Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở việt nam hiện nay tt

27 14 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:06

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ KHUYÊN t­ t­ëng hồ chí minh đạo đức công chức vận dụng tưởng xây dựng đạo đức công chøc ë viÖt nam hiÖn Ngành Mã số : Đạo đức học : 22 90 06 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2019 Cơng trình hồn thành HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Phúc Phản biện Phản biện Phản biện Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Khoa học xã hội Vào hồi ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vĩ đại Người bàn đạo đức vĩ đại Người thực hành đạo đức tưởng đạo đức gương sáng Người giá trị tinh thần vô giá hệ người Việt Nam học tập, noi theo Việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức để xây dựng đạo đức công chức nhiệm vụ quan trọng nghiệp trồng người Đảng Trong cán công chức vừa đối tượng vừa chủ thể q trình Đội ngũ cán cơng chức Việt Nam phận rường cột hệ thống trị, thế, đạo đức họ góp phần quan trọng, định khả vận hành máy nhà nước tạo dựng niềm tin nhân dân Đảng, Nhà nước Ngay từ năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh 76/SL quy chế công chức, bước đầu xác định vấn đề đội ngũ, vị trí, vai trò, nhiệm vụ u cầu lực, phẩm chất đội ngũ cán cơng chức xã hội Từ đó, đội ngũ cán công chức phát huy vai trò tồn thể nhân dân đẩy mạnh công kháng chiến - kiến quốc, làm nên kỳ tích vẻ vang dân tộc Việt Nam nửa cuối kỷ XX Bước sang thời kỳ đổi mới, ngày nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt đội ngũ cơng chức hành quốc gia, Nhà nước ban hành Pháp lệnh cán công chức Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày tháng năm 1998, sửa đổi năm 2000, 2003 Luật Cán công chức Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 Sau 30 năm đổi xây dựng đội ngũ cán cơng chức vừa có đức, vừa có tài, động sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ giao Tuy nhiên, trước thực tế nay, phận cán công chức không giữ vững đạo đức cách mạng, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, thiếu ý thức tự giác học tập đạo đức, từ đến độc đốn, chun quyền, hách dịch lên mặt "quan cách mạng", tạo bè tạo cánh lợi dụng địa vị, chức quyền để mưu cầu lợi ích riêng Họ trở thành sâu mọt dân, việc xây dựng đạo đức cách mạng, đạo đức công chức cho đội ngũ theo tưởng Hồ Chí Minh để họ hồn thành tốt trách nhiệm trước nhân dân yêu cầu thiết Hơn nữa, việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đội ngũ không xuất phát từ suy thoái đạo đức lối sống phận cán cơng chức mà định hướng phát triển lâu dài tương lai với tầm nhìn, hành động, chiến lược Sự nghiệp đổi đất nước vào chiều sau, yêu cầu cải cách hành rộng yêu cầu đổi trị đòi phải có đội ngũ cơng chức phát triển toàn diện vừa "hồng" vừa "chuyên", nhân cách phong phú, đáp ứng yêu cầu nặng nề vẻ vang mà đất nước đặt lên vai họ đây, tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức sở giới quan, phương pháp luận, kim nam định hướng công tác xây dựng đạo đức công chức Việt Nam Chính vậy, việc nghiên cứu, vận dụng tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt tưởng đạo đức Người điều cần thiết, có giá trị đạo đức mà cán bộ, công chức nên biết tới, học tập vận dụng việc lựa chọn quan điểm sống phong cách sống Người cán công chức phải gương sáng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát đạo đức chữ "cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư" Mỗi cán nhận thức vị trí mình, giữ phẩm chất cách mạng chuẩn mực đạo đức làm cho máy tổ chức ln có sạch, đồn kết, vững mạnh, khơng có chỗ để quốc nạn quan liệu, tham nhũng, lãng phí tồn Với lý trên, việc nghiên cứu đạo đức cơng chức nói chung việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh việc xây dựng đạo đức công chức giai đoạn có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Chính vậy, tác giả thực nghiên cứu đề tài "Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức vận dụng tưởng xây dựng đạo đức công chức Việt Nam nay" làm đề tài luận án tiến sĩ Triết học 2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Trên sở làm rõ tầm quan trọng thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức Việt Nam Luận án đưa số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ Để thực mục đích trên, luận án có nhiệm vụ: Thứ nhất, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, luận án khái qt tình hình nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức Thứ hai, làm rõ số nội dung xung quanh tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức Thứ ba, phân tích thực trạng việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam nguyên nhân thực trạng Thứ tư, đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức nước ta Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: đối tượng nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức vận dụng tưởng xây dựng đạo đức công chức Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: + Luận án nghiên cứu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam + Thời gian khảo sát tính từ năm 1986 đến Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận án Cơ sở lý luận: Luận án dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối Đảng cộng sản Việt Nam đạo đức, công chức đạo đức cơng chức Đồng thời luận án có kế thừa số thành tựu cơng trình nghiên cứu nhà khoa học có liên quan đến luận án Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp luận chung Chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, kết hợp nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, phân tích tổng hợp, lịch sử logic, thống kê, đối chiếu, so sánh… ngồi luận án sử dụng kết nghiên cứu điều tra xã hội học cơng trình cơng bố liên quan đến đề tài Cái luận án - Luận án góp phần làm rõ sở hình thành, nội dung giá trị lý luận, ý nghĩa thực tiễn tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức - Luận án thực trạng xây dựng đạo đức công chức Việt Nam ánh sáng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Luận án góp phần nâng cao việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức nước ta nhằm nâng cao hiệu hoạt động hành nhà nước Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu giảng dạy vấn đề liên quan đến tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức, xây dựng đạo đức cơng chức theo tưởng Hồ Chí Minh Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án gồm chương, 14 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Những nghiên cứu liên quan đến tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức nước ta, thời gian vừa qua có nhiều cơng trình nghiên cứu nhà khoa học, nhà quản lý liên quan đến vấn đền Điển hình phải kể đến cơng trình nghiên cứu sau: Tác giả Đức Vượng: "Hồ Chí Minh với vấn đề đào tạo cán bộ" Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 1995; Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1997) "Tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam" Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Tác giả Trần Văn Phòng (2003), Tiêu chuẩn đạo đức người cán lãnh đạo trị nay, Tạp chí Lý luận trị, số 5; Tác giả Thành Duy Lê Quý Đức (2007) "Học tập tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Xây dựng văn hóa nước ta nay", Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội; Tác giả Hoàng Trung (2010) "Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua phạm trù mà Người sử dụng", Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Tác giả Nguyễn Đăng Thành, Võ Kim Sơn (chủ biên, 2012) giáo trình "Đạo đức cơng vụ" Nxb Lao động, Hà Nội; Tác giả Vũ Khiêu (2014) "Học tập đạo đức Bác Hồ", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Tác giả Nguyễn Thị Kim Dung, "Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng cán bộ" Tạp chí Lý luận trị số 6-2013 Bên cạnh cơng trình trên, số văn pháp luật quy định phẩm chất, đạo đức người cán bộ, cơng chức theo tưởng Hồ Chí Minh đạo đức người cán bộ, người công chức như: Luật Cán bộ, công chức năm 2008 văn pháp luật cao liên quan đến Cán bộ, công chức Trong Luật quy định số nội dung có tính định hướng cách ứng xử cán bộ, công chức thực thi công vụ Như vậy, cơng trình nghiên cứu đạo đức cơng chức khía cạnh khác nhằm góp phần giải vấn đề cấp thiết thực tiễn đạo đức công chức công vụ Việt Nam góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận, thực tiễn đạo đức công chức nước ta Những cơng trình mức độ định đề cập đến số phương diện tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức Những cơng trình gợi mở cho tơi nhiều ý tưởng quan trọng, đồng thời nguồn liệu q báu q trình tơi thực đề tài Tuy nhiên, cơng trình khn khổ mục đích riêng, chưa làm sáng tỏ tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức, chưa vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức điều kiện 1.2 Những nghiên cứu liên quan đến thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam Trong năm qua, với công đổi phát triển kinh tế xã hội đất nước, vấn đề văn hóa, tưởng, đạo đức, đạo đức công chức quan tâm lĩnh vực lý luận lẫn thực tiễn Điển hình cơng trình nghiên cứu vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức: Cuốn sách "Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán công tác cán nghiệp đổi nay", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997; Tác giả Nguyễn Chí Mỳ (chủ biên, 1999) "Sự biến đổi thang giá trị đạo đức kinh tế thị trường với việc xây dựng đạo đức chi cán quản lý nước ta nay" Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Tác giả Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Phúc (đồng chủ biên, 2003), "Mấy vấn đề đạo đức điều kiện kinh tế thị trường", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Tác giả Bùi Thế Vĩnh (chủ biên), (2003) "Xây dựng đạo đức cán bộ, công chức Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế" Nxb Thống kê, Hà Nội; Tác giả Nguyễn Trọng Điều (2003)"Nâng cao phẩm chất lực đội ngũ cán công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế", Tạp chí cộng sản, số 18; Tác giả Lương Đình Hải (2004), "Mấy vấn đề phẩm chất đạo đức cán bộ, Đảng viên thời kỳ đổi mới", Tạp chí Triết học, số 5; Tác giả Nguyễn Thế Kiệt (chủ biên) (2005) "Đạo đức người cán lãnh đạo trị Thực trạng giải pháp" Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Tác giả Trần Đình Huỳnh (2005) "Hồ Chí Minh kiến trúc sư lỗi lạc hành nhà nước Việt Nam", Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội; Luận văn thạc sỹ tác giả Phan Kiều Thanh Hương (2010), "Đạo đức công vụ hoạt động quản lý nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh"; Tác giả Nguyễn Thế Kiệt (2011)"Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc nâng cao đạo đức cách mạng cho cán lãnh đạo, quản lý Việt Nam nay", Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội; Tác giả Trần Đình Thắng "xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng", Tạp chí Tổ chức nhà nước số 4/2012; Luận án Tiến sĩ Triết học "Trách nhiệm công vụ đạo đức công chức nước ta nay" (2012) tác giả Cao Minh Công; Luận án Tiến sĩ triết học "Đạo đức công chức vấn đề xây dựng đạo đức công chức kinh tế thị trường Việt Nam nay" Lê Thị Hằng (2014); Luận án tiến sĩ Triết học "Vấn đề kế thừa, phát triển số phạm trù đạo đức Nho giáo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh" Nguyễn Thị Hồng Doan (2015) Trong công trình trên, tác giả đưa chuẩn mực đạo đức, nguyên tắc yêu cầu đạo đức cách mạng cán bộ, lãnh đạo quản lý Các tác giả thống luận giải việc giáo dục đạo đức nói chung giáo dục đạo đức cách mạng nói riêng phải sở mơi trường kinh tế, văn hố xã hội định Từ đưa giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao đạo đức cách mạng cho cán lãnh đạo quản lý Như vậy, công trình nêu trên, với mục đích phạm vi khác tác giả trực tiếp gián tiếp đề cập đến thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đạo đức cơng chức Đánh giá thực trạng, tác giả phân tích hoạt động nghiên cứu, hệ thống hóa yêu cầu, chuẩn mục đạo đức theo tưởng Hồ Chí Minh việc vận dụng yêu cầu, chuẩn mục xây dựng chuẩn mực thực chuẩn mực đạo đức công chức điều kiện Đồng thời, tác giả phân tích q trình cải cách hành nhằm hướng tới hành với cơng chức, viên chức thực công bộc nhân dân theo tưởng Hồ Chí Minh Tuy nhiên, đánh giá tản mạn, chưa hệ thống chưa mang tính chất tồn diện 1.3 Những nghiên cứu liên quan đến giải pháp nâng cao hiệu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam Tác giả Thang Văn Phúc (2000), Nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức cộng sản điều kiện cải cách hành nhà nước", Tạp chí Cộng sản, số 11; Nhóm tác giả Tô Tử Hạ, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Kim Thảo (2002) "Đạo đức công vụ" Nhà xuất Lao động Xã hội, Hà Nội; Tác giả Nguyễn Hữu Khiển (2003), Đạo đức công vụ vấn đề nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, cơng chức nước ta nay, Tạp chí Triết học, số 10; Tác giả Đào Duy Quát (chủ biên, 2004) "Về giáo dục đạo đức cách mạng cán Đảng viên nay, thực trạng giải pháp", Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội; Tác giả Nguyễn Duy Quý (chủ biên), "Đạo đức xã hội nước ta - Vấn đề giải pháp" Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nhà xuất Chính trị quốc gia xuất năm 2006; Tác giả Lê Thị Hằng "Vấn đề nâng cao đạo đức công chức cải cách hành nước ta nay" đăng tạp chí Triết học, số 6, tháng -2009; Tác giả Trần Sĩ Phán: "Mấy vấn đề đạo đức người cán bộ, đảng viên văn kiện Đại hội X Đảng", Tạp chí Triết học số - 2008, tr3-7; Tác giả Ngơ Thành Can: "Xây dựng tính chun nghiệp đội ngũ cán cơng chức", Tạp chí Tổ chức nhà nước, (4- 2010), tr.39 - 40; Tác giả Nguyễn Tiến Trung "Vài nét đạo đức công vụ cán bộ, cơng chức", Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 8/2010; Tác giả Lê Đình Mùi "Giải pháp thực pháp luật đạo đức công chức giai đoạn nay" đăng tạp chí Tổ chức Nhà nước số 3/ 2012; Tác giả Đỗ Xuân Tuất, "Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên với vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng nay" Tạp chí lý luận trị số 7/2012; Tác giả Cao Minh Cơng "Một số giải pháp nhằm nâng cao đạo đức công chức thực thi công vụ Việt Nam nay"- Hội thảo khoa học, Học viện Hành tháng 12/2013; Nguyễn Thị Hồi Phương (2014) "Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng vận dụng Đảng ta giai đoạn nay" Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Tác giả Trần Thị Anh Đào (2016) "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh để ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tưởng, trị, đạo đức, lối sống biểu "tự diễn biến" , "tự chuyển hóa" nội - thực trạng giải pháp"; Tác giả Trần Đình Huỳnh (2016), "Đổi phương thức lãnh đạo Đảng để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tưởng trị, đạo đức, lối sống biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội - thực trạng giải pháp"; Các cơng trình trình bày khía cạnh khác phương hướng giải pháp nâng cao hiệu vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức Đây sở thuận lợi cho nghiên cứu sinh kế thừa trình thực đề tài 1.4 Đánh giá tình hình nghiên cứu vấn đề cần tiếp tục làm rõ luận án Tổng kết công trình tác giả nội dung này: phẩm chất đạo đức công chức thực thi công vụ hướng tới q trình hồn thiện xã hội người mang tính dân tộc nhân văn 2.1.3 Đạo đức cơng chức theo tưởng Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh khơng dùng thuật ngữ "đạo đức cán bộ, công chức" mà sử dụng thuật ngữ đạo đức cách mạng, "đạo đức cách mạng" để đạo đức người làm cách mạng Đạo đức cách mạng thực chất đạo đức thời đại mới, đạo đức người phụng cho nghiệp cách mạng Đạo đức cách mạng người cán biểu thông qua hành vi hoạt động họ nghiệp chung nhà nước, quốc gia, dân tộc Theo Hồ Chí Minh, "Người làm cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm tảng hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang" Điều khơng có nghĩa Hồ Chí Minh coi nhẹ phẩm chất trị, phẩm chất chun mơn người cách mạng, mà tiêu chí phải có người cách mạng, phải vừa hồng vừa chun Người nói: có đức mà khơng có tài làm việc khó, có tài mà khơng có đứcdụng Đạo đức cơng chức có ảnh hưởng lớn tới đạo đức đối tượng khác xã hội, tới mặt đời sống xã hội, quan, tổ chức Đạo đức công chức gương phản chiếu đời sống nhà nước, chế độ công vụ quốc gia thời đại định Đạo đức cơng chức biểu quan hệ công chức với nhau, quan hệ công chức với nhân dân, thực mục tiêu lý tưởng thân cơng chức Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh người cơng chức có phẩm chất đạo đức tốt phải ln gương lòng trung thực, dũng cảm, liêm chính, phải đặt lợi ích quốc gia, nhân dân lợi ích cá nhân Người cơng chức phải đặt mục tiêu, lý tưởng, sống, làm việc, học tập để phụng nhân dân, phụng tổ quốc, ln phấn đấu mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh 2.2 Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức 2.2.1 Cơ sở thực tiễn Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng: cán gốc cơng việc, tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc chăm lo xây dựng đội ngũ cơng chức có đủ trình độ, lực, 11 phẩm chất để hồn thành nhiệm vụ yêu cầu tất yếu Đội ngũ phải vừa có chun mơn kỹ nghề nghiệp cao, vừa giác ngộ trị có tinh thần trách nhiệm, tận tụy, cơng tâm, có đạo đức liêm khiết thi hành công vụ 2.2.2 Tiền đề lý luận Hồ Chí Minh nhà tưởng, danh nhân văn hóa giới, gương đạo đức sáng dân tộc ta Do đó, nghiên cứu tưởng đạo đức Người không thông qua tác phẩm mà phải thơng qua hoạt động thực tiễn Người Sự thống tưởng đạo đức hành vi cách mạng, lý luận nhận thức thực tiễn trở thành nét đặc trưng bật Chủ tịch Hồ Chí Minh 2.3 Nội dung đạo đức công chức nguyên tắc xây dựng đạo đức công chức theo tưởng Hồ Chí Minh 2.3.1 Nội dung tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức Một là, trung với nước, hiếu với dân Hai là, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng Ba là, có trách nhiệm cao với cơng việc tinh thần thái độ làm việc mực Bốn là, giữ vững tính nguyên tắc tuyệt đối chấp hành kỷ luật Năm là, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp người có liên quan thực thi công vụ Sáu là, làm việc với tinh thần sáng tạo 2.3.2 Những nguyên tắc xây dựng đạo đức cơng chức theo tưởng Hồ Chí Minh Xây dựng đạo đức cơng chức thực chất q trình tác động có tính hướng đích, có tính tích cực có kế hoạch với hình thức đa dạng, phong phú chủ thể tới công chức giúp họ thấm nhuần cách tự giác toàn phẩm chất đạo đức công chức thực thi công vụ Xây dựng đạo đức cơng chức theo tưởng Hồ Chí Minh q trình tác động có tính hướng đích, tích cực với hình thức đa dạng, phong phú chủ thể tới công chức giúp họ thấm nhuần cách tự giác toàn phẩm chất đạo đức cơng chức theo tưởng Hồ Chí Minh việc xây dựng đạo đức nhằm phục vụ Đảng, Tổ quốc, nhân dân 12 Chủ thể xây dựng Đảng, Nhà nước, nhân dân, sở giáo dục, quan, đơn vị thân cơng chức Đối tượng xây dựng đạo đức công chức theo tưởng Hồ Chí Minh cán cơng chức Việt Nam (ở cán công chức vừa với cách đối tượng, vừa với cách chủ thể) Từ quan điểm xây dựng đạo đức cách mạng, đạo đức công chức theo tưởng Hồ Chí Minh, khái qt ngun tắc đạo đức công chức cho đội ngũ cơng chức sau: Một là, nói đơi với làm phải nêu gương đạo đức Hai là, xây đôi với chống phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi Ba là, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức suốt đời 2.4 Giá trị lý luận ý nghĩa thực tiễn tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức Thứ nhất; tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức góp phần định hướng trinhg xây dựng đạo đức công chức Việt Nam Thứ hai; tưởng hồ Chí Minh đạo đức cơng chức góp phần tạo động lực tinh thần khuyến khích đội ngũ cơng chức rèn luyện, tu dưỡng, xây dựng đạo đức cách mạng Thứ ba; tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức sở giúp đội ngũ công chức đứng vững trước tác động mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế chống phá lực thù địch Kết luận chương Đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vĩ đại Người bàn đạo đức vĩ đại Người thực hành đạo đức tưởng đạo đức gương sáng Người tài sản vô giá để hệ người Việt Nam học tập noi gương Trong giai đoạn nay, đòi hỏi yêu cầu thực tiễn nên cán bộ, công chức không tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng mà cần xây dựng đạo đức nghề nghiệp Trong q trình xây dựng đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi phải gắn với rèn luyện phẩm chất trị, tri thức lực nghề nghiệp cần thiết khác Thấm nhuần tưởng, gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng tưởng 13 Người đạo đức công chức cán bộ, cơng chức nhiệm vụ với quốc gia, dân tộc, với thân phải học tập tu dưỡng suốt đời, phải hàng ngày học tập tích lũy tri thức kinh nghiệm, khơng ngừng nâng cao đạo đức cách mạng Học tập rèn luyện thường xuyên, phải bền bỉ, kiên trì học tập lĩnh vực phải có đạo đức, có lương tâm nghề nghiệp, phải thực trung thực, tôn trọng pháp luật kỷ luật lao động nghề nghiệp Thực tiễn chững minh, không tu dưỡng, rèn luyện lâu dài bền bỉ nên có người lúc đấu tranh hăng hái, trung thành, khơng sơ nguy hiểm, không sợ khổ cực, không sợ quân địch, đến có quyền hạn tay lại kiêu căng, xa xỉ phạm vào tham ô, lãng phí chí biến thành người có tội với đảng với nhân dân Chính lẽ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng phải tinh thần tự giác, tự nguyện, dựa vào lương tâm, trách nhiệm người cán bộ, công chức Để thực đạo đức cơng chức theo tưởng Hồ Chí Minh cán cơng chức nói phải đơi với làm, nói đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng thân khơng tự cao, tự đại, tự mãn hay kiêu ngạo mà phải học tập cầu tiến bộ, tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa chữa điều chưa tốt thân người khác phải ln giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đồn kết, khơng dối trá, lừa lọc Thực tốt phê bình tự phê bình, vũ khí sắc bén xây dựng rèn luyện đạo đức người cán bộ, cơng chức Thơng qua việc phê bình nhận đâu ưu điểm, khuyết điểm mình, người khác để từ người cố gắng sửa chữa khuyết điểm ngày bớt đi, ưu điểm ngày nhiều thêm, đảng viên cán ngày trở nên chân cách mạng Công đổi ngày không làm đem lại cho người điều mong muốn, mà chủ yếu khơi dậy người lòng tự hào, niềm tin, ý chí, lĩnh trị, nhiệt tình cách mạng, tài để tự làm tất Chính việc khơng ngừng học tập rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức công chức người cán công chức theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh góp phần khơng nhỏ trình tự khẳng định công đổi 14 Chương VẬN DỤNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC TRONG XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC VIỆT NAM HIỆN NAY- THỰC TRẠNG NGUYÊN NHÂN 3.1 Những nhân tố chủ yếu tác động đến việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức 3.1.1 Nhân tố khách quan - Tác động tích cực kinh tế thị trường đến việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đạo đức cơng chức - Tác động tiêu cực kinh tế thị trường đến việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đạo đức công chức 3.1.2 Nhân tố chủ quan Một là, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đạo đức cơng chức Hai là, việc xây dựng đạo đức công chức phụ thuộc vào nỗ lực đội ngũ cơng chức rèn luyện, phấn đấu xây dựng đạo đức công vụ 3.2 Thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam 3.2.1 Những thành tựu đạt việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đạo đức cơng chức nguyên nhân - Thành tựu vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức công tác giáo dục đạo đức công chức - Thành tựu vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức thể văn pháp luật cán bộ, công chức - Thành tựu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức việc tạo động lực, khuyến khích cán bộ, công chức - Thành tựu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức thực thi công vụ thân đội ngũ công chức * Nguyên nhân thành tựu Một là, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có thống cao quan tâm đến công tác lãnh đạo, đạo triển khai vận động 15 Hai là, tích cực, chủ động, sáng tạo ngành, địa phương, đoàn thể việc giáo dục tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức Ba là, tích cực, tự giác cán bộ, cơng chức, đảng viên, nhân dân, Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị xã hội 3.2.2 Những hạn chế nguyên nhân việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức Việt Nam - Một số hạn chế vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức công tác giáo dục đạo đức công chức Việt Nam - Một số hạn chế việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức thể văn pháp luật cán bộ, công chức - Một số hạn chế việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức việc tạo động lực, khuyến khích cơng chức - Một số hạn chế việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức thân cán bộ, công chức * Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất; chế kinh tế thị trường khách quan khuyến khích lợi ích vật chất, lợi ích cá nhân, nên tác động mạnh đến đạo đức, lối sống nhiều lĩnh vực, lĩnh vực nhạy cảm, y tế, giáo dục, quan hệ gia đình, chí hoạt động nhân đạo, từ thiện Thứ hai; yếu quản lý kinh tế, xã hội nguyên nhân khách quan dẫn tới hạn chế vận động Những sơ hở quản lý kinh tế, xã hội, tài sản, ngân sách nhà nước… môi trường khách quan làm nảy sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân cán bộ, cơng chức, dẫn tới suy thối đạo đức, lối sống người có chức, có quyền Thứ ba; tác động khách quan q trình tồn cầu hố chiến lược diễn biến hồ bình lực thù địch Thứ tư; công tác quản lý nhân chưa thực đổi Thứ năm; chưa thực coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá thực thi công vụ công chức Kết luận chương Qua việc phân tích thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam nay, rút số kết luận sau: 16 Cùng với phát triển kinh tế thị trường, việc xây dựng giá trị đạo đức xã hội trở thành mối quan tâm nhiều quốc gia, dân tộc Giữ gìn phát huy giá trị đạo đức truyền thống dân tộc làm phong phú nội dung giá trị đạo đức truyền thống thời đại mới, đem sức mạnh phục vụ cho công xây dựng phát triển đất nước Do vậy, vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức nói chung đạo đức cơng chức nói riêng việc xây dựng đạo đức cơng chức Việt Nam vấn đề có ý nghĩa quan trọng Việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam thời kỳ đổi đạt nhiều thành tựu nghiên cứu, giáo dục tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức; phát huy dân chủ, cải cách hành chính; nỗ lực phấn đấu cán bộ, công chức Bên cạnh thành tựu đó, q trình vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam thời kỳ đổi mắc phải khơng hạn chế Những thành tựu đạt việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam thời kỳ đổi có nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm khách quan chủ quan Những hạn chế, yếu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam tránh khỏi Thực tế cho thấy, kết hợp hài hoà giá trị truyền thống với giá trị đại sở giữ tinh hoa, loại trừ dần yếu tố lỗi thời, tăng cường giao lưu với nước vượt qua thách thức, thực mục tiêu đổi công vụ nước ta ngày tốt sở vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam 17 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN DỤNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CƠNG CHỨC TRONG XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức vị trí tầm quan trọng, nội dung giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh công chức cho đội ngũ công chức 4.1.1 Về mặt nhận thức Thứ nhất, tự giác, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo gương đạo đức, lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh Thứ hai, thường xuyên xây dựng ý thức, trách nhiệm, thái độ phương pháp học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, cơng chức suốt q trình thực nhiệm vụ 4.1.2 Về mặt tổ chức thực Trong giai đoạn nay, thực học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh việc làm tất yếu cần thiết tổ chức đảng, quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng Việc học tập phải tiến hành tập trung, thống từ xuống, vừa có tính kế hoạch bảo đảm tính sáng tạo Những giải pháp đưa phải sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ quan, đơn vị phù hợp với thực lực cán bộ, đảng viên, quần chúng Để thực tốt việc đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị Đại hội XII Đảng, cần thực tốt giải pháp sau: Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, cơng chức vị trí, vai trò, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu nội dung, Chỉ thị 05 - CT/TW Hai là, tiếp tục phát huy cao độ vai trò hệ thống tổ chức, cấp ủy lãnh đạo cấp lãnh đạo, đạo, tổ chức thực Ba là, vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức, phương pháp thực đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 18 Bốn là, đề nội dung học tập cụ thể, thiết thực tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quan, đơn vị mình, gắn với chức trách, nhiệm vụ cán bộ, đảng viên, công chức Năm là, thông qua đợt học tập, sinh hoạt trị, cần phải tiến hành tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến quan, đơn vị việc học tập làm theo tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ xây đôi với chống 4.2 Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, cải cách, tinh giảm, làm máy công chức Trong đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, khắc phục suy thối tưởng trị, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên nay, vai trò chế, sách, pháp luật quan trọng Cần tiếp tục hoàn thiện chế, sách, gắn với tăng cường tính nghiêm minh kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước Cải cách hành nhằm bảo đảm q trình thực hố quyền lực Nhà nước ln chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; để người dân thực thực quyền làm chủ hệ thống trị lãnh đạo Đảng đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Mỗi cơng chức máy hành nhà nước phải thực "công bộc" dân Công chức thực trách nhiệm với nhân dân thực trách nhiệm Đảng, Chính phủ với nhân dân Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quyền địa phương cấp Đồng thời, có chế độ, sách hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách làm cơng tác cải cách hành cấp Xây dựng số theo dõi, đánh giá cải cách hành Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Quy định kết thực cải cách hành tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức 19 Phát triển đồng song hành, tương hỗ ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông với cải cách hành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm quan hành nhà nước, đơn vị nghiệp dịch vụ công, cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, tổ chức, cá nhân tham gia vào cơng tác cải cách hành giám sát chất lượng thực thi công vụ cán bộ, công chức, viên chức 4.3 Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức quyền nghĩa vụ công dân, tham gia quản lí xã hội nhân dân; tăng cường vai trò giám sát phản biện tổ chức xã hội nhân dân hoạt động máy hành cấp Thứ nhât; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, phát huy vai trò giám sát tổ chức quần chúng nhân dân thực học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thứ hai; tăng cường đoàn kết thống Đảng, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết Đảng nhân dân 4.4 Nâng cao tính tự giác học tập rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ công chức theo tưởng Hồ Chí Minh 4.4.1 Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho công chức tự rèn luyện phấn đấu nâng cao đạo đức thực thi công vụ (khen thưởng, chế độ lương phụ cấp thích đáng) Tạo môi trường xã hội lành mạnh, điều kiện làm việc tốt chế độ đãi ngộ công chức thoả đáng để thu hút người có tài, đức Cơng việc cơng chức đảm nhận đóng vai trò quan trọng việc tạo môi trường xã hội thích ứng cho phát triển đất nước phúc lợi nhân dân Đặc biệt, phải có chế đánh giá lực, phẩm chất cá nhân cơng chức Điều khơng tạo tiền đề cho việc sử dụng người việc mà khuyến khích người tài, người giỏi phát huy lực đóng góp cho quan đơn vị, qua đóng góp cho Nhà nước xã hội Thực tế đâu dùng người theo "bè cánh" cháu, người thân họ hàng, khơng tính tới lực họ, tất gây rối loạn bất bình, nội quan đoàn kết Việc cải cách hệ thống thang, bảng, ngạch, bậc lương công chức phải trọng đến kết đầu hoạt động công vụ; phân biệt 20 rõ đặc điểm, tính chất loại hình cơng vụ; đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng Có thực tốt nguyên tắc tiền lương thực có tác dụng thúc đẩy công chức phấn đấu nâng cao lực thực thi công vụ phấn đấu để có cấp cao chất lượng, hiệu thực nhiệm vụ lại yếu Cùng với sách tiền lương hợp lý, cần xây dựng chế độ tiền thưởng thường xuyên đột xuất thỏa đáng, cơng chức hồn thành xuất sắc nhiệm vụ; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị việc định chi tiền thưởng cho công chức quyền Chuyên viên cao cấp, chuyên viên làm việc chuyên viên, hưởng lương chuyên viên ngược lại? Do đó, tất yếu phải xây dựng cấu cơng chức cơng vụ theo vị trí cơng việc, loại vị trí cơng việc tương ứng với mức lương phù hợp Như vậy, bên cạnh việc đòi hỏi công chức phải đạt tiêu chuẩn đạo đức, lực cần phải có điều kiện để công chức yên tâm, tận tụy làm việc kể điều kiện kinh tế, điều kiện học tập nâng cao nghiệp vụ Ngoài việc đảm bảo mức lương thoả đáng cho công chức mà Nhà nước ấn định nên có thêm mức lương mềm khuyến khích cho người thực có tài, có đóng góp đặc biệt, đột xuất như: sáng kiến đem lại hiệu cao công việc, cải cách chế quản lý có hiệu mặt kinh tế, xã hội 4.4.2 Nâng cao tính tự giác học tập, rèn luyện tiếp thu tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng người cán cơng chức phát triển tồn diện vừa hồng vừa chun Để nâng cao tính tự giác rèn luyện đội ngũ công chức, cần thực số biện pháp sau: Một là; nâng cao nhận thức cho cán công chức tầm quan trọng việc giáo dục tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức cần thiết cảu việc quán triệt tưởng q trình thực tthi cơng vụ Hai là; cần đẩy mạnh việc tự giác học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức công chức cho cán công chức theo tưởng Hồ Chí Minh Ba là; coi trọng sử dụng thường xun vũ khí phê bình tự phê bình, việc phê bình tự phê bình phải triển khai cách đắn nghiêm túc, thường xun, có lý có tình Người cán cơng chức có hy 21 vọng nâng cao, giác ngộ trình độ đạo đức cơng chức cần phải nghiêm túc tự giác phê bình tự phê bình, nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh Bốn là; cần tổ chức tốt phong trào tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa, lối sống, đạo đức cơng chức, phát nhân tố mới, điển hình công tác giáo dục đạo đức cho đội ngũ công chức theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Năm là; thường xuyên đấu tranh phê phán với tượng phản giá trị, lối sống thực dụng cá nhân, tha hóa, xa rời với truyền thống tốt đẹp dân tộc, xa lạ với tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức Kết luận chương Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam vấn đề có ý nghĩa vơ quan trọng, bối cảnh đạo đức xã hội Từ thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam thời kỳ đổi mới, đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc vận dụng này: Một là, cần nâng cao nhận thức cán bộ, công chức việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Đổi tổ chức hoạt động phủ theo hướng xây dựng hành thống nhất, thơng suốt, sạch, vững mạnh có hiệu lực, hiệu quả; Hồn thiện nâng cao vai trò pháp luật việc thực thi cơng vụ góp phần nâng cao hiệu xây dựng đạo đức công chức theo tưởng Hồ Chí Minh Hai là, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, làm máy công chức Ba là, phát huy dân chủ, nâng cao ý thức quyền nghĩa vụ công dân, lực làm chủ, tham gia quản lí xã hội nhân dân; tăng cường vai trò giám sát phản biện tổ chức xã hội hoạt động máy hành cấp Bốn là, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho công chức tự rèn luyện phấn đấu nâng cao đạo đức thực thi cơng vụ 22 Có thể thấy, giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức cơng chức Việt Nam kể có mối quan hệ tác động qua lại, hỗ trợ cho Vì chúng cần thực cách triệt để đồng Có khắc phục tình trạng suy thối đạo đức lối sống cán công chức, để tiếp tục xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng người cán bộ, công chức giai đoạn phát triển đất nước đường "vững bước lên chủ nghĩa xã hội" KẾT LUẬN nước ta năm gần có nhiều cơng trình nghiên cứu đạo đức cơng chức Tuy nhiên, cơng trình đề cập đến vấn đề đạo đức cơng chức góc độ, khía cạnh khác Trên sở tổng quan tài liệu nghiên cứu liên quan đến đạo đức công chức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu đề tài: tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức vận dụng tưởng xây dựng đạo đức công chức Việt Nam mang ý nghĩa lý luận thực tiễn nhằm giải thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam Trên thực tế, việc nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức vận dụng tưởng xây dựng đạo đức cơng chức Việt Nam giai đoạn nay, đặc biệt cơng cải cách hành nhiều khoảng trống cần nghiên cứu thấu đáo Trong trình thực thi cơng vụ xuất nhiều gương cơng chức tiêu biểu điển hình cho lối sống giản dị, liêm khiết công đấu tranh chống lại tượng tiêu cực xã hội Tinh thần thái độ công chức phục vụ người dân có nhiều chuyển biến tích cực dựa sở pháp lý ngày khoa học, điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Bên cạnh tồn yếu công chức thực thi công vụ Biểu biện hạn chế, yếu tình trạng quan liêu ngày gia tăng, tệ tham nhũng xảy nghiêm trọng, thủ đoạn tham nhũng ngày trắng trợn, lợi dụnghở chưa đầy đủ chế, sách, pháp luật, bng lỏng quản lý, 23 kiểm tra qua nhà nước Điều phản ánh yếu đội ngũ công chức việc giải công việc cá nhân, tổ chức Muốn khắc phục cách có hiệu yếu phát huy thành tựu đạt thời gian qua cần nhận thức việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức để xây dựng đội ngũ công chức bối cảnh tất yếu khách quan nhằm xây dựng công vụ chuyên nghiệp với đội ngũ cơng chức vừa có đạo đức, vừa có trình độ chuyên môn để phục vụ nhân dân ngày hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày cao nhân dân điều kiện hội nhập quốc tế Thấm nhuần tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng rèn luyện đạo đức công chức theo chuẩn mực Người đòi hỏi cán bộ, cơng chức phải có khả tiếp thu thực hành chuẩn mực đạo đức chung thực thi công vụ Trong bối cảnh cán bộ, công chức q trình thực cơng việc phải thực tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp là: trung thực, tơn trọng pháp luật, tận tụy với công việc, tiết kiệm, thực liêm, chính, có lương tâm sáng, khơng ngừng học tập sáng tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cải thiện điều kiện làm việc, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp sống cơng việc Xây dựng đạo đức công chức gắn liền với yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Do vậy, trọng đến việc rèn luyện đạo đức cho đội ngũ công chức đời sống hàng ngày góp phần quan trọng việc lấy lại niềm tin nhân dân vào đội ngũ công chức nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân dân đại diện cho nguyện vọng, ý chí quyền lực nhân dân Tri thức sức mạnh, thống tri thức khoa học tình cảm cách mạng yêu cầu tất yếu người cán cơng chức Chủ tịch Hồ Chí Minh ý đến giáo dục rèn luyện đức tài cho cán đảng viên, đức gốc Cán Đảng Nhà nước "quan" cách mạng, đứng quần chúng, phải rèn luyện cần, kiệm, liêm, chính, trí cơng để hồn thiện nhiệm vụ cách mạng mà Đảng nhân dân giao cho tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mãi chân lý, kim nam soi sáng trình giáo dục, tự giáo dục xây dựng đạo đức người cán cơng chức 24 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Khuyên (2017), "Nâng cao đạo đức công chức nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính", Tạp chí Quản lý nhà nước, (257), tr.47-51 Nguyễn Thị Khuyên (2017), "Xây dựng chuẩn mực đạo đức công chức theo tưởng Hồ Chí Minh", Tạp chí Giáo dục, (410), tr.1-3, Nguyễn Thị Khuyên (2017), "Tình cảm đạo đức - sở cho phát triển nhân cách người", Tạp chí Mặt trận, (166-167), tr.115 Nguyễn Thị Khuyên (2018), "Những nguyên tắc xây dựng đạo đức công chức theo tưởng Hồ Chí Minh - giá trị lý luận ý nghĩa thực tiễn", Tạp chí Lao động Cơng đồn, (643), tr.40-41 Nguyễn Thị Khun (2018), "Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - kết hợp truyền thống dân tộc tinh hoa nhân loại", Tạp chí Giáo dục Xã hội, Số 90(151), tr.80-84 ... việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức nước ta Chương TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC 2.1 Khái niệm đạo đức, đạo đức công chức, đạo đức công chức. .. trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức Việt Nam Luận án đưa số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam. .. cơng chức vận dụng tư tưởng xây dựng đạo đức công chức Việt Nam mang ý nghĩa lý luận thực tiễn nhằm giải thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở việt nam hiện nay tt, Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở việt nam hiện nay tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay