Vị trí của trạng từ bổ nghĩa câu trong tiếng anh

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:06

Vị trí của trạng từ bổ nghĩa câu trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Trạng từ bổ nghĩa cho cả câu (Adverb of Sentence) là loại trạng từ thường được sử dụng để bổ nghĩa cho cả câu. Loại trạng từ này không phải là một phần nào đó hay bổ nghĩa cho một loại từ nào đó trong câu và nó diễn đạt ý kiến của người nói về điều đang được nói ra.Một số ví dụ về trạng từ bổ nghĩa cho cả câu: certainly, definitely, luckily, surely, Unfortunately, Clearly, Frankly, However, accordingly, consequently, hence, moreover, similarly, và therefore, ...A. Vị trí các trạng từ diễn đạt mức độ chắc chắn trong tiếng AnhChúng ta có thể chia các trạng từ loại này thành ba cấp độ như dưới đây:(a). actually (= in factreally), apparently, certainly, clearly, evidently, obviously, presumably, probably, undoubtedly(b). definitely(c). perhaps, possibly, surelyCác trạng từ trong nhóm (a) có thể:được đặt sau động từ be: He is obviously intelligent.đặt trước các động từ chính ở trong các thì đơn giản (các thì sử dụng động từ be). They certainly work hardHe actually lives next doorđặt sau trợ động từ đầu tiên trong động từ phức (Compound Verb: là loại động từ có sử dụng các trợ động từ): They have presumably sold their house.đặt ở đầu hoặc cuối một câu hoặc mệnh đề: Apparently he knew the town well. He knew the town well apparently.Riêng với trạng từ definitely có thể được sử dụng với các vị trí như trên, nhưng trạng từ này thường ít được sử dụng tại phần đầu hoặc cuối câu.Trạng từ perhaps và possibly chủ yếu được sử dụng ở vị trí đầu câu, mặc dù hai trạng từ này cũng có thể đặt tại cuối câu.Trạng từ surely thường được đặt ở đầu hoặc cuối câu. Trạng từ này thường được sử dụng chủ yếu trong các câu hỏi. Surely you could pay £1 ? You could pay £1, surely?Với hai trạng từ surely và certainly, bạn cũng cần phân biệt rõ ý nghĩa hai từ này ở dạng tính từ và trạng từ. Hai tính từ sure và certain có nghĩa gần giống nhau, trong đó mức độ khẳng định của tính từ sure yếu hơn tính từ certain.Tính từ certain: chắc chắn (biết sự thực)Tính từ sure: tin rằng (không chắc chắn, nói theo cảm nhận, nghĩa là yếu hơn certain).Trạng từ certainly = definitely: hoàn toàn chắc chắn, và không có sự nghi ngờ về một điều gì đó. He was certainly thereNhưng trạng từ surely chỉ rằng người nói không chắc chắn về điều đang nói. Anh ta nghĩ như thế. Surely he was there? (I fee almost sure that he was.)Tôi tin rằng đó là anh ta. B. Một số trạng từ bổ nghĩa câu khác trong tiếng AnhCác trạng từ admittedly, unfortunately, frankly, honestly, (un)luckily, naturally, officially thường được đặt ở đầu câu (tất nhiên cũng có thể đặt ở cuối câu). Các trạng từ này thường phân tách với phần còn lại của câu bởi một dấu phảy. Một số trạng từ có dấu sao theo sau cũng có thể được sử dụng làm trạng từ chỉ cách thức. Honestly, Tom didnt get the money (người nói đang đảm bảo với chúng ta rằng Tom không lấy số tiền đó)Tom didnt get the money honestly (Trạng từ chỉ cách thức) = Tom got the money dishonestly.Các loạt bài khác:Trạng từ: Định nghĩa Phân loại Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu tiếng Anh Trang trước Trang sau Trạng từ bổ nghĩa cho câu (Adverb of Sentence) loại trạng từ thường sử dụng để bổ nghĩa cho câu Loại trạng từ khơng phải phần hay bổ nghĩa cho loại từ câu diễn đạt ý kiến người nói điều nói Một số dụ trạng từ bổ nghĩa cho câu: certainly, definitely, luckily, surely, Unfortunately, Clearly, Frankly, However, accordingly, consequently, hence, moreover, similarly, therefore, A Vị trí trạng từ diễn đạt mức độ chắn tiếng Anh Chúng ta chia trạng từ loại thành ba cấp độ đây:  (a) actually (= in fact/really), apparently, certainly, clearly, evidently, obviously, presumably, probably, undoubtedly  (b) definitely  (c) perhaps, possibly, surely Các trạng từ nhóm (a) có thể:  đặt sau động từ be:  He is obviously intelligent  đặt trước động từ đơn giản (các sử dụng động từ be)   They certainly work hard He actually lives next door  đặt sau trợ động từ động từ phức (Compound Verb: loại động từ có sử dụng trợ động từ):  They have presumably sold their house  đặt đầu cuối câu mệnh đề:  Apparently he knew the town well  He knew the town well apparently Riêng với trạng từ definitely sử dụng với vị trí trên, trạng từ thường sử dụng phần đầu cuối câu Trạng từ perhaps possibly chủ yếu sử dụng vị trí đầu câu, hai trạng từ đặt cuối câu Trạng từ surely thường đặt đầu cuối câu Trạng từ thường sử dụng chủ yếu câu hỏi Surely you could pay £1 ? You could pay £1, surely? Với hai trạng từ surely certainly, bạn cần phân biệt rõ ý nghĩa hai từ dạng tính từ trạng từ Hai tính từ sure certain có nghĩa gần giống nhau, mức độ khẳng định tính từ sure yếu tính từ certain  Tính từ certain: chắn (biết thực)  Tính từ sure: tin (khơng chắn, nói theo cảm nhận, nghĩa yếu certain)  Trạng từ certainly = definitely: hồn tồn chắn, khơng có nghi ngờ điều  He was certainly there Nhưng trạng từ surely người nói khơng chắn điều nói Anh ta nghĩ    Surely he was there? (I fee! almost sure that he was.) Tôi tin B Một số trạng từ bổ nghĩa câu khác tiếng Anh Các trạng từ admittedly, unfortunately, frankly, honestly, (un)luckily, naturally, officiallythường đặt đầu câu (tất nhiên đặt cuối câu) Các trạng từ thường phân tách với phần lại câu dấu phảy Một số trạng từ có dấu theo sau sử dụng làm trạng từ cách thức Honestly, Tom didn't get the money (người nói đảm bảo với Tom khơng lấy số tiền đó) Tom didn't get the money honestly (Trạng từ cách thức) = Tom got the money dishonestly Các loạt khác:  Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại ... Riêng với trạng từ definitely sử dụng với vị trí trên, trạng từ thường sử dụng phần đầu cuối câu Trạng từ perhaps possibly chủ yếu sử dụng vị trí đầu câu, hai trạng từ đặt cuối câu Trạng từ surely... số trạng từ bổ nghĩa câu khác tiếng Anh Các trạng từ admittedly, unfortunately, frankly, honestly, (un)luckily, naturally, officiallythường đặt đầu câu (tất nhiên đặt cuối câu) Các trạng từ thường... cuối câu Trạng từ thường sử dụng chủ yếu câu hỏi Surely you could pay £1 ? You could pay £1, surely? Với hai trạng từ surely certainly, bạn cần phân biệt rõ ý nghĩa hai từ dạng tính từ trạng từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Vị trí của trạng từ bổ nghĩa câu trong tiếng anh, Vị trí của trạng từ bổ nghĩa câu trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay