Giáo án hóa học 11 bài 39 Dẫn xuất halogen của hidrocacbon

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 17:23

Giáo án hóa học 11 bài 39 Dẫn xuất halogen của hidrocacbon . Giáo án hóa học 11 bài 39 Dẫn xuất halogen của hidrocacbon . Giáo án hóa học 11 bài 39 Dẫn xuất halogen của hidrocacbon . Giáo án hóa học 11 bài 39 Dẫn xuất halogen của hidrocacbon . BÀI 39: DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBON I MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết - Phân loại, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí dẫn xuất halogen - Ứng dụng dẫn xuất halogen Học sinh hiểu phản ứng phản ứng tách dẫn xuất halogen Kỹ - Nhìn vào cơng thức biết gọi tên ngược lại từ tên gọi viết công thức dẫn xuất halogen đơn giản thông dụng - Vận dụng phản ứng nguyên tử halogen nhóm -OH Vận dụng phản ứng tách HX theo quy tắc Zai-xép II CHUẨN BỊ GV: Soạn giáo án HS: ôn lại kiến thức bậc cacbon, đồng phân cấu tạo, quy tắc gọi tên gốc - chức, quy tắc gọi tên thay III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình luyện tập Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung GV: nêu khác công I Khái nịêm, phân loại thức chất a b? Khái niệm H H Khi thay hay nhiều nguyên tử H-C-H H-C-F hiđro phân tử hiđrocacbon H Cl nguyên tử halogen ta dẫn xuất (a) (b) halogen hiđrocacbon, thường gọi GV nêu định nghĩa tắt dẫn xuất halogen Phân loại GV: Ta coi phân tử dẫn xuất halogen gồm hai phần: Dựa vào thay đổi gốc hiđrocacbon halogen phân tử ta có phân loại sau: GV hướng Dẫn xuất halogen no, mạch hở dẫn HS đọc SGK - GV: Người ta phân loại theo bậc dẫn xuất halogen Giáo viên hỏi: Em cho biết bậc nguyên tử cacbon hợp chất hữu xác định nào? Biết bậc dẫn xuất halogen bậc nguyên tử cacbon liên kết với nguyên tử halogen Hãy giải thích dẫn xuất halogen lại có bậc ghi ví dụ Bậc halogen bậc cacbon liên SGK? kết với nguyên tử halogen HS trả lời VD: SGK Danh pháp Tên gọi: ankyl + halogennua hoặc: số vị trí-tên halogen + tên mạch VD: CH3Cl: metyl clorua (clometan) Dẫn xuất halogen không no, mạch hở VD: CH2 = CHCl: vinyl clorua (cloetan) Dẫn xuất halogen thơm VD: C6H5Br phenyl bromua GV cho HS đọc SGK để biết thêm (brombenzen) tính chất vật lí khác II Tính chất vật lí Ở điều kiện thường dẫn xuất halogen có phân tử khối nhỏ CH3Cl, CH3Br, chất khí - Các dẫn xuất halogen có phân tử khối lớn thể lỏng, nặng nước, ví dụ: CHCl3, C6H5Br Giáo viên thơng báo cho học sinh Những dẫn xuất polihalogen có phân tử biết đặc điểm cấu tạo từ học khối lớn thể rắn, ví dụ: CHI3 sinh vận dụng suy tính chất: III Tính chất hố học - Độ âm điện halogen nói chung lớn cacbon Vì liên kết cacbon với halogen liên kết phân cực, halogen mang phần điện tích âm cacbon mang phần + điện tích dương -C-C X - Do đặc điểm mà phân tử dẫn xuất halogen tham gia phản ứng nguyên tử halogen nhóm -OH, phản ứng tách hiđro halogenua phản ứng với Mg Phản ứng nguyên tử halogen nhóm –OH GV thông báo sơ lược chế CH3CH2Cl + HOH(t0): không xảy t phản ứng nguyên tử halogen CH3CH2Br + NaOH   CH3CH2OH +NaBr Thí nghiệm biểu diễn giải thích khí sinh từ phản ứng bình cầu bay sang làm màu dung dịch brom CH2 = CH2 Etilen tác dụng với Br2 dung dịch tạo thành C2H4Br2 giọt chất lỏng khơng tan nước - Điều chứng tỏ bình xảy phản ứng tách HBr khỏi C2H5Br GV lấy ví dụ y.c HS viết phản ứng: CH3-CHBr-CH2-CH3 + KOH  GV: Hướng phản ứng tách hiđro halogenua: quy tắc Zai-xép HS viết sản phẩm VD GV nêu phương pháp HS lấy ví dụ t TQ: R – X + NaOH   R - OH + NaBr Phản ứng tách hiđro halogenua ancol,t CH3- CH2Br + KOH     CH 2=CH2+ KBr + H2O Quy tắc Zaixep: Trong phản ứng tách HX, nguyên tử halogen có xu hướng tách H nguyên tử bậc cao IV Điều chế - Từ ancol: R-OH + HX  RX + H2O - Từ hidrocacbon không no: cộng HX, X2 - Từ hidrocacbon no: phản ứng với X2 V Ứng dụng Làm nguyên liệu cho tổng hợp hữu GV yêu cầu HS viết phương trình phản ứng điều chế polime nêu a) Các dẫn xuất clo etilen, butađien làm monome tổng hợp polime ứng dụng polime - HS tự nghiên cứu ứng dụng xt ,t nCH2 = CHCl    ( CH2 - CHCl)n khác (PVC) 0 t , xt , p nCF2 = CF2    (- CF2 - CF2 -)n Teflon t , xt , p nCH2=C-CH=CH2    (CH2-C=CHCH2)n Cl Cl Cao su clopren Làm dung môi: SGK Các lĩnh vực khác: SGK Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV hỏi: Em phân tích cấu tạo dẫn xuất halogen theo sơ đồ trên, từ suy số tính chất hố học * Hướng dẫn nhà Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... thường dẫn xuất halogen có phân tử khối nhỏ CH3Cl, CH3Br, chất khí - Các dẫn xuất halogen có phân tử khối lớn thể lỏng, nặng nước, ví dụ: CHCl3, C6H5Br Giáo viên thơng báo cho học sinh Những dẫn xuất. .. halogennua hoặc: số vị trí-tên halogen + tên mạch VD: CH3Cl: metyl clorua (clometan) Dẫn xuất halogen không no, mạch hở VD: CH2 = CHCl: vinyl clorua (cloetan) Dẫn xuất halogen thơm VD: C6H5Br phenyl... với nguyên tử halogen Hãy giải thích dẫn xuất halogen lại có bậc ghi ví dụ Bậc halogen bậc cacbon liên SGK? kết với nguyên tử halogen HS trả lời VD: SGK Danh pháp Tên gọi: ankyl + halogennua hoặc:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 39 Dẫn xuất halogen của hidrocacbon, Giáo án hóa học 11 bài 39 Dẫn xuất halogen của hidrocacbon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay