Tính từ động từ nguyên thể trong tiếng anh

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 15:56

Tính từ + động từ nguyên thể trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.Ngoài việc được sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ thì tính từ còn có một cách sử dụng rất hữu ích khác với cấu trúc tính từ + động từ nguyên thể. Chương này chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng của một số cấu trúc này trong tiếng Anh.Mệnh đề that + it + be + tính từ + động từ nguyên thểCác động từ findthinkbelieve có thể theo sau bởi một mệnh đề that + it + be+ tính từ + động từ nguyên thể: He found that it was impossible to study at homeĐôi khi bạn cũng có thể bỏ qua mệnh đề that này và câu trên sẽ tương đương với: He found if impossible to study at home Cấu trúc It + be+ tính từ (+ of+ tân ngữ) + động từ nguyên thểCấu trúc câu này được sử dụng chủ yếu với các tính từ chỉ:(a) Tính cách con người: brave, careless, cowardly, cruel, generous, good nice (= kind), mean, rude, selfish, wicked, …(b) Sự thông minh, nhanh nhạy: clever, foolish, idiotic, intelligent, sensible, silly, stupid, absurd, ludicrous, ridiculous và unreasonableVí dụ It was kind of you to help him. (You helped him. This was kind.) It was stupid (of them) to lease their bicycles outsidePhần of + tân ngữ có thể được bỏ qua với các tính từ ở nhóm (b).Cấu trúc Đại từ + be+ tính từ + danh từ + động từ nguyên thểCấu trúc này có thể được sử dụng với các tính từ trên và một số tính từ khác, bao gồm: astonishing, curious, extraordinary, funny (=. strange), odd, queer, surprising pointless, useful, uselessVí dụ It was a sensible precaution to take. That was a wicked thing to say.Cấu trúc it + be + tính từCấu trúc này có thể được sử dụng với các tính từ: advisable, inadvisable, better, best, desirable, essential, good (= advisable), important, necessary, unnecessary, vitalVí dụ Wouldnt it be better to waif? ~ No, its essential to book in advance.Cấu trúc it + be + tính từ (+ for + tân ngữ) + động từ nguyên thểCấu trúc này có thể được sử dụng với các tính từ: convenient, dangerous, difficult, easy, hard, possible, impossible, safe, unsafe Would it be convenient (for you) to see Mr X now? It was dangerous (for women) to go out alone after dark. We found it almost impossible to buy petrol Cấu trúc it + be + tính từphân từ + động tính từCấu trúc này có thể được sử dụng với các tính từ và động tính từ mà chỉ cảm giác hoặc phản ứng của con người, đó là:Tính từ: Agreeable dreadful lovely terrible Awful good nice marvellous wonderful delightful (= pleasant) splendiddisagreeable horrible strangeĐộng tính từ: alarm bewilder discourage excite surprise amaze bore disgust frighten terrify amuse depress embarrass horrify upset annoy disappoint encourage interest etc. astonishVí dụ Its awful to be alone in such a place.Its boring to do the same thing every day.It was depressing to find the house empty.It would be funexcitinginteresting to canoe down the river.It was a relief to take off our wet boots. Có lẽ bạn thấy khái niệm Động tính từ là khá lạ lẫm. Động tính từ vừa mang tính chất tính từ vừa mang tính chất tính từ. Có hai loại: động tính từ hiện tại (Present Participle – là dạng Ving, mang ý nghĩa chủ động, ví dụ interesting) và động tính từ quá khứ (Past participle – dạng Ved, mang ý nghĩa bị động, ví dụ interested) đều đóng vai trò làm tính từ trong câu.Cấu trúc chủ ngữ + be + tính từđộng tính từ + động từ nguyên thểCấu trúc này có thể được sử dụng với các tính từ: ableunable; apt, inclined, liable, prone;prepared, not prepared (= readywillingunwilling), reluctant; prompt, quick, slowVí dụ We are all apt to make mistakes when we try to hurry.I am inclined to believe him. I am preparedready to help him.He was most reluctant to lend us the money.He was slow to realise that times had changed =He realised only slowly that times had changed. Các loạt bài khác:Tính từ: Định nghĩa Phân loại Tính từ động từ nguyên thể tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Tính từ từ tính chất, mức độ, phạm vi, … người vật Tính từ sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ Đại từ Tính từ sử dụng để miêu tả đặc tính vật, tượng mà Danh từ Đại từ đại diện Ngoài việc sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ tính từ có cách sử dụng hữu ích khác với cấu trúc tính từ + động từ nguyên thể Chương tìm hiểu cách sử dụng số cấu trúc tiếng Anh Mệnh đề that + it + be + tính từ + động từ nguyên thể Các động từ find/think/believe theo sau mệnh đề that + it + be+ tính từ + động từ nguyên thể: He found that it was impossible to study at home Đơi bạn bỏ qua mệnh đề that câu tương đương với: He found if impossible to study at home Cấu trúc It + be+ tính từ (+ of+ tân ngữ) + động từ nguyên thể Cấu trúc câu sử dụng chủ yếu với tính từ chỉ:  (a) Tính cách người:   brave, careless, cowardly, cruel, generous,  good/ nice (= kind), mean, rude, selfish, wicked, …   (b) Sự thông minh, nhanh nhạy: clever, foolish, idiotic, intelligent,   sensible, silly, stupid, absurd, ludicrous, ridiculous unreasonable Ví dụ It was kind of you to help him (You helped him This was kind.) It was stupid (of them) to lease their bicycles outside Phần of + tân ngữ bỏ qua với tính từ nhóm (b) Cấu trúc Đại từ + be+ tính từ + danh từ + động từ nguyên thể Cấu trúc sử dụng với tính từ số tính từ khác, bao gồm: astonishing, curious, extraordinary, funny (= strange), odd, queer, surprising pointless, useful, useless Ví dụ It was a sensible precaution to take That was a wicked thing to say Cấu trúc it + be + tính từ Cấu trúc sử dụng với tính từ: advisable, inadvisable, better, best, desirable, essential, good (= advisable), important, necessary, unnecessary, vital Ví dụ Wouldn't it be better to waif? ~ No, it's essential to book in advance Cấu trúc it + be + tính từ (+ for + tân ngữ) + động từ nguyên thể Cấu trúc sử dụng với tính từ: convenient, dangerous, difficult, easy, hard, possible, impossible, safe, unsafe Would it be convenient (for you) to see Mr X now? It was dangerous (for women) to go out alone after dark We found it almost impossible to buy petrol Cấu trúc it + be + tính từ/phân từ + động tính từ Cấu trúc sử dụng với tính từ động tính từ mà cảm giác phản ứng người, là: Tính từ:    Agreeable dreadful lovely terrible Awful good "/nice  marvellous wonderful delightful (= pleasant) splendid disagreeable horrible strange Động tính từ:    alarm bewilder discourage excite surprise amaze bore  disgust frighten terrify amuse depress embarrass horrify upset annoy disappoint encourage interest etc astonish Ví dụ It's awful to be alone in such a place It's boring to the same thing every day It was depressing to find the house empty It would be fun/exciting/interesting to canoe down the river It was a relief to take off our wet boots Có lẽ bạn thấy khái niệm Động tính từ lạ lẫm Động tính từ vừa mang tính chất tính từ vừa mang tính chất tính từ Có hai loại: động tính từ (Present Participle – dạng Ving, mang ý nghĩa chủ động, ví dụ interesting) động tính từ khứ (Past participle – dạng Ved, mang ý nghĩa bị động, ví dụ interested) đóng vai trò làm tính từ câu Cấu trúc chủ ngữ + be + tính từ/động tính từ + động từ nguyên thể Cấu trúc sử dụng với tính từ: able/unable; apt, inclined, liable, prone; prepared, not prepared (= ready/willing/unwilling), reluctant; prompt, quick, slow Ví dụ We are all apt to make mistakes when we try to hurry I am inclined to believe him I am prepared/ready to help him He was most reluctant to lend us the money He was slow to realise that times had changed = He realised only slowly that times had changed Các loạt khác:  Tính từ: Định nghĩa & Phân loại ... niệm Động tính từ lạ lẫm Động tính từ vừa mang tính chất tính từ vừa mang tính chất tính từ Có hai loại: động tính từ (Present Participle – dạng Ving, mang ý nghĩa chủ động, ví dụ interesting) động. .. bicycles outside Phần of + tân ngữ bỏ qua với tính từ nhóm (b) Cấu trúc Đại từ + be+ tính từ + danh từ + động từ nguyên thể Cấu trúc sử dụng với tính từ số tính từ khác, bao gồm: astonishing, curious,... interesting) động tính từ khứ (Past participle – dạng Ved, mang ý nghĩa bị động, ví dụ interested) đóng vai trò làm tính từ câu Cấu trúc chủ ngữ + be + tính từ/ động tính từ + động từ nguyên thể Cấu trúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính từ động từ nguyên thể trong tiếng anh, Tính từ động từ nguyên thể trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay