-COOH + 2HBr - Phản ứng với O2 GV giíi thiƯu thªm xt ,t → 2R-COOH 2R - CHO + O2  => anđehit đóng vai trò chất khử R-CH2OH ← R-CHO → R-COOH Ancol anđehit axit GV y.c HS viết phản ứng cháy tổng quát anđehit no, đơn chức mạch Phản ứng cháy - Anđehit no, đơn chức, mạch hở hở nêu nhận xét 3n − CnH2nO + O2 → nCO2 + nH2O nCO2 = nH2O Hoạt động 2: Tìm hiểu điều chế ứng dụng anđehit IV Điều chế GV cung cấp cho HS PTHH tổng Từ ancol: oxi hoá ancol bậc quát điều chế anđehit sau yêu cầu R-CH2OH + CuO → R-CHO + Cu + HS viết PTHH điều chế CH3CHO từ H2O rượu tương ứng HS viết phương trình phản ứng GV: cung cấp cho học sinh phản ứng Từ hidrocacbon: ,t điều chế HCHO CH3CHO từ CH4 + O2 xt  → HCHO + H2O hiđrocacbon xt ,t → 2CH3-CHO 2CH2=CH2 + O2  0 xt ,t → CH3-CHO CH≡CH + H2O  GV y/c HS tham khảo SGK nên V Ứng dụng ứng dụng andehit SGK Hoạt động 3: Luyện tập anđehit BÀI TẬP BT6-SGK: BT6-SGK: HS trả lời BT6: a) S; b) Đ; c) Đ; d) Đ; e) Đ BT5-SGK: BT5-SGK: Hướng dẫn R-CHO + AgNO3/NH3 → RCOOH + - Viết phương trình phản ứng 2Ag + nAg = 21,6/108 = 0,2 mol => nRCHO = => tÝnh khèi lỵng CH3CHO 0,1 mol tính nồng độ phần trăm chất 50 gam dung dÞch BT7-SGK: Gäi CT chung andehit kÕ tiÕp nhau: CnH2n+1CHO Phương trình ph¶n øng CnH2n+1CHO + AgNO3/NH3 → CnH2n+1COONH4 + 2Ag nAg = 32,4/108 = 0,3 mol => nRCHO = 0,15 mol BT7-SGK: Hướng dẫn Gäi CT chung andehit kÕ tiÕp nhau: CnH2n+1CHO ViÕt ph¶n øng chung cđa andehit víi AgNO3/NH3 => tÝnh khối lợng mol phân tử CnH2n+1CHO tính giá trị CnH2n+1 (14n + 1) => tính n tìm đợc CT andehit kÕ tiÕp Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Từ cấu tạo phân tử andehit suy tính chất hố học mà có? * Hướng dẫn nhà Học làm BT SGK 6 Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ANĐEHIT – XETON (tiÕp) Hoạt động GV – HS Nội dung B Xeton I Định nghĩa GV ®a định nghĩa xeton Xeton l hp cht hu c mà phân tử có nhóm (-C = O) liên kết trực tiếp với hai gốc hiđrocacbon CH3 - C - CH3 CH3 - C - C6H5 O O Axeton axetonphenol * Danh pháp tên gốc R, R’ + xeton VD: CH3COCH3: dimetyl xeton CH3COC6H5: metylphenyl xeton II Tính chất hoá học * Phản ứng cộng hiđro → ancol GV hướng dẫn HS víêt phương trình bậc II phản ứng cộng tương tự andehit Ni ,t   → CH3-CHCH -C-CH + H 3 HS víêt phương trình phản ứng CH3 O OH ,t Ni   → R - CH - R - C - R + H2 R1 O OH - Không tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 - không phản ứng với Cu(OH)2/OH-, GV cung cấp cho HS PTHH tổng t0 quát điều chế xeton sau yêu cầu - không làm màu dung dịch Br2 HS viết PTHH điều chế CH3COCH3 IV Điều chế từ rượu tương ứng Từ ancol: oxi hoá ancol bậc t HS viết phương trình phản ứng R-CH(OH)-R1 + CuO → GV: cung cấp cho học sinh phản ứng R-CO-R + Cu điều chế HCHO CH3CHO từ + H2O hiđrocacbon Từ hiđrocacbon CH(CH3)2 +CH2=CHCH Xt: H+ OH O2 H2SO4 +CH3CCH3 O (Cumen) GV y/c HS tham khảo SGK nên V Ứng dụng ứng dụng xeton Sản xuất polime Dung môi, tổng clorofomfidofom - Nguyên liệu sản xuất polime hợp Củng cố hướng dẫn nhà * Củng c GV nhắc lại số tính chất andehit, xeton, quy tắc gọi tên chất * Hướng dẫn nhà Lập bảng so sánh andehit xeton: định nghĩa, cấu tạo, danh pháp, tính chất, điều chế Bảng so sánh anđehit xeton Anđehit Xeton Khái niệm CTTQ Danh pháp Tính chất hố học Điều chế 10 ... BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước Ôn cũ C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC... định nghĩa xeton Xeton hợp chất hữu mà phân tử có nhóm (-C = O) liên kết trực tiếp với hai gốc hiđrocacbon CH3 - C - CH3 CH3 - C - C6H5 O O Axeton axetonphenol * Danh pháp tên gốc R, R’ + xeton VD:... Nhóm (-CH = O) gọi nhóm hiđrocacbon nguyên tử H, chức anđehit nhóm -CH=O khác Phân loại - anđehit no GV hướng dẫn HS dựa vào đặc điểm - anđehit không no cấu tạo cuả gốc hiđrocacbon số - anđehit
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 44 Anđehit xeton, Giáo án hóa học 11 bài 44 Anđehit xeton

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay