Pháp luật về quản lý và sử dụng vôn hộ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nhìn từ thực trạng các dự án đầu tư của ngành điện lực

88 1 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 17:24

iệc nghiên cứu về pháp luật quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi đến nay chƣa có công trình nào, nghiên cứu sâu về vấn đề này, do đó để quản lý hiệu quả nguồn vốn vay vốn ODA, vốn vay ƣu đãi cần thiết nghiên cứu và đề ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƢU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƢỚC NGỒI NHÌN TỪ THỰC TRẠNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA NGÀNH ĐIỆN LỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƢU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƢỚC NGỒI NHÌN TỪ THỰC TRẠNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA NGÀNH ĐIỆN LỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 60 38 01 07 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Minh Hằng HÀ NỘI - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung, thơng tin luận văn hồn tồn thật, dựa văn bản, số liệu Tập đoàn điện lực Việt Nam, Cục Đầu tƣ nƣớc – Bộ Kế hoạch Đầu tƣ cung cấp tài liệu thức Bộ Kế hoạch Đầu tƣ, nguồn thông tin liệu quốc tế thống nhƣ WB, JICA,… Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016 Giáo viên hƣớng dẫn TS Nguyễn Minh Hằng Học viên Đỗ Thị Hồng Hạnh ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS Nguyễn Minh Hằng, ngƣời tận tình hƣớng dẫn tơi suốt q trình hình thành hồn thiện luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp Tập đoàn điện lực Việt Nam, chuyên gia Bộ Kế hoạch đầu tƣ, Bộ Tƣ pháp cung cấp thơng tin giúp tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016 Học viên Đỗ Thị Hồng Hạnh iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ADB (Asian Development Bank) Ngân hàng phát triển Á Châu FDI (Foreign Direct Investment) Vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc JICA (Japan International Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Cooperation Agency) ODA Vốn hỗ trợ phát triển thức (Offical Development Assitance) OECD (Organization for Economic Tổ chức hợp tác kinh tế phát triển Cooperation and Development) NGOs Tổ chức phi phủ (Non-govermental Organization) UN (United Nations) Liên hợp quốc WB (World Bank) Ngân hàng Thế giới BQLDA Ban quản lí dự án KHKT Khoa học kỹ thuật GTGT Giá trị gia tăng GTVT Giao thông vận tải EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC VÀ VỐN VAY ƢU ĐÃI 1.1 Tổng quan vốn hỗ trợ phát triển thức vốn vay ƣu đãi 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn ODA vốn vay ƣu đãi 1.1.2 Vai trò vốn ODA 16 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng vốn ODA 19 1.2 Pháp luật quản lý sử dụng vốn ODA vốn vay ƣu đãi 22 1.2.1 Khái niệm pháp luật quản lý sử dụng vốn ODA vốn vay ƣu đãi 22 1.2.2 Nội dung pháp luật quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi 24 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƢU ĐÃI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI NGÀNH ĐIỆN LỰC 28 2.1 Thực trạng pháp luật quản lý sử dụng vốn ODA vốn vay ƣu đãi 28 2.1.1 Quy định nguyên tắc pháp luật sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi, vốn đối ứng 28 2.1.2 Chủ thể quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi 29 2.1.3 Phƣơng thức cung cấp vốn ODA, vốn vay ƣu đãi 31 2.1.4 Lĩnh vực ƣu tiên sử dụng vốn ODA vốn vay ƣu đãi 32 2.1.5 Quy trình vận động, quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi 36 2.1.6 Về quản lý nhà nƣớc vốn ODA vốn vay ƣu đãi 41 v 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật quản lý sử dụng vốn ODA vốn vay ƣu đãi ngành Điện lực 43 CHƢƠNG III CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƢU ĐÃI 59 3.1 Định hƣớng thách thức việc thu hút vốn ODA vốn vay ƣu đãi 59 3.1.1 Định hƣớng thu hút vốn ODA vốn vay ƣu đãi 59 3.1.2 Thách thức việc thu hút sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ƣu đãi 60 3.2 Các điều kiện quốc tế nƣớc 60 3.3 Hoàn thiện pháp luật quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi 62 3.3.1 Hồn thiện sách thể chế quản lý sử dụng ODA, vốn vay ƣu đãi phù hợp với thay đổi hệ thống pháp luật môi trƣờng hợp tác phát triển 62 3.3.2 Phát huy vai trò làm chủ phía Việt Nam, tăng cƣờng phối hợp công tác thu hút, quản lý sử dụng vốn ODA vốn vay ƣu đãi, xây dựng quan hệ đối tác bền vững với đối tác phát triển 63 3.3.3 Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ giải ngân số vốn ODA vốn vay ƣu đãi 63 3.3.4 Tăng cƣờng cơng tác kế hoạch hóa nguồn vốn ODA vốn vay ƣu đãi 64 3.3.5 Đảm bảo tính cơng khai, minh bạch đề cao trách nhiệm giải trình 64 3.3.6 Tăng cƣờng công tác theo dõi, giám sát đánh giá việc tiếp nhận sử dụng vốn ODA vốn vay ƣu đãi 65 3.4 Các giải pháp tăng cƣờng thu hút nâng cao hiệu sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi 65 3.4.1 Các giải pháp tăng cƣờng thu hút vốn ODA, vốn vay ƣu đãi 65 vi 3.4.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi 68 3.5 Các kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam để nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi 73 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nghị bàn tròn viện trợ dành cho Việt Nam đƣợc tổ chức Paris dƣới chủ trì Ngân hàng Thế giới vào tháng 11 năm 1993 điểm khởi đầu cho trình thu hút sử dụng ODA Việt Nam Cho đến nay, Việt Nam trở thành nƣớc có sức thu hút lớn nguồn vốn vay ODA vốn vay ƣu đãi, nhiên từ Việt Nam trở thành nƣớc thu nhập trung bình thấp, nhiều khó khăn, thách thức phía trƣớc, đòi hỏi công tác quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi cần đƣợc trọng, công cụ quan trọng nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn trên, pháp luật, việc nghiên cứu pháp luật quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi trở nên cấp thiết Vốn hỗ trợ phát triển thức vốn vay ƣu đãi nhà tài trợ nƣớc ngồi ln đƣợc quan niệm khoản viện trợ nhiều tốt khơng có điều kiện ràng buộc Tuy nhiên, thực tế, vốn ODA nguồn vốn đòi hỏi điều kiện ràng buộc định, đó, việc quản lý sử dụng có hiệu nguồn vốn vấn đề cấp thiết đặt Ngành điện lực ngành kinh tế mũi nhọn đất nƣớc, ngành nhận vốn ODA vốn vay ƣu đãi đứng thứ ba nƣớc Từ năm 1995 đến ngành điện lực vay đƣợc gần 10 tỷ USD, với 70 chƣơng trình, dự án điện sử dụng nguồn vốn vay ƣu đãi từ tổ chức tài đa phƣơng song phƣơng quốc tế, 20 dự án hỗ trợ kỹ thuật đƣợc triển khai, trải dài tỉnh, thành nƣớc.Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đƣợc vay khoản tín dụng có giá trị lớn dƣới dạng vốn ODA vốn vay ƣu đãi từ tổ chức tài đa phƣơng nhƣ Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nguồn vốn song phƣơng từ Chính phủ nhƣ Nhật Bản, Pháp, Đức Các khoản vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển để thực dự án điện góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, đổi mặt nơng thơn nói riêng phát triển kinh tế xã hội Việt Nam nói chung Hiệu từ phối hợp chặt chẽ, kịp thời từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam với nhà tài trợ đƣợc ghi nhận đánh giá cao.Tập đoàn Điện lực Việt Nam đƣợc đánh giá đơn vị thực tốt quy định quản lý sử dụng ODA Việt Nam có tỷ lệ giải ngân cao Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thông qua tổ chức tài quốc tế giúp Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng hàng loạt cơng trình nguồn lƣới điện sở đào tạo, điều hành hệ thống điện góp phần nâng cao lực sản xuất, truyền tải, phân phối, quản lý hệ thống điện Đối với ngành Điện, nguồn vốn ODA thực mang lại hiệu thiết thực cho đầu tƣ phát triển, góp phần đáng kể vào nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Trong trình quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi gặp nhiều khó khăn vƣớng mắc, cần thiết phải nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật hoàn thiện pháp luật vấn đề Xuất phát từ lý mà lựa chọn đề tài: “Pháp luật quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) vốn vay ƣu đãi nhà tài trợ nƣớc ngồi nhìn từ thực trạng dự án đầu tƣ ngành Điện lực ” Tình hình nghiên cứu đề tài, mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Tình hình nghiên cứu đề tài Các đề tài nghiên cứu khoa học, báo, luận văn viết vốn hỗ trợ phát triển thức vốn vay ƣu đãi tiếp cận dƣới góc độ kinh tế, tài mà chƣa phân tích mặt pháp luật 66 - Cơng khai hố thơng tin tài liệu liên quan đến dự án ODA, vốn vay ƣu đãi tới Sở, Ban ngành phụ trách, giám sát để làm sở quản lý, kiểm tra đơn vị thực dự án ODA, vốn vay ƣu đãi - Nâng cao chất lƣợng quản lý sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ƣu đãi thông qua việc khuyến khích tính tự chủ quan thụ hƣởng việc chuẩn bị nội dung, chƣơng trình dự án tích cực sử dụng độ ngũ tƣ vấn nƣớc - Chủ dự án có trách nhiệm công bố, công khai với tổ chức trị, xã hội, quyền địa phƣơng tồn ngƣời dân khu vực có dự án vốn ODA, vốn vay ƣu đãi mục đích, nội dung hoạt động, quy mô vốn ODA, vốn vay ƣu đãi vốn đối ứng địa phƣơng, cấu tổ chức, quy chế hoạt động dự án để minh bạch, cơng khai hố thơng tin, đồng thời tranh thủ giám sát cộng đồng trình thực 3.4.1.2 Về mặt tuyên truyền, truyền thông - Tăng cƣờng thông tin tuyên truyền, đƣa thông tin dự án ODA, vốn vay ƣu đãi lên phƣơng tiện truyền thông đại chúng, lên Website Bộ Kế hoạch đầu tƣ nhằm cơng khai hóa thơng tin cần thiết chƣơng trình, dự án vốn ODA, vốn vay ƣu đãi đƣợc triển khai - Các quan có thẩm quyền, quan chủ quan đơn vị thụ hƣởng chƣơng trình, dự án vốn ODA, vốn vay ƣu đãi cần tích cực quảng bá hình ảnh thành tựu mà dự án đạt đƣợc phƣơng tiện thông tin đại chúng, vửa quảng bá vừa khuyến khích đơn vị thực dự án - Tăng cƣờng thông tin tuyên truyền nƣớc vốn ODA vốn vay ƣu đãi, thực công tác xúc tiến đầu tƣ, nhằm thu hút vốn ODA vốn vay ƣu đãi 3.4.1.3 Các giải pháp khác - Cần xây dựng chiến lƣợc thu hút vốn ODA, vốn vay ƣu đãi cách cụ thể hợp lí, phù hợp với mục tiêu chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới 67 - Quan tâm đến lợi ích nhà đầu tƣ, đáp ứng tốt yêu cầu, ràng buộc họ giới hạn khả Tuy nhiên, ràng buộc từ phía nhà tài trợ cần phù hợp với pháp luật Việt Nam, không làm ảnh hƣởng đến phát triển đất nƣớc - Thực tiến độ mà dự án đề ban đầu, biện pháp nhƣ: đẩy mạnh khâu chuẩn bị, thẩm định phê duyệt dự án; đẩy mạnh trình khởi động dự án, tạo quán nhóm tham gia chuẩn bị dự án nhóm thực dự án; đẩy nhanh cơng tác giải phóng mặt bằng, trình triển khai dự án;… - Nhanh chóng xử lí vấn đề liên quan đến q trình giải ngân, để cơng giải ngân diễn tiến độ, hạn chế vƣớng mắc, chậm trễ - Tăng cƣờng nâng cao hiểu biết ngƣời dân địa phƣơng nhƣ lực Ban quản lí dự án để tránh lung túng vƣớng mắc triển khai dự án làm ảnh hƣởng đến tiến độ giải ngân - Hợp tác chặt chẽ nhà tài trợ với đơn vị cần vay vốn, tạo điều kiện ƣu đãi giúp nhà tài trợ thực chƣơng trình, dự án vốn ODA, vốn vay ƣu đãi tiến độ; đồng thời tăng cƣờng mối quan hệ, tìm hiểu thông tin nhà tài trợ khác để nắm bắt thơng tin, từ xây dựng chiến lƣợc thu hút vốn ODA, vốn vay ƣu đãi cách có hiệu phù hợp với yêu cầu, tiêu cầu nhà tài trợ Về công tác chuẩn bị đầu tƣ: + Lựa chọn đơn vị tƣ vấn tốt để thực dự án, tăng cƣờng công tác giám sát, đôn đốc đơn vị tƣ vấn thúc đẩy việc phối hợp thực công tác thỏa thuận, lập phê duyệt hồ sơ thiết kế dự án + Tăng cƣờng chất lƣợng đội ngũ cán làm quản lý dự án, phân cơng bố trí nhân lực hợp lý với khả đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc nhằm nâng cao hiệu công việc 68 + Phối hợp chặt chẽ với quyền địa phƣơng, tuyên truyền vận động nhân dân cơng tác thỏa thuận, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơng trình thúc đẩy cơng tác đền bù, giải phóng mặt + Phối hợp với đơn vị công tác thẩm định phê duyệt dự án rút ngắn thời gian thẩm định dự án - Công tác thực đầu tƣ: + Nâng cao chất lƣợng công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tƣ thiết bị, nhà thầu thi công xây dựng nhằm hạn chế đƣợc nhà thầu chào thiết bị chất lƣợng để lựa chọn đƣợc thiết bị tốt đƣa vào cơng trình nhƣ nâng cao chất lƣợng cơng trình + Đƣa giải pháp nâng cao chất lƣợng công tác Quản lý thi công cơng trình nhƣ: Tăng cƣờng cơng tác quản lý thi công, phối hợp với nhà thầu lên kế hoạch thi công, biện pháp thi công chi tiết phù hợp với tình hình thực tế, Đăng ký thời gian cắt điện phù hợp với khối lƣợng thực - Giai đoạn kết thúc đầu tƣ: Đẩy nhanh công tác tốn cơng trình 3.4.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 3.4.2.1 Chuẩn bị tốt nguồn vốn đối ứng cho dự án xây dựng sở hạ tầng kinh tế sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi Để thu hút tiến hành sử dụng nguồn vốn này, Việt Nam cần chuẩn bị khoảng 20% ngân sách đối ứng Đây điều kiện tiên để thu hút thực giải ngân dự án vốn ODA, vốn vay ƣu đãi Trong giai đoạn vừa qua có trƣờng hợp dự án sở hạ tầng Việt Nam triển khai chậm, tỷ lệ giải ngân vốn ODA, vốn vay ƣu đãi không cao phần có nguyên nhân từ nhận thức chƣa tốt vai trò nguồn vốn ODA, vốn vay ƣu đãi phần chƣa chuẩn bị nguồn vốn đối ứng với dự án xây dựng sở hạ tầng dẫn đến dự án bị đình trệ, tốc độ giải ngân kém,… 69 Do đó, để nâng cao hiệu sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi cần phải chuẩn bị nguồn vốn đối ứng từ nguồn thu tỉnh, ngành hay từ nguồn ngân sách khác, nguồn vốn cần đƣợc chuẩn bị đầy đủ, động nhằm đáp ứng điều kiện tiên đối nƣớc tài trợ trình thu hút giải ngân vốn ODA, vốn vay ƣu đãi 3.4.2.2 Đẩy nhanh tốc độ giải ngân dự án Đẩy nhanh tốc độ giải ngân dự án thông qua việc phối hợp với phía nhà tài trợ đơn giản hố hài hòa thủ tục tiếp nhận sử dụng viện trợ, đặc biệt khâu xây dựng phê duyệt dự án, đấu thầu mua sắm Chính phủ Việt Nam liên tục điều chỉnh quy định liên quan đến quản lý sử dụng có hiệu vốn ODA, vốn vay ƣu đãi nhiên có nhiều nhà tài trợ với nhiều loại thủ tục viện trợ khác nên không tránh khỏi điểm khác biệt Việt Nam nhà tài trợ Những khác biệt gây số chậm trễ việc giải ngân dự án sử dụng viện trợ phát triển Để khắc phục nhƣợc điểm này, xin đƣa số giải pháp cụ thể nhƣ sau: - Tăng cƣờng gặp gỡ, trao đổi bên cần vay vốn với nhà tài trợ vốn ODA, vốn vay ƣu đãi nhằm tăng thêm hiểu biết lẫn hai bên, đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu chứng minh khó khăn vƣớng mắc gặp phải, làm giảm tốc độ giải ngân - Tiến hành thẩm định, phê duyệt cách nhanh chóng, chu trình dự án: đàm phán, ký kết hiệp định cho vay, lập kế hoạch,… tránh làm ảnh hƣởng đến quy trình thực giải ngân - Rút ngắn thời gian cho công tác chuẩn bị cách đẩy nhanh tiến độ, nâng cao lực làm việc, trình độ chuyên môn đội ngũ cán 70 - Đáp ứng kịp thời nguồn vốn đối ứng cho dự án vốn ODA, vốn vay ƣu đãi yếu tố quan trọng q trình đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn vay ƣu đãi - Nâng cao trình độ hiểu biết ngƣời dân địa phƣơng nhƣ lực Ban quản lí dự án để tránh lung túng, vƣớng mắc triển khai dự án, tránh làm ảnh hƣởng đến tốc độ giải ngân 3.4.2.3 Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt - Tăng cƣờng đạo Sở, Ban ngành có nhiệm vụ chức cần đẩy nhanh cơng tác giải phóng mặt trƣớc phê duyệt hồ sơ mời thầu, nhằm giảm thiểu khó khăn công tác triển khai dự án bên thực dự án, đặc biệt dự án thuộc lĩnh vực giao thông - Thực khung giá đền bù xứng đáng, phù hợp thời điểm giá thị trƣờng Có thống rõ ràng cơng tác đền bù, trợ cấp sách tái định cƣ Đồng thời cần lƣu ý đến yêu cầu nhà tài trợ để kết hợp hài hồ giúp q trình giải phóng mặt diễn thuận lợi 3.4.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực làm công tác quản lí dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi - Thực tổ chức khoá đào tạo cho cán trực tiếp tham gia quản lí giám sát việc xây dựng cơng trình sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi cách bản, chuyên môn, nhằm nâng cao chất lƣợng cán quản lí - Thuê chuyên gia, kỹ sƣ nƣớc hay từ nƣớc tài trợ làm việc dự án vốn ODA, vốn vay ƣu đãi triển khai Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm chuyển giao công nghệ dự án có trình độ cơng nghệ cao 71 - Đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, tay nghề cao, suất làm việc hiệu Bên cạnh cần có sách thu hút, đãi ngộ tốt, tránh tình trạng chảy máu chất xám - Bố trí cơng việc phù hợp sau dự án kết thúc cho đội ngũ cán quản lí, cơng nhân để giải mối liên quan đào tạo, sử dụng đãi ngộ, đào tạo đào tạo nâng cao 3.4.2.5 Tăng cường giám sát thi cơng, phòng chống thất thốt, lãng phí Nguồn vốn ODA, vốn vay ƣu đãi nguồn vốn đầu tƣ cơng, phải quản lý chặt chẽ hiệu quả, phân công trách nhiệm quyền hạn cụ thể cho quan, sở ban ngành địa phƣơng có trách nhiệm quản lý thực chƣơng trình, dự án ODA thơng qua chủ dự án ban quản lý dự án Việc quản lý tốt nguồn vốn ODA, vốn vay ƣu đãi giúp cho Việt Nam hạn chế tình trạng nợ cơng quốc gia, tránh lãng phí thất tiền bạc đất nƣớc, tăng tin cậy nhà đầu tƣ vào địa phƣơng đặc biệt giữ gìn hình ảnh, uy tín quốc gia với trƣờng Thế giới Tăng cƣờng giám sát chặt chẽ, thành lập tổ chức, nhóm đồn tra kiểm tra, nhằm giám sát tốc độ giải ngân, quy trình giải ngân, tiến trình xây dựng, hồn thiện dự án,….tránh tình trạng thất thốt, lãng phí, tham nhũng làm ảnh hƣởng xấu đến khả thu hút nhà đầu tƣ ODA, vốn vay ƣu đãi nhà cung cấp vốn vay ƣu đãi lớn vào Việt Nam 3.4.2.6 Thực tốt công tác đấu thầu, công bằng, minh bạch Công tác đấu thầu khâu quan trọng để định tốc độ dự án, nhằm lựa chọn nhà thầu thực công việc tốt nhất, tiến độ với mức chi phí thấp Để làm tốt đƣợc điều quan đảm nhiệm công tác đấu thầu cần minh bạch, tạo nên môi trƣờng đấu thầu lành mạnh, công khai, nhằm lựa 72 chọn đƣợc nhà thầu tốt để thực dự án với chi phí phù hợp nhất, chất lƣợng cao có đƣợc, đồng thời dự án cần hoàn thiện tiến độ, với độ an tồn cao, rủi ro, nhƣ thoả mãn mục tiêu khác chủ dự án Các nhà quản lý cần phải có kỹ đàm phán, cân đƣợc lợi ích chủ đầu tƣ nhà thầu để từ thoả mãn tốt yêu cầu dự án, chuẩn bị tốt tài liệu hồ sơ dự thầu Cần phải biết khai thác điểm mạnh điểm yếu nhà thầu q trình đấu thầu Từ đƣa thoả thƣơng phù hợp với hai phía 3.4.2.7 Phát huy hiệu cơng trình đầu tư, tăng cường hiệu dự án xã hội Hiệu dự án xã hội có ảnh hƣởng trực tiếp đến mục tiêu hàng đầu dự án sử dụng nguồn viện trợ phát triển Để tăng cƣờng hiệu dự án, ta cần phải có hệ thống tham gia xây dựng dự án, giám sát, đánh giá cơng trình đầy đủ khơng q trình thi cơng mà sau thi cơng bàn giao cơng trình cho đối tƣợng hƣởng thụ lợi ích dự án mang lại, q trình vận hành, quản lý dự án Tăng cƣờng tham gia đối tƣợng thụ hƣởng lợi ích từ dự án tham gia vào khâu khảo sát,lập dự án giám sát thi công, vận hành dự án Đồng thời cần phải chuẩn bị đội ngũ cán có đủ trình độ khả tổ chức, quản lý, vận hành dự án cách suôn sẻ, phát huy cao lợi ích dự án đến đội tƣợng hƣởng thụ lợi ích từ dự án 3.4.2.8 Cải cách hành cơng, phòng chống tham nhũng Thủ tục hành Việt Nam cồng kềnh, nhiều khâu trở thành mối e ngại nhà đầu tƣ vốn ODA vốn vay ƣu đãi vào Việt Nam Trong năm gần đây, nỗ lực công cải cách hành cơng, nhiên hiệu đạt đƣợc chƣa cao gây khó khăn cho 73 nhà đầu tƣ Để giải khó khăn này, Chính phủ cần phải nỗ lực công cải cách hành từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, tăng cƣờng giám sát, kiểm tra, tra việc thực thủ tục hành Bên cạnh rào cản thủ tục hành cồng kềnh, vấn đề tham ơ, tham nhũng vấn đề nhức nhối nhà tài trợ Cần phải có biện pháp nhằm hạn chế xố bỏ tệ nạn thơng qua giải pháp: - Minh bạch, cơng khai tài chƣơng trình, dự án vốn ODA vốn vay ƣu đãi triển khai cho tất thành phần đối tƣợng tham gia nắm đƣợc - Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá làm sở lựa chọn chƣơng trình, dự án vốn ODA, vốn vay ƣu đãi đƣợc đƣa vào Danh mục yêu cầu tài trợ quy định hành Tăng cƣờng lực thể chế nhân lực cán tra, kiểm tra, đảm bảo tính độc lập làm việc Đồng thời tìm kiếm đào tạo cán có lực phẩm chất đạo đức tốt Nâng cao nhận thức ngƣời dân biện pháp phòng chống tham nhũng 3.5 Các kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam để nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi Đối với Chính phủ Bộ ngành: Tiếp tục ƣu tiên nguồn ODA, vốn vay ƣu đãi cho dự án điện sở thống danh mục dự án ƣu tiên giai đoạn 2015-2020 theo đề xuất EVN Các Bộ ngành, sớm ban hành văn hƣớng dẫn cụ thể rà sốt sách liên quan đến việc triển khai thực dự án ODA nhƣ Luật ký kết, gia nhập thực điều ƣớc quốc tế sô 41/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc hội ban hành; Thơng tƣ 01/2008/TT-BNG ngày 4/2/2008 hƣớng dẫn trình tự, thủ tục ký kết thực điều ƣớc quốc tế nguồn hỗ trợ phát triển thức; Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 74 Chính phủ cho vay lại nguồn vốn vay nƣớc Chính phủ cần sửa đổi để phù hợp với NĐ38/2013/CP Hiện nay, đơn vị khó khăn việc huy động vốn đối ứng cho dự án (chủ yếu chi trả cho giải phóng mặt bằng( ĐBGPMB) chi phí tƣ vấn) Nguồn vốn ODA từ nhà tài trợ thực tế chủ yếu hỗ trợ cho chi phí mua sắm vật tƣ thiết bị, xây lắp, thuê tƣ vấn Vì vậy, Tập đoàn kiến nghị Bộ ngành xem xét đề xuất với nhà tài trợ tạo điều kiện cho đơn vị đƣợc sử dụng nguồn vốn vay ODA cho chi phí cho ĐBGPMB, giảm bớt gánh nặng thu xếp vốn đối ứng nhƣ Tiếp tục thực lộ trình điều chỉnh giá điện theo chế thị trƣờng theo định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 Thủ tƣớng Chính phủ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, nhằm đảm bảo khả cân tài cho EVN đồng thời có nguồn để bổ sung cho đầu tƣ, khuyến khích đƣợc thành phần kinh tế khác nƣớc nƣớc tham gia đầu tƣ dự án nguồn điện Đối với nhà tài trợ: Thống danh mục dự án ƣu tiên tài trợ vốn cho dự án điện giai đoạn 2015-2020 EVN đề xuất Tiếp tục hỗ trợ công tác tƣ vấn thông qua Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại để chuẩn bị dự án (Lập F/s, TKKT) đáp ứng điều kiện vay vốn nhà tài trợ Phối hợp tích cực với EVN để kiến nghị Bộ ngành, Chính phủ xem xét, cho phép thực giải pháp tháo gỡ khó khăn gây chậm trễ trình giải thủ tục dự án ODA Hài hòa hóa thủ tục thơng qua việc thống quy định, điều kiện nguồn vốn vay ODA, vay ƣu đãi nhà tài trợ, đảm bảo thực quy định quản lý nguồn vốn ODA vay ƣu đãi theo NĐ78-CP Chính phủ Việt Nam 75 Tiếp tục tìm kiếm nguồn đồng tài trợ, nguồn ủy thác nhằm nâng cao giá trị khoản vay, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tƣ xây dựng dự án EVN Hiện WB phối hợp với EVN triển khai thực HTKT (dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014 quý II/2014) nghiên cứu, đề xuất giải pháp chiến lƣợc nhằm (i) Năng cao lực tài cho EVN đơn vị; (ii) Thực việc thoái vốn/cổ phần hóa GENCO giải pháp thu hút đầu tƣ lĩnh vực phát điện, đặc biệt tham gia khu vực tƣ nhân Thông qua kết thực HTKT, EVN kiến nghị WB nhà tài trợ tham gia hỗ trợ nguồn vốn để triển khai giải pháp chiến lƣợc cho EVN thời gian tới Đối với EVN chủ đầu tư: Thông qua chủ trƣơng định hƣớng thu xếp vốn cho dự án ƣu tiên cụ thể giai đoạn 2015-2020 nhà tài trợ làm sở để vận động thu xếp nguồn vốn với quan Bộ ngành, Chính phủ Việt Nam nhà tài trợ Là ngành có tỷ trọng vốn vay ODA lớn, EVN tiếp tục phối hợp với Bộ ngành để thúc đẩy việc hài hồ hố quy định, thủ tục Chính phủ Việt Nam nhà tài trợ, tạo điều kiện thuận lợi thực chƣơng trình, dự án ODA; Tích cực tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi quy định Chính phủ ODA; Bám sát đầu mối thuộc quan ngành, Chính phủ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải vƣớng mắc trình thu xếp thủ tục vay vốn Phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ để nắm bắt yêu cầu, ƣu tiên nhà tài trợ để đề xuất chƣơng trình, dự án vay vốn phù hợp chuẩn bị tốt dự án Tăng cƣờng phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin EVN, đơn vị thực dự án Nhà tài trợ, thơng qua nhóm điều phối dự án để kịp thời thảo luận giải vấn đề phát sinh vƣớng mắc trình thực dự án; 76 Tăng cƣờng lực thực dự án; Lãnh đạo đơn vị có biện pháp đạo cụ thể, nâng cao chất lƣợng chuẩn bị tài liệu dự án, đảm bảo kế hoạch đàm phán khoản vay, tiến độ thực dự án Thực giải pháp đồng nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân dự án thực Đây tiêu chí quan trọng để nhà tài trợ xem xét, tiếp tục tài trợ đầu tƣ dự án điện Tăng cƣờng áp dụng công cụ theo dõi, kiểm tra, giám sát đánh giá nội bộ, tổ chức chƣơng trình đánh giá/kiểm điểm chung EVN, đơn vị thực dự án nhà tài trợ để kịp thời có biện pháp giải vƣớng mắc, khắc phục chậm trễ điều chỉnh kế hoạch thực phù hợp 77 KẾT LUẬN Nguồn vốn ODA vốn vay ƣu đãi góp phần cải cách hành cơng; đào tạo nhân lực; tăng cƣờng lực quản trị, nâng cao dịch vụ công, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo; chuyển giao cơng nghệ tri thức Việt Nam Trên cở sở nhận thức đƣợc vai trò to lớn nguồn vốn ODA, vốn vay ƣu đãi nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đề tài: “Pháp luật quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) vốn vay ƣu đãi nhà tài trợ nƣớc nhìn từ thực trạng dự án đầu tƣ ngành Điện lực ” mong muốn đƣa nhìn nhận tƣơng đối khách quan thực trạng thu hút sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ƣu đãi từ đƣa số giải pháp nhằm hồn thiện pháp luật quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi Sau trình nghiên cứu, đề tài đạt đƣợc số kết sau: - Nghiên cứu hệ thống hóa vấn đề lý luận vê vốn ODA, vốn vay ƣu đãi nói chung, rõ tầm quan trọng ODA , vốn vay ƣu đãi phát triển kinh tế xã hội; từ khẳng định mục tiêu cần tăng cƣờng thu hút nguồn vốn ODA, vốn vay ƣu đãi thời gian tới - Nhận đƣợc khó khăn, hạn chế việc thi hành pháp luật quản lý sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ƣu đãi, để từ tìm đƣợc cách khắc phục hiệu - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thu hút sử dụng nguồn vốn ODA vốn vay ƣu đãi Trong trình nghiên cứu, nỗ lực cố gắng, nhƣng không tránh khỏi sai sót Rất mong nhận đƣợc góp ý từ thầy cô để luận văn đƣợc trở nên hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Báo cáo [1] “Báo cáo tổng hợp định hướng vận động, thu hút nguồn vốn Hỗ trợ phát triển thức (ODA) vay ưu đãi nước ngồi giai đoạn 20152020’’ Tập đoàn điện lực Việt Nam [2] Báo cáo quý IV năm 2015 tình hình thực dự án vốn ODA vốn vay ưu đãi đơn vị thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam [3] ] Báo cáo quý I năm 2016 tình hình thực dự án vốn ODA vốn vay ưu đãi đơn vị thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam [4] Viện JICA Việt Nam (2014), Báo cáo năm 2014 [5] Viện JICA Việt Nam (2013), Báo cáo Nhìn lại 20 năm ODA Nhật Bản dành cho Việt Nam B Bài viết, cơng trình nghiên cứu [6] 2016 Định hướng thu hút, quản lý sử dụng nguồn vốn ODA vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước thời kỳ 2016 – 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 251 /QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2016 Thủ tƣớng Chính phủ) [7].http://moj.gov.vn/tctccl/tintuc/Pages/nghien-cuu-traodoi.aspx?ItemID=32 Truy cập ngày 10.07.2016 [8] 2015 Năm 2015, ước tỷ lệ hộ nghèo nước 5% [Trực tuyến] Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Địa chỉ: http://dangcongsan.vn/chuong-trinh-135-va-cac-chuong-trinh-du-angiam-ngheo/nam-2015-uoc-ty-le-ho-ngheo-ca-nuoc-con-duoi-5350678.html [Truy cập ngày 30.04.2016] [9] Anh Minh 2015 Chính thức khánh thành nhà ga T2, Sân bay Nội Bài [Trực tuyến] Báo Đầu tư Online Địa chỉ: http://baodautu.vn/chinhthuc-khanh-thanh-nha-ga-t2-san-bay-noi-bai-d2816.html [Truy cập ngày 18.05.2016] [10] 2015 Bàn vấn đề huy động sử dụng nguồn vốn ODA Việt Nam [Trực tuyến] Tạp chí tổ chức Nhà nước Địa : http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/21593/Ban_ve_v an_de_huy_dong_va_su_dung_nguon_von_ODA_tai_Viet_Nam [Truy cập ngày 10.05.2016] [11] 2013 Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 [Trực tuyến] Tổng cục thống kê Địa : 0https://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=13843 [Truy cập ngày 08.05.2016] [12] Nguyễn Hữu Hiếu 2009 Tìm hiểu nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức – ODA [Trực tuyến] Ngân hàng cổ phần thương mại Công Thương Việt Nam Địa chỉ: https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/09/090408.ht ml [Truy cập ngày 22.04.2016] [13] (2006), “ Một số kinh nghiệm quản lý sử dụng nguồn vốn ODA giới Việt Nam”, Tạp chí Xây dựng (số 7, năm 2006) [14] Dương Thị Yến Tăng cường thu hút sử dụng vốn ODA WB vào tỉnh Hòa Bình Luận văn tốt nghiệp [15] 2014 Giáo trình Kinh tế phát triển trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân [16] 2013 Giáo trình Kinh tế đầu tƣ trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân [17] 2015 Giáo trình Kinh tế quốc tế trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân [18] https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/09/090408.html [Truy cập ngày 22.04.2016] [19] http://vietstock.vn/2015/02/chan-nguy-co-tham-nhung-trong-cac- du-an-oda-1351-403624.htm, Truy cập ngày 10.07.2016 [20].http://congluan.vn/tham-nhung-oda-kien-quyet-ap-dung-che-tai-dengan-chan/ , Truy cập ngày 10.07.2016 [21].http://oda.mpi.gov.vn/odavn/tabid/124/tabid/126/articletype/Article View/articleId/1468/default.aspx Truy cập ngày 10.07.2016 [22].http://icon.com.vn/vn-s83-126658-581/Thu-xep-du-von-cho-cac-duan-dien-trong-diem.aspx Truy cập ngày 10.07.2016 [23] http://www.lienhiephoi.soctrang.gov.vn/index.php/di-n-dan/1263- nhin-t-thai-lan-c-n-th-n-tr-ng-c-nh-giac-khi-quy-t-d-nh-vi-c-vay-v-n-oda, Truy cập ngày 10.07.2016 [24].http://www.ncseif.gov.vn/sites/en/Pages/kinhnghiemchongthamnhu ngtrong-nd-2285.html, Truy cập ngày 10.07.2016 [25] http://www.vietnamplus.vn/nguon-von-oda-gop-phan-dap-ung-nhucau-dien-cho-nen-kinh-te/299371.vnp, Truy cập ngày 10.07.2016 [26].https://evnspc.vn/ViewArticle/ArticleID/ARTICLE15088492, 75 triệu euro cho dự án truyền tải điện cao Pleiku - Cầu Bông, Truy cập ngày 10.07.2016 [27] http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/2755/khanh-thanh-du-an-cap- ngam-110-kv-xuyen-bien-ha-tien -phu-quoc.aspx, Khánh thành dự án cáp ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc, Truy cập ngày 10.07.2016 [28] http://icon.com.vn/vn-s83-128619-626/An-tuong-ve-nha-may- Nhiet-dien-Nghi-Son-1.aspx, Ấn tƣợng nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Truy cập ngày 10.07.2016 [29] http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-3651 20-nam-huy-dong-va-sudung-oda-tai-viet-nam van-ton-tai-nhieu-han-che.html , 20 năm huy động sử dụng ODA Việt Nam: Vẫn tồn nhiều hạn chế, Truy cập ngày 10.07.2016 [30] Trang web thức OECD: định nghĩa ODA:http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitiona ndcoverage.htm, Truy cập ngày 10.07.2016 ... phát triển chung vùng, địa phƣơng 1.2 Pháp luật quản lý sử dụng vốn ODA vốn vay ƣu đãi 1.2.1 Khái niệm pháp luật quản lý sử dụng vốn ODA vốn vay ưu đãi Pháp luật quản lý sử dụng vốn ODA vốn vay. .. Pháp luật quản lý sử dụng vốn ODA vốn vay ƣu đãi nhà tài trợ nƣớc (sau gọi tắt là: vốn vay ƣu đãi) - Phân tích, đánh giá thực trạng Pháp luật quản lý sử dụng vốn ODA vốn vay ƣu đãi ngành điện lực. .. áp dụng pháp luật hoàn thiện pháp luật vấn đề Xuất phát từ lý mà lựa chọn đề tài: Pháp luật quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) vốn vay ƣu đãi nhà tài trợ nƣớc ngồi nhìn từ thực trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về quản lý và sử dụng vôn hộ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nhìn từ thực trạng các dự án đầu tư của ngành điện lực, Pháp luật về quản lý và sử dụng vôn hộ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nhìn từ thực trạng các dự án đầu tư của ngành điện lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay