Giáo án hóa học 11 bài 42 Luyện tập ancol phenol

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 17:29

Giáo án hóa học 11 bài 42 Luyện tập ancol phenol . Giáo án hóa học 11 bài 42 Luyện tập ancol phenol . Giáo án hóa học 11 bài 42 Luyện tập ancol phenol . Giáo án hóa học 11 bài 42 Luyện tập ancol phenol . Tuần 31 (Từ 28/3/2016 đến 2/4/2016) Ngày soạn: 25/3/2016 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 62 BÀI 42: LUYỆN TẬP: ANCOLPHENOL A MỤC TIÊU Kiến thức Tổng kết cơng thức phân tử, cơng thức cấu tạo, tính chất vật lí ancol, phenol Kỹ Phân tích, khái qt hố nội dung kiến thức SGK thành kết luận khoa học Rèn luyện kĩ giải tập lí thuyết tính tốn Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Chuẩn bị kiến thức mối liên hệ ancol, phenol với hiđrocacbon C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trình bày tính chất hố học phenol Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp GV cho HS tổng kết dẫn xuất hiđrocacbon cách điền vào bảng: Hoạt động 1: Nhắc lại lý thuyết Ancol no, đơn chức C2H2n+1OH Phenol (n  1) C6H5OH Bậc Bậc ancol bậc nhóm nguyên tử cacbon liên kết với chức OH Thế OH C2H2n+1OH  C2H2n+1Br Thế H 2R-OH + 2Na  2R-ONa + H2 C6H5OH + NaOH  OH C6H5ONa + H2O  C6H5OH+Na C6H5ONa+½H2 Tách H2O t CnH2n+1OH   C2H2n + H2O t 2ROH   ROR + H2O Thế H vòng benzen Phản RCH2OH + CuO  ứng oxi R-CH=O + Cu + H2O hóa RCH(OH)R + CuO  khơng R–CO-R + Cu + H2O hoàn toàn Điều chế - Từ dẫn xuất halogen, anken - Điều chế etanol từ tinh bột Hoạt động 2: Luyện tập Hoạt động GV – HS HS làm tập 3,4 (SGK) C6H5OH  Br3C6H2OH C6H5OH  (NO2)3C6H2OH - Từ benzen - Từ cumen Nội dung BT3-SGK(Tr.195) C2H5OH + Na  C2H5ONa + ½ H2 C6H5OH + Na  C6H5ONa + ½ H2 C2H5OH + NaOH  không xảy C6H5OH + NaOH  C6H5ONa + H2O C6H5OH + 3Br2  C6H2(OH)Br3 + 3HBr C6H5OH + 3HNO3  C6H2(OH)(NO2)3 BT4-SGK(Tr.195) a) Đ; b) Đ; c) Đ; d) Đ; e) Đ, g) S; h)S Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Nắm vững mối liên hệ chuyển hoá qua lại hiđrocacbon BT5-SGK: CH4 C2H2 C2H4 C2H5OH CH3COOH C6H6 C6H5Br C6H5ONa C6H5OH C6H2(OH)Br3 * Hướng dẫn nhà Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... + Cu + H2O hóa RCH(OH)R + CuO  khơng R–CO-R + Cu + H2O hồn tồn Điều chế - Từ dẫn xuất halogen, anken - Điều chế etanol từ tinh bột Hoạt động 2: Luyện tập Hoạt động GV – HS HS làm tập 3,4 (SGK)... hiđrocacbon BT5-SGK: CH4 C2H2 C2H4 C2H5OH CH3COOH C6H6 C6H5Br C6H5ONa C6H5OH C6H2(OH)Br3 * Hướng dẫn nhà Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 42 Luyện tập ancol phenol, Giáo án hóa học 11 bài 42 Luyện tập ancol phenol

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay