So sánh bằng so sánh không bằng so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ trong tiếng anh

6 11 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 15:52

So sánh bằng, So sánh không bằng, So sánh hơn và so sánh nhất của tính từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.Trong chương trước chúng ta đã cùng tìm hiểu cách hình thành các dạng so sánh hơn, so sánh nhất cho tính từ trong tiếng Anh. Chương này mình sẽ tiếp tục trình bày các cấu trúc để thể hiện cách diễn đạt so sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, và so sánh nhất của hai hay nhiều đối tượng bởi sử dụng tính từ trong tiếng Anh.So sánh bằng và so sánh không bằng trong tiếng AnhVới so sánh bằng, chúng ta sử dụng cấu trúc:as + tính từ + asVới so sánh không bằng, chúng ta sử dụng cấu trúcnot asnot so + tính từ + asVí dụ A boy of sixteen is often as tall as hisother. He was as white as a sheet. Manslaughter is not asso bad as murderYour coffee is not asso good as the coffee my mother makes. So sánh hơn trong tiếng AnhVới so sánh hơn, chúng ta sử dụng than theo cấu trúc:so sánh hơn của tính từ + than The new tower blocks are much higher than the old buildings. He makesewer mistakes than you (do). He is stronger than I expected = I didnt expect him to be so strong. If was more expensive than I thought = I didnt think it would be so expensiveTrong tiếng Anh thông tục, khi than được bỏ qua, bạn có thể sử dụng dạng so sánh nhất thay cho so sánh hơn. Chẳng hạn khi chỉ so sánh hai đối tượng nào đó (chẳng hạn như hai cách thức để hoàn thành một công việc nào đó), bạn có thể sử dụng: This is the best way ...So sánh nhất trong tiếng AnhĐể so sánh ba hay nhiều ngườisự vật, bạn sử dụng so sánh nhất có cấu trúc:the + so sánh nhất của tính từ + (danh từof + danh từ)Ghi chú: Phần xuất hiện trong dấu ngoặc đơn là tùy ý, nghĩa là có cũng được, không có cũng được. This is the oldest theatre in London. The youngest of the family was the most successful.Đặc biệt, cách sử dụng này rất hay xuất hiện trong các mệnh đề quan hệ. ItThis is the best beer (that) I have ever drunk. ItThis was the worst film (that) he had ever seen. He is the kindest man (that) I have ever met. It was the most worrying day (that) he had ever spentBạn ghi nhớ là nên sử dụng ever ở đây và không nên sử dụng never. Tuy nhiên, để diễn đạt ý nghĩa như trên và trong một câu mang tính so sánh, bạn có thể sử dụng never như sau: I have never drunk better beer. I have never met a kinder man. He had never spent a more worrying day.Ghi chú: cấu trúc most + tính từ mà không có THE có cùng ý nghĩa với very. You are most kind = You are very kind.Với tính từ most, khi mang nghĩa là very, được sử dụng chủ yếu với các tính từ có hai hoặc nhiều âm tiếtVí dụ cho các tính từ này là: annoying, apologetic, disobedient, encouraging, exciting, helpful, important, misleadingMẫu câu: the + so sánh hơn … the + so sánh hơn HOUSE AGENT: Do you want a big house? ANN: Yes, the bigger the better. TOM: But the smaller it is, the less it will cost us to heatMẫu câu: so sánh hơn + and + so sánh hơn The weather is getting colder and colder. He became less and less interested.Cách so sánh các hành động bởi sử dụng danh động từđộng từ nguyên thể Riding a horse is not as easy as riding a motor cycle. It is nicermore fun to go with someone than to go aloneCách so sánh bởi sử dụng like (giới từ) và alike Tom is very like Bill. Bill and Tom are very alike. He keeps the central heating full on. Its like living in the tropics Cách so sánh bởi sử dụng like và asVề mặt lý thuyết, like chỉ được sử dụng với danh từ, đại từ hoặc danh động từ: He swims like a fish. You look like a ghost. Be like Peterhim: go jogging. The windows were all barred. It was like being in prison.Liên từ as được sử dụng khi có một Finite Verb (gọi là Động từ giới hạn hay động từ mang thì phần giải thích bên dưới) trong câu: Do as Peter does: go jogging.Why dont you cycle to work as we do?Nhưng trong tiếng Anh thông tục, like thường được sử dụng thay thể cho as trong câu: Cycle to work like we do.So sánh với cấu trúc like + danh từ và as + danh từ He worked like a slave, (very hard indeed) He worked as a slave. (He was a slave.) She used her umbrella as a weapon. (She struck him with it.)Finite Verb và Nonfinite Verb trong tiếng AnhĐúng ra phần này mình sẽ trình bày trong chương về Phân loại động từ, nhưng để tiện cho các bạn theo dõi chương này, mình sẽ trình bày luôn tại đây.Finite Verb (động từ giới hạn hay động từ mang thì): là động từ hòa hợp với chủ ngữ về ngôi và số, thông thường bằng cách biến đổi phần đuôi của động từ.Nonfinite Verb (động từ không giới hạn hay động từ không mang thì): là động từ không biến đổi hình thức dù chủ ngữ của nó ở số ít hay số nhiều, ở thì hiện tại hay quá khứ.Ví dụ She SEES him running in the garden.Trong đó:sees là động từ giới hạnrunning là động từ không giới hạnSở dĩ sees được gọi là động từ giới hạn vì sees biến đổi theo chủ ngữ (she) của nó. Tức là nếu chủ ngữ biến thành They thì động từ sẽ biến thành see. Ngoài ra, ở quá khứ, see sẽ biến thành saw. Ngược lại động từ running không biến đổi dù chủ ngữ của nó heshe ở số ít hay số nhiều youthey, dù thời gian ở hiện tại hay quá khứ.Thêm một số ví dụ khác để bạn dễ phân biệt: David plays the piano > động từ plays là động từ giới hạnMy sister spoke French on holiday > động từ spoke là động từ giới hạnIt took courage to continue after the accident > động từ continue là động từ không giới hạnLeaving home can be very traumatic > động từ Leaving là động từ không giới hạnLeave immediately when you are asked to do so > động từ Leaving là động từ không giới hạnNói tóm lại:Động từ giới hạn (động từ mang thì) là động từ chỉ có hai form là hiện tại và quá khứ.Động từ mà tồn tại dưới các hình thức khác (động từ nguyên thể, Ving, Ved) là động từ không giới hạn (động từ không mang thì).Chương tiếp theo trình bày vấn đề gì trong tiếng AnhPhần trên mình đã khái quát tất cả các dạng và cấu trúc của So sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ trong tiếng Anh. Chương tiếp theo mình sẽ đi sau vào cấu trúc thanas + đại từ + trợ động từ được sử dụng trong so sánh hơnbằng. Mời bạn tìm hiểu chương tiếp theo để biết cách chia động từ sau mệnh đề thanas, để biết khi nào không cần sử dụng động từ này.Các loạt bài khác:Tính từ: Định nghĩa Phân loạiVị trí của Tính từThứ tự tính từ chỉ chất lượngCách cấu thành dạng so sánh của Tính từSo sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh nhấtthanas + đại từ + trợ động từMạo từ THE + tính từTính từ + ONEONES và Tính từ làm Đại từCách sử dụng many muchMột số cấu trúc tính từ + động từ nguyên thểTính từ + động từ nguyên thểmệnh đề thatgiới từ Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất208 bài học Javascript có giải hay nhất So sánh So sánh không So sánh so sánh tính từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ từ tính chất, mức độ, phạm vi, … người vật Tính từ sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ Đại từ Tính từ sử dụng để miêu tả đặc tính vật, tượng mà Danh từ Đại từ đại diện Trong chương trước tìm hiểu cách hình thành dạng so sánh hơn, so sánh cho tính từ tiếng Anh Chương tiếp tục trình bày cấu trúc để thể cách diễn đạt so sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh hai hay nhiều đối tượng sử dụng tính từ tiếng Anh So sánh so sánh không tiếng Anh • Với so sánh bằng, sử dụng cấu trúc: as + tính từ + as • Với so sánh không bằng, sử dụng cấu trúc not as/not so + tính từ + as Ví dụ A boy of sixteen is often as tall as his/other He was as white as a sheet Manslaughter is not as/so bad as murder Your coffee is not as/so good as the coffee my mother makes So sánh tiếng Anh Với so sánh hơn, sử dụng than theo cấu trúc: so sánh tính từ + than The new tower blocks are much higher than the old buildings He makes/ewer mistakes than you (do) He is stronger than I expected = I didn't expect him to be so strong If was more expensive than I thought = I didn't think it would be so expensive Trong tiếng Anh thông tục, than bỏ qua, bạn sử dụng dạng so sánh thay cho so sánh Chẳng hạn so sánh hai đối tượng (chẳng hạn hai cách thức để hồn thành cơng việc đó), bạn sử dụng: This is the best way So sánh tiếng Anh Để so sánh ba hay nhiều người/sự vật, bạn sử dụng so sánh có cấu trúc: the + so sánh tính từ + (danh từ/of + danh từ) Ghi chú: Phần xuất dấu ngoặc đơn tùy ý, nghĩa có được, khơng có This is the oldest theatre in London The youngest of the family was the most successful Đặc biệt, cách sử dụng hay xuất mệnh đề quan hệ It/This is the best beer (that) I have ever drunk It/This was the worst film (that) he had ever seen He is the kindest man (that) I have ever met It was the most worrying day (that) he had ever spent Bạn ghi nhớ nên sử dụng ever không nên sử dụng never Tuy nhiên, để diễn đạt ý nghĩa câu mang tính so sánh, bạn sử dụng never sau: I have never drunk better beer I have never met a kinder man He had never spent a more worrying day Ghi chú: cấu trúc most + tính từkhơng có THE có ý nghĩa với very You are most kind = You are very kind Với tính từ most, mang nghĩa very, sử dụng chủ yếu với tính từ có hai nhiều âm tiết Ví dụ cho tính từ là: annoying, apologetic, disobedient, encouraging, exciting, helpful, important, misleading Mẫu câu: the + so sánh … the + so sánh HOUSE AGENT: Do you want a big house? ANN: Yes, the bigger the better TOM: But the smaller it is, the less it will cost us to heat Mẫu câu: so sánh + and + so sánh The weather is getting colder and colder He became less and less interested Cách so sánh hành động sử dụng danh động từ/động từ nguyên thể Riding a horse is not as easy as riding a motor cycle It is nicer/more fun to go with someone than to go alone Cách so sánh sử dụng like (giới từ) alike Tom is very like Bill Bill and Tom are very alike He keeps the central heating full on It's like living in the tropics Cách so sánh sử dụng like as • Về mặt lý thuyết, like sử dụng với danh từ, đại từ danh động từ: • • He swims like a fish • You look like a ghost • Be like Peter/him: go jogging • The windows were all barred • It was like being in prison • Liên từ as sử dụng có Finite Verb (gọi Động từ giới hạn hay động từ mang -phần giải thích bên dưới) câu: • • Do as Peter does: go jogging Why don't you cycle to work as we do? Nhưng tiếng Anh thông tục, like thường sử dụng thay thể cho as câu: Cycle to work like we So sánh với cấu trúc like + danh từ as + danh từ He worked like a slave, (very hard indeed) He worked as a slave (He was a slave.) She used her umbrella as a weapon (She struck him with it.) Finite Verb Non-finite Verb tiếng Anh Đúng phần trình bày chương Phân loại động từ, để tiện cho bạn theo dõi chương này, trình bày ln • Finite Verb (động từ giới hạn hay động từ mang thì): động từ hòa hợp với chủ ngữ số, thông thường cách biến đổi phần động từ • Non-finite Verb (động từ không giới hạn hay động từ không mang thì): động từ khơng biến đổi hình thức dù chủ ngữ số hay số nhiều, hay q khứ Ví dụ She SEES him running in the garden Trong đó: sees động từ giới hạn running động từ không giới hạn Sở dĩ sees gọi động từ giới hạn sees biến đổi theo chủ ngữ (she) Tức chủ ngữ biến thành They động từ biến thành see Ngồi ra, khứ, see biến thành saw Ngược lại động từ running khơng biến đổi dù chủ ngữ he/she số hay số nhiều you/they, dù thời gian hay khứ Thêm số ví dụ khác để bạn dễ phân biệt: David plays the piano > động từ plays động từ giới hạn My sister spoke French on holiday > động từ spoke động từ giới hạn It took courage to continue after the accident > động từ continue động từ không giới hạn Leaving home can be very traumatic > động từ Leaving động từ không giới hạn Leave immediately when you are asked to so > động từ Leaving động từ khơng giới hạn Nói tóm lại: • Động từ giới hạn (động từ mang thì) động từ có hai form q khứ • Động từ mà tồn hình thức khác (động từ nguyên thể, V-ing, V-ed) động từ không giới hạn (động từ khơng mang thì) Chương trình bày vấn đề tiếng Anh Phần khái quát tất dạng cấu trúc So sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh so sánh tính từ tiếng Anh Chương sau vào cấu trúc than/as + đại từ + trợ động từ sử dụng so sánh hơn/bằng Mời bạn tìm hiểu chương để biết cách chia động từ sau mệnh đề than/as, để biết không cần sử dụng động từ Các loạt khác: • Tính từ: Định nghĩa & Phân loại • Vị trí Tính từ • Thứ tự tính từ chất lượng • Cách cấu thành dạng so sánh Tính từSo sánh bằng, so sánh khơng bằng, so sánh hơn, so sánh • than/as + đại từ + trợ động từ • Mạo từ THE + tính từTính từ + ONE/ONES Tính từ làm Đại từ • Cách sử dụng many & much • Một số cấu trúc tính từ + động từ nguyên thể • Tính từ + động từ ngun thể/mệnh đề that/giới từ Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML • 297 học PHP • 85 học C# hay • 101 học C++ hay • 97 tập C++ có giải hay • 208 học Javascript có giải hay ... trí Tính từ • Thứ tự tính từ chất lượng • Cách cấu thành dạng so sánh Tính từ • So sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh • than/as + đại từ + trợ động từ • Mạo từ THE + tính từ • Tính. .. động từ không giới hạn (động từ khơng mang thì) Chương trình bày vấn đề tiếng Anh Phần khái quát tất dạng cấu trúc So sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh so sánh tính từ tiếng Anh Chương sau vào... sử dụng dạng so sánh thay cho so sánh Chẳng hạn so sánh hai đối tượng (chẳng hạn hai cách thức để hồn thành cơng việc đó), bạn sử dụng: This is the best way So sánh tiếng Anh Để so sánh ba hay
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh bằng so sánh không bằng so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ trong tiếng anh, So sánh bằng so sánh không bằng so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay