Giáo án hóa học 11 bài 40 Ancol

13 9 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 17:25

Giáo án hóa học 11 bài 40 Ancol . Giáo án hóa học 11 bài 40 Ancol . Giáo án hóa học 11 bài 40 Ancol . Giáo án hóa học 11 bài 40 Ancol . Giáo án hóa học 11 bài 40 Ancol . Giáo án hóa học 11 bài 40 Ancol . Tuần 29 (Từ 14/3/2016 đến 19/3/2016) Ngày soạn: 10/3/2016 Ngày bắt đầu dạy: ………………… Tiết 57 Chương VIII: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL – PHENOL BÀI 40: ANCOL A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: Định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp, t/chất vật lí ancol HS hiểu: liên kết hiđro, ảnh hưởng liên kết hidro đến tính chất vật lí Kỹ Giúp học sinh rèn luyện để đọc tên viết công thức ancol ngược lại Víêt cơng thức đồng phân ancol Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ôn lại kiến thức bậc cacbon, đồng phân cấu tạo, quy tắc gọi tên C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Không Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm, phân loại ancol I Định nghĩa, phân loại Định nghĩa GV nêu định nghĩa Ancol hợp chất hữu mà GV lưu ý đặc điểm: nhóm hiđoxyl (- phân tử có nhóm hiđroxyl (-OH) liên OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no cacbon no gốc hiđrocacbon VD: CH3OH, C2H5OH, CH3CH2CH2OH, CH2 = CHCH2OH Phân loại GV đàm thoại gợi mở cách phân - Phân loại dựa theo đặc điểm gốc loại ancol hidrocacbon: ancol no, ancol không no, ancol thơm GV lấy ví dụ cho loại tổng - Phân loại dựa theo số lượng nhóm qt hố cơng thức (nếu có) chức: ancol đơn chức, ancol đa chức + Ancol no mạch hở, đơn chức: VD: CH3OH, C2H5OH, ,CnH2n - OH CTTQ ancol no đơn chức mạch hở: + Ancol ko no, mạch hở, đơn chức: CnH2n+1OH CnH2n+2O (n ≥ 1) VD: CH2 = CH - CH2 - OH + Ancol thơm đơn chức: VD: C6H5-CH2-OH: + Ancol đa chức: VD: CH2(OH)-CH2(OH) : CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH): Hoạt động 2: Tìm hiểu đồng phân danh pháp ancol II Đồng phân danh pháp GV yêu cầu HS liên hệ với cách viết Đồng phân đồng phân hiđrocacbon viết - Đồng phân vị trí nhóm chức đồng phân C4H9OH - Đồng phân mạch cacbon - Đồng phân loại nhóm chức C4H9OH 1/ CH3-CH2-CH2-CH2-OH 2/ CH3-CH2-CH(OH)-CH3 3/ CH3-CH(CH3)-CH2-OH 4/ CH3-C(OH)-(CH3)2 Danh pháp a) Tên thơng thường GV lấy ví dụ: ancol: R-OH CH3OH: ancol metylic Ancol + tên gốc ankyl + ic y/c HS rút quy tắc gọi tên CH3-OH ancol metylic HS gọi tên tương tự cho C2H5OH, CH3-CH2-OH ancol etylic C3H7OH CH3-CH2-CH2-OH: ancol propylic GV bổ sung tên gọi số ancol CH2(OH)-CH2(OH) : Etilen glicol khác CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH): glixerol b) Tên thay thế: GV lấy ví dụ: CH3OH: metanol y/c HS rút quy tắc gọi tên Tên hidrocacbon tương ứng mạch GV bổ sung: Mạch từ 3C trở lên phải - vị trí nhóm OH - ol đánh số thứ tự - Chọn mạch mạch cacbon VD: CH3-OH: metanol dài có chứa nhóm OH CH3-CH2-OH: Etanol - Đánh STT cacbon mạch C3H7OH từ đầu gần nhóm OH CH3CH2CH2OH: propan-1-ol GV lấy ví dụ với ancol C3H7OH CH3-CH(OH)-CH3: propan-2-ol C4H9OH GV cho HS vận dụng đọc tên CH3-CH2-CH2-CH2-OH: butan-1-ol ancol đồng phân C4H9OH Nếu HS CH3-CH(OH)-CH2-CH3: butan-2-ol đọc sai GV sửa CH3-CH(CH3)-CH2OH: 2-metylpropan-1-ol CH3-C(OH)(CH3)-CH3: 2-metylpropan-2-ol Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất vật lí ancol GV hướng dẫn HS nghiên cứu III Tính chất vật lí số vật lí số ancol - Ancol từ C1 chất lỏng điều kiện thường gặp bảng 9.3 SGK: thường tan tốt nước chúng - Căn vào nhiệt nóng chảy nhiệt tạo liên kết hidro độ sôi, em cho biết điều kiện thường ancol chất lỏng, chất rắn hay chất khí? - Căn vào độ tan, em cho biết điều kiện thường ancol thường gặp có khả tan vô hạn nước? Khi nguyên tử C tăng lên độ tan thay đổi nào? Sau HS tự đọc SGK để kiểm tra ý kiến hay sai tự bổ sung thêm tư liệu - Liên kết hiđro: Nguyên tử H mang phần điện tích dương δ+ nhóm -OH gần nguyên tử O mang phần điện tích δ- nhóm -OH tạo thành liên kết yếu gọi liên kết hiđro, biểu diễn dấu ba chấm “ ” - ảnh hưởng liên kết hiđro đến tính chất vật lí: Do có liên kết hiđro phân tử với nhau, phân tử ancol hút mạnh so với phân tử có phân tử khối khơng có liên kết hiđro nên ancol có nhiệt độ nóng hảy, nhiệt độ sơi, độ tan nước ancol cao hiđrocacbon, dx halogen, ete có phân tử khối Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV khái quát lại cách phân biệt gọi tên ancol * Hướng dẫn nhà Học + lµm BTVN Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần 29 (Từ 14/3/2016 đến 19/3/2016) Ngày soạn: 10/3/2016 Ngày bắt đầu dạy: ………………… Tiết 58 ANCOL A MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết: - Tính chất hóa học ancol Học sinh hiểu: - Tính chất hố học Kỹ Viết phương trình hóa học thể tính chất hóa học ancol Vận dụng tính chất hoá học ancol để giải tập Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ôn lại cũ C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Viết đồng phân ancol có CTPT C4H10O gọi tên Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu ngun nhân tính chất hóa học ancol IV Tính chất hố học GV: Cho HS nhắc lại đặc điểm cấu δ+ δδ+ tạo phân tử ancol để từ học -C-C O H sinh vận dụng suy tính chất Hoạt động 2: Tìm hiểu phản ứng ancol Phản ứng H nhóm OH GV nêu phản ứng etylic với Na a) Tác dụng với kim loại kiềm giải thích GV lấy hai ống nghiệm đựng kết tủa Cu(OH)2 màu xanh Nhỏ glixerol đặc sánh vào ống, ống làm đối chứng Glixerol tác dụng với Cu(OH)2, tạo thành phức chất tan màu xanh da trời Phản ứng dùng để nhận biết poliancol có nhóm -OH đính với nguyên tử C cạnh 2C2H5OH + 2Na → H2 +2C2H5ONa Natri ancolat Ancol không phản ứng với NaOH mà ngược lại, natri ancolát bị thuỷ phân hoàn toàn Ancol axit yếu nước RO-Na + H-OH → RO-H + NaOH TQ: CnH2n+1OH+Na → CnH2n+1ONa+½ H2 b) Tính chất đặc trưng glixerin 2C3H8O3 + Cu(OH)2→ (C3H6O3)2Cu + 2H2O Dung dịch màu xanh lam * Dùng phản ứng để phân biệt ancol đa chức có nhóm -OH cạnh với ancol đơn chức Phản ứng nhóm OH GV: Ancol tác dụng với axit mạnh R - OH + HA → R - A + H2O axit sunfuric đậm đặc lạnh, axit nitric đậm đặc, axit halogenhiđric bốc VD: khói Nhóm -OH ancol bị gốc C2H5-OH + HBr → C2H5Br + H2O axit Hoạt động 3: Tìm hiểu phản ứng tách nước ancol Phản ứng tách nước a) Tách nước từ phân tử ancol → Anken GV trình bày SO4 H  → o VD1: CH3-CH2OH 17 C CH3-CH=CH2 + H2O SO4 H  → o HS viết ví dụ VD2: CH3-CH(OH)-CH3 17 C CH3-CH=CH2 + H2O GV lưu ý: pứ tách nước phân Tổng quát: tử ancol tuân theo quy tắc Zaixep HSO → CnH2n+1OH 17 C CnH2n + H2O b) Tách nước từ hai phân tử ancol GV: hỗn hợp có ancol → tạo → ete: VD: C2H5-OH + HO-C2H5 thành hỗn hợp ete SO4 H → ≤140o C C2H5OC2H5 + H2O o Hoạt động 4: Tìm hiểu phản ứng oxh ancol Phản ứng oxi hoá GV lưu ý HS: Nguyên tử H nhóm a) Phản ứng oxi hố khơng hồn -OH, ngun tử H C gắn với nhóm tồn OH kết hợp với nguyên tử O CuO t để sinh H2O ancol bậc VD: CH3-CH2-OH + Cu → sinh anđehit ancol bậc sinh CH3-CHO + Cu + H2O xeton t Ancol bậc + CuO → anđehit + Cu + H2O VD2: CH3-CH(OH)-CH3 + CuO 0 t → CH3-CO-CH3 + Cu + H2O t0 Ancol bËc + CuO → xêton + Cu + H2O HS tự lấy ví dụ phản ứng cháy b) Phản ứng cháy C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O CnH2n+2O + 3n/2O2 → nCO2 + (n+1)H2O Nhận xét: nH2O > nCO2 => ancol no đơn chức mạch hở nancol = nH2O – nCO2 Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV khái qt lại tính chất hóa học ancol * Hướng dẫn nhà Học + lµm BTVN Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần 30 (Từ 21/3/2016 đến 26/3/2016) Ngày soạn: 13/3/2016 Ngày bắt đầu dạy: ………………… Tiết 59 ANCOL (tiếp) A MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết: phương pháp điều chế, ứng dụng ancol Kỹ - Giải tập ancol Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ơn lại cũ C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Viết phương trình phản ứng thể tính chất hóa học propanol Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu phương pháp điều chế ứng dụng ancol V Điều chế GV nêu phương pháp tổng hợp Phương pháp tổng hợp ancol * Cho anken hợp nước: xt Sản xuất etanol CH2=CH2 + HOH → CH3-CH2-OH xt Giáo viên liên hệ tính chất CnH2n + H2O → CnH2n+1-OH anken học để dẫn dắt qua cách * Thuỷ phân dẫn xuất halogen: điều chế t RX + NaOH → R - OH + NaX Hiđrat hoá etilen với xúc tác axit t CH3-Cl + NaOH → CH3-OH + NaCl * Glixerol điều chế từ propilen 0 GV hướng dẫn HS phương pháp điều chế glixerol từ propilen Cl CH2=CH-CH3 450  → C CH2=CH-CH2Cl t0 CH2Cl-CH(OH)-CH2-Cl → CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH) GV liên hệ cách nấu rượu dân Phương pháp sinh hoá gian để dẫn dắt qua cách điều chế; Nguyên liệu: tinh bột * Lên men tinh bột Các phản ứng điều chế: (C6H10O5)n -nH2O → nC6H12O6 xt → 2C2H5OH + 2CO2 GV tổng kết: Etanol ancol C6H12O6 VI Ứng dụng sử dụng nhiều Bênh cạnh lợi ích mà etanol anol Etanol ancol sử dụng nhiều đem lại; cần biết tính độc hại chúng mơi trường Hoạt động 2: Luyện số tập ancol HS chữa BT1, BT2, BT3, BT4-SGK Bài tập BT1 – SGK (Tr.186) Viết CTCT đồng phân ancol C5H12O C5H12O gọi tên 1/ CH3CH2CH2CH2CH2OH: pentan-1-ol 2/ CH3CH2CH2CH(OH)CH3: pentan-2-ol 3/ CH3CH2CH(OH)CH2CH3: pentan-3-ol 4/ CH3CH(CH3)CH2CH2OH: 3-metylbutan-1-ol 5/ CH3CH(CH3)CH(OH)CH3: 3-metylbutan-2-ol 6/ CH3C(OH)(CH3)CH2CH3: 2-metylbutan-2-ol 7/ CH2(OH)CH(CH3)CH2CH3: 2-metylbutan-1-ol 8/ CH3C(CH3)2CH2OH: 2,2-đimetylpropan-1-ol BT2 – SGK (Tr.186) Viết phương trình phản ứng a) CH3CH2CH2OH + Na → CH3CH2CH2ONa + ½ H2 Enzim t0 BT3 – SGK (Tr.186) Phân biệt etanol, glixerol, nước b) CH3CH2CH2OH + CuO → CH3CH2CHO + Cu + H2O c) CH3CH2CH2OH + HBr → CH3CH2CH2Br + H2O benzen - Dùng Cu(OH)2: chất hòa tan cho dung dịch xanh lam glixerol - Dùng Na: chất phản ứng với Na sinh khí etanol nước => nhận benzen - Đốt cháy chất lại, chất cháy etanol, chất không cháy nước BT4 – SGK (Tr.186) Từ propen, điều chế propan-2-ol, propan-1,2-điol - điều chế propan-1-ol CH2=CH-CH3 + H2O → CH3-CHOH-CH3 - điều chế propan-1,2-điol CH2=CH-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH3 CH2Br-CHBr-CH3 + NaOH → CH2OH-CHOH-CH3 BT8 – SGK (Tr.187) GV hướng dẫn cách đánh STT Đáp án B Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV tổng kết lại tính chất hố học ancol * Hướng dẫn nhà Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy 10 Tuần 30 (Từ 21/3/2016 đến 26/3/2016) Ngày soạn: 13/3/2016 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 60 LUYỆN TẬP ANCOL A MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết: phương pháp điều chế, ứng dụng ancol Kỹ Giải tập ancol Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ơn lại cũ C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Viết phương trình phản ứng thể tính chất hóa học propanol Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung GV hướng dẫn HS làm BT 5, 6, 8, SGK BT5 – SGK (Tr.187) BT5 – SGK (Tr.187) Hướng dẫn PT : - hỗn hợp X gồm etanol propan- C2H5OH + Na → C2H5ONa + ½ H2 1-ol tác dụng với Na sinh H2 C3H7OH + Na → C3H7ONa + ½ H2 => viết phương trình phản ứng Gọi số mol C2H5OH x mol ; số mol - đặt ẩn x, y số mol etanol C3H7OH y mol propan-1-ol Có hệ : - Lập hệ phương trình, giải nghiệm 46x + 60y = 12,2 11 ½ x + ½ y = 0,125 Giải : x = 0,2 ; y = 0,05  mC2H5OH = 46.0,2 = 9,2 gam  % C2H5OH = 75,4%  %C3H7OH = 24,9% BT6 – SGK (Tr.187) Hướng dẫn: - Khối lượng bình tăng khối lượng H2O => tính số mol H2O - Khối lượng bình tăng khối lượng CO2 => tính số mol CO2 => ancol no đơn chức: CnH2n+2O => viết phương trình phản ứng cháy => tìm n - tác dụng với CuO, đun nóng, A tạo thành anđehit => A ancol bậc => viết CTCT A BT9 – SGK (Tr.187) Hướng dẫn: - ancol no đơn chức mạch hở: CnH2n+1OH - từ số mol H2 => số mol ancol => M => CTPT BT7 – SGK (Tr.187) Hướng dẫn: - Tính khối lượng tinh bột thực (không kể chất xơ) - Sử dụng sơ đồ phản ứng điều chế ancol etylic BT6 – SGK (Tr.187) mH2O = 0,72 gam => nH2O = 0,04 mol mCO2 = 1,32 gam => nCO2 = 0,03 mol Nhận thấy: nH2O > nCO2 => ancol no đơn chức mạch hở Gọi công thức ancol CnH2n+2O CnH2n+2O → nCO2 + (n+1)H2O 0,03 0,04  0,03.(n + 1) = 0,04n n =  ancol C3H7OH Cho ancol tác dụng với CuO, t thu anđehit => ancol bậc I CH3CH2CH2OH: propan-1-ol BT9 – SGK (Tr.187) Gọi công thức ancol CnH2n+1OH PT: CnH2n+1OH + Na → CnH2n+1ONa + ½ H2 nH2 = 0,025 mol => nancol = 0,05 mol mancol = 3,7 gam Mancol = 3,7/0,05 = 74  ancol C4H9OH BT7 – SGK (Tr.187) = 106g Khối lượng (C6H10O5)n: 106.95% = 0,95.106 g Sơ đồ điều chế: (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH Khối lượng ancol: g Thể tích ancol: ml Do hiệu suất 80% Thể tích thực tế thu được: 80% 12 = 0,547.106 ml = 547 lit Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV tổng kết lại tính chất hố học ancol * Hướng dẫn nhà Học làm BT SGK HS đọc tư liệu SGK Tr.188 Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy 13 ... 58 ANCOL A MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết: - Tính chất hóa học ancol Học sinh hiểu: - Tính chất hố học Kỹ Viết phương trình hóa học thể tính chất hóa học ancol Vận dụng tính chất hố học ancol. .. loại ancol hidrocacbon: ancol no, ancol không no, ancol thơm GV lấy ví dụ cho loại tổng - Phân loại dựa theo số lượng nhóm qt hố cơng thức (nếu có) chức: ancol đơn chức, ancol đa chức + Ancol. .. tính chất hóa học ancol IV Tính chất hoá học GV: Cho HS nhắc lại đặc điểm cấu δ+ δδ+ tạo phân tử ancol để từ học -C-C O H sinh vận dụng suy tính chất Hoạt động 2: Tìm hiểu phản ứng ancol Phản
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 40 Ancol, Giáo án hóa học 11 bài 40 Ancol

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay