Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở việt nam hiện nay

164 25 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 15:41

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ KHUYÊN t­ t­ëng hồ chí minh đạo đức công chức vận dụng tưởng xây dựng đạo đức công chøc ë viÖt nam hiÖn Chuyên ngành : Đạo đức học Mã số : 22 90 06 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÚC HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, liệu luận án khai thác từ tài liệu có nguồn gốc rõ ràng; phát nêu luận án kết nghiên cứu tác giả luận án Tác giả luận án Nguyễn Thị Khuyên MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Những nghiên cứu liên quan đến tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức 1.2 Những nghiên cứu liên quan đến thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam 1.3 Những nghiên cứu liên quan đến giải pháp nâng cao hiệu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam 17 1.4 Đánh giá tình hình nghiên cứu vấn đề cần tiếp tục làm rõ luận án Chương 2: TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC 24 27 2.1 Khái niệm đạo đức, đạo đức công chức, đạo đức công chức theo tưởng Hồ Chí Minh 2.2 Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức 27 41 2.3 Nội dung đạo đức công chức nguyên tắc xây dựng đạo đức cơng chức theo tưởng Hồ Chí Minh 52 2.4 Giá trị lý luận ý nghĩa thực tiễn tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức 65 Chương 3: VẬN DỤNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC TRONG XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC VIỆT NAM HIỆN NAY- THỰC TRẠNG NGUYÊN NHÂN 70 3.1 Những nhân tố chủ yếu tác động đến việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức 70 3.2 Thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam 79 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN DỤNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CƠNG CHỨC TRONG XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC VIỆT NAM HIỆN NAY 118 4.1 Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức vị trí tầm quan trọng, nội dung giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh công chức cho đội ngũ công chức 118 4.2 Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, cải cách, tinh giảm, làm máy công chức 128 4.3 Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức quyền nghĩa vụ công dân, tham gia quản lí xã hội nhân dân; tăng cường vai trò giám sát phản biện tổ chức xã hội nhân dân hoạt động máy hành cấp 134 4.4 Nâng cao tính tự giác học tập rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ công chức theo tưởng Hồ Chí Minh 142 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vĩ đại Người bàn đạo đức vĩ đại Người thực hành đạo đức tưởng đạo đức gương sáng Người giá trị tinh thần vô giá hệ người Việt Nam học tập, noi theo Việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức để xây dựng đạo đức công chức nhiệm vụ quan trọng nghiệp trồng người Đảng Trong cán cơng chức vừa đối tượng vừa chủ thể q trình Đội ngũ cán cơng chức Việt Nam phận rường cột hệ thống trị, thế, đạo đức họ góp phần quan trọng, định khả vận hành máy nhà nước tạo dựng niềm tin nhân dân Đảng, Nhà nước Ngay từ năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh 76/SL quy chế công chức, bước đầu xác định vấn đề đội ngũ, vị trí, vai trò, nhiệm vụ u cầu lực, phẩm chất đội ngũ cán công chức xã hội Từ đó, đội ngũ cán cơng chức phát huy vai trò tồn thể nhân dân đẩy mạnh cơng kháng chiến - kiến quốc, làm nên kỳ tích vẻ vang dân tộc Việt Nam nửa cuối kỷ XX Bước sang thời kỳ đổi mới, ngày nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt đội ngũ cơng chức hành quốc gia, Nhà nước ban hành Pháp lệnh cán công chức Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày tháng năm 1998, sửa đổi năm 2000, 2003 Luật Cán công chức Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 Sau 30 năm đổi xây dựng đội ngũ cán công chức vừa có đức, vừa có tài, động sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ giao Tuy nhiên, trước thực tế nay, phận cán công chức không giữ vững đạo đức cách mạng, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, thiếu ý thức tự giác học tập đạo đức, từ đến độc đốn, chun quyền, hách dịch lên mặt "quan cách mạng", tạo bè tạo cánh lợi dụng địa vị, chức quyền để mưu cầu lợi ích riêng Họ trở thành sâu mọt dân, việc xây dựng đạo đức cách mạng, đạo đức công chức cho đội ngũ theo tưởng Hồ Chí Minh để họ hồn thành tốt trách nhiệm trước nhân dân yêu cầu thiết Hơn nữa, việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đội ngũ khơng xuất phát từ suy thối đạo đức lối sống phận cán cơng chức mà định hướng phát triển lâu dài tương lai với tầm nhìn, hành động, chiến lược Sự nghiệp đổi đất nước vào chiều sâu, yêu cầu cải cách hành rộng u cầu đổi trị đòi phải có đội ngũ cơng chức phát triển tồn diện vừa "hồng" vừa "chuyên", nhân cách phong phú, đáp ứng yêu cầu nặng nề vẻ vang mà đất nước đặt lên vai họ đây, tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức sở giới quan, phương pháp luận, kim nam định hướng công tác xây dựng đạo đức công chức Việt Nam Chính vậy, việc nghiên cứu, vận dụng tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt tưởng đạo đức Người điều cần thiết, có giá trị đạo đức mà cán bộ, công chức nên biết tới, học tập vận dụng việc lựa chọn quan điểm sống phong cách sống Người cán cơng chức phải gương sáng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát đạo đức chữ "cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vô tư" Mỗi cán nhận thức vị trí mình, giữ phẩm chất cách mạng chuẩn mực đạo đức làm cho máy tổ chức ln có sạch, đồn kết, vững mạnh, khơng có chỗ để quốc nạn quan liệu, tham nhũng, lãng phí tồn Với lý trên, việc nghiên cứu đạo đức cơng chức nói chung việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh việc xây dựng đạo đức cơng chức giai đoạn có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Chính vậy, tác giả thực nghiên cứu đề tài "Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức vận dụng tưởng xây dựng đạo đức công chức Việt Nam nay" làm đề tài luận án tiến sĩ Triết học 2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Trên sở làm rõ tầm quan trọng thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức Việt Nam Luận án đưa số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ Để thực mục đích trên, luận án có nhiệm vụ: Thứ nhất, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, luận án khái quát tình hình nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức Thứ hai, làm rõ số nội dung xung quanh tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức Thứ ba, phân tích thực trạng việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam nguyên nhân thực trạng Thứ tư, đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức nước ta Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: đối tượng nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức vận dụng tưởng xây dựng đạo đức công chức Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: + Luận án nghiên cứu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam + Thời gian khảo sát tính từ năm 1986 đến Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận án Cơ sở lý luận: Luận án dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối Đảng cộng sản Việt Nam đạo đức, công chức đạo đức công chức Đồng thời luận án có kế thừa số thành tựu cơng trình nghiên cứu nhà khoa học có liên quan đến luận án Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp luận chung Chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, kết hợp nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, phân tích tổng hợp, lịch sử logic, thống kê, đối chiếu, so sánh… ngồi luận án sử dụng kết nghiên cứu điều tra xã hội học cơng trình cơng bố liên quan đến đề tài Cái luận án - Luận án góp phần làm rõ sở hình thành, nội dung giá trị lý luận, ý nghĩa thực tiễn tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức - Luận án thực trạng xây dựng đạo đức công chức Việt Nam ánh sáng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Luận án góp phần nâng cao việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức nước ta nhằm nâng cao hiệu hoạt động hành nhà nước Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu giảng dạy vấn đề liên quan đến tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức, xây dựng đạo đức công chức theo tưởng Hồ Chí Minh Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án gồm chương, 14 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Công chức lực lượng quan trọng định thành công công cải cách hành Nhà nước nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đạo đức cơng chức ln vấn đề Đảng Nhà nước ta quan tâm hàng đầu nhằm đảm bảo hoàn thiện hành giải pháp hữu hiệu xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Những vấn đề nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn nghiên cứu từ nhiều góc độ khác tùy theo mục đích đặt Có thể hệ thống hóa số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án số vấn đề sau: 1.1 Những nghiên cứu liên quan đến tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức nước ta, thời gian vừa qua có nhiều cơng trình nghiên cứu nhà khoa học, nhà quản lý liên quan đến vấn đền Điển hình phải kể đến cơng trình nghiên cứu sau: Tác giả Đức Vượng: "Hồ Chí Minh với vấn đề đào tạo cán bộ" Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 1995 [115] Tác giả trình bày quan điểm, tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh vấn đề cán bộ, vấn đề dùng người Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, vấn đề cán vấn đề có ý nghĩa định nghiệp cách mạng công tác xây dựng Đảng "cán gốc cơng việc" Vì vậy, phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng người có ích cho cơng việc chung Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi cán phải thực trung thành với Tổ quốc nhân dân; kiên làm sách, nghị Đảng; cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, trung thực, khiêm tốn, giản dị, gương mẫu trước nhân dân, có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, sâu sát thực tế, gần gũi nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, đủ lực phụ trách, giải công việc giao phó; tích cực học tập, rèn luyện, khơng ngừng nâng cao trình độ lực cơng tác Vấn đề đạo đức công vụ thu hút quan tâm tác giả Trần Văn Phòng (2003), Tiêu chuẩn đạo đức người cán lãnh đạo trị nay, Tạp chí Lý luận trị, số [81] Tác giả cho tiêu chuẩn cán xác định tùy thuộc vào nhiệm vụ trị thời kì.Mỗi thời kỳ có tiêu chuẩn yêu cầu cụ thể Với nhiệm vụ trị Đảng ta nay, thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập quốc tế, lãnh đạo xây dựng phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tiêu chuẩn chung cán là: Có lĩnh trị vững vàng Có đạo đức, lối sống lành mạnh, kiên đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí Có đổi mới, sáng tạo Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm Nắm đường lối, sách Đảng Nhà nước Có kiến thức chun mơn, nghiệp vụ đáp ứng u cầu nhiệm vụ giao Có tinh thần đồn kết, hợp tác, có ý thức tổ chức kỷ luật Có phong cách làm việc khoa học, gắn bó với nhân dân Tác giả Thành Duy Lê Quý Đức (2007) "Học tập tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Xây dựng văn hóa nước ta nay", Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội [21] Các tác giả hệ thống tưởng đạo đức Hồ Chí Minh khẳng định: Đạo đức Hồ Chí Minh gương trọn đời phấn đấu hy sinh nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người; đạo đức Hồ Chí Minh gương cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng Tác giả Hồng Trung (2010) "Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua phạm trù mà Người sử dụng", Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh [106], tác giả phạm trù đạo đứcHồ Chí Minh sử dụng, vận dụng phát triển tưởng đạo đức Hồ Chí Minh công đổi nước ta Từ đó, tác giả nhấn mạnh người Việt Nam cần phải tiếp tục tuyên truyền, giáo dục thực ngày sâu rộng phạm trù đạo đức mà Người sử dụng, thường xuyên đấu tranh chống lại biểu chủ nghĩa cá nhân việc định chi tiền thưởng cho công chức quyền Chuyên viên cao cấp, chuyên viên làm việc chuyên viên, hưởng lương chuyên viên ngược lại? Do đó, tất yếu phải xây dựng cấu công chức công vụ theo vị trí cơng việc, loại vị trí công việc tương ứng với mức lương phù hợp Như vậy, bên cạnh việc đòi hỏi cơng chức phải đạt tiêu chuẩn đạo đức, lực cần phải có điều kiện để cơng chức yên tâm, tận tụy làm việc kể điều kiện kinh tế, điều kiện học tập nâng cao nghiệp vụ Ngoài việc đảm bảo mức lương thoả đáng cho công chức mà Nhà nước ấn định nên có thêm mức lương mềm khuyến khích cho người thực có tài, có đóng góp đặc biệt, đột xuất như: sáng kiến đem lại hiệu cao cơng việc, cải cách chế quản lý có hiệu mặt kinh tế, xã hội 4.4.2 Nâng cao tính tự giác học tập, rèn luyện tiếp thu tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng người cán công chức phát triển toàn diện vừa hồng vừa chuyên Đạo đức cán người cơng chức hình thành phát triển thống nhân tố tác động bên vận động bên cá nhân, chủ quan khách quan, cá nhân công chức xã hội Môi trường xã hội thuận lợi tác động tích cực Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân tới đạo đức người cán cơng chức có tác động tích cực thân họ tự giác tiếp thu, rèn luyện làm theo Vì thế, để chuẩn mực đạo đức công chức theo tưởng Hồ Chí Minh trở thành nhân tố cấu trúc bên trong nhân cách đạo đức người công chức việc tự giác rèn luyện đội ngũ cơng chức có ý nghĩa định trực tiếp Để nâng cao tính tự giác rèn luyện đội ngũ công chức, cần thực số biện pháp sau: Một là; nâng cao nhận thức cho cán công chức tầm quan trọng việc giáo dục tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức cần thiết cảu việc quán triệt tưởng q trình thực tthi cơng vụ 146 Hai là; cần đẩy mạnh việc tự giác học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức công chức cho cán cơng chức theo tưởng Hồ Chí Minh Ba là; coi trọng sử dụng thường xuyên vũ khí phê bình tự phê bình, việc phê bình tự phê bình phải triển khai cách đắn nghiêm túc, thường xun, có lý có tình Người cán cơng chức có hy vọng nâng cao, giác ngộ trình độ đạo đức cơng chức cần phải nghiêm túc tự giác phê bình tự phê bình, nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh Bốn là; cần tổ chức tốt phong trào tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa, lối sống, đạo đức cơng chức, phát nhân tố mới, điển hình công tác giáo dục đạo đức cho đội ngũ công chức theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Năm là; thường xuyên đấu tranh phê phán với tượng phản giá trị, lối sống thực dụng cá nhân, tha hóa, xa rời với truyền thống tốt đẹp dân tộc, xa lạ với tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức Kết luận chương Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam vấn đề có ý nghĩa vơ quan trọng, bối cảnh đạo đức xã hội Từ thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam thời kỳ đổi mới, đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc vận dụng này: Một là, cần nâng cao nhận thức cán bộ, công chức việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Đổi tổ chức hoạt động phủ theo hướng xây dựng hành thống nhất, thơng suốt, sạch, vững mạnh có hiệu lực, hiệu quả; Hồn thiện nâng cao vai trò pháp luật việc thực thi cơng vụ góp phần nâng cao hiệu xây dựng đạo đức công chức theo tưởng Hồ Chí Minh Hai là, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, làm máy công chức 147 Ba là, phát huy dân chủ, nâng cao ý thức quyền nghĩa vụ công dân, lực làm chủ, tham gia quản lí xã hội nhân dân; tăng cường vai trò giám sát phản biện tổ chức xã hội hoạt động máy hành cấp Bốn là, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho công chức tự rèn luyện phấn đấu nâng cao đạo đức thực thi cơng vụ Có thể thấy, giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức cơng chức Việt Nam kể có mối quan hệ tác động qua lại, hỗ trợ cho Vì chúng cần thực cách triệt để đồng Có khắc phục tình trạng suy thối đạo đức lối sống cán công chức, để tiếp tục xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng người cán bộ, công chức giai đoạn phát triển đất nước đường "vững bước lên chủ nghĩa xã hội" 148 KẾT LUẬN nước ta năm gần có nhiều cơng trình nghiên cứu đạo đức cơng chức Tuy nhiên, cơng trình đề cập đến vấn đề đạo đức công chức góc độ, khía cạnh khác Trên sở tổng quan tài liệu nghiên cứu liên quan đến đạo đức công chức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu đề tài: tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức vận dụng tưởng xây dựng đạo đức công chức Việt Nam mang ý nghĩa lý luận thực tiễn nhằm giải thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam Trên thực tế, việc nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức vận dụng tưởng xây dựng đạo đức cơng chức Việt Nam giai đoạn nay, đặc biệt cơng cải cách hành nhiều khoảng trống cần nghiên cứu thấu đáo Trong q trình thực thi cơng vụ xuất nhiều gương cơng chức tiêu biểu điển hình cho lối sống giản dị, liêm khiết công đấu tranh chống lại tượng tiêu cực xã hội Tinh thần thái độ công chức phục vụ người dân có nhiều chuyển biến tích cực dựa sở pháp lý ngày khoa học, điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Bên cạnh tồn yếu công chức thực thi công vụ Biểu biện hạn chế, yếu tình trạng quan liêu ngày gia tăng, tệ tham nhũng xảy nghiêm trọng, thủ đoạn tham nhũng ngày trắng trợn, lợi dụnghở chưa đầy đủ chế, sách, pháp luật, buông lỏng quản lý, kiểm tra qua nhà nước Điều phản ánh yếu đội ngũ công chức việc giải công việc cá nhân, tổ chức Muốn khắc phục cách có hiệu yếu phát huy thành tựu đạt thời gian qua cần nhận thức việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức để xây dựng đội ngũ công chức bối cảnh tất yếu khách quan nhằm xây dựng công vụ chuyên nghiệp 149 với đội ngũ cơng chức vừa có đạo đức, vừa có trình độ chuyên môn để phục vụ nhân dân ngày hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày cao nhân dân điều kiện hội nhập quốc tế Thấm nhuần tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng rèn luyện đạo đức công chức theo chuẩn mực Người đòi hỏi cán bộ, cơng chức phải có khả tiếp thu thực hành chuẩn mực đạo đức chung thực thi công vụ Trong bối cảnh cán bộ, cơng chức q trình thực cơng việc phải thực tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp là: trung thực, tơn trọng pháp luật, tận tụy với công việc, tiết kiệm, thực liêm, chính, có lương tâm sáng, khơng ngừng học tập sáng tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cải thiện điều kiện làm việc, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp sống cơng việc Xây dựng đạo đức công chức gắn liền với u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Do vậy, trọng đến việc rèn luyện đạo đức cho đội ngũ công chức đời sống hàng ngày góp phần quan trọng việc lấy lại niềm tin nhân dân vào đội ngũ công chức nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân dân đại diện cho nguyện vọng, ý chí quyền lực nhân dân Tri thức sức mạnh, thống tri thức khoa học tình cảm cách mạng yêu cầu tất yếu người cán công chức Chủ tịch Hồ Chí Minh ý đến giáo dục rèn luyện đức tài cho cán đảng viên, đức gốc Cán Đảng Nhà nước "quan" cách mạng, đứng quần chúng, phải rèn luyện cần, kiệm, liêm, chính, trí cơng để hồn thiện nhiệm vụ cách mạng mà Đảng nhân dân giao cho tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mãi chân lý, kim nam soi sáng trình giáo dục, tự giáo dục xây dựng đạo đức người cán công chức 150 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Khuyên (2017), "Nâng cao đạo đức công chức nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính", Tạp chí Quản lý nhà nước, (257), tr.47-51 Nguyễn Thị Khuyên (2017), "Xây dựng chuẩn mực đạo đức công chức theo tưởng Hồ Chí Minh", Tạp chí Giáo dục, (410), tr.1-3, Nguyễn Thị Khuyên (2017), "Tình cảm đạo đức - sở cho phát triển nhân cách người", Tạp chí Mặt trận, (166-167), tr.115 Nguyễn Thị Khuyên (2018), "Những nguyên tắc xây dựng đạo đức công chức theo tưởng Hồ Chí Minh - giá trị lý luận ý nghĩa thực tiễn", Tạp chí Lao động Cơng đồn, (643), tr.40-41 Nguyễn Thị Khun (2018), "Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - kết hợp truyền thống dân tộc tinh hoa nhân loại", Tạp chí Giáo dục Xã hội, Số 90(151), tr.80-84 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Anh (Chủ biên) (2009), Mãi học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Phạm Ngọc Anh (2010), tưởng Hồ Chí Minh văn hóa Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Phạm Ngọc Anh (Chủ biên) (2015), Phong cách làm việc Hồ Chí Minh giá trị lý luận thực tiễn, Nxb Lý luận trị, Hà Nội Phạm Ngọc Anh (Chủ biên) (2016), tưởng Hồ Chí Minh xây dựng xã hội - giá trị lí luận thực tiễn, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội Ban Chỉ đạo Trung ương (2010), Tổng kết năm triển khai vận động "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hà Nội Ban Chỉ đạo cải cách hành Chính phủ (2016), Tài liệu hội nghị sơ kết cơng tác cải cách hành giai đoạn 2011 -2015 triển khai kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 -2020, Hà Nội Vũ Đình Bách (2010), Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hồng Chí Bảo (2011), Tìm hiểu phương pháp Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội Bộ Chính trị (2015), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hà Nội 10 Ngơ Thành Can (2010), "Xây dựng tính chuyên nghiệp đội ngũ cán cơng chức", Tạp chí Tổ chức nhà nước, (4) 11 Ngô Thành Can (2017), "Chất lượng thực thi công vụ - Vấn đề then chốt cải cách hành chính", trang http://caicachcongvu.gov.vn/Plus.aspx/vi/ News/71 /0/1010103/0/5625/Chat_luong_thuc_thi_cong_vu_Van_de_then_ chot_cua_cai_cach_hanh_chinh, truy cập ngày 16/4/2017 12 Chính phủ (2011), Báo cáo tổng kết thực chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001-2010 chương trình cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội 152 13 Chính phủ (2016), Báo cáo số 289/BC-CP Chính phủ cơng tác phòng chống tham nhũng năm 2016, Hà Nội 14 Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Phúc (Đồng chủ biên) (2003), Mấy vấn đề đạo đức điều kiện kinh tế thị trường, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Cao Minh Công (2011), "Đạo đức công chức phận đạo đức học ứng dụng", Tạp chí Giáo dục lý luận, (10), tr.58-61 16 Cao Minh Công (2012), Trách nhiệm công vụ đạo đức công chức nước ta nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 17 Cao Minh Công (2013), Một số giải pháp nhằm nâng cao đạo đức công chức thực thi công vụ Việt Nam nay, Hội thảo khoa học, Học viện Hành chính, Hà Nội 18 Nguyễn Thị Hồng Doan (2015), Vấn đề kế thừa, phát triển số phạm trù đạo đức Nho giáo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 19 Lê Đăng Doanh (2010), "Một số vấn đề trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam", sách: Trách nhiệm xã hội điều kiện kinh tế thị trường, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 20 Nguyễn Thị Kim Dung (2013), "Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng cán bộ", Tạp chí Lý luận trị, (6) 21 Thành Duy, Lê Quý Đức (2007), Học tập tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Xây dựng văn hóa nước ta nay, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 153 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng xuất 28 Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo tổng kết (2015), Báo cáo số vấn đề lí luận - thực tiễn qua 30 năm đổi (1986-2016), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 30 Trần Thị Anh Đào (2016), Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tưởng, trị, đạo đức, lối sống biểu "tự diễn biến" , "tự chuyển hóa" nội thực trạng giải pháp, Tham luận hội thảo, Hội đồng lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 31 Nguyễn Trọng Điều (2003), "Nâng cao phẩm chất lực đội ngũ cán công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế", Tạp chí Cộng sản, (18) 32 Võ Nguyên Giáp (1993), tưởng Hồ Chí Minh trình hình thành phát triển, Nxb Sự thật, Hà Nội 33 Võ Nguyên Giáp (1997), tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Trần Văn Giàu (1997), Sự hình thành tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Tô Tử Hạ, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Kim Thảo (2002), Đạo đức công vụ, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 36 Phạm Minh Hạc (2012), Định hướng giá trị người Việt Nam thời kỳ đổi hội nhập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Lương Đình Hải (2004), "Mấy vấn đề phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên thời kì đổi mới", Tạp chí Triết học, (5), tr.7-12 38 Hoàng Văn Hảo (1995), tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước kiểu - hình thành phát triển, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 154 39 Lê Thị Hằng (2009), "Vấn đề nâng cao đạo đức cơng chức cải cách hành nước ta nay", Tạp chí Triết học, (6) 40 Lê Thị Hằng (2014), Đạo đức công chức vấn đề xây dựng đạo đức công chức kinh tế thị trường Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội 41 Vũ Gia Hiền, Nguyễn Hữu Hoạt (2007), Đạo đức quản lý hành công, Nxb Lao động, Hà Nội 42 Vũ Gia Hiền (2009), Đạo đức quản lý hành cơng, Nxb Lao động, Hà Nội 43 Vũ Quốc Hùng (2006), Tham luận suy thoái đạo đức, lối sống đảng viên, Hà Nội 44 Trần Đình Huỳnh (2005), Hồ Chí Minh kiến trúc sư lỗi lạc hành nhà nước Việt Nam, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 45 Trần Đình Huỳnh (2016), Đổi phương thức lãnh đạo Đảng để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tưởng trị, đạo đức, lối sống biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội - thực trạng giải pháp, Tham luận tọa đàm khoa học, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 46 Phan Kiều Thanh Hương (2010), "Đạo đức công vụ hoạt động quản lý nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh", Tạp chí Cộng sản, (15) 47 Nguyễn Hữu Khiển (2003), "Đạo đức công vụ vấn đề nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nước ta nay", Tạp chí Triết học, (10) 48 Vũ Khiêu (2014), Học tập đạo đức Bác Hồ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 49 Nguyễn Thế Kiệt (2005), Đạo đức người cán trị Thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 50 Nguyễn Thế Kiệt (2011), tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc nâng cao đạo đức cách mạng cho cán lãnh đạo, quản lý Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 155 51 Nguyễn Thế Kiệt (2012), Mấy vấn đề đạo đức học Mác xít xây dựng đạo đức rong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 52 Thế Kỷ (2013), Danh ngôn Hồ Chí Minh, Nxb Giáo dục, Hà Nội 53 Đặng Xuân Kỳ (2013), Phương pháp cách mạng phong cách Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 54 Đỗ Thị Ngọc Lan (2012), Nghiên cứu so sánh quy định đạo đức công vụ số quốc gia Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 55 V.I.Lênin (1979), Toàn tập, tập 8, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 56 V.I.Lênin (1977), Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 57 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 58 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995) Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 59 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 60 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 61 C.Mác - Ph.Ăngghen (1993), Tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 62 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Tồn tập, tập 21, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 63 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 64 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 65 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 66 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 67 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 68 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 69 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 70 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 71 Hồ Chí Minh (2011) Tồn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 72 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 73 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 74 Lê Đình Mùi (2012), "Giải pháp thực pháp luật đạo đức cơng chức giai đoạn nay", Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (3) 156 75 Nguyễn Chí Mỳ (Chủ biên) (1999), Sự biến đổi thang giá trị đạo đức kinh tế thị trường với việc xây dựng đạo đức chi cán quản lý nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 76 Trương Ngọc Nam, Hoàng Anh (Đồng chủ biên) (2011), Đảng ta đạo đức văn minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 77 Nguyễn Thị Nga, Hồ Trọng Hoài (2003), Quan niệm Nho giáo giáo dục người, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 78 Nhà xuất Khoa học xã hội (1995), Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn, Hội thảo khoa học quốc tế, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 79 Trần Sĩ Phán (2008), "Mấy vấn đề đạo đức người cán bộ, đảng viên văn kiện Đại hội X Đảng", Tạp chí Triết học, (5) 80 Bùi Đình Phong (2006), tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ, Nxb Lao động, Hà Nội 81 Trần Văn Phòng (2003), "Tiêu chuẩn đạo đức người cán lãnh đạo trị nay", Tạp chí Lý luận trị, (5) 82 Nguyễn Trọng Phúc (Chủ biên) (2011), Hồ Chí Minh từ hoạt động thực tiễn đến lý luận, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 83 Thang Văn Phúc (2000), "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức cộng sản điều kiện cải cách hành nhà nước", Tạp chí Cộng sản, (11), tr.3-4 84 Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương (Đồng chủ biên) (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán công chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 85 Nguyễn Văn Phúc (2006), "Về việc tạo bước chuyển mạnh mẽ xây dựng đạo đức nước ta nay", Tạp chí Triết học, (11), tr.7-8 86 Vũ Văn Phúc, Ngô Văn Thạo (2011), Những giải pháp điều kiện thực phòng chống suy thối tưởng, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 157 87 Nguyễn Thị Hồi Phương (2014), tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng vận dụng Đảng ta giai đoạn nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 88 Đào Duy Quát (Chủ biên) (2004), Về giáo dục đạo đức cách mạng cán Đảng viên nay, thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 89 Quốc hội (1946), Hiến pháp năm 1946, Hà Nội 90 Quốc hội (2008), Luật Cán bộ, cơng chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 91 Quốc hội (2010), Luật Viên chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 92 Nguyễn Duy Quý, Hồng Chí Bảo (Đồng chủ biên) (2006), Đạo đức xã hội nước ta - vấn đề giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 93 Phan Văn Sáu (2016), "Báo cáo cơng tác phòng chống tham nhũng năm 2016", trang http://www.thanhtra.gov.vn, truy cập ngày 17/6/2017 94 Huỳnh Phong Thanh (2011), Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2011, Hà Nội 95 Nguyễn Đăng Thành, Võ Kim Sơn (Chủ biên) (2012), Giáo trình Đạo đức cơng vụ, Nxb Lao động, Hà Nội 96 Song Thành (2005), Hồ Chí Minh nhà tưởng lỗi lạc, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 97 Trần Thành (1996), tưởng Hồ Chí Minh đạo đức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 98 Phạm Hồng Thái (2013), Pháp luật công vụ đạo đức cơng vụ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 99 Trần Đình Thắng (2012), "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng", Tạp chí Tổ chức nhà nước, (4) 100 Mạch Quang Thắng (Chủ biên) (2006), Vấn đề đảng viên phát triển đảng viên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 158 101 Mạch Quang Thắng (Chủ biên) (2010), Nhân cách Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 102 Nguyễn Thế Thắng (Chủ biên) (2010), Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách làm việc cán lãnh đạo, quản lý nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 103 Nguyễn Thị Thọ (2011), Xây dựng đạo đức gia đình nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 104 Lê Văn Tích (Chủ biên) (2006), Đưa tưởng Hồ Chí Minh vào sống - Mấy vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 105 Hồng Trang, Phạm Ngọc Anh (2008), tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên nay, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 106 Hồng Trung (2010), tưởng Hồ Chí Minh (qua phạm trù Người sử dụng), Nxb Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh 107 Nguyễn Tiến Trung (2010), "Vài nét đạo đức công vụ cán bộ, cơng chức", Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (8) 108 Đỗ Xuân Tuất (2012), "Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên với vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng nay", Tạp chí lý luận trị, (7) 109 Nguyễn Mạnh Tường (2009), tưởng Hồ Chí Minh: Một số nhận thức bản, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 110 VACI (2011), "Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2011 "vì ngày mai khơng tham nhũng!"", trang www tra.gov.vn, truy cập ngày 25/5/2017 111 Viện Ngôn ngữ học (1998), Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 112 Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh (1996), Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, 10 tập, Nxb Thơng tin lý luận Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 113 Viện Thông tin khoa học xã hội (1996), Những vấn đề đạo đức điều kiện kinh tế thị trường, Hà Nội 159 114 Bùi Thế Vĩnh (2003), Xây dựng đạo đức cán bộ, công chức Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, Nxb Thống kê, Hà Nội 115 Đức Vượng (1995), Hồ Chí Minh với vấn đề đào tạo cán bộ, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 116 Nguyễn Như Ý (1998), Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 160 ... việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức nước ta 26 Chương TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC 2.1 Khái niệm đạo đức, đạo đức công chức, đạo đức công chức. .. trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức Việt Nam Luận án đưa số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam. .. chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh 52 2.4 Giá trị lý luận ý nghĩa thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức 65 Chương 3: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CƠNG CHỨC TRONG XÂY DỰNG ĐẠO
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở việt nam hiện nay, Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay