Giáo án hóa học 11 bài 41 Phenol

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 17:27

Giáo án hóa học 11 bài 41 Phenol . Giáo án hóa học 11 bài 41 Phenol . Giáo án hóa học 11 bài 41 Phenol . Giáo án hóa học 11 bài 41 Phenol . Giáo án hóa học 11 bài 41 Phenol . Giáo án hóa học 11 bài 41 Phenol Tuần 31 (Từ 28/3/2016 đến 2/4/2016) Ngày soạn: 25/3/2016 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 61 BÀI 41: PHENOL A MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết: Khái niệm hợp chất phenol, cấu tạo, ứng dụng phenol Học sinh hiểu: Định nghĩa, ảnh hưởng qua lại nhóm ngun tử phân tử, tính chất hố học, điều chế phenol Kỹ - Phân biệt phenol rượu thơm - Vận dụng tính chất hố học phenol để giải tập Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ôn lại cũ C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trình bày tính chất hố học ancol etylic Viết phương trình phản ứng minh hoạ Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu chung phenol I Định nghĩa, phân loại GV: Viết công thức hai chất sau lên Định nghĩa bảng đặt câu hỏi: Em cho biết Cho chất sau: giống khác cấu tạo phân tử hai chất sau đây: HS: trả lời GV ghi nhận ý kiến HS, dẫn dắt đến định nghĩa SGK Chú ý: phenol tên riêng chất A chất phenol đơn giản tiêu biểu cho phenol Chất B có nhóm -OH dính vào mạch nhánh vòng thơm hợp chất khơng thuộc loại phenol mà thuộc nhóm ancol thơm OH CH2OH OH OH Định nghĩa: phenol hợp chất hữu mà phân tử chúng có nhóm hiđroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử C vòng Benzen Phân loại Phenol đơn chức mà có chứa nhóm -OH phenol thuộc loại monophenol OH VD: GV đa số ví dụ, HS gọi tên phenol Những phenol mà phân tử có chứa nhiều nhóm -OH phenol thuộc loại đa chức OH VD: OH 1,3-đhiđroxibenzen Danh pháp + Đối với phenol đơn chức: Số vị trí nhánh - tên nhánh + phenol + Đối với phenol đa chức: Số vị trí nhánh (OH) tên nhánh (hidroxi) + benzen Hot ng 2: Tỡm hiểu phenol II Phenol GV cho HS xem mô hình phân tử Cấu tạo phenol cho học sinh nhận xét - CTPT: C6H5O GV phân tích hiệu ứng phân - CTCT: tử phenol OH GV hỏi: Từ số liệu bảng SGK em cho biết C6H5-OH chất rắn hay chất lỏng nhiệt độ thường? HS trả lời GV hỏi: Nhiệt độ sơi C6H5-OH cao Tính chất vật lí hay thấp nhiệt độ sôi C 2H5- SGK OH, từ dự đốn C6H5-OH có khả lìên kết hiđro liên kết phân tử hay không? GV nhận xét Tính chất hố học GV: Cho phenol rắn vào ống nghiệm A a) Phản ứng nguyên tử H đựng nước và ống nghiệm B đựng nhóm OH - Phản ứng với kim loại kiềm (Na, K) dung dịch NaOH C6H5OH + Na  C6H5ONa + ½ H2 HS: Quan sát GV: Tại ống A hạt rắn phenol khơng tan, phenol tan hết ống B? HS trả lời GV giải thích: Căn vào cấo tạo ta thấy phenol thể tính axit Trong ống nghiệm A hạt chất rắn phenol tan nước nhiệt độ thường GV cho HS so sánh phản ứng phenol với C2H5OH phản ứng với NaOH Từ rút nhận xét GV đặt vấn đề tiếp: Tính axit phenol mạnh đến mức Trong ống nghiệm B phenol tan hết phenol có tính axit tác dụng với - Phản ứng víi dung dịch bazơ: NaOH tạo thành natri phenolat tan C6H5OH + NaOH  C6H5ONa + H2O nước  phenol có tính axit mạnh C6H5OH + NaOH  C6H5O-Na+H2O ancol, tính axit yếu Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím b) Phản ứng nguyên tử H GV giúp HS phát vấn đề: vòng thơm Làm để chứng tỏ phản ứng vào vòng Benzen dễ dàng ưu tiên vào vị trí ortho, para Muốn phải so sánh phản ứng thực điều kiện phenol Benzen Đó phản ứng với Tác dụng với dung dịch Br2 OH OH nước brom Benzen khơng phản ứng Br với nước brom Còn phenol có phản Br +3 Br ứng không? + 3HBr GV làm Thí nghiệm: Br Nhỏ nước brom vào dung dịch phenol 1,4,6-tribromphenol Quan sát màu nước brom bị (kÕt tđa tr¾ ng) xuất kết tủa trắng Phản ứng dùng để nhận biết phenol - Ảnh hưởng nhóm -OH đến vòng benzen - Ảnh hưởng vòng benzen đến HS tham khảo trình điều chế nhóm –OH phenol theo sơ đồ SGK Điều chế GV nêu thêm: phương pháp chủ yếu phenol công nghiệp sản xuất đồng thời phenol axeton theo sơ đồ phản ứng Ngoài phenol tách từ nhựa than đá (sản phẩm phụ trình luyện than cốc) GV y/c HS viết phương trình hố học CH(CH3)2 +CH2=CHCH Xt: H+ O2 H2SO4 OH +CH3CCH3 O (Cumen) Tách từ nhựa than đá (sản phẩm phụ trình luyện than cốc) Hoặc từ sơ đồ: C6H6  C6H5Br  C6H5ONa  Fe C6H5OH 1/ C6H6 + Br2 (l)  C6H5Br + HBr 2/ C6H5Br + 2NaOH  C6H5ONa + NaBr + H2O 3/ C6H5ONa + HCl  C6H5OH + GV cho HS nghiên cứu ứng dụng NaCl SGK Ứng dụng HS nghiên cứu ứng dụng SGK Phenol ngun liệu quan trọng cơng nghiệp hố chất Bên cạnh lợi ích mà phenol đem lại cần biết tính độc hại người môi trường Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Từ cấu tạo phân tử phenol suy tính chất hố học mà có? * Hướng dẫn nhà Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... gọi tên phenol Những phenol mà phân tử có chứa nhiều nhóm -OH phenol thuộc loại đa chức OH VD: OH 1,3-đhiđroxibenzen Danh pháp + Đối với phenol đơn chức: Số vị trí nhánh - tên nhánh + phenol +... nhánh + phenol + Đối với phenol đa chức: Số vị trí nhánh (OH) tên nhánh (hidroxi) + benzen Hot ng 2: Tỡm hiểu phenol II Phenol GV cho HS xem mô hình phân tử Cấu tạo phenol cho học sinh nhận xét -... đến định nghĩa SGK Chú ý: phenol tên riêng chất A chất phenol đơn giản tiêu biểu cho phenol Chất B có nhóm -OH dính vào mạch nhánh vòng thơm hợp chất khơng thuộc loại phenol mà thuộc nhóm ancol
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 41 Phenol, Giáo án hóa học 11 bài 41 Phenol

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay