Cách sử dụng trạng từ far farther farthest và further furthest trong tiếng anh

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:01

Cách sử dụng trạng từ far, fartherfarthest và furtherfurthest trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Cách sử dụng trạng từ further, furthest trong tiếng AnhHai trạng từ furtherfurthest cũng giống như fartherfarthest có thể được sử dụng để làm trạng từ chỉ nơi chốnvị trí: It isnt safe to go any furtherfarther in this fog.Các trạng từ này cũng có thể được sử dụng trong câu mang nghĩa trừu tượng: Mr A said that these toy pistols should not be on sale. Mr B went further and said that no toy pistols should be sold. Mr C went furthest of all and said that no guns of any kind should be sold.Cách sử dụng trạng từ far trong tiếng AnhTrạng từ far được sử dụng khá hạn chế. Tuy nhiên, dạng so sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ far này được sử dụng khá tự do. He travelled further than we expected. Trạng từ far được sử dụng chủ yếu trong câu phủ định và câu nghi vấn. How far can you see? ~ I cant see far.Trong câu khẳng định, bạn nên sử dụng cụm từ a long way thay vì sử dụng trạng từ far và sử dụng cụm từ a long way away để thay thế cho far away. They sailed a long way.He lives a long way away.Nhưng bạn lại có thể sử dụng cụm very far away. Tương tự với soquitetoo + far và far + enough: They walked so far that… They walked too far. Weve gone far enough.Trạng từ far có thể được sử dụng để diễn tả một nghĩa trừu tượng: The new law doesnt go far enough. Youve gone too far (Youve been too insultingoverbearinginsolent etc.)(Cô đã đi quá xa rồi đó)Trạng từ far, khi được sử dụng để làm trạng từ chỉ mức độ, được sử dụng với dạng so sánh hơn của tính từ hoặc với tooso. She swims far better than I do. He drinks far too much.Các loạt bài khác:Trạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhauCách sử dụng long nearSo sánh hơn và so sánh nhấtCách sử dụng Far, farther, furtherCách sử dụng much, more, mostCác dạng so sánh của trạng từVị trí trạng từ chỉ cách thứcVị trí trạng từ chỉ nơi chốnVị trí trạng từ chỉ thời gianVị trí trạng từ chỉ tần suấtThứ tự của trạng từVị trí trạng từ bổ nghĩa câuVị trí trạng từ chỉ mức độCách sử dụng Fairly và ratherCách sử dụng quiteCách sử dụng Hardly, Scarcely, BarelyPhép đảo ngược động từ Cách sử dụng trạng từ far farther farthest further furthest tiếng Anh Trang trước Trang sau Cách sử dụng trạng từ further, furthest tiếng Anh Hai trạng từ further/furthest giống farther/farthest sử dụng để làm trạng từ nơi chốn/vị trí: It isn't safe to go any further/farther in this fog Các trạng từ sử dụng câu mang nghĩa trừu tượng: Mr A said that these toy pistols should not be on sale Mr B went further and said that no toy pistols should be sold Mr C went furthest of all and said that no guns of any kind should be sold Cách sử dụng trạng từ far tiếng Anh Trạng từ far sử dụng hạn chế Tuy nhiên, dạng so sánh so sánh trạng từ far sử dụng tự He travelled further than we expected Trạng từ far sử dụng chủ yếu câu phủ định câu nghi vấn How far can you see? ~ I can't see far Trong câu khẳng định, bạn nên sử dụng cụm từ a long way thay sử dụng trạng từ far sử dụng cụm từ a long way away để thay cho far away They sailed a long way He lives a long way away Nhưng bạn lại sử dụng cụm very far away Tương tự với so/quite/too + far far + enough: They walked so far that… They walked too far We've gone far enough Trạng từ far sử dụng để diễn tả nghĩa trừu tượng: The new law doesn't go far enough You've gone too far! (You've been too insulting/overbearing/insolent etc.) (Cô xa đó!) Trạng từ far, sử dụng để làm trạng từ mức độ, sử dụng với dạng so sánh tính từ với too/so She swims far better than I He drinks far too much Các loạt khác: • Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách hình thành trạng từTrạng từ & Tính từ giống • Cách sử dụng long & near • So sánh so sánh • Cách sử dụng Far, farther, furtherCách sử dụng much, more, most • Các dạng so sánh trạng từ • Vị trí trạng từ cách thức • Vị trí trạng từ nơi chốn • Vị trí trạng từ thời gian • Vị trí trạng từ tần suất • Thứ tự trạng từ • Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu • Vị trí trạng từ mức độ • Cách sử dụng Fairly rather • Cách sử dụng quite • Cách sử dụng Hardly, Scarcely, Barely • Phép đảo ngược động từ ... • Cách sử dụng Far, farther, further • Cách sử dụng much, more, most • Các dạng so sánh trạng từ • Vị trí trạng từ cách thức • Vị trí trạng từ nơi chốn • Vị trí trạng từ thời gian • Vị trí trạng. .. thời gian • Vị trí trạng từ tần suất • Thứ tự trạng từ • Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu • Vị trí trạng từ mức độ • Cách sử dụng Fairly rather • Cách sử dụng quite • Cách sử dụng Hardly, Scarcely,... away Nhưng bạn lại sử dụng cụm very far away Tương tự với so/quite/too + far far + enough: They walked so far that… They walked too far We've gone far enough Trạng từ far sử dụng để diễn tả nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng trạng từ far farther farthest và further furthest trong tiếng anh, Cách sử dụng trạng từ far farther farthest và further furthest trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay