Quyền của người chưa thành niên trong tố tụng hình sự việt nam

97 15 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 17:24

mục đích của tác giả nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận về quyền của người chưa thành niên; làm rõ nội dung và sự thể hiện của chế định này trong tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành; nghiên cứu thực tiễn thi hành quyền của người chưa thành niên trong Tố tụng hình sự; tìm ra những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc đó để đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện, khắc phục và đảm bảo quyền của người chưa thành niên được thực hiện đầy đủ, toàn diện hơn trong thời gian tới. 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐỖ THÚY HẠNH QUYỀN CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐỖ THÚY HẠNH QUYỀN CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số : CH22B065 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ THỊ PHƯỢNG HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Xác nhận giảng viên hướng dẫn PGS.TS.ĐỖ THỊ PHƯỢNG Tác giả ĐỖ THUÝ HẠNH DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình sự BLTTHS Bộ luật tố tụng hình sự CQĐT CQTHTT ĐDGĐ ĐTV Cơ quan điều tra Cơ quan tiến hành tố tụng Đại diện gia đình Điều tra viên KSV THTT TNHS Kiểm sát viên Tiến hành tố tụng Trách nhiệm hình sự TTHS VKS Tố tụng hình sự Viện kiểm sát MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU:……………………………………………………….………………1 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM…………………… … ……………….………………………… ….6 1.1 Khái niệm quyền của người chưa thành niên tố tụng hình sự Việt Nam…………………………………………………………….…… .6 1.2 Cơ sở của việc quy định quyền của người chưa thành niên tố tụng Hình sự Việt Nam………………… ………………… …………… …….12 1.2.1 Cơ cở lý luận ……………………………………… ………… ….12 1.2.2 Cơ sở thực tiễn …………………………………… …………… 21 1.3.Ý nghĩa của việc quy định quyền của người chưa thành niên tố tụng hình sự Việt Nam………………………………………………… ……… 23 1.3.1 Ý nghĩa chính trị 23 1.3.2 Ý nghĩa xã hội .24 1.3.3 Ý nghĩa pháp lý .27 CHƯƠNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2003, NĂM 2015 VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG………………………… ……….… 30 2.1 Quy định Bộ luật hình Việt Nam năm 2003, năm 2015 quyền người chưa thành niên………………………………………………… 30 2.1.1 Quyền của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là người chưa thành niên 30 2.1.2 Quyền của người bị hại là người chưa thành niên 36 2.1.3 Quyền của người làm chứng là người chưa thành niên 40 2.2 Thực tiễn áp dụng những quy định của Bộ luật tố tụng hình năm 2003 quyền người chưa thành niên 41 2.2.1 Quyền của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là người chưa thành niên 42 2.2.2 Quyền của người bị hại, người làm chứng là người chưa thành niên .52 2.2.3 Nguyên nhân của những hạn chế 55 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 63 3.1 Hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam 63 3.1.1 Bổ sung, thay quy định văn quy phạm pháp luật tố tụng hình để hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng hình năm 2015 63 3.1.2 Bổ sung quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2015 67 3.2.Một số giải pháp khác …76 KẾT LUẬN … …………86 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng 2020 đã nêu rõ một những mực tiêu lớn, quan trọng của đất nước ta hiện đó là :”Xây dựng hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền người, quyền tự do, dân chủ công dân” Điều này cho thấy, Đảng và nhà nước ta coi người là mục tiêu, là động lực để phát triển xã hội, đất nước Vì vậy, việc mở rộng dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân là vô cùng quan trọng, đặc biệt là người chưa thành niên – nhóm người dễ bị tổn thương, cần được chú trọng bảo vệ Đối với quyền của người chưa thành niên, Đảng và nhà nước có những chính sách xử lý riêng, phù hợp với độ tuổi, mức độ nhận thức, hành vi sự phát triển về tâm, sinh lý của các em, điều này được thể hiện khá rõ chính sách pháp luật nhất là Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành Việc phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em vào ngày 20/2/1990, Việt Nam nước châu Á nước thứ hai giới phê chuẩn Công ước quyền trẻ em mà không bảo lưu điều khoản Đây là bước tiến bộ của lãnh đạo Đảng, nhà nước Việt Nam thể hiện sự quan tâm đầu tư, bảo đảm quyền trẻ em thực phương diện pháp luật, sách thực tiễn, đặc biệt là tố tụng hình sự, nhằm bảo vệ quyền người chưa thành niên có xâm hại, vi phạm quyền em từ quan, chủ thể thực việc xem xét, xử lý hành vi phạm tội người chưa thành niên Điều này đã được thể chế, quy định rõ Hiến pháp Việt Nam năm 2013, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và đặc biệt được quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2015 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015 Có thể nói, là một những quyền bản, quan trọng nhằm đảm bảo sự bình đẳng của người chưa thành niên pháp luật tố tụng hình sự Tuy nhiên, mặc dù được pháp luật quy định khá đầy đủ, chặt chẽ thực tiễn thi hành tố tụng hình sự cho thấy việc đảm bảo quyền của người chưa thành niên vẫn chưa được chú trọng, thực hiện đầy đủ làm cho các em không được hưởng những quyền, lợi ích chính đáng của mình, vẫn còn thiếu những chế pháp lý để các em được thực hiện quyền chính đáng này của mình một các đầy đủ, toàn diện nhất Xuất phát từ những lý trên, tác giả đã chọn đề tài: “Quyền của người chưa thành niên tố tụng hình sự Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề quyền của người chưa thành niên luật tố tụng hình sự Việt Nam và những vấn đề liên quan đã được một số tác giả đề cập những công trình nghiên cứu của mình như: ”Pháp luật về quyền của người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam” – luận án tiến sĩ luật học của tác giả Vũ Thị Thu Quyên ( 2015); ”Bảo đảm quyền người chưa thành niên tố tụng hình Việt Nam” – luận văn tiến sĩ luật học của tác giả Lê Minh Thắng (2012) – “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về thủ tục đối với người chưa thành niên Luật tố tụng Hình sự Việt Nam” – luận án tiến sĩ luật học của tác giả Đỗ Thị Phượng (2008); “Thủ tục tố tụng đối với bị can là người chưa thành niên giai đoạn điều tra vụ án hình sự “ – luận văn thạc sĩ luật học của tác giải Nguyễn Thị Tâm (2015); “Quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là người chưa thành niên pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam” – luận văn thạc sĩ luật học của tác giả Nguyễn Huy Cường (2013); “Hoàn thiện các quy định về bảo vệ người bị hại, người làm chứng là người chưa thành niên pháp luật tố tụng hình sự“ của tác giả Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Ngọc Minh (Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 17 năm 2015); “Thủ tục rút gọn với việc bảo đảm quyền của người chưa thành niên tố tụng hình sự” của tác giả Lê Minh Thắng (Tạp chí Kiểm sát, số năm 2012)…Ngoài còn rất nhiều đề tài, bài viết, bài nghiên cứu đăng các báo, tạp chí chuyên ngành tạp chí Dân chủ và Pháp luật; tạp chí Kiểm sát; tạp chí Nhà nước và pháp luật; tạp chí Toà án nhân dân; tạp chí Khoa học pháp lý…Tuy nhiên, xuất phát từ vấn đề quyền của người chưa thành niên tố tụng hình sự còn rất nhiều vướng mắc, hạn chế nên rất cần được tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện Qua đề tài của mình, tác giả muốn sâu phân tích về thực trạng và đưa một số ý kiến, giải pháp nhằm đảm bảo quyền của người chưa thành niên tố tụng hình sự Việt Nam được toàn diện, đầy đủ Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu luận văn quyền người chưa thành niên tố tụng hình Việt Nam sở lý luận, thực trạng pháp luật hành phương hướng hoàn thiện nhằm đảm bảo quyền người chưa thành niên tố tụng hình Việt Nam Phạm vi nghiên cứu luận văn tập trung phân tích quyền của người chưa thành niên tố tụng Hình sự Việt Nam, bao gồm: quyền người bị buộc tội (người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo); quyền người người bị hại, quyền người làm chứng là người chưa thành niên tố tụng hình sự Việt Nam Mục đích, nhiệm vụ của việc nghiên cứu đề tài Khi nghiên cứu đề tài này, mục đích của tác giả nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận về quyền của người chưa thành niên; làm rõ nội dung và sự thể hiện của chế định này tố tụng hình Việt Nam hiện hành; nghiên cứu thực tiễn thi hành quyền của người chưa thành niên Tố tụng hình sự; tìm những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc đó để đưa một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện, khắc phục và đảm bảo quyền của người chưa thành niên được thực hiện đầy đủ, toàn diện thời gian tới Các câu hỏi nghiên cứu luận văn Để đạt mục tiêu nêu trên, luận văn phải trả lời câu hỏi sau đây: - Khái niệm quyền người chưa thành niên tố tụng hình Việt Nam; sở ý nghĩa việc quy định quyền người chưa thành niên tố tụng hình Việt Nam? - Thực trạng quy định Bộ luật tố tụng hình Việt Nam năm 2003, năm 2015 quyền người chưa thành niên? Thực tiễn thực quy định 10 quyền người chưa thành niên Bộ luật tố tụng hình Việt Nam năm 2003? Có ưu điểm, hạn chế vướng mắc việc quy định thực tiễn thực quy định quyền người chưa thành niên Bộ luật tố tụng hình Việt Nam năm 2003? Nguyên nhân hạn chế, vướng mắc gì? - Những giải pháp nhằm hoàn thiện quy định người chưa thành niên tố tụng hình Việt Nam? Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đây cơng trình nghiên cứu khoa học pháp lý có tính hệ thống quyền người chưa thành niên giúp độc giả, đặc biệt người làm công tác thực tiễn nhận thức rõ quyền người chưa thành niên tố tụng hình Trong luận văn, tác giả làm rõ vấn đề sau: - Làm rõ khái niệm quyền người chưa thành niên tố tụng hình - Tìm quy định quyền người chưa thành niên Bộ luật tố tụng hình năm 2003 Bộ luật tố tụng hình năm 2015 - Tìm hạn chế, bất cập quy định pháp luật tố tụng hình quyền người chưa thành niên thực tiễn thi hành Bộ luật tố tụng hình năm 2003 - Tìm nguyên nhân hạn chế, bất cập quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2015; đưa số giải pháp nhằm nâng cao việc thực quyền người chưa thành niên tố tụng hình Kết nghiên cứu đề tài bổ sung vào kho tàng lý luận quyền người chưa thành niên pháp luật Việt Nam nói chung tố tụng hình Việt Nam nói riêng Tác giả hy vọng rằng, phân tích kiến nghị luận văn có giá trị tham khảo thiết thực nhà lập pháp hình q trình hồn thiện quy định pháp luật tố tụng hình sự, cán làm công tác thực tiễn việc tìm hiểu áp 83 Để nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp pháp luật, ĐTV, KSV, Thẩm phán phải không ngừng rèn luyện ý thức trị, sách Đảng lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung công tác xử lý, giải vụ án liên quan đến người chưa thành niên nói riêng Bên cạnh đó, phải quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước Việc rèn luyện ý thức trị phải đơi với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức thân, cho giải vụ án nhanh chóng, xác thấu tình, đạt lý, đảm bảo vừa thực nghiêm minh pháp luật vừa bảo vệ quyền lợi ích người chưa thành niên trình tố tụng hình Nếu Khoản Điều 302 BLTTHS năm 2003 quy định về tiêu chuẩn của người tiến hành tố tụng vụ án liên quan đến người chưa thành niên sau:” Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán tiến hành tố tụng người chưa thành niên phạm tội phải người có hiểu biết cần thiết tâm lý học, khoa học giáo dục hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm người chưa thành niên.” Thì tại Điều 415 BLTTHS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung :” Người tiến hành tố tụng vụ án có người dưới 18 t̉i phải người đào tạo có kinh nghiệm điều tra, truy tố, xét xử vụ án liên quan người chưa thành niên, có hiểu biết cần thiết tâm lý học, khoa học giáo dục người dưới 18 tuổi” Hơn thế, sau trình nỗ lực chuẩn bị, ngày 4/4/2016, Tòa gia đình người chưa thành niên thức mắt với tư cách Tòa chuyên trách thuộc tổ chức máy Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Đây Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh Việt Nam tổ chức theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 Thành phố Hồ Chí Minh địa phương nước triển khai thành lập Tòa Gia đình người chưa thành niên Việc đưa vào hoạt động tòa giúp Việt Nam trở thành số quốc gia có Tòa Gia đình người chưa thành niên chun biệt Tòa Gia đình người chưa thành niên tòa chun trách theo mơ hình giải 84 tranh chấp vụ việc liên quan đến hôn nhân, gia đình theo luật Tố tụng dân sự; người phạm tội chưa đủ 18 tuổi người phạm tội đủ 18 tuổi bị hại người 18 tuổi; xem xét, định áp dụng biện pháp xử lý hành tòa án người chưa thành niên Việc đời Tòa Gia đình người chưa thành niên dấu ấn quan trọng thành công tiến trình cải cách tư pháp, bước cụ thể nhằm triển khai có hiệu quan điểm, chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước bảo vệ, phát triển gia đình Việt Nam; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật nói riêng, đồng thời chứng tỏ cam kết mạnh mẽ Việt Nam việc bảo đảm quyền trẻ em, đặc biệt trẻ em hoạt động tư pháp…Thực tiễn xét xử vụ việc liên quan đến quan hệ nhân, người chưa thành niên có đặc thù riêng, xuất phát từ quan hệ hôn nhân, huyết thống…Khi giải vụ việc trên, bên cạnh tuân thủ pháp luật, thẩm phán cần ý yếu tố tâm lý, tình cảm, đạo đức Việc giải vấn đề gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tâm lý thành viên Bởi vậy, giải tốt vấn đề thuộc quan hệ gia đình góp phần hạn chế, ngăn ngừa trẻ em phạm pháp, tạo môi trường lành mạnh để trẻ phát triển65 Như vậy, với việc thành lập Toà gia đình và người chưa thành niên đòi hỏi có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và hoàn thiện mọi phương diện về sở vật chất cũng chuyên môn, nghiệp vụ của CQTHTT, người THTT CQTHTT cần thường xuyên tổ chức, đào tạo, tập huấn của ĐTV, KSV phụ trách những vụ án về người chưa thành niên về chuyên môn, nghiệp vụ, cũng tăng cường những kiến thức về tâm lý, thể chất, mức độ phát triển của người dưới 18 tuổi CQTHTT và những quan có thẩm quyền liên quan cần biên soạn tài liệu, giáo trình tập huấn về tư pháp người chưa thành niên; soạn thảo và bổ sung giáo trình, tài liệu giảng dạy những kiến thức về sự phát triển 65 Thanh Tùng ,” Xử người chưa thành niên: Còn sai sót”, truy cập ngày 13/3/2016 tại địa chỉ: http://fdvn.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=458%3Ax-ngi-cha-thanh-nien-con-saisot&catid=2%3Ax-phuc-thm-v-tan-hoang-phat-khong-hy-an-la-sai&Itemid=18&lang=vi 85 thể chất,nhận thức, tâm lý và quan hệ xã hội của trẻ em theo quy định của pháp luật các trường đào tạo chức danh tư pháp (Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký toà án); thường xuyên tổ chức những buổi toạ đàm giao lưu, đúc rút kinh nghiệm về các xử lý các vụ án liên quan đến người chưa thành niên từ những vụ án đã xảy cũng kinh nghiệm thực hiện xử lý của các quốc gia tiến bộ thế giới Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân (cấp huyện và cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương) cần lựa chọn và bầu một số Hội thẩm nhân dân đã và công tác ở những quan, tổ chức, đoàn thể liên quan đến việc bảo vệ , chăm sóc và giáo dục trẻ em (Đoàn niên, Hội liên hiệp phụ nữ, giáo viên) để tham gia giải quyết các vụ án hình sự có liên quan đến người chưa thành niên 66 Có vậy, Toà gia đình và người chưa thành niên mới thực sự phát huy được trọn vẹn ý nghĩa và mục đích, góp phần đảm vảo một các tốt nhất quyền và lợi ích của người chưa thành niên pháp ḷt TTHS Ngồi ra, cần trì hồn thiện tổ chức chuyên môn nghiệp vụ Phòng điều tra xâm hại trẻ em Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hợi Bợ cơng an cần phải có bố trí, phân cơng Điều tra viên chun điều tra các vụ án xâm hại trẻ em quan điều tra cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Có cải thiện cơng tác điều tra, xử lý vụ án liên quan đến người chưa thành niên, đặc biệt vụ án có người bị hại, người làm chứng người chưa thành niên; đồng thời đảm bảo quyền em trình tố tụng hình Nên xây dựng lực lượng bổ trợ tư pháp, trợ giúp tư pháp lĩnh vực thi hành án chuyên trách cho người chưa thành niên, lực lượng phương tiện thực quan có thẩm quyền tổ chức Bên cạnh đó, cần có hệ thống tuyên truyền nhằm hạn chế loại trừ thành kiến xã hội người chưa thành niên trình tố tụng hình sau em trở vệ, tạo tiền đề để em tái hòa nhập với xã hội 66 Lê Huỳnh Tấn Duy (2015), “Quyền của người chưa thành niên có sự tham gia của đại diện gia đình, nhà trường, tổ chức quá trình tố tụng hình sự”, Tạp chí khoa học pháp lý, (1), tr.21-22 86 Tăng cường quan hệ phối hợp VKS với CQĐT đấu tranh phòng, chống xử lý vụ án liên quan đến người chưa thành niên Hoạt động tố tụng giải vụ án hình hoạt động phức tạp pháp luật quy định cụ thể hệ thống quan khác thực hiện, là: CQĐT, VKS, Tòa án Mỗi quan pháp luật quy định thực chức năng, nhiệm vụ định, có tính độc lập tương đối Vì vậy, để đảm bảo tính hiệu hoạt động điều tra, xử lý vụ án nhanh chóng, xác việc phối hợp, tra quan cần thiết nên trọng Thứ hai, nâng cao trình độ, nhận thức của người tham gia tố tụng hình sự Tăng cường lãnh đạo Đảng thể chế hóa mặt pháp luật chủ trương hoàn thiện pháp luật luật sư, cần thiết đưa vào văn kiện Đảng chiến lược phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam kỷ Xây dựng mơ hình tổ chức hành nghề mơ hình quản lý đủ sức đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý công dân, tổ chức; phấn đấu xây dựng đội luật sư đạt số lượng lẫn chất lượng Gắn việc hoàn thiện pháp luật luật sư với chiến lược cải cách tư pháp Nâng cao tính đồng q trình hồn thiện pháp luật luật sư Bên cạnh đó, xây dựng đợi ngũ những người làm công tác bào chữa thực sự có lực không chỉ thoả mãn các điều kiện về tiêu chuẩn mà pháp luật quốc tế đặt ta mà còn đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn tố tụng bào chữa cho người bị buộc tội là người chưa thành niên Năng lực cá nhân, uy tín, kinh nghiệm của người bào chữa có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả bào chữa Hơn nữa, người chưa thành niên với những đặc điểm tâm sinh lý phức tạp, được áp dụng thủ tục riêng, khác với những người bị buộc tội khác đã thành niên Bởi lẽ đó, đội ngũ những người làm công tác bào chữa phải được đào tạo chuyên sâu về người chưa thành niên giống xây dựng đội ngũ những người tiến hành tố tụng chuyên trách, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ hành nghề Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật các nhà trường, cộng đồng dân cư, các tổ chức xã hội, cha mẹ, các thành viên gia đình người 87 chưa thành niên về tất cả các vấn đề liên quan đến người chưa thành niên bao gồm cả những vấn đề liên quan đến tội phạm người chưa thành niên thực hiện hay là những vấn đề liên quan đến người chưa thành niên bị xâm hại, lạm dụng, hay những trường hợp có người làm chứng là người chưa thành niên Chỉ đã có những hiểu biết pháp luật nhất định thì gia đình, nhà trường tổ chức xã hội mới tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhằm phòng tránh tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật cũng phòng ngừa những trường hợp có thể gây bất lợi, tổn thương người chưa thành niên, đồng thời, lúc đó, những cá nhân, tổ chức này mới có thể tích cực tham gia các hoạt động tố tụng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của người chưa thành niên quá trình tố tụng hình sự, đồng thời có những biện pháp ngăn ngừa kịp thời người chưa thành niên có ý thức phạm tội cũng bảo vệ người chưa thành niên trước những nguy có thể bị xâm hại, tổn thương Qua các phương tiện thông tin đại chúng của ngành tư pháp, các đài phát thanh, truyền hình của tỉnh, thành phố nên xây dựng, phát triển và tuyên truyền các tình huống pháp luật cụ thể về người chưa thành niên để phát huy tối đa công tác tuyên truyền pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân Quan trọng nhất, xã hội, địa phương, nhà trường, gia đình cần có quan tâm sát sao, kết hợp với chặt chẽ để tuyên truyền, giáo dục người chưa thành niên em nhận thức ranh giới sai, ý thức tuân theo pháp luật, đặc biệt cần giáo dục em biết quyền nghĩa vụ xã hội, pháp luật giáo dục em cách thức để em tự bảo vệ thân trước khơng an tồn số nguy hại xã hội, mơi trường tác động xấu tới em Thứ ba, nhanh chóng triển khai hoạt động tòa án gia đình người chưa thành niên địa phương nước Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh địa phương nước triển khai thành lập Tòa Gia đình người chưa thành niên – là Toà án thành lập theo Luật Tổ chức toà án nhân nhân năm 2014 Tuy nhiên, mơ hình Tòa 88 án gia đình người chưa thành niên cần tổ chức, triển khai địa phương khác nước góp phần đảm bảo quyền lợi ích người chưa thành niên trình tố tụng hình Theo quy định Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 Thông tư số 01/2016/TT- CA ngày 21/01/2016 Tòa án nhân dân tối cao quy định việc tổ chức Tòa chuyên trách tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tương đương quy định cụ thể thẩm quyền Tòa gia đình người chưa thành niên; quy trình đề nghị tổ chức Tòa gia đình người chưa thành niên tòa án Theo đó, tòa án cấp học tập kinh nghiệm tổ chức tòa án gia đình người chưa thành niên tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần có chuẩn bị kịp thời, cụ thể cơng tác nhân Tòa gia đình người chưa thành niên; sở vật chất Tòa gia đình người chưa thành niên; u cầu phải nắm quy định pháp luật tư pháp người chưa thành niên, hôn nhân gia đình: Về đội ngũ nhân sự, để Tòa gia đình người chưa thành niên tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tương đương hoạt động có hiệu quả, cần có đội ngũ cán chuyên trách (Thẩm phán) Đây người trực tiếp thực nhiệm vụ xét xử vụ án người chưa thành niên, nên cần phải tuyển chọn kỹ lưỡng từ người có phẩm chất đạo đức tốt, người có chun mơn, nghiệp vụ kinh nghiệm xử lý người chưa thành niên Đồng thời, bổ nhiệm chức danh, nhiệm vụ cho đội ngũ cán tòa án phải xây dựng chương trình đào tạo bản, tập huấn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách nội dung sau: Những kiến thức, hiểu biết tâm sinh lý, khoa học giáo dục người chưa thành niên; công ước quốc tế quyền trẻ em, luật bảo vệ chăm sóc trẻ em ; kỹ đặc thù cách xử lý vụ án liên quan đến người chưa thành niên 89 Về sở vật chất, Tòa gia đình người chưa thành niên tòa án nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tương đương cần xây dựng số phòng dành riêng để xét xử vụ án liên quan đến người chưa thành niên Vị trí ngồi phòng chủ tọa, bị cáo, người tham gia phiên tòa xếp gần nhau, khơng q tách biệt (có học tập mơ hình Tòa đình người chưa thành niên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh : khơng có vành móng ngựa, khơng còng tay người chưa thành niên, vị trí phòng xếp buổi tọa đàm, nói chuyện ) Việc trang trí phòng xử án, trang thiết bị cần thiết (bàn, ghế, phông, thiết bị âm ) phải phù hợp với tâm sinh lý người chưa thành niên nhằm hạn chế mức tối đa căng thẳng , tạo cảm giác thân thiện cho em trình xét xử Bên cạnh đó, Tòa án cần chủ động xây dựng quy chế phối hợp với tổ chức trị - xã hội, tổ chức phúc lợi xã hội, quan y tế, giáo dục trung ương địa phương để phối hợp với tòa án giải tốt vụ việc thuộc thẩm quyền Tòa gia đình người chưa thành niên; cần khẩn trương chuẩn bị điều kiện cần thiết, đặc biệt công tác nhân sở vật chất để tổ chức Tòa gia đình người chưa thành niên, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quy định pháp luật Như vậy, việc khẩn trương tổ chức, triển khai hoạt động Tòa án gia đình người chưa thành niên địa phương nước góp phần quan trọng việc thi hành đảm bảo quyền lợi ích người chưa thành niên nói chung, người chưa thành niên pháp luật tố tụng hình nói riêng 90 Kết luận chương 3: Chương 3, tác giả đã đưa một số giải pháp nhằm đảm bảo quyền của người chưa thành niên pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam, bao gồm: giải pháp bổ sung, thay quy định văn quy phạm pháp luật tố tụng hình để hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng hình năm 2015; giải pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ luật tố tụng hình Việt Nam năm 2015 và một số giải pháp khác đó có giải pháp từ nâng cao nâng cao ý thức, lực của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán việc giải quyết các vụ án liên quan đến người chưa thành niên và nâng cao trình độ, nhận thức của người tham gia tố tụng hình sự, đồng thời giải pháp nhanh chóng triển khai hoạt động tòa án gia đình 91 người chưa thành niên địa phương nước Qua những đề xuất, kiến nghị đó, tác giả mong muốn thời gian tới, quyền của người chưa thành niên cần được đảm bảo và thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ thực tế KẾT LUẬN Quyền người là quyền bản, thiết yếu và đặc biệt quan trọng đối với mỗi công dân nói chung và người chưa thành niên nói riêng Việc bảo vệ quyền và lợi ích của người chưa thành niên là một vấn đề cần thiết mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực tố tụng hình sự, thể hiện sự quan tâm, chú trọng của Đảng và Nhà nước, pháp luật Việt Nam công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Hơn thế, việc đảm bảo và thực hiện quyền của người chưa thành niên còn góp phần không nhỏ quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án được diễn khách quan, toàn diện, đầy đủ và chính xác nhằm 92 thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng hình sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật Tuy nhiên, thực tế thi hành Bộ luật tố tụng hình năm 2003 vẫn còn mợt sớ hạn chế, tồn tại xâm hại quyền của người chưa thành niên quá trình tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng hình sự vẫn còn diễn ra, đã có ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích đáng lẽ các em phải được hưởng Hiện nay, với sự đời của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thay thế cho Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 rằng có nhiều điểm mới tiến bộ hơn, dân chủ với những quy định tương đối cụ thể, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn và tình trạng phát triển của xã hội, đất nước, nhiên, vẫn có có những vướng mắc và chưa có sự thống nhất Thông qua luận văn, tác giả mong muốn cung cấp thêm những luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện chế định quyền của người chưa thành niên tố tụng hình sự Việt Nam Đồng thời đưa giải pháp, kiến nghị cụ thể để quyền người chưa thành niên được thực thi một cách nghiêm chỉnh và thực sự đạt được hiệu quả thực tế, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành trung ương – Ban cán sự Đảng toà án nhân dân tối cao (2013):” Đề án thành lập toà gia đình và người chưa thành niên ở Việt Nam” Cáo trạng số 13 ngày 06/01/2015 VKSND thành phố Hạ Long, Đăng trang thông tin điện tử của Viện kiểm sảt nhân dân tỉnh Quảng Ninh, truy cập ngày 3/3/2016 tại địa chỉ: 93 http://www.vksquangninh.gov.vn/index.php/TH-quyen-cong-to/h-longxet-x-v-an-do-ngu-i-chua-thanh-nien-pham-toi.html Đặng Vân (2015), đăng wesite Sở thông tin truyền thông thành phố hà nội ngày 13/05/2016, truy cập ngày 29/5/2016 địa chỉ: http://ict-hanoi.gov.vn/truyen-thong/-/view_content/1005455-tuyentruyen-bo-luat-to-tung-hinh-su-nam-2015.html Đinh Văn Quế ,”Một số vấn đề người bào chữa Luật tố tụng Hình 2003”, Trang thơng tin Toà án nhân dân tối cao, truy cập ngày 1/3/2016 tại địa chỉ: http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=1754190 &p_cateid=1751909&article_details=1&item_id=14077018 Đỗ Thị Phượng (2004), ”Bàn về khái niệm và sở áp dụng thủ tục đối với người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là người chưa thành niên Luật TTHS Việt Nam”, Tạp chí luật học, (4) Đỗ Thị Phượng (2008), Những vấn đề lý luận và thực tiễn về thủ tục đối với người chưa thành niên Luật tố tụng Hình sự Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà nội Đỗ Thị Phượng (2009), ”Thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự đối với người chưa thành niên”, đăng website Luật Hình sự, truy cập ngày 4/7/2016 địa chỉ: https://luathinhsu.wordpress.com/2009/11/23/thuc-tien-dieu-tra-truy-toxet-xu-doi-voi-nguoi-chua-thanh-nien/ Đỗ Thị Phượng (2014), “Các quy định về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam ( sửa đổi) “, Tạp chí luật học ,(12) 94 Đỗ Thị Phượng, Lê Cảm (2004), “Tư pháp hình sựu đối với người chưa thành niên: Những khía cạnh pháp lý hình sự, tố tụng hình sự, tội phạm học và so sánh luật học , Tạp chí toà án nhân dân, (21) 10.Hoàng Minh Khôi (2013), “Hoàn thiện chính sách nhằm bảo vệ quyền người, quyền công dân của người chưa thành niên phạm tội theo hiến pháp năm 2013” , Tạp chí Nhà nước và pháp luật, (14) 11.Hoàng Yến (2011),” Ai là đại diện gia đình bị cáo chưa thành niên?” Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh , truy cập ngày 30/3/2016 tại đại chỉ: http://plo.vn/tap-chi-phap-luat/ai-la-dai-dien-gia-dinh-bi-cao-chua-thanhnien-149441.html 12 Huỳnh Phương Nam (2012),” Một số vấn đề về người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo bị tạm giam theo pháp luật hiện hành”, truy cập ngày 4/4/2016 tại địa chỉ: http://www.huynhnamlawfirm.vn/thao-luan.aspx?id=135 13 Lê Huỳnh Tấn Duy (2015), “Quyền của người chưa thành niên có sự tham gia của đại diện gia đình, nhà trường, tổ chức quá trình tố tụng hình sự”, Tạp chí khoa học pháp lý, (1) 14.Lê Minh thắng (2013),” Thủ tục rút gọn với việc đảm bảo quyền của người chưa thành niên Tố tụng hình sự, Tạp chí kiểm sát, (6) 15 Lê Thị Hường (2012), Thực hiện nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo luật tố tụng hình việt Nam, Khoá ḷn tớt nghiệp, Trường Đại học luật Hà Nội 16.Nguyễn Huy Cường (2013), Quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là người chưa thành niên pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam, Luận văn thạc sỹ luật học, Đại học Luật Hà Nội 17.Nguyễn Hữu Thế Trạch (2013), “Thủ tục thân thiện đối với bị , bị cáo là người chưa thành niên”, Tạp chí khoa học pháp lý, (3) 95 18 Nguyễn Hữu Thế Trạch (2014), Quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người chưa thành niên tố tụng hình sự Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 19 Nguyễn Mậu Sơn (2013),“Một số ý kiến bàn về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự có người bị hại là người chưa thành niên,Tạp chí nghề luật, ( 6) 20.Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Ngọc Minh (2015), “Hoàn thiện quy định bảo vệ người bị hại, người làm chứng người chưa thành niên pháp luật Tố tụng hình sự, Tạp chí nghiên cứu lập pháp , (17) 21.Nguyễn Quang Lộc, “Công tác xét xử vụ án liên quan đến người chưa thành niên”, đăng trang web Toàn án nhân dân tối cao, truy cập ngày 2/4/2016 tại địa chỉ: http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=1754190&p_ cateid=1751909&item_id=39802171&article_details=1 22 Nguyễn Thái Phúc (2007),” Sự tham gia bắt buộc của người bào chữa TTHS”, Tạp chí Khoa học pháp luật, đăng website Trường Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh, truy cập ngày 4/7/2016 địa chỉ: http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php?option=com_content&view =article&id=327:stgbbcnbcttths&catid=110:ctc20074&Itemid=110 23.Nguyễn Thị Lộc (2013), “Sự cần thiết phải bổ sung thủ tục tố tụng đối với người bị hại là người chưa thành niên Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi “, Tạp chí toà án nhân dân, ( 6) 24 Nguyễn Thị Tâm (2015), Thủ tục tố tụng đối với bị can là người chưa thành niên giai đoạn điều tra vụ án hình sự , Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 25 Nguyễn Trung Hoan (2010), “Cần sớm sửa đổi bổ sung chướng XXXII Bộ luật tố tụng Hình sự về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên”,Tạp chí kiểm sát ,(19) 96 26.Nguyễn Viết Sách (2005), “Những nội dung cần hướng dẫn áp dụng các quy định về bào chữa của BLTTHS năm 2003”, Tạp chí kiểm sát 27 Quách Hữu Thái (2009), Những vướng mắc thực tiễn xét xử người chưa thành niên phạm tội ( Kỷ yếu toạ đàm Bảo vệ người chưa thành niên dưới góc độ luật hình sự và Tố tụng hình sự Việt Nam) ,Trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh, Khoa luật hình sự, Trung tâm nhân quyền 28.Radda Barnen (2000), “Tài liệu tập huấn quyền trẻ em”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, Trích tài liệu “Vũ Thị Thu Quyên( 2015), “Pháp luật quyền người chưa thành niên phạm tội Việt Nam”, luận án tiến sỹ, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh 29.Tân Châu (2016) ,”Ra mắt Tòa Gia đình người chưa thành niên”, trang thơng tin điện tử báo Tiền phong, truy cập ngày 7/4/2016 tại địa chỉ: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ra-mat-toa-gia-dinh-va-nguoi-chuathanh-nien-988686.tpo 30.Thanh Tùng, ”Xử người chưa thành niên: Còn sai sót”, truy cập ngày 13/3/2016 tại địa chỉ: http://fdvn.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=458%3Axngi-cha-thanh-nien-con-sai-sot&catid=2%3Ax-phuc-thm-v-tan-hoangphat-khong-hy-an-la-sai&Itemid=18&lang=vi 31 Thông báo số 232/TB-VKSTC-V3 ngày 05/09/2012, truy cập ngày 4/4/2016 tại địa chỉ: http://tks.edu.vn/thong-tin-nghiep-vu/chi-tiet/115/77 32.Trần Hưng Bình (2013), “ Bảo vệ quyền người chưa thành niên bị buộc tội tố tụng hình sự, Tạp chí nhà nước pháp luật 33 Trần Thị Thanh Thuý (2013), Quyền của bị cáo tố tụng hình sự Việt Nam, luận văn thạc sỹ luật học, Đại học Luật Hà Nội 34.Trung tâm pháp lý của trẻ em (2010),” Báo cáo đánh giá các điều khoản của Bộ luật Tố tụng hình về người chưa thành niên vi phạm pháp luật 97 và người bị hại, người làm chứng là người chưa thành niên”, tháng 12/2010 35 UNODC (2013),” Tư pháp những vấn đề liên quan đến trẻ em vi phạm pháp luật: Luật mẫu về tư pháp người chưa thành niên và Những bình luận có liên quan “ 36 Vũ Đức Khiển, Phạm Xuân Chiến (1989), Họ vẫn chưa bị coi là người có tội ( quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo), Nhà xuất bản pháp lý Hà Nội 37.Vũ Thị Thu Quyên (2015), Pháp luật quyền người chưa thành niên phạm tội Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh 38 Vũ Thị Thu Quyên (2012), “Quyền của người chưa thành niên phạm tội”, Tạp chí dân chủ và pháp luật,(5) ... người chưa thành niên tố tụng hình Việt Nam; sở ý nghĩa việc quy định quyền người chưa thành niên tố tụng hình Việt Nam? - Thực trạng quy định Bộ luật tố tụng hình Việt Nam năm 2003, năm 2015 quyền. .. niệm quyền người chưa thành niên tố tụng hình - Tìm quy định quyền người chưa thành niên Bộ luật tố tụng hình năm 2003 Bộ luật tố tụng hình năm 2015 - Tìm hạn chế, bất cập quy định pháp luật tố tụng. .. cao việc thực quyền người chưa thành niên tố tụng hình Kết nghiên cứu đề tài bổ sung vào kho tàng lý luận quyền người chưa thành niên pháp luật Việt Nam nói chung tố tụng hình Việt Nam nói riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền của người chưa thành niên trong tố tụng hình sự việt nam, Quyền của người chưa thành niên trong tố tụng hình sự việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay