Cách sử dụng trạng từ much more most trong tiếng anh

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:01

Cách sử dụng trạng từ much, more, most trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Hai trạng từ more và most có thể được dùng khá rộng rãi. Trạng từ much có nghĩa là nhiều có thể bổ nghĩa cho những động từ trong câu phủ địnhA. Trạng từ more và most có thể được sử dụng khá rộng rãi: You should ride more. I use this room most.Nhưng trạng từ much được sử dụng hạn chế trong câu khẳng định.B. Trong câu phủ định, much mang nghĩa là a lot (nhiều) He doesnt ride much nowadaysTrong câu hỏi, much được sử dụng chủ yếu với HOW. Trong câu hỏi không có HOW, much cũng có thể được sử dụng nhưng cụm từ a lot thường được sử dụng hơn. How much has he ridden? Has he ridden a lotmuch?Trong câu khẳng định, bạn có thể sử dụng cụm từ assotoo + much. Tuy nhiên, các cụm từ a lota good deala great deal thường hay được sử dụng hơn. He shouts so much that... I talk too much. He rides a lota great deal. C. Cụm từ very much khi mang nghĩa là greatlyCụm từ very much khi mang nghĩa là greatly (rất nhiều) có thể được sử dụng rộng rãi hơn trong câu khẳng định. Bạn có thể sử dụng cụm trạng từ này cùng với blame, praise, thank và với một số trạng từ chỉ cảm giác như admire, amuse, approve, dislike, distress, enjoy, impress, like, object, shock, surprise, … Thank you very much. They admired him very much.She objects very much to the noise they makeTrạng từ much, mang nghĩa là greatly, khi có hoặc không có very, có thể được sử dụng với quá khức phân từ admired, amused, disliked, distressed, impressed, liked, shocked, struck, upset: He was (very) much admired. She was (very) much impressed by their good manners.D. Trạng từ much khi mang nghĩa là a lotTrạng từ much, mang nghĩa là a lot, có thể được sử dụng để bổ nghĩa cho dạng so sánh hơnnhất của tính từtrạng từ (cấu trúc: much + dạng so sánh hơnnhất của tính từtrạng từ). much better much the best much more quicklyCụm từ much too có thể được sử dụng trong câu khẳng định: He spoke much too fast. E. Trạng từ most được đặt trước một tính từ hoặc một trạng từ có thể mang nghĩa là veryTrong trường hợp này, trạng từ most chủ yếu được sử dụng với các tính từtrạng từ có hai hoặc nhiều âm tiết. He was most apologetic.She behaved most generouslyCác loạt bài khác:Trạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhauCách sử dụng long nearSo sánh hơn và so sánh nhấtCách sử dụng Far, farther, furtherCách sử dụng much, more, mostCác dạng so sánh của trạng từVị trí trạng từ chỉ cách thứcVị trí trạng từ chỉ nơi chốnVị trí trạng từ chỉ thời gianVị trí trạng từ chỉ tần suấtThứ tự của trạng từ Cách sử dụng trạng từ much more most tiếng Anh Trang trước Trang sau Hai trạng từ more most dùng rộng rãi Trạng từ much có nghĩa "nhiều" bổ nghĩa cho động từ câu phủ định A Trạng từ more most sử dụng rộng rãi: You should ride more I use this room most Nhưng trạng từ much sử dụng hạn chế câu khẳng định B Trong câu phủ định, much mang nghĩa "a lot" (nhiều) He doesn't ride much nowadays Trong câu hỏi, much sử dụng chủ yếu với HOW Trong câu hỏi khơng có HOW, much sử dụng cụm từ a lot thường sử dụng How much has he ridden? Has he ridden a lot/much? Trong câu khẳng định, bạn sử dụng cụm từ as/so/too + much Tuy nhiên, cụm từ a lot/a good deal/a great deal thường hay sử dụng He shouts so much that I talk too much He rides a lot/a great deal C Cụm từ very much mang nghĩa greatly Cụm từ very much mang nghĩa greatly (rất nhiều) sử dụng rộng rãi câu khẳng định Bạn sử dụng cụm trạng từ với blame, praise, thank với số trạng từ cảm giác admire, amuse, approve, dislike, distress, enjoy, impress, like, object, shock, surprise, … Thank you very much They admired him very much She objects very much to the noise they make Trạng từ much, mang nghĩa greatly, có khơng có very, sử dụng với khức phân từ admired, amused, disliked, distressed, impressed, liked, shocked, struck, upset: He was (very) much admired She was (very) much impressed by their good manners D Trạng từ much mang nghĩa a lot Trạng từ much, mang nghĩa a lot, sử dụng để bổ nghĩa cho dạng so sánh hơn/nhất tính từ/trạng từ (cấu trúc: much + dạng so sánh hơn/nhất tính từ/trạng từ) much better much the best much more quickly Cụm từ much too sử dụng câu khẳng định: He spoke much too fast E Trạng từ most đặt trước tính từ trạng từ mang nghĩa very Trong trường hợp này, trạng từ most chủ yếu sử dụng với tính từ/trạng từ có hai nhiều âm tiết He was most apologetic She behaved most generously Các loạt khác:  Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách hình thành trạng từTrạng từ & Tính từ giống  Cách sử dụng long & near  So sánh so sánh  Cách sử dụng Far, farther, further  Cách sử dụng much, more, most  Các dạng so sánh trạng từ  Vị trí trạng từ cách thức  Vị trí trạng từ nơi chốn  Vị trí trạng từ thời gian  Vị trí trạng từ tần suất  Thứ tự trạng từ ... từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách hình thành trạng từ  Trạng từ & Tính từ giống  Cách sử dụng long & near  So sánh so sánh  Cách sử dụng Far, farther, further  Cách sử dụng much, more, most. .. từ /trạng từ (cấu trúc: much + dạng so sánh hơn/nhất tính từ /trạng từ) much better much the best much more quickly Cụm từ much too sử dụng câu khẳng định: He spoke much too fast E Trạng từ most đặt... từ trạng từ mang nghĩa very Trong trường hợp này, trạng từ most chủ yếu sử dụng với tính từ /trạng từ có hai nhiều âm tiết He was most apologetic She behaved most generously Các loạt khác:  Trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng trạng từ much more most trong tiếng anh, Cách sử dụng trạng từ much more most trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay