Thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách ở tỉnh ninh bình

103 16 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 17:24

Trên cơ sở lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, luận văn góp phần làm rõhơn những vấn đề lý luận về thực hiện pháp luật về TGPL cho người nghèo và đối tượng chính sách trong tình hình mới, phân tích đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về TGPL cho người nghèo và đối tượng chính sách ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn hiện nay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐOÀN THỊ NGỌC HẢI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRỢ GIÚP PHÁ LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH Ở TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI _ ĐOÀN THỊ NGỌC HẢI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRỢ GIÚP PHÁ LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH Ở TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành : Lý luận Lịch sử Nhà nước pháp luật MSHV : CH22B062 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN MINH ĐOAN HÀ NỘI – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu khoa học tơi thực hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Minh Đoan – Giảng viên cao cấp, Trường đại học Luật Hà Nội Các số liệu trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đoàn Thị Ngọc Hải XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Người hướng dẫn PGS TS Nguyễn Minh Đoan MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH 1.1 Khái niệm, đặc điểm hình thức thực pháp luật trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách 1.2 Vai trò nội dung thực pháp luật trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách 22 1.3 Các yếu tố bảo đảm thực pháp luật trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách 35 Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH Ở TỈNH NINH BÌNH 40 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực pháp luật trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách tỉnh Ninh Bình 40 2.2 Những kết đạt thực pháp luật trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách tỉnh Ninh Bình nguyên nhân 46 2.3 Những hạn chế, yếu thực pháp luật trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách tỉnh Ninh Bình nguyên nhân 66 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH Ở TỈNH NINH BÌNH HIỆN NAY 3.1 Quan điểm đạo thực pháp luật trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách tỉnh Ninh Bình 79 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách tỉnh Ninh Bình giai đoạn 88 KẾT LUẬN 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC 115 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN HĐND : Hội đồng nhân dân Nxb : Nhà xuất TGPL : Trợ giúp pháp lý Tr : trang TW : Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực pháp luật trợ giúp pháp lý (TGPL) giai đoạn xây dựng pháp luật TGPL giai đoạn quan trọng việc thực hóa quy định pháp luật TGPL vào thực tiễn sống Thực pháp luật TGPL hỗ trợ phận không nhỏ dân cư như: người nghèo, người có cơng với cách mạng, người già cô đơn, trẻ em người khuyết tật không nơi nương tựa, người dân tộc thiểu số sống vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người bị bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người,… (gọi chung người nghèo đối tượng sách xã hội) TGPL nhằm giúp họ giải khó khăn vướng mắc sống pháp luật Đó q trình cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người TGPL nhằm giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ cơng lý, phòng ngừa hạn chế tranh chấp vi phạm pháp luật, bảo đảm công dân bình đẳng việc tiếp cận pháp luật thực công xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân dân Xuất phát từ ý nghĩa vai trò thực pháp luật TGPL, Ban Bí thư Trung ương Đảng khố VIII đạo: "Mở rộng loại hình tư vấn pháp luật phổ thông, đáp ứng nhu cầu rộng rãi, đa dạng tầng lớp nhân dân nhằm góp phần nâng cao ý thức pháp luật ứng xử pháp luật công dân quan hệ đời sống hàng ngày cần nghiên cứu hệ thống dịch vụ tư vấn pháp luật không lấy tiền để hướng dẫn nhân dân sống làm việc theo pháp luật", Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành TW Đảng khoá VIII tiếp tục khẳng định cần: "tạo điều kiện cho người nghèo hưởng dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí " Thực chủ trương Đảng sách xã hội Nhà nước, ngày 06/9/1997 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 734/TTg việc thành lập tổ chức TGPL cho người nghèo đối tượng sách Đây sở pháp lý tạo tảng để hình thành hệ thống tổ chức TGPL Việt Nam Tiếp tục thể chế hoá đầy đủ kịp thời đường lối, sách Đảng giúp đỡ pháp luật cho người nghèo đối tượng sách Ngày 29/6/2006, Luật TGPL kỳ họp thứ Quốc hội khố XI thơng qua củng cố sở pháp lý khẳng định tâm Đảng Nhà nước ta bảo đảm quyền TGPL công dân, bảo vệ quyền người, quyền công dân, đặc biệt bảo vệ người dân nghèo, nhóm người yếu xã hội Vấn đề lại tổ chức thực pháp luật đời sống xã hội Về mặt lý luận, hoạt động TGPL hình thành phát triển Việt Nam gần 20 năm thu hút quan tâm nhiều quan nghiên cứu khoa học, nhà khoa học pháp lý Nghiên cứu thực pháp luật TGPL có ý nghĩa khoa học pháp lý, mà có ý nghĩa trị, kinh tế ý nghĩa xã hội, kết nghiên cứu thực pháp luật TGPL chủ yếu phục vụ cho người hiểu biết pháp luật thiệt thòi xã hội Tuy nhiên, thực pháp luật TGPL lĩnh vực nên chưa nhà khoa học nghiên cứu đầy đủ, có hệ thống, chưa hình thành rõ nét quan điểm lý luận làm sở áp dụng, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật TGPL thực tiễn Do đó, việc tổ chức thực pháp luật TGPL thiếu đồng bộ, thiếu thống phạm vi tồn quốc nhiều bất cập, hạn chế công tác quản lý nhà nước, nguồn lực, hệ thống tổ chức TGPL,… Về thực tiễn, Ninh Bình tỉnh nằm khu vực đồng sông Hồng với dân số 927.768 người, đó, người nghèo đối tượng sách xã hội chiếm tỷ lệ đáng kể khoảng 26% (102.576 người nghèo, 128.431 người có cơng với cách mạng, 1.588 trẻ em khuyết tật khơng có nơi nương tựa, ) Sau 19 năm thực pháp luật TGPL cho người nghèo đối tượng sách tỉnh Ninh Bình tác động tích cực đến đời sống pháp luật hàng ngàn người nghèo nhóm đối tượng yếu thế; đồng thời, tác động đến chất lượng thực thi cơng vụ quyền địa phương, nhiều vụ việc phức tạp, vượt cấp, kéo dài nhiều năm hướng dẫn, giải dứt điểm; trật tự an toàn xã hội, an ninh giữ vững; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển Vì thế, cơng tác TGPL cho người nghèo đối tượng sách xã hội tỉnh Ninh Bình khẳng định vị trí, vai trò thực tế sống, bảo đảm quyền người góp phần thực dân chủ sở, tạo niềm tin nhân dân cấp ủy Đảng, quyền địa phương Tuy nhiên, công tác TGPL sở, công tác quản lý cán máy điều hành, chất lượng thực vụ việc TGPL, bộc lộ hạn chế định cần phải nghiên cứu để đưa giải pháp khắc phục nâng cao hiệu thực pháp luật TGPL cho người nghèo đối tượng sách địa bàn tỉnh Ninh Bình Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài: "Thực pháp luật trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách tỉnh Ninh Bình » để nghiên cứu viết luận văn thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Thực pháp luật lĩnh vực pháp lý cụ thể nói chung thực pháp luật TGPL thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều quan nghiên cứu khoa học, nhà khoa học pháp lý Qua tìm hiểu cơng trình khoa học công bố nước nước thực pháp luật TGPL, TGPL cho người nghèo đối tượng sách; có cơng trình sau đây: Nhóm thứ nhất: Các cơng trình nghiên cứu thực pháp luật nói chung Ở nhóm này, tài liệu giáo trình lý luận chung nhà nước pháp luật thống khái niệm, hình thức thực pháp luật Đặc biệt hình thức áp dụng pháp luật, cụ thể khái niệm, cứ, bước, trình tự, thủ tục áp dụng pháp luật Tiêu biểu là: - Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Nhà nước pháp luật (2009), Tài liệu nghiên cứu môn học Lý luận chung nhà nước pháp luật, tập I, Nxb trị - hành chính, Hà Nội - Trường Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội - Nguyễn Minh Đoan (2009), Thực áp dụng pháp luật Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - Nguyễn Thị Hồi (2009), ÁP dụng pháp luật Việt Nam – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Tư pháp, Hà Nội Nhóm thứ hai: Bao gồm cơng trình nghiên cứu thực pháp luật TGPL Tiêu biểu là: - Cù Thu Anh (2011), Hoàn thiện pháp luật trợ giúp pháp lý Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ Luật học, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh - Nguyễn Huỳnh Huyện (2012), Thực pháp luật trợ giúp pháp lý điều kiện xây dựng bảo vệ Nhà nước pháp quyền Việt Nam", Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh Ngồi số nghiên cứu đăng tạp chí báo cáo như: - Đinh Trung Tụng (2006), Phương hướng xây dựng Luật trợ giúp pháp lý, Tập san Trợ giúp pháp lý - Tạ Thị Minh Lý (2006), Khái niệm trợ giúp pháp lý số vấn đề cần bàn thêm, Đặc san Trợ giúp pháp lý - Đoàn Thị Ngọc Hải (2015), Bàn vấn đề bảo đảm quyền TGPL cho người nghèo đối tượng sách Việt Nam nay, mục nghiên cứu trao đổi – Cổng thơng tin điện tử Bộ Tư pháp - Đồn Thị Ngọc Hải (2016), Vấn để bảo đảm quyền người lĩnh vực trợ giúp pháp lý, Tạp chí Dân chủ Pháp luật - Bộ Tư pháp, Báo cáo tổng kết 10 năm công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách, Báo cáo ngày 20/11/2007 - Bộ Tư pháp, Báo cáo kết năm triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý, Báo cáo ngày 12/12/2011 - Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, Báo cáo kết năm triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý năm thực Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Ninh Bình, Báo cáo ngày 14/7/2011 - Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, Báo cáo kết năm triển khai thi hành Nghị định số 07/2007/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn số điều Luật trợ giúp pháp lý tỉnh Ninh Bình, Báo cáo ngày 04/6/2012 - Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Bình, Báo cáo kết năm thực Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng số quy định trợ giúp pháp lý hoạt động tố tụng địa bàn tỉnh Ninh Bình, Báo cáo ngày 21/01/2013 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, Báo cáo năm triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý địa bàn tỉnh Ninh Bình Báo cáo ngày 26/3/2015 Các cơng trình nghiên cứu hoàn thiện pháp luật TGPL; thực pháp luật TGPL; TGPL cho người nghèo đối tượng sách xã hội phạm vi toàn quốc số địa phương Chưa có cơng trình nghiên cứu thực pháp luật TGPL cho người nghèo đối tượng sách tỉnh Ninh Bình Bản thân tác giả cơng tác Trung tâm TGPL Nhà nước – Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, qua theo dõi trực tiếp thực pháp luật TGPL cho người nghèo đối tượng sách địa bàn tỉnh, tác giả nhận thấy bên cạnh kết đạt có tồn tại, hạn chế cần phải nghiên cứu để có 10 TGPL như: chế phối hợp quan tiến hành tố tụng với Trung tâm TGPL từ khâu giới thiệu người thực TGPL đến kiểm tra, giám sát việc thực vụ việc TGPL để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người TGPL; chế phối hợp Trung tâm TGPL với cấp uỷ, quyền, đồn thể địa phương triển khai hoạt động TGPL sở, thực kiến nghị trình thực vụ việc TGPL; chế phối hợp với ngành tỉnh, UBND cấp huyện việc cử người tham gia cộng tác viên TGPL giải công việc liên quan vụ việc TGPL Thứ hai, Trung tâm chủ động việc đào tạo, hướng dẫn chun mơn, nghiệp vụ cho tồn hệ thống TGPL; thực đa dạng hóa phương thức, loại hình TGPL có hiệu quả, thiết thực; đổi cách thức tổ chức đợt TGPL lưu động để thu hút tham gia đông đảo người thực TGPL địa phương; nâng cao hiệu hoạt động Câu lạc TGPL sở để kịp thời giải tỏa vướng mắc pháp luật người TGPL cộng đồng; nâng cao chất lượng TGPL hoạt động tố tụng; trọng mức công tác đánh giá quản lý chất lượng vụ việc TGPL, bảo đảm chất lượng vụ việc TGPL tương xứng với đầu tư Nhà nước thể chế, sách, tổ chức máy, cán bộ, nguồn lực bảo đảm Thứ ba, trọng công tác tổ chức thực điều kiện bảo đảm đôn đốc, hướng dẫn kết hợp với theo dõi, đánh giá kết thực pháp luật TGPL Trung tâm TGPL phối hợp với quan, tổ chức 3.2.8 Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, tra, giám sát xử lý vi phạm việc thực pháp luật TGPL Pháp luật TGPL có thực đời sống xã hội, giải pháp nâng cao nhận thức vị trí, vai trò thực pháp luật TGPL, xây dựng chế thực phù hợp, kiện tồn tổ chức đội ngũ, tạo lập mơi trường xã hội thuận lợi, bảo đảm điều kiện vật chất, tăng cường quản lý nhà nước TGPL phải ý đến việc đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, tra, giám sát xử lý vi phạm thực pháp luật TGPL Đây giải pháp đặc biệt quan trọng để trình thực pháp luật TGPL đạt hiệu Để đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, tra, giám sát xử lý vi phạm thực pháp luật TGPL Ninh Bình, quan có thẩm quyền cần tiến hành cách thường xuyên hoạt động kiểm tra việc thực pháp 89 luật TGPL địa phương Hoạt động kiểm tra, tra, giám sát phải gắn với việc kết luận đánh giá mức độ thực thi pháp luật, trách nhiệm cá nhân, tổ chức việc thực pháp luật TGPL Ninh Bình Xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm thực pháp luật TGPL Trên sở đó, thực sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm thực pháp luật TGPL theo định kỳ thời gian theo chuyên đề (TGPL sở, TGPL hoạt động tố tụng, TGPL cho người khuyết tật, ) 3.2.9 Bảo đảm điều kiện, sở vật chất, trang thiết bị cho tổ chức thực TGPL Trong thời gian qua, kinh phí sở vật chất tổ chức TGPL Ninh Bình nghèo nàn, thiếu thốn, trụ sở làm việc không thuận tiện cho việc tiếp công dân, Trung tâm tư vấn pháp luật khơng có phương tiện lại để đảm bảo cho việc thực TGPL lưu động vùng sâu, vùng xa Điều làm ảnh hưởng khơng đến việc thực pháp luật TGPL địa phương Để nâng cao chất lượng thực pháp luật TGPL tỉnh Ninh Bình, thời gian tới cần tập trung vào giải pháp sau: Thứ nhất, đầu tư bảo đảm trụ sở làm việc cho tổ chức TGPL, trang thiết bị cần thiết bàn, điện thoại, phương tiện lại, nhằm đáp ứng kịp thời tốt nhu cầu TGPL ngày tăng người dân Thứ hai, cải tiến chế độ tài việc thực nhiệm vụ TGPL, nghiên cứu áp dụng chế khốn kinh phí thực pháp luật TGPL, cải tiến thủ tục tốn tài theo hướng đơn giản hoá bảo đảm quản lý chặt chẽ sản phẩm đầu Xây dựng chế, sách tài hoạt động TGPL tổ chức xã hội, đặc biệt tổ chức tham gia TGPL lĩnh vực, địa bàn ưu tiên cho thực TGPL cho người nghèo đối tượng sách Thứ ba, tập trung đầu tư kinh phí cho địa bàn (Nho Quan, Kim Sơn, Gia Viễn, Yên Khánh) lĩnh vực TGPL trọng điểm (dân sự, đất đai sách xã hội), hình thức tham gia tố tụng; thực đầu tư đồng xây dựng sở vật chất với đào tạo cán TGPL nhằm hướng đến thực pháp luật TGPL cho đối tượng ưu tiên: người nghèo, đối tượng người có cơng với cách mạng, trẻ em khuyết tật,… 90 Trong thời gian tới, để thực có hiệu giải pháp thực pháp luật TGPL Việt Nam nói chung tỉnh Ninh Bình nói riêng, luận văn đưa số kiến nghị sau: Ở Trung ương: Sớm hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Luật TGPL theo hướng mở rộng đối tượng TGPL, đổi mơ hình hệ thống tổ chức TGPL từ Trung ương đến địa phương, xây dựng chế định Luật sư nhà nước chế định huy động tham gia quan, tổ chức trị - xã hội tổ chức tham gia TGPL; tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra giám sát huy động, hỗ trợ đầu tư kinh phí, sở vật chất cho hoạt động TGPL địa phương Ở địa phương: Xây dựng chế phối hợp tổ chức thực TGPL với quan, tổ chức địa phương việc thực pháp luật TGPL; tăng cường công tác truyền thơng TGPL nhiều hình thức tổ chức TGPL thơng qua nhiều loại hình TGPL; bảo đảm biên chế kinh phí, điều kiện vật chất cho Trung tâm TGPL, Trung tâm tư vấn pháp luật tổ chức hoạt động TGPL địa phương; thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL cho đội ngũ thực TGPL Kết luận chương Xuất phát từ vai trò ý nghĩa việc thực pháp luật TGPL đời sống xã hội yêu cầu phát triển, đổi đất nước điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nay, việc tăng cường thực pháp luật TGPL Việt Nam nói chung tỉnh Ninh Bình nói riêng yêu cầu tất yếu khách quan Trên sở định hướng quan điểm Đảng, thực trạng thực pháp luật TGPL cho người nghèo đối tượng sách tỉnh Ninh Bình đặt giải pháp nhằm bảo đảm thực pháp luật TGPL phải tiến hành đồng mối quan hệ tác động qua lại lẫn mà không nên coi trọng xem nhẹ giải pháp 91 KẾT LUẬN Trải qua 19 năm trưởng thành năm thực Luật TGPL, hoạt động TGPL nước ta nói chung tỉnh Ninh Bình nói riêng ngày gắn bó với đời sống xã hội, nhiều quan, tổ chức đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ Chính sách TGPL chủ trương Đảng Nhà nước hoàn toàn đắn, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn nay, phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật vào sống, giúp người nghèo đối tượng sách hưởng quyền lợi ích hợp pháp pháp luật quy định Trên sở nội dung trình bày trên, luận văn đưa số kết luận sau: Thứ nhất, thực pháp luật TGPL cho người nghèo đối tượng sách phải dựa sở lý luận thực tiễn định Do đó, thực pháp luật TGPL yêu cầu cần thiết, có ý nghĩa quan trọng điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN việc kiện tồn tổ chức thực TGPL, tăng cường đội ngũ người thực TGPL số lượng, chất lượng thúc đẩy hoạt động TGPL phát triển, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật nhân dân, thực dân chủ sở, bảo đảm thực công xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, Nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân yêu cầu hội nhập quốc tế Thực pháp luật TGPL góp phần quan trọng việc xây dựng bảo vệ quyền cơng dân, bảo vệ pháp chế XHCN, góp phần thực công cải cách tư pháp, cải cách hành chương trình xố đói, giảm nghèo Thứ hai, từ điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thực trạng thực pháp luật TGPL cho người nghèo đối tượng sách tỉnh Ninh Bình năm vừa qua cho thấy pháp luật TGPL trở thành hệ thống tạo sở pháp lý điều chỉnh quan hệ xã hội có liên quan đến tổ chức hoạt động TGPL; rút kết đạt được, hạn chế nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan kết quả, hạn chế trình thực pháp luật TGPL cho người nghèo đối tượng sách tỉnh Ninh Bình Thứ ba, thực pháp luật TGPL cho người nghèo đối tượng sách phải quán triệt đầy đủ quan điểm Đảng Nhà nước đổi hệ thống trị, đổi tổ chức, hoạt động máy nhà nước, có lĩnh vực tổ chức hoạt động hành - tư pháp Thực pháp luật TGPL cho 92 người nghèo đối tượng sách phải biết kế thừa phát huy thành có, điểm tiến phù hợp, biết tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm phải dựa yêu cầu thực tiễn để thời gian tới tiếp tục thực hiệu cao công tác TGPL cho người nghèo đối tượng sách Thứ tư, để bảo đảm thực pháp luật TGPL cho người nghèo đối tượng sách tỉnh Ninh Bình cách thiết thực, hiệu hơn, đưa pháp luật TGPL vào sống, cần quán triệt tổ chức thực nhóm giải pháp là: Tăng cường lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước thực pháp luật TGPL; Tiếp tục hoàn thiện pháp luật TGPL; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật TGPL; Đổi hệ thống quan TGPL sách, chế độ đãi ngộ cán bộ, viên chức người thực TGPL; Nâng cao trình độ, lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm TGPL nhà nước người thực TGPL; Tiếp tục kiện toàn phát triển hệ thống tổ chức thực TGPL tỉnh Ninh Bình; Vận dụng phù hợp đổi hình thức, phương thức TGPL theo hướng đại hóa; Nâng cao vai trò Trung tâm TGPL nhà nước tăng cường phối hợp với quan, tổ chức trị - xã hội việc thực pháp luật TGPL; Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, tra, giám sát xử lý vi phạm việc thực pháp luật TGPL; Bảo đảm điều kiện, sở vật chất, trang thiết bị cho tổ chức thực TGPL DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 Luật bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 12/12/2006 Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 93 Luật phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH11 ngày 05/12/2007 Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2008 Luật người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 04/12/2009 Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010 Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 29/6/2010 Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 Luật phòng, chống mua bán người số 66/2011/QH12 ngày 08/4/2011 Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Trợ giúp pháp lý Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật 10 Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Trợ giúp pháp lý 11 Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý 12 Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ dịch vụ, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II 13 Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 23/06/2008 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt đề án "Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Chi nhánh Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015" 14 Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg ngày 30/06/2008 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam 15 Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020 94 16 Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 17 Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 Thủ tướng Chính phủ sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020 18 Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/06/2007 Bộ Tư pháp việc ban hành số biểu mẫu dùng hoạt động trợ giúp pháp lý 19 Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTCTANDTC ngày 28/12/2007 Bộ Tư pháp, Bộ Cơng an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Toà án nhân dân tối cao việc hướng dẫn áp dụng số quy định trợ giúp pháp lý hoạt động tố tụng (hết hiệu lực thi hành từ ngày 21/8/2013) 20 Quyết định số 02/2008/QĐ-BTP 28/02/2008 Bộ Tư pháp việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức hoạt động Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 21 Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 Bộ Tư pháp việc ban hành Điều lệ mẫu tổ chức hoạt động Câu lạc trợ giúp pháp lý 22 Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ngày 13/05/2008 Bộ Tư pháp việc ban hành Quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (hết hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2012) 23 Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/06/2008 Bộ Tư pháp Hội Cựu chiến binh Việt Nam việc hướng dẫn phối hợp xây dựng văn quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý Cựu chiến binh 24 Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/09/2008 Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý quản lý nhà nước trợ giúp pháp lý 25 Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 07/11/2008 Bộ Tư pháp Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức biên chế Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (hết hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2013) 26 Thông tư số 07/2008/TT-BTP ngày 21/10/2008 Bộ Tư pháp việc hướng dẫn thực sách trợ giúp pháp lý Chương trình phát triển kinh tế-xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai 95 đoạn 2006 - 2010 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 2010 (hết hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2010) 27 Quyết định số 07/2008/QĐ-BTP ngày 05/12/2008 Bộ Tư pháp việc ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý (hết hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2010) 28 Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam 29 Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 Bộ Tư pháp ban hành quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý 30 Quyết định số 10/2008/QĐ-BTP ngày 10/12/2008 Bộ Tư pháp việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý giai đoạn 2008 2010, định hướng đến năm 2015” 31 Quyết định số 11/2008/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2013 32 Thông tư số 41/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 Bộ Tài hướng dẫn quản lý tài Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam (hết hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2012) 33 Quyết định số 878/QĐ-BTP ngày 15/03/2010 Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý chứng đào tạo, bồi dưỡng Bộ Tư pháp 34 Thông tư số 06/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý 35 Thông tư số 15/2010/TT-BTP ngày 04/10/2010 Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý 36 Thông tư số 02/2011/TT-BTP ngày 13/01/2011 Bộ Tư pháp hướng dẫn số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý 37 Thông tư số 07/2011/TT-BTP ngày 31/3/2011 Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới tổ chức cán hoạt động trợ giúp pháp lý 38 Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06/6/2011 Bộ Tư pháp Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực trợ giúp pháp lý việc khiếu nại định hành chính, hành vi hành 96 39 Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung số quy định thủ tục hành Thơng tư số 05/2008/TTBTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/02/2008 Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 Bộ Tư pháp 40 Thông tư liên tịch số 23/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 08/12/2011 Bộ Tư pháp Bộ Nội vụ việc hướng dẫn thực chuyển ngạch xếp lương viên chức trợ giúp pháp lý 41 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/01/2012 Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc việc hướng dẫn thực trợ giúp pháp lý người dân tộc thiểu số 42 Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/07/2012 Bộ Tư pháp việc hướng dẫn cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 43 Thơng tư số 174/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 Bộ Tài việc hướng dẫn quản lý tài Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam 44 Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 30/11/2012 Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp việc hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng tốn kinh phí bảo đảm hoạt động quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước 45 Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 46 Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTCTANDTC ngày 04/7/2013 Bộ Tư pháp, Bộ Cơng an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Toà án nhân dân tối cao việc hướng dẫn thực số quy định pháp luật trợ giúp pháp lý hoạt động tố tụng 47 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 Chính phủ tư vấn pháp luật 48 Nghị số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 Chính phủ định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 49 Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 50 Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 97 51 Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 52 Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia trẻ em giai đoạn 2012-2020 53 Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chuẩn tiếp cận pháp luật người dân sở 54 Cù Thu Anh (2011), Hoàn thiện pháp luật trợ giúp pháp lý Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ Luật học, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh 55 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1997), Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành TW Đảng (Khoá VIII) phát huy quyền làm chủ nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sạch, vững mạnh 56 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2007), Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành TW Đảng (Khố X) đổi mới, kiện tồn tổ chức Bộ máy quan Đảng, định hướng đổi tổ chức máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội 57 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2007), Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành TW Đảng (Khố X) đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy Nhà nước 58 Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 59 Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 60 Bộ Giáo dục Đào tạo, Trung tâm Văn hố Ngơn ngữ Việt Nam (1998), Đại từ tiếng Việt, Nxb Văn hố - Thơng tin, Hà Nội 61 Bộ Tư pháp - Viện Khoa học pháp lý (2004), Đề tài khoa học cấp Bộ: Luận khoa học thực tiễn xây dựng Pháp lệnh trợ giúp pháp lý, Hà Nội 62 Bộ Tư pháp (2005), Tài liệu tham khảo quy định trợ giúp pháp lý số nước, Hà Nội 98 63 Bộ Tư pháp (2007), Báo cáo tổng kết 10 năm thực pháp luật trợ giúp pháp lý, Hà Nội 64 Bộ Tư pháp (2011), Báo cáo kết năm triển khai thi hành luật trợ giúp pháp lý, Hà Nội 65 Bộ Tư pháp (2013), Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 66 Chính phủ (2007), Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật trợ giúp pháp lý 67 Công ước quốc tế quyền trẻ em 68 Cục Trợ giúp pháp lý (2007), 10 năm trợ giúp pháp lý Việt Nam 69 Cục Trợ giúp pháp lý (2008), Các văn pháp luật trợ giúp pháp lý (tập 1), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 70 Cục Trợ giúp pháp lý (2009), Cẩm nang tổ chức thực trợ giúp pháp lý, Hà Nội 71 Cục Trợ giúp pháp lý (2010), Các văn pháp luật trợ giúp pháp lý (tập 2), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 72 Cục Trợ giúp pháp lý (2010), Sổ tay nghiệp vụ trợ giúp pháp lý 73 Cục Trợ giúp pháp lý (2010), Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, Hà Nội 74 Cục Trợ giúp pháp lý (2011), Các văn pháp luật trợ giúp pháp lý (tập 3), Nxb Tư pháp, Hà Nội 75 Cục Trợ giúp pháp lý (2012), Các văn pháp luật trợ giúp pháp lý (tập 4), Nxb Tư pháp, Hà Nội 76 Cục Trợ giúp pháp lý (2013), Báo cáo kết công tác trợ giúp pháp lý năm 2012 phương hướng nhiệm vụ năm 2013, Hà Nội 77 Dự án tăng cường tiếp cận công lý bảo vệ quyền Việt Nam, Diễn đàn đối tác pháp luật lần thứ bảy (2011), Tăng cường tiếp cận công lý, Hà Nội 78 Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật (2006), Giáo trình lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 99 79 Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 80 Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 81 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 82 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 83 Nguyễn Minh Đoan (1996), Áp dụng pháp luật- số vấn đề cần quan tâm, tạp chí Luật học 84 Nguyễn Minh Đoan (2009), Thực áp dụng pháp luật Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 85 Nguyễn Minh Đoan (2011), Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 86 Nguyễn Minh Đoan (2013), Thực pháp luật văn hóa pháp lý đời sống xã hội Nxb Hồng Đức, Hà Nội 2013 87 Đoàn Thị Ngọc Hải (2015), Bàn vấn đề bảo đảm quyền TGPL cho người nghèo đối tượng sách Việt Nam nay, mục nghiên cứu trao đổi – Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp 88 Đoàn Thị Ngọc Hải (2016), Vấn để bảo đảm quyền người lĩnh vực trợ giúp pháp lý, Tạp chí Dân chủ Pháp luật 89 Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Nhà nước pháp luật (2009), Tài liệu nghiên cứu môn học Lý luận chung nhà nước pháp luật, tập 1, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 90 Nguyễn Lân (2005), Từ ngữ Việt Nam, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 91 Tạ Thị Minh Lý (2006), "Khái niệm trợ giúp pháp lý số vấn đề cần bàn thêm", Đặc san Trợ giúp pháp lý 92 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), Hiến pháp năm 1992 93 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Luật sửa đổi bổ sung số điều Hiến pháp năm 1992 100 94 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp năm 2013 95 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Bộ luật Tố tụng hình (đã hết hiệu lực) 96 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Bộ luật Dân (đã hết hiệu lực) 97 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật tố tụng dân 98 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật tố tụng hình 99 Chu Hồng Thanh (1997), Quyền người Luật quốc tế quyền người, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội 100 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 phê duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 101 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 102 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 103 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 ban hành quy định chuẩn tiếp cận pháp luật người dân sở 104 Từ điển tiếng Việt (1994), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 105 Đinh Trung Tụng (2006), "Phương hướng xây dựng luật trợ giúp pháp lý", Tập san Trợ giúp pháp lý 106.Nguyễn Thị Hồi (2009), ÁP dụng pháp luật Việt Nam – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Tư pháp, Hà Nội 107 Viện Ngôn ngữ học (2001), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 108 Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1999), Đại từ Tiếng Việt, Nxb Văn hố Thơng tin 101 109 Nguyễn Huỳnh Huyện (2012), Thực pháp luật trợ giúp pháp lý điều kiện xây dựng bảo vệ Nhà nước pháp quyền Việt Nam", Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh 110 Bộ Tư pháp (2015) Báo cáo kết năm triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý 111 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, Báo cáo kết năm triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý năm thực Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Ninh Bình, Báo cáo ngày 14/7/2011 112 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, Báo cáo kết năm triển khai thi hành Nghị định số 07/2007/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn số điều Luật trợ giúp pháp lý tỉnh Ninh Bình, Báo cáo ngày 04/6/2012 113 Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Bình, Báo cáo kết năm thực Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng số quy định trợ giúp pháp lý hoạt động tố tụng địa bàn tỉnh Ninh Bình, Báo cáo ngày 21/01/2013 114 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, Báo cáo năm triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý địa bàn tỉnh Ninh Bình Báo cáo ngày 26/3/2015 102 103 ... trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách 35 Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH Ở TỈNH NINH BÌNH 40 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng... đến việc thực pháp luật trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách tỉnh Ninh Bình 40 2.2 Những kết đạt thực pháp luật trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách tỉnh Ninh Bình ngun... sở lý luận khái niệm TGPL cho người nghèo đối tượng sách, pháp luật trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách, thực pháp luật TGPL cho người nghèo đối tượng sách; hình thức thực pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách ở tỉnh ninh bình, Thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách ở tỉnh ninh bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay