Các dạng so sánh của trạng từ trong tiếng anh

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:02

Các dạng so sánh của trạng từ trong tiếng Anh: so sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh nhất Trang trước Trang sau Giống như tính từ trong tiếng Anh, các trạng từ cũng có các dạng so sánh tương ứng, đó là: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất.Bạn sử dụng các dạng so sánh khi so sánh cùng một hành động, sự vật, hiện tượng nào đó của hai đối tượng khác nhau.Dạng so sánh bằngso sánh không bằng của trạng từ trong tiếng AnhTrong câu khẳng định, chúng ta sử dụng as … as và trong câu phủ định chúng ta sử dụng asso … as cho dạng so sánh không bằng của trạng từ, như ví dụ dưới đây: He worked as slowly as he dared. (So sánh bằng)He doesnt snore asso loudly as you do. (So sánh không bằng)It didnt take asso long as I expected. (So sánh không bằng)Dạng so sánh hơn của trạng từ trong tiếng AnhVới dạng so sánh hơn, chúng ta sử dụng than theo cấu trúc:… more+ so sánh hơn của trạng từ + than …Ví dụ He eats more quickly than I dothan me.Nếu bạn chưa hiểu về so sánh hơn của trạng từ, bạn có thể tham khảo: So sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ trong tiếng Anh. Cấu trúc the + so sánh hơn … the + so sánh hơn The earlier you start the sooner youll be back.Dạng so sánh nhất của trạng từ trong tiếng AnhVới dạng so sánh nhất, bạn sử dụng theo cấu trúc:… the + so sánh nhất của trạng từ (+ of + danh từ)Ví dụ He went (the) furthest of the explorers. Nhưng cấu trúc này không được phổ biến cho lắm. Một cấu trúc khác của dạng so sánh nhất (không có the) + of all được sử dụng khá phổ biến, nhưng bạn cần chú ý rằng all ở đây ám chỉ tới tất cả các hành động khác của cùng một chủ ngữ. He likes swimming best of all. (better than he likes anything else)Nếu bạn chưa hiểu về so sánh nhất của trạng từ, bạn có thể tham khảo: So sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ trong tiếng Anh.Các loạt bài khác:Trạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhauCách sử dụng long nearSo sánh hơn và so sánh nhấtCách sử dụng Far, farther, furtherCách sử dụng much, more, mostCác dạng so sánh của trạng từVị trí trạng từ chỉ cách thứcVị trí trạng từ chỉ nơi chốnVị trí trạng từ chỉ thời gianVị trí trạng từ chỉ tần suấtThứ tự của trạng từVị trí trạng từ bổ nghĩa câuVị trí trạng từ chỉ mức độCách sử dụng Fairly và ratherCách sử dụng quiteCách sử dụng Hardly, Scarcely, BarelyPhép đảo ngược động từ Các dạng so sánh trạng từ tiếng Anh: so sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh Trang trước Trang sau Giống tính từ tiếng Anh, trạng từdạng so sánh tương ứng, là: so sánh bằng, so sánh so sánh Bạn sử dụng dạng so sánh so sánh hành động, vật, tượng hai đối tượng khác Dạng so sánh bằng/so sánh không trạng từ tiếng Anh Trong câu khẳng định, sử dụng as … as câu phủ định sử dụng as/so … as cho dạng so sánh khơng trạng từ, ví dụ đây: He worked as slowly as he dared (So sánh bằng) He doesn't snore as/so loudly as you (So sánh không bằng) It didn't take as/so long as I expected (So sánh không bằng) Dạng so sánh trạng từ tiếng Anh Với dạng so sánh hơn, sử dụng than theo cấu trúc: … more+ so sánh trạng từ + than … Ví dụ He eats more quickly than I do/than me Nếu bạn chưa hiểu so sánh trạng từ, bạn tham khảo: So sánh so sánh trạng từ tiếng Anh Cấu trúc the + so sánh … the + so sánh The earlier you start the sooner you'll be back Dạng so sánh trạng từ tiếng Anh Với dạng so sánh nhất, bạn sử dụng theo cấu trúc: … the + so sánh trạng từ (+ of + danh từ) Ví dụ He went (the) furthest of the explorers Nhưng cấu trúc không phổ biến cho Một cấu trúc khác dạng so sánh (khơng có the) + of all sử dụng phổ biến, bạn cần ý all ám tới tất hành động khác chủ ngữ He likes swimming best of all (better than he likes anything else) Nếu bạn chưa hiểu so sánh trạng từ, bạn tham khảo: So sánh so sánh trạng từ tiếng Anh Các loạt khác: • Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách hình thành trạng từTrạng từ & Tính từ giống • Cách sử dụng long & near • So sánh so sánh • Cách sử dụng Far, farther, further • Cách sử dụng much, more, most • Các dạng so sánh trạng từ • Vị trí trạng từ cách thức • Vị trí trạng từ nơi chốn • Vị trí trạng từ thời gian • Vị trí trạng từ tần suất • Thứ tự trạng từ • Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu • Vị trí trạng từ mức độ • Cách sử dụng Fairly rather • Cách sử dụng quite • Cách sử dụng Hardly, Scarcely, Barely • Phép đảo ngược động từ ... chưa hiểu so sánh trạng từ, bạn tham khảo: So sánh so sánh trạng từ tiếng Anh Các loạt khác: • Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách hình thành trạng từ • Trạng từ & Tính từ giống • Cách sử dụng... near • So sánh so sánh • Cách sử dụng Far, farther, further • Cách sử dụng much, more, most • Các dạng so sánh trạng từ • Vị trí trạng từ cách thức • Vị trí trạng từ nơi chốn • Vị trí trạng từ thời...The earlier you start the sooner you'll be back Dạng so sánh trạng từ tiếng Anh Với dạng so sánh nhất, bạn sử dụng theo cấu trúc: … the + so sánh trạng từ (+ of + danh từ) Ví dụ He went (the) furthest
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng so sánh của trạng từ trong tiếng anh, Các dạng so sánh của trạng từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay