Tính từ động từ nguyên thể mệnh đề that giới từ trong tiếng anh

5 2 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 15:57

Tính từ + động từ nguyên thểmệnh đề thatgiới từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.Chương trước mình đã trình bày một số cấu trúc câu sử dụng tính từ + động từ nguyên thể. Chương này, mình sẽ trình bày tiếp một số cấu trúc câu khác có sử dụng một số tính từ cụ thể trong tiếng Anh.Cấu trúc Tính từ + động từ nguyên thểmệnh đề thatgiới từCách sử dụng due, due to, owing to, certain, sure, bound, confident1. Tính từ due, khi được sử dụng để chỉ thời gian, có thể nhận một động từ nguyên thể: The race is due to start in ten minutes.Nhưng due cũng có thể đứng một mình: The plane was due (in) at six. It is an hour overdue.Giới từ due to mang ý nghĩa là là kết quảhậu quả của: The accident was due to carelessness. 2. Giới từ owing to có nghĩa tương đương với because of: Owing to his carelessness we had an accident.Giới từ due to nên được đặt trước bởi chủ ngữ + động từ. Nhưng người Anh thường bất cẩn trong khi sử dụng và thường bắt đầu một câu thoại với due to thay cho owing to.3. Hai tính từ certain và sure nhận một động từ nguyên thể để diễn đạt ý kiến của người nói.4. Tính từ bound cũng có thể được sử dụng trong trường hợp này. Tom is certainsurebound to win. (The speaker is confident of this.)Nhưng cấu trúc chủ ngữ + certainsure + mệnh đề that biểu đạt ý kiến của chủ ngữ: Tom is sure that he will win. (Tom is confident of victory.)5. Cụm từ confident that có thể được thay thể bởi certainsure that. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng một động từ nguyên thể với confindent.Các tính từ sure, certain, confident có thể được theo sau bởi cụm từ of + danh từđại từ hoặc danh động từ: Unless youre early you cant be sure of getting a seat.Tính từ bound cũng có thể nhận một động từ nguyên thể như trên.Cấu trúc bound + động từ nguyên thể cũng có thể mang nghĩa là nghĩa vụtrách nhiệm (theo hợp đồng, giao ước đã ký): According to the contract we are bound to supply the materials.Cách sử dụng afraid (of), ashamed (of), sorry (forabout)Các tính từcụm tính từ này có thể được sử dụng theo cấu trúc:afraid of, ashamed of, sorry forabout +danh từđại từdanh động từVí dụ She is afraid of heightsof falling.He was ashamed of himself (for behaving so badly)ashamed of behaving so badly.Im sorry for breaking your window, (apology)Im sorry about your window, (apologyregret)Im sorry for Peter, (pity) Các tính từ afraid, ashamed, sorry có thể được theo sau bởi một động từ nguyên thể: She was afraid to speak. (She didnt speak.)d be ashamed to take his money. (I dontwont take it.)Im sorry to say that we have no news. Hoặc bởi một mệnh đề that: Im ashamed that Ive nothing better to offer you.Shes afraid (that) he wont believe her. (fear)Im afraid (that) we have no news. (regret)Im sorry (that) you cant come. Cách sử dụng anxiout (about), anxious + động từ nguyên thể, anxious thatCấu trúc anxious (+about+danh từđại từ) có nghĩa là lo lắng về ...: Im anxious (about Tom). His plane is overdue. Cấu trúc be anxious (+for+danh từđại từ) + động từ nguyên thể = to desireto wish (mong ước): Im very anxious (for him) to see the Carnival.Cấu trúc anxious + that+ … + should cũng có thể sử dụng trong tiếng Anh trang trọng. The committee is anxious that this matter should be kept secret.Cách sử dụng fortunate và luckyHai tính từ fortunate và lucky có thể nhận một mệnh đề that hoặc một động từ nguyên thể, nhưng hai cấu trúc này có sự khác nhau về nghĩa.Cấu trúc it is fortunatelucky that thường mang nghĩa its a good thing that: Its lucky that Tom has a car.Its lucky that he passed his test. (Thật là tốt khi anh ta vượt qua kiểm tra.) Its lucky for us that he has a car. (He can give us a lift etc.)Tuy nhiên, cấu trúc chủ ngữ + be + fortunatelucky + động từ nguyên thể nhấn mạnh số mệnh, điều may mắn của chủ ngữ. Hes lucky to have a car. (Many people havent got one.) He was lucky to pass his test. (He wasnt really up to the standard.)(anh ta thật may mắn khi vượt qua kiểm tra. (Mặc dù anh ta chưa thực sự đạt tiêu chuẩn.)Cách sử dụng của possible, probable và likelyCác tính từ possible, probable và likely có thể nhận một mệnh đề that được giới thiệu bởi it. Tính từ likely cũng có thể được sử dụng với cấu trúc chủ ngữ + động từ nguyên thể. (a) Its possible that hell come today =(b) Perhaps he II comeHe may come today.(a) Its probable that hell come today =(b) HeII probably come todayTrong mỗi trường hợp thì form (b) được sử dụng thường xuyên hơn (a).Tuy nhiên, các tính từ possible, probable và likely có thể được sử dụng với không mệnh đề that theo sau khi để chỉ sự xảy ra một điều nào đó là khá chắc chắn. Do you think hell sell his house? ~ Its quite possibleprobablelikely (that hell sell it).Cách sử dụng aware và consciousCác tính từ aware và conscious nhận một mệnh đề that hoặc of + danh từđại từ hoặc danh động từ: Itll be dangerous. ~ Im aware that itll be dangerousIm aware of that.I was conscious of being watched = I felt that someone was watching me. Nhưng khi được sử dụng một mình, tính từ conscious diễn đạt nghĩa tỉnh táo về mặt ý thức. I had only a local anaesthetic. I was conscious the whole time. Các loạt bài khác:Tính từ: Định nghĩa Phân loạiVị trí của Tính từThứ tự tính từ chỉ chất lượngCách cấu thành dạng so sánh của Tính từSo sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh nhất Tính từ động từ nguyên thể mệnh đề that giới từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ từ tính chất, mức độ, phạm vi, … người vật Tính từ sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ Đại từ Tính từ sử dụng để miêu tả đặc tính vật, tượng mà Danh từ Đại từ đại diện Chương trước trình bày số cấu trúc câu sử dụng tính từ + động từ nguyên thể Chương này, trình bày tiếp số cấu trúc câu khác có sử dụng số tính từ cụ thể tiếng Anh Cấu trúc Tính từ + động từ nguyên thể/mệnh đề that/giới từ Cách sử dụng due, due to, owing to, certain, sure, bound, confident Tính từ due, sử dụng để thời gian, nhận động từ nguyên thể: The race is due to start in ten minutes • Nhưng due đứng mình: • The plane was due (in) at six It is an hour overdue • Giới từ due to mang ý nghĩa "là kết quả/hậu của": • The accident was due to carelessness Giới từ owing to có nghĩa tương đương với because of: Owing to his carelessness we had an accident Giới từ due to nên đặt trước chủ ngữ + động từ Nhưng người Anh thường bất cẩn sử dụng thường bắt đầu câu thoại với due to thay cho owing to Hai tính từ certain sure nhận động từ nguyên thể để diễn đạt ý kiến người nói 4 Tính từ bound sử dụng trường hợp Tom is certain/sure/bound to win (The speaker is confident of this.) Nhưng cấu trúc chủ ngữ + certain/sure + mệnh đề that biểu đạt ý kiến chủ ngữ: Tom is sure that he will win (Tom is confident of victory.) Cụm từ confident that thay thể certain/sure that Tuy nhiên, bạn sử dụng động từ nguyên thể với confindent Các tính từ sure, certain, confident theo sau cụm từ of + danh từ/đại từ danh động từ: Unless you're early you can't be sure of getting a seat Tính từ bound nhận động từ nguyên thể Cấu trúc bound + động từ nguyên thể mang nghĩa "nghĩa vụ/trách nhiệm (theo hợp đồng, giao ước ký)": According to the contract we are bound to supply the materials Cách sử dụng afraid (of), ashamed (of), sorry (for/about) Các tính từ/cụm tính từ sử dụng theo cấu trúc: afraid of, ashamed of, sorry for/about +danh từ/đại từ/danh động từ Ví dụ She is afraid of heights/of falling He was ashamed of himself (for behaving so badly)/ashamed of behaving so badly I'm sorry for breaking your window, (apology) I'm sorry about your window, (apology/regret) I'm sorry for Peter, (pity) Các tính từ afraid, ashamed, sorry theo sau động từ nguyên thể: She was afraid to speak (She didn't speak.) !'d be ashamed to take his money (I don't/won't take it.) I'm sorry to say that we have no news Hoặc mệnh đề that: I'm ashamed that I've nothing better to offer you She's afraid (that) he won't believe her (fear) I'm afraid (that) we have no news (regret) I'm sorry (that) you can't come Cách sử dụng anxiout (about), anxious + động từ nguyên thể, anxious that • Cấu trúc anxious (+about+danh từ/đại từ) có nghĩa lo lắng : • I'm anxious (about Tom) His plane is overdue • Cấu trúc be anxious (+for+danh từ/đại từ) + động từ nguyên thể = "to desire/to wish" (mong ước): • I'm very anxious (for him) to see the Carnival • Cấu trúc anxious + that+ … + should sử dụng tiếng Anh trang trọngThe committee is anxious that this matter should be kept secret Cách sử dụng fortunate lucky Hai tính từ fortunate lucky nhận mệnh đề that động từ nguyên thể, hai cấu trúc có khác nghĩa • Cấu trúc it is fortunate/lucky that thường mang nghĩa "it's a good thing that": • • It's lucky that Tom has a car • It's lucky that he passed his test (Thật tốt vượt qua kiểm tra.) It's lucky for us that he has a car (He can give us a lift etc.) • Tuy nhiên, cấu trúc chủ ngữ + be + fortunate/lucky + động từ nguyên thể nhấn mạnh số mệnh, điều may mắn chủ ngữ • • He's lucky to have a car (Many people haven't got one.) • He was lucky to pass his test (He wasn't really up to the standard.) (anh ta thật may mắn vượt qua kiểm tra (Mặc dù chưa thực đạt tiêu chuẩn.) Cách sử dụng possible, probable likely Các tính từ possible, probable likely nhận mệnh đề that giới thiệu it Tính từ likely sử dụng với cấu trúc chủ ngữ + động từ nguyên thể (a) It's possible that he'll come today = (b) Perhaps he 'II come/He may come today (a) It's probable that he'll come today = (b) He'II probably come today Trong trường hợp form (b) sử dụng thường xuyên (a) Tuy nhiên, tính từ possible, probable likely sử dụng với không mệnh đề thattheo sau để xảy điều chắn Do you think he'll sell his house? ~ It's quite possible/probable/likely (that he'll sell it) Cách sử dụng aware conscious Các tính từ aware conscious nhận mệnh đề that of + danh từ/đại từ danh động từ: It'll be dangerous ~ I'm aware that it'll be dangerous/I'm aware of that I was conscious of being watched = I felt that someone was watching me Nhưng sử dụng mình, tính từ conscious diễn đạt nghĩa "tỉnh táo mặt ý thức" I had only a local anaesthetic I was conscious the whole time Các loạt khác: • Tính từ: Định nghĩa & Phân loại • Vị trí Tính từ • Thứ tự tính từ chất lượng • Cách cấu thành dạng so sánh Tính từ • So sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh ... confident theo sau cụm từ of + danh từ/ đại từ danh động từ: Unless you're early you can't be sure of getting a seat Tính từ bound nhận động từ nguyên thể Cấu trúc bound + động từ nguyên thể mang nghĩa... dụng aware conscious Các tính từ aware conscious nhận mệnh đề that of + danh từ/ đại từ danh động từ: It'll be dangerous ~ I'm aware that it'll be dangerous/I'm aware of that I was conscious of... + động từ nguyên thể, anxious that • Cấu trúc anxious (+about+danh từ/ đại từ) có nghĩa lo lắng : • I'm anxious (about Tom) His plane is overdue • Cấu trúc be anxious (+for+danh từ/ đại từ) + động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính từ động từ nguyên thể mệnh đề that giới từ trong tiếng anh, Tính từ động từ nguyên thể mệnh đề that giới từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay