Chức năng của viện kiểm sát trong giai đoạn xét xử phúc thẩm hình sự

87 1 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 17:23

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề chungvề chức năng của VKS trong giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự và các hình thức thực hiện chức năng này. Trên cơ sở phân tích và chỉ ra những bất cập, hạn chế và vướng mắc trong thực tiễn hoạt động thực hiện chức năng của VKS trong giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động này của VKS, đáp ứng các yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay. 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài u cầu đấu tranh phòng chống tội phạm tình hình đòi hỏi phải nâng cao chất lượng hoạt động Cơ quan tư pháp đó, việc nâng cap chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân nói chung giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình nói riêng nhằm đảm bảo truy tố người, tội, pháp luật, không để lọt tội phạm không làm oan người vô tội Trong Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ trị rõ: “Viện kiểm sát cấp thực tốt chức công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động tư pháp Hoạt động công tố phải thực từ khởi tố vụ án, suốt q trình tố tụng nhằm đảm bảo khơng bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, xử lý kịp thời trường hợp sai phạm người tiến hành tố tụng thi hành nhiệm vụ Nâng cao chất lượng công tố Kiểm sát viên phiên toà, đảm bảo cho tranh tụng dân chủ với luật sư, người bào chữa người tham gia tố tụng khác” Tại Nghị 49-NQ/TW tiếp tục khẳng định: “Trước mắt, Viện kiểm sát nhân dân giữ nguyên chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp” Nghị 49 rõ: “Đòi hỏi cơng dân xã hội quan tư pháp ngày cao; quan tư pháp phải thật chỗ dựa nhân dân việc bảo vệ công lý, quyền người, đồng thời phải công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật pháp chế xã hội chủ nghĩa, đấu tranh có hiệu với loại tội phạm” Để hồn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trước yêu cầu công cải cách tư pháp giai đoạn nay, việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát yêu cầu tất yếu khách quan Trong năm qua, hoạt động Viện kiểm sát thực chức THQCT KSVTTPL TTHS nói chung xét xử vụ án hình nói riêng đạt kết đáng kể góp phần tích cực vào đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ có hiệu lợi ích xã hội, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, bảo đảm việc xét xử Toà án người, tội, pháp luật Bằng việc kháng nghị kịp thời theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm tái thẩm án, định Tồ án có vi phạm pháp luật, VKS cấp góp phần hạn chế có hiệu tình trạng oan sai bỏ lọt tội phạm Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, hoạt động thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn VKS TTHS nói chung xét xử vụ án hình nói riêng bộc lộ nhiều yếu kém, hạn chế chưa đáp ứng đầy đủ kịp thời yêu cầu công cải cách tư pháp như: số trường hợp bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội; việc kháng nghị hạn chế chất lượng, hiệu chưa cao; việc tham gia xét hỏi tranh luận phiên tồ hình chưa tích cực, chủ động; tinh thần trách nhiệm, trình độ kỹ nghiệp vụ KSV nhiều hạn chế, bất cập , Vì vậy, việc nghiên cứu nhằm tìm nguyên nhân bất cập, hạn chế nêu để đưa giải pháp đồng bộ, hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động thực chức VKS xét xử phúc thẩm hình yêu cầu cấp thiết, khách quan Giai đoạn nay, đẩy nhanh tiến trình cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị 49-NQ/TW Bộ trị “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, việc tổ chức lại hệ thống quan Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Toà án xác định khâu mang tính đột phá Một nội dung quan trọng Nghị đề “nghiên cứu chuyển Viện kiểm sát thành Viện công tố ” Yêu cầu đặt cho khoa học pháp lý cần có phương pháp tiếp cận mới, có cách nhìn phương tiện lý luận thực tiễn chức năng, nhiệm vụ VKS TTHS nói chung xét xử phúc thẩm hình nói riêng Tất vấn đề mang tính thời nêu quam tâm, mong muốn nghiên cứu cá nhân lý mà tác giả lựa chọn “Chức Viện kiểm sát giai đoạn xét xử phúc thẩm hình sự” làm đề tài Luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn VKS TTHS nói chung xét xử phúc thẩm nói riêng vấn đề khơng có mẻ khoa học pháp lý Đến nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu tác giả vấn đề góc độ, phạm vi cấp độ khác như: Đề tài khoa học cấp “Những vấn đề lý luận quyền công tố thực tiễn hoạt động công tố Việt Nam từ năm 1945 đến nay” (1999) VKSNDTC; Luận án tiến sĩ luật học “Quyền công tố Việt Nam” (2002) Lê Thị Tuyết Hoa; Luận văn thạc sĩ luật học “Vai trò Viện kiểm sát xét xử vụ án hình sự” (2002) Tơn Thiện Phương; Luận văn thạc sĩ luật học “Kiểm sát việc tuân theo pháp luật TTHS - Một số vấn đề lý luận thực tiễn” (2005) Lê Lan Chi; “Tranh luận phiên phúc thẩm” (2008) Nxb Tư pháp (TS Dương Thanh Biểu chủ biên); “Tổ chức hoạt động Viện công tố Việt Nam” (2007) TS Nguyễn Đức Mai (trong đề tài khoa học cấp VKSNDTC Ngoài ra, số viết nhiều tác giả khác đề cập đến vấn đề đăng tạp chí chuyên ngành (Tạp chí luật học, Tạp chí kiểm sát, Tạp chí Tồ án, Tạp chí nghiên cứu Lập pháp ) Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu mang tính bao quát vấn đề chung nghiên cứu số nội dung kỹ tranh tụng KSV phiên tồ hình Cho đến nay, vấn đề “Chức Viện kiểm sát giai đoạn xét xử phúc thẩm” chưa nghiên cứu cách tồn diện có hệ thống sở vấn đề mà lý luận thực tiễn đặt Việc tác giải lựa chọn “Chức Viện kiểm sát giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự” làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học cần thiết nhằm kế thừa có chọn lọc thành tựu đạt cơng trình nghiên cứu nêu trên, góp phần bổ sung, hồn thiện mặt lý luận thực tiễn cho hoạt động thực chức VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình Mục đích nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu: Mục đích việc nghiên cứu đề tài nhằm làm sáng tỏ số vấn đề chung chức VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình hình thức thực chức Trên sở phân tích bất cập, hạn chế vướng mắc thực tiễn hoạt động thực chức VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động VKS, đáp ứng yêu cầu công cải cách tư pháp nước ta Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích nêu trên, luận văn đặt nhiệm vụ chủ yếu sau đây: - Phân tích sở pháp lý chức VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự; - Làm rõ nội dung chức VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự; - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thực chức VKS giai đoạn xét phúc thẩm vụ án hình năm gần đây; bất cập, hạn chế, vướng mắc nguyên nhân chúng; - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình Đối tượng Phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận, quy định pháp luật thực trạng thực chức VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi luận văn thạc sĩ nhằm đảm bảo tính chuyên sâu cần thiết nội dung đề cập nên đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu số vấn đề lý luận thực tiễn Đề tài tập trung sâu nghiên cứu số vấn đề sở pháp lý thực trạng hoạt động thực chức VKS xét xử phúc thẩm hình năm gần (2010-2015) để làm sở cho việc đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm hình Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận văn thực sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật; quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân, đặc biệt quan điểm đạo Đảng Nghị số 08, Nghị số 49 Bộ trị Ngồi ra, q trình nghiên cứu thực đề tài, tác giải sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp hệ thống, phương pháp lịch sử, so sánh, khảo sát thực tiễn, tham khảo ý kiến chuyên gia Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Về mặt lý luận: Những kết nghiên cứu đạt luận văn góp phần nhỏ làm phong phú thêm lý luận khoa học pháp lý chức VKS TTHS nói chung giai đoạn xét xử phúc thẩm hình nói riêng Về mặt thực tiễn: Ở mức độ định, kết nghiên cứu luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo q trình hồn thiện quy định pháp luật chức VKS TTHS Ngoài ra, nội dung luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo để xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ cho đội ngũ KSV nhằm đáp ứng yêu cầu công cải cách tư pháp Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung Luận văn gồm 02 chương CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨC NĂNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM HÌNH SỰ 1.1 Khái quát chung chức Viện kiểm sát tố tụng hình Theo Điều 107 Hiến pháp năm 2013 Điều Luật tổ chức Viện kiểm sát năm 2014 thì: Viện kiểm sát nhân dân có chức thực hành quyền cơng tố kiểm sát hoạt động tư pháp 1.1.1 Quyền công tố thực hành quyền công tố Quyền công tố Khi nghiên cứu chức Viện kiểm sát hay đề cập đến khái niệm thực hành quyền cơng tố, bên cạnh lại xuất khái niệm quyền công tố hay Công tố quyền Quyền công tố khái niệm pháp lý gắn liền với chất Nhà nước xuất với đời Nhà nước Tủy kiểu Nhà nước thời kỳ định với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, người, yếu tố văn hóa, yếu tố truyền thống trị quốc gia để thiết kế máy nhà nước khác Do vậy, quyền công tố có khác biệt định, đơi với việc hoàn thiện thể chế, hoàn thiệt hệ thống pháp luật quốc gia việc hồn thiện chế định quyền công tố ngày rõ nét Ở nước ta, Hiếp pháp năm 1980 đề cập đến quyền công tố, thực hành quyền công tố quy định chức Viện kiểm sát Điều 138 Cũng Điều 137 Hiếp pháp 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2002 Điều 107 Hiến pháp năm 2013 khẳng định lại tồn thuật ngữ quyền công tố, thực hành quyền công tố chức Viện kiểm sát Tuy nhiên, chưa có văn pháp luật quy định khái niệm quyền công tố Vậy, quyền công tố gì? Mặc dù, học giả nhà hoạt động thực tiễn lĩnh vực pháp luật tập trung nghiên cứu, nhiên chưa có cách hiểu thống khái niệm Do vậy, phương diện lý luận thực tiễn nhiều quan điểm khác quyền công tố đến vấn đề chưa giải cách thống nhất, cụ thể là: Quan điểm thứ đánh đồng “Quyền cơng tố với chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật Viện kiểm sát” [41, tr.5] Quan điểm thứ hai coi “Quyền công tố là quyền năng, hình thức thực chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật Viện kiểm sát tố tụng hình sự” [41, tr.5] Quan điểm thứ ba coi “Quyền công tố quyền Viện kiểm sát truy tố kẻ phạm tội Tòa án thực việc buộc tội phiên tòa hình sự” [41, tr.5] Quan điểm thứ tư cho quyền công tố quyền buộc tội (quyền truy cứu trách nhiệm hình sự) nhân danh Nhà nước (nhân danh quyền lực công) kẻ phạm tội “Quyền quyền Nhà nước giao cho quan thực (ở nước ta quan Viện kiểm sát) Để làm điều này, quan cơng tố phải có trách nhiệm bảo đảm việc thu thập đầy đủ liệu, chứng để xác định tội phạm người phạm tội Trên sở truy tố bị can trước Tòa án bảo vệ buộc tội phiên tòa Và quyền cơng tố truy cứu trách nhiệm hình nhân danh công quyền người phạm tội nên đối tượng quyền công tố tội phạm người phạm tội [41, tr5-6] Quan điểm thứ năm cho “Công tố buộc tội, đưa người trước tòa án để xét xử bảo vệ buộc tội trước phiên tòa” [11 tr 32] Quan điểm thứ sáu cho “Quyền cơng tố quyền quan tiến hành tố tụng thực trình giải vụ án hình từ giai đoạn khởi tố vụ án đến giai đoạn thi hành án” [16, tr 14] Như vậy, quan điểm mở rộng phạm vi quyền công tố sang lĩnh vực khác; thu phạm vi quyền công tố giai đoạn cụ thể giai đoạn Viện kiểm sát truy tố người phạm tội thực chức buộc tội phiên tòa; coi quyền cơng tố quyền cụ thể Viện kiểm sát việc thực chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật lĩnh vực tố tụng hình Nhìn chung quan điểm phần có hạt nhân hợp lý, nhiên quan điểm chưa phân định rõ khái niệm, chất, nội dung, phạm vi quyền công tố, để làm rõ khái niệm trước hết cần phải xuất phát từ sở lý luận thực tiễn sau: - Quyền công tố quyền lực công xuất gắn liền với đời Nhà nước pháp luật: “Quyền công tố tồn tất kiểu Nhà nước từ Nhà nước chủ nô đến Nhà nước đại” [16, tr, 118-119] Nhà nước đời tồn xã hội có giai cấp đối kháng khơng thể điều hòa Đồng thời kiểu Nhà nước cho dù sơ khai ban hành pháp luật để điều chỉnh mối quan hệ xã hội mức độ khác để bảo vệ lợi ích giai cấp cầm quyền, trừng phạt người có ý chí chống lại giai cấp cầm quyền thơng qua việc buộc tội người thực hành vi coi tội phạm Do vậy, chất quyền cơng tố quyền nhân danh Nhà nước để bảo vệ lợi ích cơng buộc tội - Thiết chế nhà nước phát triển mức đọ cao phân cơng, phân nhiệm chức để thực quyền lực công thể cách rõ ràng cụ thể Ở nhà nước Phong kiến trước quyền công tố trình tố tụng vụ án hình giao cho người vừa có chức quản lý hành vừa có chức điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình Tuy nhiên, xã hội ngày phát triển, chun mơn hóa ngày cao quyền cơng tố giao cho quan có chức năng, nhiệm vụ riêng biệt để nhân danh Nhà nước xử lý người thực hành vi coi phạm tội Cơ quan sử dụng cac quyền pháp lý định gọi co quan có trách nhiệm thực hành quyền cơng tố - Quyền công tố quyền Viện kiểm sát phải xem xét mối quan hệ với tính đặc thù lĩnh vực pháp luật cụ thể hoạt động Viện kiểm sát Hay nói cách khác mối quan hệ chung riêng Xem xét khái niệm quyền công tố tổng thể lĩnh vực pháp 10 luật hình để thấy quyền cơng tố quền nhân danh quyền lực công để trấn áp, công khai tố cáo với xã hội hành vi bị coi tội phạm - Bản chất tố tụng hình hoạt động quan tố tụng hình việc phát hiện, xác định xử lý chủ thể thực hành vi phạm tội thể ba chức chức buộc tội, chức bào chữa xét xử Trong chức buộc tội hoạt động truy cứu trách nhiệm hình người thực hành vi phạm tội Hình thức buộc tội nhan danh Nhà nước vai trò động lực thu hút hoạt động tất chủ thể tham gia tố tụng Như vậy, chất, quyền công tố quyền Nhà nước truy cứu trách nhiệm hình người phạm tội Hay nói cách khác, chất quyền cơng tố việc đòi trừng phạt hành vi phạm tội để bảo vệ lợi ích cơng Từ phân tích trên, đưa khái niệm quyền công tố sau: Quyền công tố quyền Nhà nước giao cho VKS để thực việc truy cứu trách nhiệm hình người thực hành vi phạm tội thực buộc tội người trước phiên tồ Từ khái nhiệm xác định đối tượng, nội dung phạm vi quyền công tố Đối tượng quyền công tố yếu tố mà quyền công tố tác động tới nhằm thực mục đích truy cứu trách nhiệm hình Với cách hiểu này, đối tượng quyền cơng tố khơng khác tội phạm người phạm tội Nội dung quyền công tố buộc tội với người thực hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi phạm tội Phạm vi quyền công tố phạm tội xảy kết thúc án định có hiệu lực pháp luật Thực hành quyền cơng tố 73 Chế độ duyệt án bộc lộ thiếu sót, vụ án phức tạp, chứng yếu phức tạp áp dụng pháp luật, đường lối xử lý có nhiều ý kiến khác Khi duyệt án lãnh đạo VKS thường nghe KSV báo cáo đề xuất hướng giải vụ án mà khơng có điều kiện để nghiên cứu hồ sơ vụ án nên việc đạo lãnh đạo VKS Ủy ban kiểm sát nhiều trường hợp không phù hợp với chứng cứ, tài liệu vụ án thực tế diễn biến phiên tòa Việc đào tạo, bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ, đặc biệt kỹ tranh tụng phiên tòa cho đội ngũ KSV nói chung KSV cấp phúc thẩm nói riêng chưa tiến hành thường xuyên, kịp thời Mặt khác, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chưa phù hợp với thực tiễ chưa đáp ứng yêu cầu công cải cách tư pháp Trên thực tế, kỹ nghề nghiệp KSV chủ yếu dựa vào kinh nghiệm Việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ giải vấn đề vướng mắc thực tiễn để đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình đồ lực nghiệp vụ cho KSV hạn chế 2.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Viện kiểm sát giai đoạn xét xử phúc thẩm hình Để khắc phục bất cập, tồn vướng mắc thực tiễn hoạt động thực chức VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm hình nâng cao hiệu hoạt động thực chức VKS tỏng giai đoạn này, đáp ưng yêu cầu cải cách tư pháp, cần thiết tiến hành đồng giải pháp khác nhau, hồn thiện quy định pháp luật TTHS nói chung quy định phúc thẩm nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 2.3.1 Cải giải pháp pháp luật Như đề cập trên, nguyên nhân chủ yêu dẫn đến tồn tại, hạn chế thực tiễn hoạt động thực chức VKS 74 TTHS bất cập quy định pháp luật hành văn hướng dẫn áp dụng Vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu tranh tụng phiên tòa nói chung hoạt động VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm hình nói riêng, giải pháp trước tiên cần phải thực phải hoàn thiện quy định BLTTHS văn áp dụng pháp luật có liên quan, cụ thể là: Thứ nhất, mặt lý luận thực tiễn thừa nhận TTHS có tranh tụng tồn ba chức (buộc tội, bào chữa xét xử); đòi hỏi phải nâng cao chất lượng, hiệu tranh tụng phiên tòa, bảo đảm bình đẳng bên trước Tòa án Trong tranh tụng nguyên tắc tảng, cốt lõi hệ tố tụng đại dù thẩm vấn hay tranh tụng sở pháp lý để thực yêu cầu nói Đây vấn đề khoa học pháp lý thừa nhận pháp luật nhiều quốc gia ghi nhận lại không BLTTHS nước tag hi nhận với tư cách nguyên tắc TTHS Mặc dù số nội dung định tranh tụng thể rải rác số quy định cụ thể BLTTHS không lần nhắc đến “thuật ngữ” Vì vậy, để nâng cao chất lượng tranh tụng dân chủ phiên tòa hình theo u cầu cải cách tư pháp, đồng thời làm sở để xây dựng hoàn thiện chế định khác BLTTHS, theo trước hết BLTTHS cần bổ sung ghi nhận tranh tụng với tư cách nguyên tắc TTHS để làm sở phân định rõ ba chức TTHS chủ thể thuộc bên buộc tội, bên bào chữa Tòa án Các nguyên tắc quy định cụ thể BLTTHS cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp với nguyên tắc tranh tụng nhằm xác định rõ Tòa án quan thực chức xét xử, trách nhiệm chứng minh bị cáo phạm tội hay không phạm tội thuộc chủ thẻ bên buộc tội bên bào chữa 75 BLTTHS năm 2015 Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015 phần khắc phục hạn chế nêu vấn đề tranh tụng Cụ thể: điều 26 có quy định: “Trong q trình … xét xử, Điều tra viên, Kiểm sát viên, người khác có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người bị buộc tội, người bào chữa người tham gia tố tụng khác có quyền bình đẳng việc đưa chứng cứ, đánh giá chứng cứ, đưa yêu cầu để làm rõ thật khách quan vụ án” Đây lần BLTTHS có ghi nhận cách tồn diện ngun tắc tranh tụng có điều kiện để đảm bảo việc thực nguyên tắc Vấn đề đặt cần phải có biện pháp để bảo đảm việc thực nguyên tắc thực tiễn Thứ hai, quy định Điều 207 BLTTHS trình tư xét hỏi phiên tòa cần sửa đổi bổ sung theo hướng chuyển trách nhiệm chứng minh (xét hỏi) phiên tòa cho bên tranh tụng (KSV, người bào chữa…) tiến hành chủ yếu, chủ tọa phiên tòa, HĐXX điều khiển, theo dõi trình xét hỏi tham gia vào trình xét hỏi thấy cần thiết để làm sáng tỏ tình tiết vụ án mà bên chưa xét hỏi thấy cần thiết để làm sáng tỏ tình tiết vụ án mà bên chưa xét hỏi xét hỏi chưa làm rõ có nhiều điểm mâu thuẫn Thứ ba, để có sở nhận thức áp dụng pháp luật thống Tòa án VKS BLTTHS cần quy định đầy đủ cụ thể để kháng nghị phúc thẩm Đây để Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị giữ nguyên án, định sơ thẩm; sửa hủy án sơ thẩm BLTTHS cần bổ sung số điều luật cụ thể hóa (về trường hợp vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; trường hợp sai lầm nghiêm trọng áp dụng BLHS…) Thứ tư, để VKS cấp trực tiếp có thời hạn kiểm tra, phát vi phạm pháp luật cấp sơ thẩm để kháng nghị phúc thẩm đảm bảo có kịp thời 76 hạn, cần sửa đổi bổ sung quy định khoản Điều 234 BLTTHS theo hướng xác định thời hạn kháng nghị VKS cấp trực tiếp 30 ngày “kể từ ngày nhận án sơ thẩm”, thay cho quy định hành “kể từ ngày tuyên án” Mặt khác, cần bổ sung quy định Điều 229 BLTTHS trách nhiệm Tòa án cấp sơ thẩm “gửi án, định sơ thẩm cho VKS cấp trực tiếp” Thứ năm, để bao quát đầy đủ trường hợp rút toàn kháng cáo, kháng nghị trước mở phiên tòa trường hợp việc bổ sung kháng cáo, kháng nghị dẫn đến việc phải triệu tập thêm người liên quan đến kháng cáo, kháng nghị bổ sung, Điêu 238 BLTTHS cần sửa đổi, bổ sung cụ thể sau: - Khoản Điều luật cần bổ sung đoạn: “trước mở phiên tòa, thẩm phán phân cơng chủ tọa phiên tòa định đình việc xét xử phúc thẩm” vào sau đoạn: “Trong trường hợp rút toàn kháng cáo, kháng nghị…” đoạn “Trong trường hợp án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày định đình việc xét xử phúc thẩm” vào cuối khoản - Bổ sung thêm khoản vợi nội dung sau: “3 Nếu việc bổ sung kháng cáo, kháng nghị dẫn đến việc phải triệu tập thêm người liên quan đến kháng cáo, kháng nghị bổ sung, phải triệu tập người Trường hợp cần thiết phải hỗn phiên tòa” Thứ sáu, theo quy định Điều 239 BLTTHS kháng cáo, kháng nghị định Tòa án cấp sơ thẩm lại khơng xác định rõ định Để có nhận thức áp dụng thống cần sửa đổi bổ sung quy định Điều 239 BLTTHS theo hướng xác định cụ thể định sơ thẩm kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm Thứ bảy, điều 247 BLTTHS cần xác định rõ quy định cụ thể thủ tục phiên tòa sơ thẩm phải áp dụng xét xử phúc thẩm Chúng cho quy định điều luật cần sửa đổi bổ sung sau: “Điều 247 Thủ tục phiên tòa phúc thẩm 77 Trước bắt đầu phiên tòa, chủ tọa phiên tòa tun bố khai mạc phiên tòa thơng báo vụ án đưa xét xử phúc thẩm theo kháng cáo, kháng nghị Chủ tọa phiên tòa kiểm tra có mặt, vắng mặt (lý vắng mặt) người triệu tập tham gia phiên tòa; cơng bố thành phần Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, Kiểm sát viên, người giám định, phiên dịch (nếu có); giải thích quyền nghĩa vụ cho người tham gia phiên tòa; Trước tiến hành xét hỏi thành viên Hội đồng xét xử trinh bày tóm tắt nội dung vụ án, định án sơ thẩm nội dung kháng cáo, kháng nghị Chủ tọa phiên tòa giải thích việc thay đổi, bổ sung rút kháng cáo, kháng nghị; Việc xét hỏi xem xét chứng phiên tòa tiến hành theo quy định Điều 207 -215 Bộ luật này; Sau kết thúc việc xét hỏi, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm Viện kiểm sát việc giải vụ án; người bào chữa, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đại diện họ phát biểu ý kiến Việc đối đáp, quay trở lại xét hỏi, bị cáo nói lời sau cùng, nghị án tuyên án tiến hành theo quy định Điều 218-220 Điều 222-228 Bộ luật này” Thứ tám, việc nghiên cứu hồ sơ vụ án VKS cấp phúc thẩm thủ tục TTHS điều kiện cần thiết để VKS cấp phúc thẩm chuẩn bị cho việc THQCT phiên tòa Tuy nhiên, đề lại chưa quy định BLTTHS hành Vì vậy, BLTTHS cần bổ sung điều luật quy định vấn đề theo hướng “sau nhận hồ sơ vụ án có kháng cáo, kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm phải chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát cấp để nghiên cứu” Thứ chín, để nhận thức áp dụng thống quy định việc sửa án sơ thẩm theo hướng không cho bị cáo hưởng án treo trường hợp có kháng 78 nghị VKS kháng cáo người bị hại, khoản Điều 249 BLTTHS cần bổ sung quy định thẩm quyền Tòa án cấp phúc thẩm theo hướng “Tòa án cấp phúc thẩm có quyền hủy án sơ thẩm để xét xử lại trường hợp án sơ thẩm cho hưởng án treo không áp dụng thiếu tình tiết tăng nặng” Thứ mười, bổ sung Điều 254 BLTTHS theo đó, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi án định phúc thẩm cho VKS cấp để VKS có điều kiện kiểm tra án phúc thẩm sau phiên tòa Cùng với việc hồn thiện quy định BLTTHS để có nhận thức áp dụng thống BLHS VKS Tòa án kháng nghị, rút kháng nghị; chấp nhận hay không chấp nhận kháng nghị hay sửa án sơ thẩm, quan có thẩm quyền cần ban hành văn hướng dẫn kịp thời đầy đủ áp dụng quy định cụ thể BLHS Ngoài cần thường xuyên tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm để hướng dẫn thống đường lối xử lý số loại tội phạm 2.3.2 Các giải pháp tổ chức Các giải pháp tổ chức nhằm nâng cao hiệu xét xử phúc thẩm vụ án hình giải pháp nhằm xây dựng nước ta hệ thống quan tư pháp nói chung VKS nói riêng có cấu tổ chức biên chế hợp lý, hoạt động có hiệu quả, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế, xã hội đất nước Các giải pháp bao gồm: 2.3.2.1 Về tổ chức chức VKS TTHS Chủ trương cải cách tổ chức hoạt động quan tư pháp nói chung VKS nói riêng khẳng định rõ Nghị 08, 49 Bộ trị Vì vậy, việc xây dựng mơ hình TTHS Việt Nam theo hướng kết hợp số yếu tố hợp lý tố tụng tranh tụng; bảo đảm dân chủ, bình đẳng bên nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa nhu cầu tất yếu khách quan 79 khơng mặt lý luận mà góc độ thực tiễn: “Khơng thể có cơng lý, bình đẳng, khơng thể có tranh tụng quan xét xử làm chức buộc tội” Thực tiễn thực chức VKS thời gian gần cho thấy hoạt động THQCT KSVTTPL TTHS nói chung giai đoạn xét xử phúc thẩm nói riêng nhiều bất cập, chất lượng hiệu không cao Theo quy định pháp luật, phiên tòa KSV vừa THQCT KSVTTPL hoạt động xét xử Đây trách nhiệm nặng nề nguyên nhân dẫn đến hiệu hoạt động KSV phiên tòa chưa cao, phiên tòa xét xử vụ án lớn, có đông bị cáo nhiều luật tham gia… Để nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa hình theo yêu cầu cải cách tư pháp, đồng thời bảo đảm tính độc lập KSV hoạt động THQCT phiên tòa, chúng tơi cho cần chuyển VKS thành viện công tố thực chức TTHS nói chung giai đoạn phúc thẩm nói riêng THQCT Theo hướng nay, Viện công tố thực chức huy hoạt động điều tra có quyền kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Việc thay đổi tổ chức chức VKS hoàn toàn phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp nước ta: “Viện kiểm sát nhân dân tổ chức phù hợp với hệ thống tổ chức Tòa án Nghiên cứu việc chuyển Viện kiểm sát thành Viện công tố, tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra” xu hướng hội nhập quốc tế tổ chức hoạt động tư pháp 2.3.2.2 Về công tác quản lý, đạo điều hành Để nâng cao chất lượng THQCT TTHS nói chung giai đoạn phúc thẩm nói riêng, yêu cầu khách quan phải nâng cao chất lượng công tác quản lý, đạo điều hành VKS Theo nguyên tắc tổ chức VKS, Viện trưởng người lãnh đạo, đạo chịu trách nhiệm chung toàn hoạt động quan, đơn vị cấp Vì vậy, trước hết phải đảm bảo nguyên tắc tập trung thống hoạt động quản lý, đạo điều hành 80 Viện trưởng toàn hệ thống VKS Trên sở nguyên tắc này, Viện trưởng thực tốt chức quản lý, đạo điều hành toàn hoạt động mặt hoạt động VKS cấp Tuy nhiên, nguyên tắc dễ bị lạm dụng dẫn đến độc đốn, chun quyền hạn chế tính động, sáng tạo VKS cấp dưới, tạo rat tưởng ỷ lại cấp cấp Vì vậy, để phát huy tối đa trình độ, lực nghiệp vụ, sở trường tinh thần trách nhiệm cá nhân, phận, việc áp dụng nguyên tắc phải kết hợp chặt chẽ với phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể VKS cấp VKS cấp dưới; Viện trưởng với Phó viện trưởng KSV Qua thực tiễn thực nhiệm vụ cho thấy, KSV viện phúc thẩm VKNDTC (nay VKSNDCC) giao nhiệm vụ tham gia phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, lao động hành Đây bất hợp lý tổ chức hoạt động VKS nguyên nhân làm hạn chế chất lượng hiệu hoạt động phúc thẩm nước ta Vì vậy, cho cần cải cách phương pháp tổ chức hoạt động VKS cấp phúc thẩm theo hướng chun mơn hóa; phân cơng KSV chun trách THQCT để tham gia phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự… Ngồi ra, lãnh đạo VKS cần tập trung vào công tác sơ kêt, tổng kết nghiệp vụ THQCT TTHS xét xử phúc thẩm ngành để kịp thời rút kinh nghiệm bồi dưỡng nâng cao trình độ, lực nghiệp vụ cho đội ngũ KSV 2.3.3 Các giải pháp người Chất lượng hiệu hoạt động thực chức VKS TTHS nói chung giai đoạn phúc thẩm hình phụ thuộc lớn vào KSV Thực tiễn cho thấy trình độ chuyên môn kỹ nghề nghiệp đội ngũ KSV nói chung đội ngũ KSV cấp phúc thẩm nói riêng nhiều bất cập, khơng đồng đều, kỹ nghiệp vụ hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu cải 81 cách tư pháp nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa Do tác động tiêu cực kinh tế thị trường, phận nhỏ KSV phẩm chất đạo đức bị tha hóa, biến chất Chủ tịch Hồ Chính Minh dạy: “Cán gốc công việc, cơng việc có thành hay thất bại cán tốt hay kém” Vì vậy, xây dựng đội ngũ KSV nước ta có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chun mơn kỹ nghề nghiệp giỏi yêu cầu cấp thiết, giải pháp có ý nghĩa quan trọng để nâng cao hiệu hoạt động thực cức VKS TTHS Các giải pháp bao gồm: * Thực tốt công tác tuyển dụng bổ nhiệm KSV Trước hết, phải làm tốt công tác tuyển dụng bổ nhiệm chức danh KSV nói chung KSV cấp phúc thẩm nói riêng Cần lựa chọn người có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, không bị mua chuộc, cám dỗ, vụ lợi cá nhân để bổ sung vào đội ngũ KSV cấp, đồng thời phải xử lý kịp thời nghiêm minh cán thoái hóa, biến chất * Nâng cao ý thức trị phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán KSV Đây yeu cầu khách quan, cấp thiết công cải cách tư pháp nước ta đội ngũ cán tư pháp nói chung đội ngũ KSV nói riêng Hoạt động nhằm giúp KSV nắm vứng chủ trương, Nghị Đảng nêu cao tinh thần trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm Việc giáo dục ý thức trị phải gắn liền với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức người cán kiểm sát theo lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cơng minh, trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” Thực tiễn cho thấy hoạt động THQCT thường xuyên tiếp xúc với mặt trái xã hội, đối mặt với loại tội phạm Nếu không thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức 82 trị tinh thần trách nhiệm, KSV khơng thể hồn thành tốt nhiệm vụ giao mà bị sa ngã trước tác động tiêu cực * Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng trình độ chun mơn kỹ nghề nghiệp cho đội ngũ KSV cấp phúc thẩm VKSNDTC cần phối hợp với quan hữu quan để xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng ngắn hạn cho đội ngũ KSV cấp phúc thẩm kỹ xét xử phúc thẩm, kỹ tranh tụng phiên tòa phúc thẩm kỹ đặc thù tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, vụ án ma túy, tội chức vụ… cập nhật thường xuyên kiến thức pháp luật Đây giải pháp cấp bách cần triển khai thực kịp thời để sớm trang bị kỹ nghề nghiệp cho đội ngũ KSV để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt lâu dài Cần thiết phải tiến hành thường xuyên công tác bồi dưỡng để trang bị cho KSV kiến thức chuyên ngành có liên quan như: tâm lý tội phạm, giám định tư pháp, khoa học dấu vết, sở hữu trí tuệ, tài ngân hàng, thuế,… Ngồi ra, cần quan tâm đến việc hội thảo, tập huấn theo chuyên đề vấn đề vướng mắc thường gặp thực tiễn * Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ lực thực tế KSV Việc xếp, bố trí phân cơng nhiệm vụ KSV nói chung cấp phúc thẩm nói riêng phải vào trình độ chuyên môn, kỹ nghiệp vụ thực tế họ Cần kịp thời chuyển KSV hạn chế trình độ chuyên môn kỹ nghiệp vụ sang làm công việc khác phù hợp 83 KẾT LUẬN Kết nghiên cứu số vấn đề lý luận thực tiễn thực chức VKS giai đoạn phúc thẩm hình Luận văn tập trung vào vấn đề sau đây: - Phân tích, đánh giá, đến thống xây dựng quan điểm quyền công tố, THQCT KSVTTPL TTHS nói chung giai đoạn xét xử phúc thẩm hình nói riêng Trong đó, luận văn tập trung vào nghiên cứu khái niệm, đối tượng, phạm vi nội dung nó, đồng thời phân tích xem xét mối quan hệ chức VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm hình 84 - Trên có sở quy định pháp luật hành, tác giả sâu phân tích, luận giải hình twhcs thực chức VKS giai đoạn phúc thẩm hình nhằm tạo sở nhận thức đắn đầy đủ vị trí, vai trò VKS KSV giai đoạn tố tụng - Qua xem xét, phân tích, đánh giá cách tồn diện thực trạng hoạt động VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm năm gần đây, để từ kết đạt được, tồn hạn chế nguyên nhân - Từ sở lý luận thực trạng hoạt động VKS năm vừa qua, tác giả mạnh dạn đưa giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm hình nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt Những giải pháp mà tác giả đưa chưa tồn diện có ý nghĩa quan trọng lỹ luận thực tiễn, yêu cầu công cải cách tư pháp nước ta giai đoạn VKS phải tập trung làm tốt chức cơng tố, đặc biệt trọng “nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa xét xử coi khâu đột phá hoạt động tư pháp” Những kết nghiên cứu đạt Luận văn thể phấn đấu, nỗ lực tác giả, giúp đỡ nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm thầy cô giáo, nhà khoa học mà người trực tiếp hướng dẫn khoa học q trình hồn thành luận văn Tuy nhiên, điều kiện nghiên cứu khả có hạn, luận văn khơng tránh khỏi nhữn hạn chế, thiếu sót định Tác giả mong muốn nhận tiếp tục dẫn, đóng góp ý kiến nhà khoa học bạn đồng nghiệp để cơng trình nghiên cứu hồn thiện 85 Contents MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài 3 Mục đích nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài Đối tượng Phạm vi nghiên cứu đề tài 5 Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG 17 86 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨC NĂNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM HÌNH SỰ 1.1 Khái quát chung chức Viện kiểm sát tố tụng hình 1.1.1 Quyền cơng tố thực hành quyền công tố 1.1.2 Kiểm sát việc tuân theo pháp luật TTHS 13 2.1 Chức VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm hình 17 2.1.1 Khái niệm, phạm vi nội dung THQCT giai đoạn xét xử phúc thẩm hình 18 2.1.2 Khái niệm, đối tượng, phạm vi nội dung KSVTTPL giai đoạn xét xử phúc thẩm hình 20 2.1.3 Quan hệ THQCT KSVTTPL giai đoạn xét xử phúc thẩm hình 22 3.1 Lịch sử hình thành phát triển quy định pháp luật TTHS chức Viện kiểm sát giai đoạn xét xử phúc thẩm hình từ năm 1945 đến trước năm 2003 24 3.1.1 Giai đoạn từ năm 1945 đến trước năm 1960 25 3.1.2 Giai đoạn từ năm 1960 đến trước năm 1980 26 3.1.3 Giai đoạn từ năm 1980 đến trước năm 1992…………………………… 27 3.1.4 Giai đoạn từ năm 1992 đến nay……………………………………………28 CHƯƠNG II 30 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VKS TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM HÌNH SỰ 30 2.1 Quy định pháp luật tố tụng hành chức VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm hình 30 2.1.1 Kháng nghị phúc thẩm 30 2.1.2 Thực hành quyền công tố phiên phúc thẩm 35 2.1.3 Kiểm sát việc tuân theo pháp luật giai đoạn xét xử phúc thẩm 44 2.2 Thực trạng thực chức Viện kiểm sát giai đoạn xét xử phúc thẩm năm gần 48 2.2.1 Thực trạng hoạt động kháng nghị phúc thẩm hình 48 2.3 Những tồn tại, hạn chế thực tiễn thực chức VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm nguyên nhân 56 2.3.1 Những tồn hạn chế 56 87 ... LUẬN VỀ CHỨC NĂNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM HÌNH SỰ 1.1 Khái quát chung chức Viện kiểm sát tố tụng hình Theo Điều 107 Hiến pháp năm 2013 Điều Luật tổ chức Viện kiểm sát năm... THQCT giai đoạn xét xử phúc thẩm hình Về bản, nội dung THQCT giai đoạn xét xử phúc thẩm tương tự nội dung THQCT giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Tuy nhiên, khác với giai đoạn xét xử sơ thẩm. .. lý chức VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự; - Làm rõ nội dung chức VKS giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự; - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thực chức VKS giai đoạn xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Chức năng của viện kiểm sát trong giai đoạn xét xử phúc thẩm hình sự, Chức năng của viện kiểm sát trong giai đoạn xét xử phúc thẩm hình sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay