Tội cưỡng đoạt tài sản trong pháp luật hình sự việt nam

92 13 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 17:24

Luận văn nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống về những vấn đềpháp lý cơ bản của tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định của pháp luật hình sựViệt Nam và làm sáng tỏ các vấn đề như: khái niệm, các dấu hiệu pháp lý,trách nhiệm hình sự. Từ đó, luận văn chỉ ra một số vướng mắc, tồn tại trongcông tác xử lý, để đề xuất một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật vànhững giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của BLHS ViệtNam về xử lý loại tội phạm này. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐỖ VĂN CHUNG TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Cao Thị Oanh HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐỖ VĂN CHUNG TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hình tố tụng Mã số: 60 38 01 04 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Cao Thị Oanh HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Xác nhận giáo viên hướng dẫn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đỗ Văn Chung MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt MỞ ĐẦU CHƯƠNG KHÁI NIỆM TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN VÀ KHÁI QUÁT LỊCH SỬ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ NƯỚC TA VỀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN 12 1.1 KHÁI NIỆM VỀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 12 1.2 KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN 15 1.2.1 Quy định pháp luật tội cưỡng đoạt tài sản giai đoạn từ tháng năm 1945 đến trước ban hành Bộ luật hình 1985 15 1.2.2 Quy định Bộ luật hình năm 1985 tội cưỡng đoạt tài sản 18 1.2.3 Quy định Bộ luật hình năm 1999 tội cưỡng đoạt tài sản 20 1.2.4 Quy định pháp luật hình tình hình đời Bộ luật hình 2015 25 CHƯƠNG NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 30 2.1 QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VỀ TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN THUỘC CẤU THÀNH TỘI PHẠM CƠ BẢN 30 2.1.1 Khách thể tội cưỡng đoạt tài sản 30 2.1.2 Mặt khách quan tội cưỡng đoạt tài sản 32 2.1.3 Chủ thể tội cưỡng đoạt tài sản 37 2.1.4 Mặt chủ quan tội cưỡng đoạt tài sản 38 2.2 QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VỀ TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN THUỘC CẤU THÀNH TỘI PHẠM TĂNG NẶNG 41 2.2.1 Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều 135 Bộ luật hình 1999 41 2.2.2 Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều 135 Bộ luật Hình 46 2.2.3 Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều 135 Bộ luật Hình 48 2.3 PHÂN BIỆT TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN VỚI MỘT SỐ TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU KHÁC TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 2.3.1 Phân biệt tội cưỡng đoạt tài sản với tội cướp tài sản 2.3.2 Phân biệt tội cưỡng đoạt tài sản với tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản 2.3.3 Phân biệt tội cưỡng đoạt tài sản với tội cướp giật tài sản 49 49 53 54 2.3.4 Phân biệt tội cưỡng đoạt tài sản với tội chiếm đoạt tài sản 2.4 NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN 2.4.1 Quy định khoản Điều 170 Bộ luật hình 2015 so với khoản Điều 135 Bộ luật hình 1999 2.4.2 Quy định khoản Điều 170 Bộ luật hình 2015 so với khoản Điều 135 Bộ luật hình 1999 2.4.3 Quy định khoản Điều 170 Bộ luật hình 2015 so với khoản Điều 135 Bộ luật hình 1999 CHƯƠNG THỰC TIỄN XÉT XỬ, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN 3.1 THỰC TIỄN XÉT XỬ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN Ở NƯỚC TA 3.1.1 Số liệu thống kê công tác xét xử tội cưỡng đoạt tài sản từ năm 2010 đến năm 2015 3.1.2 Kết nghiên cứu cụ thể số án xét xử tội cưỡng đoạt tài sản 56 57 57 58 59 62 62 62 64 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN 77 3.2.1 Hồn thiện pháp luật hình tội cưỡng đoạt tài sản 77 3.2.2 Một số giải pháp khác nâng cao hiệu áp dụng quy định tội cưỡng đoạt tài sản 82 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình CTTP: Cấu thành tội phạm TNHS: Trách nhiệm hình MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII vừa qua đánh dấu bước ngoặt quan trọng công xây dựng đất nước “Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô tiềm lực nâng lên; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm sốt; tăng trưởng kinh tế trì mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao năm trước Đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế thực ba đột phá chiến lược tập trung thực hiện, bước đầu đạt kết tích cực Giáo dục đào tạo, khoa học cơng nghệ, văn hố, xã hội, y tế có bước phát triển An sinh xã hội quan tâm nhiều bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững hồ bình, ổn định Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, hiệu Vị thế, uy tín quốc tế nước ta tiếp tục nâng cao Dân chủ xã hội chủ nghĩa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục phát huy Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị trọng đạt kết quan trọng”1 Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt xã hội tồn phát sinh vấn đề tiêu cực, đe dọa ổn định trị, kinh tế, trật tự an toàn xã hội Trên thực tế, tội xâm phạm sở hữu vấn đề nhức nhối, xảy với nhiều tình tiết phức tạp, gây hậu tác hại lớn cho xã hội Trong tội phạm xâm phạm sở hữu, cưỡng đoạt tài sản hành vi có tính nguy hiểm cao cho xã hội với diễn biến ngày phức tạp hình thức, thủ đoạn mức độ hậu xảy gây tâm lý hoang mang đại đa số phận dân chúng, gây ảnh hưởng lớn tới trật Nghị Đại hội Đại biểu tồn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII tự an toàn xã hội Đối tượng tội cưỡng đoạt tài sản quan hệ sở hữu nhân thân pháp luật bảo vệ, người phạm tội thường đối tượng côn đồ, hãn, coi thường pháp luật đạo đức xã hội Mặt trái kinh tế thị trường với quan hệ hợp đồng ngày phát triển môi trường thuận lợi cho tội cưỡng đoạt tài sản gia tăng số vụ, số người phạm tội tính chất mức độ nguy hiểm tội phạm gây khó khăn thách thức không nhỏ cho quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng việc phòng ngừa tội phạm đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm phát xác, nhanh chóng xử lý cơng minh, kịp thời hành vi phạm tội, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội để góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa Mặc dù quan có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, Tòa án áp dụng hình phạt nghiêm khắc người có hành vi phạm tội để đấu tranh, chưa có hướng dẫn cụ thể quan có thẩm quyền, nên chưa giải cách triệt để Thực tiễn xét xử cho thấy văn pháp luật để Tòa án áp dụng việc xét xử loại tội chưa đầy đủ, rõ ràng Tình trạng gây nhiều khó khăn cho quan tiến hành tố tụng công tác điều tra truy tố, xét xử chủ động phòng đấu tranh chống tội phạm, gây ảnh hưởng đến việc phát xác, nhanh chóng xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm; gây tổn hại đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, tổ chức, trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa Còn có tình trạng quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có cách hiểu khác việc định tội định khung hình phạt tiến hành xử lý hình hành vi cưỡng đoạt tài sản Đặc biệt, với quy định tội cưỡng đoạt tài sản nay, ranh giới để phân định với tội xâm phạm sở hữu khác tội cướp tài sản, tội cướp giật tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tội cơng nhiên chiếm đoạt tài sản chưa rõ ràng, cụ thể dẫn đến có trường hợp nhầm lẫn việc xác định tội danh, áp dụng không pháp luật Với mục đích nghiên cứu cách đầy đủ sâu sắc vấn đề lý luận CTTP tội cưỡng đoạt tài sản, thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử tội cưỡng đoạt tài sản để làm đề xuất, kiến nghị tiếp tục nâng cao hiệu áp dụng quy định tội lựa chọn viết luận văn thạc sĩ Luật học với đề tài: "Tội cưỡng đoạt tài sản pháp luật hình Việt Nam" cần thiết Tình hình nghiên cứu đề tài: Dưới góc độ khoa học pháp lý, việc nghiên cứu tội cưỡng đoạt tài sản đề cập đến số cơng trình nghiên cứu khoa học sở đào tạo luật học Trường Đại học Luật Hà Nội; Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội; Viện Nhà nước Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam số sở đào tạo khác Trong phải kể đến số giáo trình, sách chuyên khảo: GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên), Chương XX - Các tội xâm phạm sở hữu Giáo trình luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), Nxb Công an nhân dân (2014); GS.TS Lê Cảm (chủ biên) Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội (2001, tái năm 2003 2007); GS.TS Võ Khánh Vinh (chủ biên) - Giáo trình luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội (2001); Bên cạnh đó, vấn đề lý luận thực tiễn xét xử nghiên cứu số cơng trình nghiên cứu khoa học Ths Đinh Văn Quế Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 1999 - Phần tội phạm, Tập II: 10 Các tội xâm phạm sở hữu, Nxb Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh, 2006; TS Trần Minh Hưởng - Tìm hiểu Bộ luật Hình nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Bình luận giải - Chương IV: Các tội xâm phạm quyền sở hữu, Nxb Lao động, Hà Nội, 2002; PGS.TS Phùng Thế Vắc (chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 1999 (Phần tội phạm) Chương IV: Các tội xâm phạm sở hữu, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2001; TS Cao Thị Oanh, Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm) Chương IV: Các tội phạm sở hữu, Nxb Giáo dục, 2010; ThS Đinh Thế Hưng ThS Trần Văn Biên, Bình luận Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2009 - Chương XIV: Các tội xâm phạm sở hữu, Nxb Lao động, 2010; PGS.TS Cao Thị Oanh (chủ biên), Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản, Nxb Tư pháp, 2015 Ngồi ra, phải kể đến số viết, nghiên cứu khác có liên quan như: TS Nguyễn Ngọc Chí, Đối tượng tội phạm xâm phạm sở hữu, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 2/1998; TS Trương Quang Vinh, Các tội xâm phạm sở hữu Bộ luật Hình Việt Nam 1999, Tạp chí luật học, số 4/2000 Các cơng trình nghiên cứu, viết nói phân tích, đánh giá tội cưỡng đoạt tài sản góc độ pháp luật hình cách đầy đủ Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu nghiên cứu tội cưỡng đoạt tài sản pháp luật hình Việt Nam Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu luận văn 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật hình từ năm 1945 đến Bộ luật hình năm 1999 tội cưỡng đoạt tài sản 78 Tác giả luận văn đồng ý với quan điểm thứ nhất, thiết nghĩ, tình tiết thu lợi bất thường áp dụng cho tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, người phạm tội “thu lợi” thông qua việc xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Số tiền mà người phạm tội thu lợi bất tội xâm phạm quản lý kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ quản lý kinh tế Nhà nước mà không xâm phạm trực tiếp đến cá nhân, tổ chức cụ thể việc truy thu số tiền thu lợi bất để sung quỹ Nhà nước có hợp pháp Còn trường hợp phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng, người bị hại nhiều lý từ bỏ quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại bị cáo truy thu giá trị tài sản bị chiếm đoạt phải ưu tiên trả cho người bị hại đem sung quỹ Nhà nước b) Một số nguyên nhân tồn tại, bất cập nêu Bên cạnh tồn thực tiễn xét xử nêu vướng mắc quy định BLHS tội cưỡng đoạt tài sản nguyên nhân Các nguyên nhân vấn đề cần nhà làm luật Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, cụ thể là: Thứ nhất: tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định BLHS 1999 chưa mô tả rõ ràng, đầy đủ, dẫn tới nhiều cách hiểu nội hàm tội cưỡng đoạt tài sản từ gây khó khăn khơng thống việc áp dụng pháp luật Thứ hai, văn hướng dẫn, giải thích quy định tội phạm xâm phạm sở hữu nói chung tội cưỡng đoạt tài sản có chưa đầy đủ, vướng mắc, bất cập hướng dẫn cụ thể, rõ ràng chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh với tội phạm Từ việc thiếu văn hướng dẫn dẫn đến chưa có cách hiểu thống đường lối xử lý tội cưỡng đoạt tài sản giữa quan tiến 79 hành tố tụng, địa phương nước dẫn đến việc áp dụng pháp luật chưa thống nhất, chưa đảm bảo yêu cầu nguyên tắc pháp chế pháp luật hình sự, có ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc đấu tranh chống phòng ngừa tội phạm thực tế Thứ ba, có nhiều trường hợp khơng nhận thức hành vi hành vi vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình thực hành vi với suy nghĩ không lấy tiền cho vay nợ đe dọa, xiết đồ đạc, tài sản … nhằm mục đích thu hồi số nợ Điều cho thấy cơng tác tun truyền pháp luật hạn chế định 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN 3.2.1 Hồn thiện pháp luật hình tội cưỡng đoạt tài sản Bộ luật hình năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009, nhiên với nguyên nhân phân tích mục 1.2.5, Bộ luật hình năm 2015 ban hành với sửa đổi có quy định tội cưỡng đoạt tài sản Tuy nhiên, theo tác giả quy định Bộ luật hình năm 2015 cần có điểm cần phải thay đổi cho phù hợp hơn, dễ áp dụng thực tế Do vậy, tác giả có đề xuất sau để hồn thiện quy định pháp luật hình tội cưỡng đoạt tài sản a Hoàn thiện quy định cách xác định khung hình phạt tội cưỡng đoạt tài sản Tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định Bộ luật hình năm 2015 giống Bộ luật hình năm 1999, khơng có thay đổi mức hình phạt khung hình phạt, vậy, đặc điểm Bộ luật hình năm 1999 quy định khung hình phạt rộng dẫn đến việc tùy tiện, 80 khơng thống việc định hình phạt khó phân hóa trách nhiệm hình cách rõ ràng Theo tác giả, cần thiết phải xác định lại khung hình phạt tội cưỡng tài sản cho phù hợp Tác giả đề xuất phương án định khung hình phạt theo loại tội phạm phân loại Điều Bộ luật hình năm 2015, tức đến 03 năm tù; từ 03 đến 07 năm tù; từ 07 đến 15 năm tù; từ 15 năm tù đến 20 năm tù Sẽ có quan điểm cho việc quy định nội dung mức độ phạm tội hành vi phạm tội cưỡng đoạt tài sản không nguy hiểm hành vi phạm tội xâm phạm sở hữu khác trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hướng giải vấn đề sửa đổi quy định cấu thành tội phạm tội cưỡng đoạt tài sản theo hướng hạ thấp giá trị tài sản người phạm tội định chiếm đoạt theo mức độ tương ứng với khung hình phạt Phương án sửa đổi cụ thể tác giả tổng hợp nêu sau đưa đề xuất sửa đổi b Hồn thiện quy định tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình Thứ nhất, cần quy định tình tiết “phạm tội 02 lần trở lên” tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình Bộ luật hình năm 2015 sửa đổi tình tiết “phạm tội nhiều lần” Bộ luật hình năm 1999 thành tình tiết “phạm tội 02 lần trở lên” Tuy nhiên Bộ luật hình năm 1999 lẫn Bộ luật hình năm 2015 khơng quy định tình tiết tình tiết định khung tăng nặng tội cưỡng đoạt tài sản Trong Bộ luật hình năm 2015 quy định “đã bị xử phạt vi phạm hành ” làm dấu hiệu định tội số tội xâm phạm sở hữu Nếu so sánh mức độ nguy hiểm, mức độ hậu quả, khả giáo 81 dục cải tạo người phạm tội, trường hợp “phạm tội 02 lần trở lên” có tính nguy hiểm cho xã hội cao hơn, hậu tội phạm để lại thường lớn khả giáo dục người phạm tội thấp trường hợp có tiền hành vi chiếm đoạt Người phạm tội cưỡng đoạt tài sản từ 02 lần trở lên ý thức hành vi bị luật hình coi tội phạm hành vi gây thiệt hại đến sức khỏe tài sản người khác tiếp tục thực hành vi phạm tội, qua thể thái độ người phạm tội hành vi hậu thực hiện, thể khả giáo dục cải tạo người phạm tội khơng cao nên đòi hỏi phải có hình phạt thích đáng, mang tính răn đe cao thân người phạm tội đồng thời có tác dụng phòng ngừa chung Nhưng, tội xâm phạm sở hữu, tình tiết “phạm tội 02 lần trở lên” không quy định làm tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình Tác giả cho cần thiết đưa tình tiết trở thành dấu hiệu định khung tăng nặng nhằm đáp ứng đầy đủ hiệu phân hóa TNHS, thể tính nghiêm minh pháp luật Thứ hai, quy định rõ ràng tình tiết “chiếm đoạt tài sản trị giá từ đến ” theo hướng giá trị tài sản chiếm đoạt mục đích người phạm tội hướng tới mong muốn đạt Theo hướng dẫn thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTCVKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001, Giá trị tài sản bị chiếm đoạt, bị chiếm giữ trái phép, bị sử dụng trái phép, bị huỷ hoại bị làm hư hỏng xác định theo giá thị trường tài sản địa phương vào thời điểm tài sản bị chiếm đoạt, bị chiếm giữ trái phép, bị sử dụng trái phép, bị huỷ hoại bị làm hư hỏng 82 Trong trường hợp có đầy đủ cằn chứng minh người có hành vi xâm phạm sở hữu có ý định xâm phạm đến tài sản có giá trị cụ thể theo ý thức chủ quan họ, lấy giá trị tài sản để xem xét việc truy cứu trách nhiệm hình người có hành vi xâm phạm Trong trường hợp có đầy đủ chứng minh người có hành vi xâm phạm sở hữu có ý định xâm phạm đến tài sản, không quan tâm đến giá trị tài sản bị xâm phạm (trị giá được), lấy giá thị trường tài sản bị xâm phạm địa phương vào thời điểm tài sản bị xâm phạm để xem xét việc truy cứu trách nhiệm hình người có hành vi xâm phạm.30 Theo tác giả, tội cưỡng đoạt tài sản tội có cấu thành tội phạm hình thức, nên để thống với cấu thành tội phạm bản, cấu thành tội phạm tăng nặng nên quy định theo hướng xử lý người phạm tội vào giá trị tài sản mà mục đích người phạm tội muốn chiếm đoạt Trường hợp người phạm tội nguyên nhân mà khơng chiếm đoạt giá trị tài sản mong muốn phải vào giá trị tài sản người phạm tội mong muốn chiếm đoạt để định khung hình phạt Hình phạt người phạm tội vào số tiền thực tế người phạm tội chiếm đoạt để định c Hồn thiện quy định hình phạt tội cưỡng đoạt tài sản Hình phạt tội cưỡng đoạt tài sản hình phạt tù có thời hạn, việc quy định thể quan điểm, đường lối xử lý đánh giá mức độ nguy hiểm cho xã hội tội phạm Tuy nhiên, việc quy định hình phạt hình phạt tù có thời hạn vơ hình chung xem nhẹ nguyên tắc nhân đạo, nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình ngun tắc cá thể hóa trách nhiệm hình Trên thực tế, có nhiều trường hợp người phạm tội có 30 Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an Bộ Tư pháp (2001), Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT/TANDTC-VKSNDTCBCA-BTP ngày 25/12/2001 Hướng dẫn áp dụng số quy định Chương XIV - Các tội phạm xâm phạm sở hữu Bộ luật Hình năm 1999, Hà Nội 83 nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội gây hậu không đáng kể, lập công đáng hưởng khoan hồng giảm nhẹ hình phạt Tòa án xét xử phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn bị cáo Thiết nghĩ, việc quy định thêm hình phạt khác cải tạo không giam giữ việc hành vi cưỡng đoạt tài sản nguy hiểm mà giúp cho quan tiến hành tố tụng có thêm khơng gian để định hình phạt với trường hợp nêu Qua phân tích trên, tác giả đề xuất sửa đổi Điều 170 Bộ luật hình năm 2015 theo hướng sau: Người đe dọa dùng vũ lực có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản có giá trị 30.000.000 đồng, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Phạm tội người 16 tuổi, phụ nữ mà biết có thai, người già yếu người khơng có khả tự vệ; d) Nhằm chiếm đoạt tài sản trị giá từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng; đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Tái phạm nguy hiểm 84 c) Nhằm chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: a) Nhằm chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp Người phạm tội bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng tịch thu phần toàn tài sản 3.2.2 Một số giải pháp khác nâng cao hiệu áp dụng quy định tội cưỡng đoạt tài sản a Tăng cường công tác hướng dẫn, giải thích quy định pháp luật hình tội cưỡng đoạt tài sản Hiện nay, hệ thống văn hướng dẫn áp dụng pháp luật hình nói chung, áp dụng dấu hiệu định khung tội cưỡng đoạt tài sản nước ta nói riêng chưa đáp ứng nhu cầu giải xử lý tội cưỡng đoạt tài sản Việc hướng dẫn thi hành quy định Bộ luật hình chưa trọng Trước tình hình mới, Bộ luật hình năm 2015 đời đòi hỏi quan nhà nước có thẩm quyền phải tăng cường văn hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật hình nói chung quy định tội cưỡng đoạt tài sản nói riêng Để hoàn thiện mặt nội dung quy định pháp luật công tác áp dụng vào thực tiễn đấu tranh phòng, chống loại tội phạm đòi hỏi quan nhà nước có thẩm quyền cần tiếp tục soát văn tăng cường công tác hướng dẫn áp dụng quan tiến hành tố tụng để việc áp dụng quy định pháp luật hình nêu đạt hiệu cao Cần tăng cường công tác nghiên cứu hoạt động áp dụng pháp luật lĩnh vực pháp luật hình nói chung quy định 85 pháp luật hình dấu hiệu định khung tội cưỡng đoạt tài sản nói riêng nhằm phân tích chất hoạt động phạm tội yếu tố ảnh hưởng đến trình áp dụng thực tế Từ đánh giá, nhận xét thực tế áp dụng pháp luật đưa đề xuất nhằm cải thiện hoạt động áp dụng pháp luật hiệu Áp dụng pháp luật hoạt động mang tính tổ chức, thể lực nhà nước, thực thơng qua quan Nhà nước có thẩm quyền, nhà chức trách tổ chức xã hội Nhà nước trao quyền, nhằm cá biệt hóa quy phạm pháp luật vào trường hợp cụ thể cá nhân, tổ chức cụ thể, việc có quy định cụ thể để đưa vào thực tiễn thông qua hoạt động áp dụng pháp luật điều vô cần thiết b Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dân Thực tế nay, tội phạm xâm phạm sở hữu nói chung tội cưỡng đoạt tài sản nói riêng không gia tăng khu vực thành thị, vùng kinh tế phát triển mà vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội lạc hậu Do vậy, để kiềm chế gia tăng tội phạm, Nhà nước xã hội phải thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến tầng lớp nhân dân nhiều hình thức, cách thức khác nhau, để hướng tới mục tiêu tất người dân hiểu biết pháp luật định, từ hạn chế vi phạm pháp luật phạm tội nâng cao ý thức, trách nhiệm người dân trước nhiệm vụ phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội Tác giả đề xuất biện pháp sau đạt mục đích nêu trên: Một là, tăng cường biện pháp tuyên truyền, phổ biến đường lối, sách pháp luật Nhà nước phòng chống tội phạm nói chung tội cưỡng đoạt tài sản nói riêng thông qua phương tiện truyền thông 86 đại chúng Trung ương địa phương với hình thức tin chương trình phát thanh, truyền hình … Hai là, tăng cường xét xử lưu động, xét xử công khai vụ án cưỡng đoạt tài sản nói riêng nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung Ba là, thực nghiêm chỉnh chế độ khen thưởng, biểu dương quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào tồn dân phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm để huy động tối đa tiềm lực quần chúng nhân dân việc phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người phạm tội cộng đồng dân cư, vận động người phạm tội tự thú, khai báo thành khẩn, truy bắt đối tượng phạm tội có lệnh truy nã; KẾT LUẬN CHƯƠNG Tại Chương 3, tác giả đưa cho bạn đọc số liệu thực tế qua đưa số đánh giá tình hình xét xử tội cưỡng đoạt tài sản nước từ năm 2011 – 2015 Bên cạnh đó, qua số vụ án cụ thể, tác giả số vấn đề chủ yếu công tác xét xử Tòa án nhân dân chưa xác định tội danh, bỏ lọt tội phạm, xác định chưa giá trị tài sản mà người phạm tội muốn chiếm đoạt, định hình phạt khơng phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi hay giải vấn đề dân vụ án hình 87 chưa xác từ nêu lên bất cập công tác đấu tranh, xử lý tội cưỡng đoạt tài sản thực tế Cũng chương này, tác giả đưa biện pháp hồn thiện quy định pháp luật hình tội cưỡng đoạt tài sản đề nghị cách xác định lại khung hình phạt; bổ sung, sửa đổi tình tiết định khung tăng nặng cho phù hợp với thực tiễn KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ luật học "Tội cưỡng đoạt tài sản luật hình Việt Nam" cho phép tác giả rút số kết luận sau đây: Tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định pháp luật hình Việt Nam khơng có q nhiều thay đổi số tồn tại, vướng mắc hay số trường hợp phân định rõ ràng với tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản nên gây khó khăn định công tác áp dụng pháp luật quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, dẫn tới 88 số trường hợp oan sai, phải xử xử lại nhiều lần, ảnh hưởng không nhỏ đến uy nghiêm pháp luật Cơng tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm xâm phạm sở hữu nói chung tội cưỡng đoạt tài sản nói riêng ngày có nhiều thách thức đặt ra, người phạm tội ngày tìm thủ đoạn tinh vi nhằm lách qua kẽ hở pháp luật Do vậy, quan có thẩm quyền cần tuân thủ nghiêm chỉnh chức năng, nhiệm vụ phát huy sức mạnh tồn dân để góp phần kiềm chế gia tăng loại tội phạm Các hình thức phạm tội cưỡng đoạt tài sản phổ biến nêu luận văn nói lên đa đạng, phức tạp hành vi cưỡng đoạt tài sản thực tế Ngồi ra, thực tế nhiều dạng hành vi có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản gây nhiều thiệt hại vật chất lẫn tinh thần vướng mắc đường lối xử lý Bởi vậy, nhận diện hành vi cưỡng đoạt tài sản việc làm cần thiết từ đề xuất quan có thẩm quyền đưa đường lối xử lý phù hợp Đối với quy định pháp luật hình hành tội cưỡng đoạt tài sản, sau nghiên cứu phân tích, tác giả đưa kiến nghị sau: 1) Sắp xếp lại quy định khung hình phạt với mức hình phạt khung từ 01 năm đến 03 năm, 03 năm đến 07 năm, 07 năm đến 15 năm, 15 năm đến 20 năm 2) Quy định tình tiết phạm tội từ 02 lần trở lên tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình 3) Quy định rõ giá trị tài sản để định khung tăng nặng trách nhiệm hình giá trị tài sản mà người phạm tội mong muốn chiếm đoạt cách sửa tình tiết “chiếm đoạt tài sản có giá trị từ … đến …” thành “nhằm chiếm đoạt tài sản có giá trị từ … đến …” 89 4) Quy định hình phạt cải tạo khơng giam giữ hình phạt tội cưỡng đoạt tài sản DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Mai Bộ (2007), "Tội cơng nhiên chiếm đoạt tài sản", Tòa án nhân dân, 11), tr 20-24 Bộ Tư pháp (1957), Tập luật lệ tư pháp, Hà Nội Lê Cảm - Nguyễn Ngọc Chí (Đồng chủ biên) (2004), Cải cách tư pháp Việt Nam giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 90 Nguyễn Ngọc Chí (2000), Trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu, Luận án tiến sĩ Luật học, Viện Nghiên cứu Nhà nước pháp luật, Hà Nội Nguyễn Văn Đạm (1999), Từ điển tường giải liên tưởng Tiếng Việt, Nxb Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội Đảng Lao động Việt Nam (1970), Chỉ thị số 185-CT/TW ngày 09/12/1970 Ban Bí thư Trung ương tăng cường bảo vệ tài sản xã hội chủnghĩa, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2011, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Nguyễn Ngọc Hòa (1991), Tội phạm luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 16 Nguyễn Ngọc Hòa (2007), Tội phạm cấu thành tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 11 Nguyễn Quốc Hùng (1975), Hán Việt tân từ điển, Nhà sách khai trí, Sài Gòn 13 Nguyễn Lân (2002), Từ điển Từ Ngữ Hán Việt, Nxb, Từ điển Bách khoa, Hà Nội 14 Cao Thị Oanh (2015), Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, Nxb Tư pháp, Hà Nội 15 Đinh Văn Quế (1998), Bình luận án, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 91 16 Đinh Văn Quế (2005), Bình luận khoa học Bộ luật Hình Phần tội phạm tập II, tội xâm phạm sở hữu, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 17 Quốc hội (1985), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 18 Quốc hội (1999), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 19 Quốc hội (2005), Bộ luật dân sự, Hà Nội 20 Quốc hội (2009), Bộ luật Hình (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 21 Quốc hội (2015), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 22 Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 01/2006/NQ-HTTP ngày 12/5/2006 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật Hình sự, Hà Nội 23 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2011-2015), Báo cáo tổng kết công tác năm từ năm 2011 đến 2015, Hà Nội 24 Công an Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Bộ Tư pháp (2001), Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT/TANDTC-VKSNDTCBCA-BTP ngày 25/12/2001 Hướng dẫn áp dụng số quy định Chương XIV - Các tội phạm xâm phạm sở hữu Bộ luật Hình năm 1999, Hà Nội 25 Trường Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình Luật hình Việt Nam,Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 26 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1970), Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, Hà Nội 27 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1970), Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản riêng công dân, Hà Nội 28 Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (1999), Bình luận khoa học Bộ luật Hình 1999, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 29 Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (1998), Đại Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 92 30 Tuấn Hợp - Tòa hủy tội cướp, tuyên bị cáo tội “cưỡng đoạt tài sản” ngày 22/01/2015; http://dantri.com.vn/phap-luat/toa-huy-toi-cuop-tuyen-bicao-toi-cuong-doat-tai-san-1422544911.htm 31 Trần Văn - Rượu say, lên cầu cưỡng đoạt tiền phụ nữ, 01/4/2015; http://anninhthudo.vn/phap-luat/ruou-say-len-cau-cuong-doat-tiencua-phu-nu/602821.antd 32 Minh Minh, Bắt trùm "thu phí tài ngun" sơng Cấm, ngày 06/6/2016; http://anninhthudo.vn/phap-luat/bat-trum-thu-phi-tai-nguyen-trensong-cam/682975.antd 33 Hải Đăng, Bắt nhóm xưng cảnh sát hình sự, chặn người đường "xin" tiền, ngày 20/5/2014; http://anninhthudo.vn/phap-luat/bat-nhom-xungcanh-sat-hinh-su-chan-nguoi-di-duong-xin-tien/551451.antd 34 Lê Phi Long, Bị khởi tố xiết nợ, ngày 27/6/2016 http://laodong.com.vn/phap-luat/quang-binh-bi-khoi-to-vi-di-xiet-no566808.bld 35 Bích Kiều, Những thơng điệp tù tội từ vụ "thuê giang hồ Hải Phòng đòi nợ" ngày 30/4/2014; http://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/Nhungthong-diep-tu-toi-tu-vu-thue-giang-ho-Hai-Phong-doi-no-308186/ ... CHƯƠNG KHÁI NIỆM TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN VÀ KHÁI QUÁT LỊCH SỬ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ NƯỚC TA VỀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN 12 1.1 KHÁI NIỆM VỀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 12 1.2 KHÁI... biệt tội cưỡng đoạt tài sản với tội cướp tài sản 2.3.2 Phân biệt tội cưỡng đoạt tài sản với tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản 2.3.3 Phân biệt tội cưỡng đoạt tài sản với tội cướp giật tài sản. .. CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN 77 3.2.1 Hồn thiện pháp luật hình tội cưỡng đoạt tài sản 77 3.2.2 Một số giải pháp khác nâng cao hiệu áp dụng quy định tội cưỡng đoạt tài sản 82
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội cưỡng đoạt tài sản trong pháp luật hình sự việt nam, Tội cưỡng đoạt tài sản trong pháp luật hình sự việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay