Cách sử dụng many và much trong tiếng anh

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 15:55

Cách sử dụng many và much trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.Cả many và much đều là tính từ và cùng mang nghĩa là rất nhiều hoặc với số lượng lớn. Do đó việc sử dụng hai từ này rất dễ gây nhầm lẫn. Chương này sẽ giải quyết giúp bạn vấn đề này.Ghi chú: Trong chương này, mình sẽ trình bày về many và much dưới góc nhìn là tính từ.Cách sử dụng hai tính từ many và much trong tiếng AnhTính từ many được sử dụng trước các danh từ đếm được.Tính từ much được sử dụng trước các danh từ không đếm được. He didnt make many mistakes. We havent much coffee. Ghi chú: Nếu bạn còn nhầm lẫn giữa Danh từ không đếm được và danh từ đếm được, bạn có thể tham khảo: Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được.Cả hai tính từ many và much đều có cùng dạng so sánh hơn (more) và so sánh nhất (most). more mistakescoffee most mendamageCác tính từ many, much, more và most cũng có thể được sử dụng để làm đại từ: He gets a lot of letters but she doesnt get many. You have a lot of free time but I havent much.Nói chung, các tính từ many, much, more và most được sử dụng khá tự do. Nhưng khi được sử dụng trong các câu khẳng định thì sự sử dụng của hai tính từ many và much bị hạn chế hơn.Hai tính từ many và much chủ yếu được sử dụng trong câu phủ định và câu nghi vấn và ít được sử dụng trong câu khẳng định. Trong câu khẳng định, chúng ta thường sử dụng các cụm từ a lotlots + of để thay thế cho hai tính từ này.Cách sử dụng tính từ many, much trong câu khẳng địnhMặc dù it được sử dụng nhưng bạn cũng có thể sử dụng tính từ many và much trong câu khẳng định.Khi theo sau cụm từ a gooda great thì tính từ many có thể được sử dụng rộng rãi hơn trong câu khẳng định.Cả many và much khi được thêm soastoo vào trước thì đều có thể sử dụng trong câu khẳng định. I made a good many friends there. He has had so many jobs that. . . She read as much as she could. There are many things that we can do with this. (lots of things cũng đúng)Có nhiều điều mà chúng ta có thể làm với cái này.Khi không thêm soastoo:Tính từ many thường được thay thế bởi cụm từ a lotlots of (+danh từ) hoặc bởi a lotlots (+ đại từ).Tính từ much thường được thay thế bởi a greatgood deal of (+ danh từ) hoặc a greatgood deal (+ đại từ). I saw a lotlots of seabirds. I expect you saw a lot too. He spends a lotlots ofa great deal of money on his house. Cách sử dụng many và much trong câu nghi vấn và phủ địnhHai tính từ many và much được sử dụng chủ yếu trong câu phủ định và câu nghi vấn. There arent many large glasses left.(Không còn lại nhiều cốc lớn)I havent seen too much of Howard recently.(Gần đây tôi không hay gặp Howard)Not much of Denmark is hilly.(Đan mạch không có nhiều đồi núi)You cant see much of a country in a week.(Anh không thể biết nhiều về một nước trong vòng một tuần đâu.)Cả many và much đều được sử dụng với HOW trong câu hỏi về số lượng. How many brothers and sisters have you got?Anh có bao nhiêu anh chị em.How much money have you got? Ive got plentyTuy nhiên, trong các câu hỏi không có HOW, thì bạn cũng có thể sử dụng many nhưng sự lựa chọn tốt nhất là a lot (of) khi bạn mong chờ một câu trả lời mang nghĩa khẳng định. Did you take a lot of photos? I expect you did.Tương tự với much trong câu hỏi không có HOW, cụm từ a lot (of) được sử dụng thường xuyên hơn. Did you have a lot of snowmuch snow last year?Ngoài các chức năng trên, much còn có thể đóng vai trò làm một trạng từ trong câu. Để tiếp tục tìm hiểu về cách sử dụng của much, bạn có thể tham khảo chương Cách sử dụng trạng từ much, more, most trong tiếng Anh.Các loạt bài khác:Tính từ: Định nghĩa Phân loạiVị trí của Tính từThứ tự tính từ chỉ chất lượngCách cấu thành dạng so sánh của Tính từSo sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh nhấtthanas + đại từ + trợ động từMạo từ THE + tính từTính từ + ONEONES và Tính từ làm Đại từCách sử dụng many muchMột số cấu trúc tính từ + động từ nguyên thểTính từ + động từ nguyên thểmệnh đề that Cách sử dụng many much tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ từ tính chất, mức độ, phạm vi, … người vật Tính từ sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ Đại từ Tính từ sử dụng để miêu tả đặc tính vật, tượng mà Danh từ Đại từ đại diện Cả many much tính từ mang nghĩa "rất nhiều" "với số lượng lớn" Do việc sử dụng hai từ dễ gây nhầm lẫn Chương giải giúp bạn vấn đề Ghi chú: Trong chương này, trình bày many much góc nhìn tính từ Cách sử dụng hai tính từ many much tiếng Anh • Tính từ many sử dụng trước danh từ đếm • Tính từ much sử dụng trước danh từ không đếm He didn't make many mistakes We haven't much coffee Ghi chú: Nếu bạn nhầm lẫn Danh từ khơng đếm danh từ đếm được, bạn tham khảo: Danh từ đếm Danh từ không đếm Cả hai tính từ many much có dạng so sánh (more) so sánh (most) more mistakes/coffee most men/damage Các tính từ many, much, more most sử dụng để làm đại từ: He gets a lot of letters but she doesn't get many You have a lot of free time but I haven't much Nói chung, tính từ many, much, more most sử dụng tự Nhưng sử dụng câu khẳng định sử dụng hai tính từ many much bị hạn chế Hai tính từ many much chủ yếu sử dụng câu phủ định câu nghi vấn sử dụng câu khẳng định Trong câu khẳng định, thường sử dụng cụm từ a lot/lots + of để thay cho hai tính từ Cách sử dụng tính từ many, much câu khẳng định Mặc dù it sử dụng bạn sử dụng tính từ many much câu khẳng định Khi theo sau cụm từ a good/a great tính từ many sử dụng rộng rãi câu khẳng định Cả many much thêm so/as/too vào trước sử dụng câu khẳng định I made a good many friends there He has had so many jobs that She read as much as she could There are many things that we can with this (lots of things đúng) Có nhiều điều mà làm với Khi khơng thêm so/as/too: • Tính từ many thường thay cụm từ a lot/lots of (+danh từ) a lot/lots (+ đại từ) • Tính từ much thường thay a great/good deal of (+ danh từ) a great/good deal (+ đại từ) I saw a lot/lots of seabirds I expect you saw a lot too He spends a lot/lots of/a great deal of money on his house Cách sử dụng many much câu nghi vấn phủ định Hai tính từ many much sử dụng chủ yếu câu phủ định câu nghi vấn There aren't many large glasses left (Không lại nhiều cốc lớn) I haven't seen too much of Howard recently (Gần không hay gặp Howard) Not much of Denmark is hilly (Đan mạch khơng có nhiều đồi núi) You can't see much of a country in a week (Anh biết nhiều nước vòng tuần đâu.) Cả many much sử dụng với HOW câu hỏi số lượng How many brothers and sisters have you got? Anhanh chị em How much money have you got? I've got plenty Tuy nhiên, câu hỏi khơng có HOW, bạn sử dụng many lựa chọn tốt a lot (of) bạn mong chờ câu trả lời mang nghĩa khẳng định Did you take a lot of photos? I expect you did Tương tự với much câu hỏi khơng có HOW, cụm từ a lot (of) sử dụng thường xuyên Did you have a lot of snow/much snow last year? Ngoài chức trên, much đóng vai trò làm trạng từ câu Để tiếp tục tìm hiểu cách sử dụng much, bạn tham khảo chương Cách sử dụng trạng từ much, more, most tiếng Anh Các loạt khác: • Tính từ: Định nghĩa & Phân loại • Vị trí Tính từ • Thứ tự tính từ chất lượng • Cách cấu thành dạng so sánh Tính từ • So sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh • than/as + đại từ + trợ động từ • Mạo từ THE + tính từ • Tính từ + ONE/ONES Tính từ làm Đại từ • Cách sử dụng many & much • Một số cấu trúc tính từ + động từ ngun thể • Tính từ + động từ nguyên thể/mệnh đề that ... many, much, more most sử dụng tự Nhưng sử dụng câu khẳng định sử dụng hai tính từ many much bị hạn chế Hai tính từ many much chủ yếu sử dụng câu phủ định câu nghi vấn sử dụng câu khẳng định Trong. .. câu khẳng định, thường sử dụng cụm từ a lot/lots + of để thay cho hai tính từ Cách sử dụng tính từ many, much câu khẳng định Mặc dù it sử dụng bạn sử dụng tính từ many much câu khẳng định Khi... of snow /much snow last year? Ngồi chức trên, much đóng vai trò làm trạng từ câu Để tiếp tục tìm hiểu cách sử dụng much, bạn tham khảo chương Cách sử dụng trạng từ much, more, most tiếng Anh Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng many và much trong tiếng anh, Cách sử dụng many và much trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay