Hewlett foundation open licensing toolkit (full english version CC BY) vi 28052018

24 11 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 15:27

Khước từ Pháp lý: Tư liệu này chỉ là cho các mục đích thông tin chung và không đại diện cho tư vấn pháplý cho bất kỳ yếu tố đặc biệt nào; nó cũng không đại diện cho bất kỳ việc triển khai nào để giữ cho nhữngngười nhận được tư vấn về bất kỳ diễn biến pháp lý thích hợp nào. Xin hãy tư vấn các cố vấn chuyênnghiệp thích hợp nếu bạn cảm thấy cần thiết. Quỹ Hewlett sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nạihay mất mát nào có thể nảy sinh từ bất kỳ lỗi hay sai sót nào trong tài liệu này.Legal Disclaimer: This material is for general informational purposes only and does not represent legaladvice as to any particular set of facts; nor does it represent any undertaking to keep recipients advised ofany relevant legal developments. Please consult appropriate professional advisors as you deemnecessary. The Hewlett Foundation shall not be held responsible for any claims or losses that may arisefrom any errors or omissions in this document. QUỸ WILLIAM VÀ FLORA HEWLETT THE WILLIAM AND FLORA HEWLETT FOUNDATION Bộ công cụ Cấp phép Mở cho Nhân viên Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa Dịch xong: 28/05/2018 Bản gốc tiếng Anh: https://www.hewlett.org/wp-content/uploads/2016/08/Hewlett%20Foundation %20Open%20Licensing%20Toolkit%20%28Full%20English%20Version%20CC%20BY%29.pdf Bản dịch tiếng Việt: https://www.dropbox.com/s/j4s4tlbhynwrc8m/Hewlett%20Foundation%20Open %20Licensing%20Toolkit%20%28Full%20English%20Version%20CC%20BY%29_Vi-28052018.pdf?dl=0 Open Licensing Toolkit for Staf Bộ công cụ Cấp phép Mở cho Nhân viên Quỹ Hewlett cấp phép theo Tháng 05/2015 The Hewlett Foundation Open Licensing Toolkit for Staf is licensed under a May 2015 Giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế Creative Commons Attribution 4.0 International License Khước từ Pháp lý: Tư liệu cho mục đích thơng tin chung không đại diện cho tư vấn pháp lý cho yếu tố đặc biệt nào; khơng đại diện cho việc triển khai để giữ cho người nhận tư vấn diễn biến pháp lý thích hợp Xin tư vấn cố vấn chuyên nghiệp thích hợp bạn cảm thấy cần thiết Quỹ Hewlett không chịu trách nhiệm khiếu nại hay mát nảy sinh từ lỗi hay sai sót tài liệu Legal Disclaimer: This material is for general informational purposes only and does not represent legal advice as to any particular set of facts; nor does it represent any undertaking to keep recipients advised of any relevant legal developments Please consult appropriate professional advisors as you deem necessary The Hewlett Foundation shall not be held responsible for any claims or losses that may arise from any errors or omissions in this document Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Mục lục Cam kết Quỹ Hewlett cấp phép mở Các thủ tục Quỹ Hewlett a Các câu hỏi đáp thường gặp .5 b Các định .8 c Các dạng giấy phép Creative Commons 10 d Các dẫn để đánh dấu tài liệu cấp phép mở 11 Ngôn từ mẫu 13 a Truyền thông người nhận trợ cấp 13 b Mẫu template đề xuất trợ cấp 17 c Các yêu cầu báo cáo trợ cấp 18 d Thư thỏa thuận trợ cấp .19 e Hợp đồng hoạt động từ thiện trực tiếp (DCA) 20 Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 2/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Cam kết Quỹ Hewlett Cấp phép Mở Như phần cam kết chúng tơi tính mở minh bạch, Quỹ Hewlett từ lâu hỗ trợ cho việc cấp phép mở - lựa chọn thay cho quyền truyền thống, cho phép khuyến khích chia sẻ sở hữu trí tuệ Các giấy phép mở, giấy phép người nhận trợ cấp dài hạn Creative Commons phát triển, bảo vệ quyền tác giả trao cho phép rõ ràng cho người khác để tự sử dụng, phân phối, xây dựng dựa vào tác phẩm họ Những lợi ích việc cấp phép mở rõ ràng: việc cấp phép mở làm gia tăng hội ý tưởng tốt lắng nghe, người khác có khả làm điều với chúng, rốt chúng có tác động lớn chúng Quỹ Hewlett làm cho thơng tin có liên quan tới việc tạo trợ cấp sẵn sàng theo giấy phép mở cho người khác học từ kinh nghiệm Bắt đầu vào năm 2014, mở rộng cam kết cấp phép mở để bao gồm, theo hoàn cảnh định, tư liệu tạo với đồng USD trợ cấp để giúp đảm bảo tác phẩm người nhận trợ cấp chúng tơi với tới khán thính phòng rộng lớn Quỹ Hewlett thường yêu cầu người nhận trợ cấp, người nhận trợ cấp dựa vào dự án - người làm mục đích định - cấp phép mở cho tư liệu cuối tạo đồng USD trợ cấp đó, sách trắng, báo cáo, video, theo phiên hành giấy phép Creative Commons Attribution Yêu cầu không áp dụng cho trợ cấp làm để hỗ trợ vận hành chung tổ chức chương trình tổ chức phi lợi nhuận (trung tâm nghiên cứu đại học, dụ thế) Chúng tin tưởng yêu cầu không tương thích với chất tự nhiên trợ cấp hỗ trợ vận hành chung, dù tất nhiên hy vọng kinh nghiệm tích cực việc cấp phép mở cho tác phẩm tạo trợ cấp dựa vào dự án khuyến khích người nhận trợ cấp áp dụng giấy phép mở cho tất tác phẩm họ Văn phòng Phối hợp Phát triển Mơi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 3/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Giấy phép Attribution (Ghi công) giấy phép mở Creative Commons chào Nó trao cho người khác cho phép, không tiền cho trước, để có làm cho tác phẩm sẵn sàng cấp phép theo nó, để kết hợp chúng vào tác phẩm - để “pha trộn, biến đổi xây dựng dựa vào” tác phẩm đó, theo cụm từ Creative Commons - chí để bán tác phẩm đó, miễn họ thừa nhận ghi cơng cho tác giả gốc ban đầu đóng góp anh/chị ta Khi giấy phép mở mặc định chúng tơi khơng có ý nghĩa cho trợ cấp dựa vào dự án đặc thù - tác phẩm theo yêu cầu chứa thông tin nhạy cảm, doanh thu tạo bán quan trọng cho thịnh vượng tài tổ chức, dụ - chúng tơi làm việc với người nhận trợ cấp để xác định việc cấp phép thích hợp Như với tất nỗ lực chúng tơi có liên quan tới tính mở minh bạch, cố gắng tiếp cận việc cấp phép mở với ân cần thận trọng; không người nhận trợ cấp nên chịu thiệt hại cam kết cấp phép mở Việc cấp phép mở, tác phẩm riêng Quỹ Hewlett tác phẩm tạo đồng USD trợ cấp chúng tôi, trao cho hội tốt để đạt ảnh hưởng lớn Nó cho phép người khác dễ dàng để tìm kiếm, sử dụng, đáp lại, kết hợp vào ý tưởng tác phẩm riêng họ mà tin tưởng giúp người “xây dựng sống tốt đẹp hơn” Đó cách để đảm bảo tài nguyên xa cách để gia tăng đóng góp chúng tơi cho điều tốt lành chung Văn phòng Phối hợp Phát triển Mơi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 4/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Các thủ tục Quỹ Hewlett Các câu hỏi đáp thường gặp Một giấy phép mở gì? Thơng thường, giấy phép mở cho phép người khác sử dụng tác phẩm có quyền trợ cấp vốn (như báo cáo, sách trắng, video), không việc xem chúng tạo sao, mà việc kết hợp tất phần chúng vào tác phẩm khác, làm thay đổi chúng, chí xuất bán chúng - miễn người sử dụng thừa nhận ghi công cho người sáng tạo tác phẩm theo cách thức hợp lý Quỹ Hewlett có kế hoạch sử dụng giấy phép mở Creative Commons (người nhận trợ cấp Quỹ) tạo cho sản phẩm công việc phần mềm Để có thêm thơng tin việc cấp phép mở, xem http://creativecommons.org/ Để có thơng tin việc cấp phép mở cho phần mềm, xem http://opensource.org/licenses Điều ngụ ý chương trình tơi? Các thư thỏa thuận trợ cấp cho trợ cấp dự án (ngoại trừ trợ cấp hội nghị qua video [videoconference] trợ cấp cho tính hiệu tổ chức) - cho nhà cấp vốn lẫn cho nhiều nhà cấp vốn - gồm điều khoản cấp phép mở Điều khoản nêu người nhận trợ cấp sở hữu sản phẩm công việc cuối tạo theo trợ cấp họ, đồng ý cấp phép cho chúng theo giấy phép Creative Commons Attribution (CC BY) Những người nhận trợ cấp yêu cầu làm cho sản phẩm công việc sẵn sàng công khai (như, đăng lên website họ) Sự thay đổi khơng ảnh hưởng tới trợ cấp chương trình hỗ trợ vận hành chung Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 5/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Quỹ Hewlett sửa đổi hợp đồng cho hoạt động từ thiện trực tiếp - DCA (Direct Charitable Activities) (như, hợp đồng toán chủ yếu cho vốn trợ cấp) cho tư liệu tạo theo hợp đồng cấp phép mở Các phòng Pháp lý Truyền thơng (sau gọi tắt Pháp lý Truyền thông) cung cấp ngôn từ mẫu phép bạn sửa đổi mẫu template đề xuất yêu cầu báo cáo tùy chọn bạn để thảo luận yêu cầu cấp phép mở Hơn nữa, Pháp lý làm lại yêu cầu báo cáo tiêu chuẩn để đề nghị người nhận trợ cấp dự án cách họ cấp phép mở phổ biến sản phẩm công việc (như, website công khai, họp người nhận trợ cấp, …) Mẫu template báo cáo hồn tất Hộp cơng cụ (Toolbox) xem xét lại để giúp nắm bắt sản phẩm cơng việc website liên kết tới nơi sản phẩm công việc tìm Sản phẩm cơng việc gì? Các sản phẩm cơng việc (Work Product) gồm thứ sách trắng, báo cáo nghiên cứu, phần mềm, website, tập hợp liệu, ảnh chụp, video Điều xảy giấy phép mở khơng có nghĩa (hoặc lý thực dụng mục đích người nhận trợ cấp lý tốt lành)? Các cán chương trình định lựa chọn việc cấp phép mở sở trường hợp Để làm điều này, họ ghi chép Hộp cơng cụ giải thích lý cho việc khơng lựa chọn Quản lý Trợ cấp để phòng Pháp lý biết để thay đổi thư thỏa thuận trợ cấp Điều xảy muốn yêu cầu việc cấp phép mở, trợ cấp khơng nằm phạm vi dự án cấp phép mở (như, trợ cấp trợ cấp chương trình)? Các cán chương trình lựa chọn yêu cầu cấp phép mở cho trợ cấp Để lựa chọn, ghi chép lại Hộp công cụ bạn muốn ngôn từ cấp phép mở thư Văn phòng Phối hợp Phát triển Mơi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 6/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 thỏa thuận trợ cấp bạn đưa giải thích ngắn gọn lựa chọn Cán trợ cấp bạn Pháp lý hạnh phúc để làm việc với bạn điều Các nhân viên chương trình yêu cầu thu thập sản phẩm công việc chứ? Khơng, nhân viên chương trình khơng u cầu thu thập sản phẩm công việc Tuy nhiên, nhân viên chương trình thu thập sản phẩm cơng việc mục đích khác (như, hữu dụng cho mục đích thực dụng), sản phẩm cơng việc tải lên Hộp cơng cụ Nếu có sản phẩm cơng việc bạn cảm thấy hữu dụng để chia sẻ với khán thính phòng rộng lớn hơn, Truyền thơng giúp bạn lập kế hoạch cách để phổ biến chúng Các nhân viên chương trình yêu cầu ép tuân thủ điều khoản cấp phép mở chứ? Ở thời điểm này, chúng tơi chưa có kế hoạch việc yêu cầu nhân viên tích cực ép tuân thủ việc cấp phép mở việc kiểm tra để xem sản phẩm cơng việc có cấp phép mở làm cho sẵn sàng công khai hay không Tuy nhiên, người nhận trợ cấp u cầu mơ tả cách họ hồn thành bổn phận cấp phép mở họ phần yêu cầu báo cáo họ (như, việc cung cấp website nơi sản phẩm công việc tìm thấy việc lưu trữ sản phẩm công việc cuối www.issuelab.org) Hỗ trợ chào cho người nhận trợ cấp? Các nhân viên chương trình đóng vai trò tiên phong việc truyền đạt cho người nhận trợ cấp việc cấp phép mở Truyền thông chuẩn bị loạt thư điện tử nhân viên chương trình gửi cho người nhận trợ cấp để giải thích việc cấp phép mở Hơn nữa, đội Pháp lý sẵn sàng giúp giải thích yêu cầu cấp phép mở lựa chọn cho người nhận trợ cấp Văn phòng Phối hợp Phát triển Mơi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 7/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Cây định Để xác định liệu yêu cầu cấp phép mở có áp dụng cho trợ cấp hay không, cân nhắc câu hỏi sau: Trợ cấp trợ cấp dự án? a) Nếu đúng, tiếp tục b) Nếu không, cân nhắc liệu bạn có muốn lựa chọn yêu cầu việc cấp phép mở cho trợ cấp hay không Để lựa chọn, ghi chép vào Hộp cơng cụ giải thích lý để lựa chọn thông báo cho cán trợ cấp bạn bạn muốn áp dụng việc cấp phép mở Nếu bạn không muốn lựa chọn, dừng Người nhận trợ cấp tạo sản phẩm công việc chứ? a) Nếu có, tiếp tục Các dụ sản phẩm công việc gồm sách trắng, báo cáo nghiên cứu, phần mềm, website, tập hợp liệu, ảnh chụp, video Nếu sản phẩm công việc gồm tập hợp liệu, xin tư vấn với Pháp lý lựa chọn cấp phép mở tốt b) Nếu không, dừng Hãy ghi chép vào Hộp công cụ thông báo cho cán trợ cấp bạn người nhận trợ cấp không tạo sản phẩm cơng việc có liên quan tới trợ cấp Liệu việc cấp phép mở có thích hợp cho sản phẩm công việc người nhận trợ cấp hay không? a) Hãy cân nhắc liệu việc cấp phép mở có phù hợp cho sản phẩm cơng việc hay khơng dụ, liệu có lợi bên thứ phân phối, sửa đổi, sử dụng lại, xây dựng dựa vào tác phẩm hay khơng? Nếu có, tiếp tục b) Nếu không, dừng Hãy ghi chép vào Hộp công cụ thông báo cho cán trợ cấp bạn việc cấp phép mở khơng thích hợp cho sản phẩm công việc người nhận trợ cấp Hãy đưa giải thích cấp phép mở Văn phòng Phối hợp Phát triển Mơi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 8/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 khơng thích hợp (như, sản phẩm cơng việc chứa lượng lớn thơng tin bí mật sở hữu độc quyền doanh thu bán hàng sản phẩm cơng việc sinh quan trọng cho thịnh vượng tài người nhận trợ cấp) Chúng tơi sử dụng giấy phép CC BY? a) Nếu có, tiếp tục Giấy phép CC BY giấy phép mở ưu tiên Quỹ Hewlett (cho sản phẩm công việc phần mềm) b) Đối với sản phẩm công việc phần mềm, xác định giấy phép nguồn mở thích hợp tư vấn với Pháp lý Nếu sản phẩm công việc không phần mềm chứa vấn đề chủ đề nhạy cảm tác giả cần giữ lại khả để thương mại hóa sản phẩm cơng việc đó, xác định giấy phép Creative Commons thích hợp (như, CC BY-ND CC BY-NC) Hãy thông báo với cán trợ cấp bạn dạng giấy phép nên áp dụng cung cấp giải thích lựa chọn bạn (Hãy liên hệ với Pháp lý bạn cần hỗ trợ) Người nhận trợ cấp đồng ý với giấy phép mở CC BY chứ? a) Nếu có, khơng hành động thêm cần thiết Các thư thỏa thuận trợ cấp cho trợ cấp dự án gồm điều khoản yêu cầu người nhận trợ cấp phải cấp phép cho sản phẩm công việc theo giấy phép CC BY làm cho sản phẩm công việc sẵn sàng công khai (như, website) b) Nếu không, làm việc với người nhận trợ cấp (và với Pháp lý, cần thiết) để xác định dạng giấy phép thích hợp (như, CC BY-ND CC BY-NC) Hãy thơng báo cho cán trợ cấp bạn dạng giấy phép nên áp dụng cung cấp giải thích lựa chọn Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 9/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Các dạng giấy phép Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/) Giấy phép CC Mô tả Attribution (CC BY) - Ghi công Cho phép người khác phân phối, pha trộn, sửa đổi, xây dựng dựa vào tác phẩm bạn, chí thương mại hóa, miễn thừa nhận ghi công bạn sáng tạo gốc ban đầu Sử dụng dụ Khi bạn muốn tối đa hóa phổ biến Sách trắng, ghi sử dụng sản phẩm cơng việc nhớ sách, tài nguyên giáo dục *Lựa chọn ưu tiên Quỹ mở Hewlett cho phép bên thứ sử dụng rộng rãi Attribution - NoDerivatives (CC BY-ND) Khi tinh thông lĩnh vực đặc Nghiên cứu y học; Ghi cơng - Khơng có phái sinh thù yêu cầu vấn đề tư liệu có liên Cho phép người khác phân phối tác chủ đề sản phẩm công việc quan tới phủ phẩm bạn, thương mại phi thương nhạy cảm có ngụ ý trị mại, miễn nội dung khơng tùy biến thích nghi, họ thừa nhận ghi cơng bạn sáng tạo gốc ban đầu Attribution - NonCommercial (CC BY- Khi tác giả cần giữ lại khả Các tác phẩm sáng NC) Ghi công - Phi thương mại bán/thương mại hóa sản phẩm tạo sử dụng Cho phép người khác pha trộn, sửa công việc để tạo doanh số đổi, xây dựng dựa vào tác phẩm bạn cho mục đích phi thương mại, miễn họ thừa nhận ghi công bạn sáng tạo gốc ban đầu Attribution - ShareAlike (CC BY-SA) Khi bạn muốn yêu cầu bên thứ Ghi cơng - Chia sẻ tương tự đóng góp mượn yếu tố Cho phép người khác pha trộn, sửa từ sản phẩm công việc để tạo đổi, xây dựng dựa vào tác phẩm tác phẩm họ chia sẻ bạn, miễn họ thừa nhận ghi công bạn soạn sửa theo giấy phép sáng tạo gốc ban đầu, miễn tác CC BY-SA, nơi mà tác phẩm phẩm phái sinh họ tạo cấp thiết kế dự án có tính phép theo giấy phép CC BY-SA cộng tác, lặp lặp lại Dự án dựa vào Wikipedia dự án tìm cách phổ biến rộng qua phân phối Wikipedia Wikipedia Commons (Lưu ý: Hãy liên hệ với Pháp lý bạn muốn thảo luận dạng giấy phép lựa chọn thay Các lựa chọn khác gồm Attribution - NonCommercial – NoDerivatives (CC BY-NC-ND) - Ghi cơng - Phi thương mại Khơng có phái sinh) Văn phòng Phối hợp Phát triển Mơi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 10/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Các dẫn để đánh dấu tài liệu cấp phép mở Dạng nội dung Nơi đặt thông tin giấy phép CC Văn bản/Trang web trực Chân trang trang web tuyến Đưa vào (các yêu cầu) Yêu cầu tối thiểu: Tên URL (siêu liên kết) đầy đủ tới giấy Hình ảnh âm trực Ngay bên bên cạnh nội dung phép áp dụng; lưu ý tuyến Thuật lại đầu cuối tệp âm quyền nêu (các) tác giả, ngày gốc/âm phát nhắc dạng giấy phép tháng quyền CC sử dụng Tác phẩm cấp phép Video trình chiếu trực Ngay bên bên cạnh nội dung theo CC BY phiên 4.0 tuyến gồm hình/trang quyền https://creativecommons.org/lic Đường liên kết tới tài liệu, hình Ngay bên cạnh đường liên kết enses/by/4.0/ ảnh, video nội dung khác © 2014, [Tên (các) tác giả] Vài Bộ sưu tập tài liệu để tải (ví Ngay bên bên cạnh đường liên kết tải quyền giữ lại dụ: tệp nén) Văn bản/tài liệu phi trực tuyến Hình ảnh phi trực tuyến Video phi trực tuyến Trình chiếu phi trực tuyến Âm phi trực tuyến gồm tệp văn với giấy phép CC tải đó; nơi thích hợp, đặt dấu CC vào nội dung Đưa vào tệp văn có tên LICENSE.txt vào tệp nén để nhận diện điều khoản giấy phép cho tác phẩm đưa vào, đặc biệt nơi không đánh dấu trực tiếp (như với hình ảnh) Trang bìa đưa vào trang quyền Nếu nội dung bạn kết hợp tác phẩm bên thứ 3, yếu tố chưa cấp phép CC, đưa vào ghi công cho tất tác phẩm bên thứ Tùy chọn: biểu tượng giấy phép CC gồm logo CC với liên kết tới chứng thư giấy phép CC thích hợp Thực hành tốt sử dụng chọn giấy phép CC để sinh giấy phép CC máy đọc Màn hình tiêu đề đưa vào hình quyền Ngay bên cạnh hình ảnh đó, đưa vào tác phẩm khác Trong tệp văn tách biệt phân phối đứng (hoặc tạo tệp nén, xem trên) Trang tiêu đề đưa vào trang quyền Nêu lại đầu cuối tệp âm thanh/tiếng Yêu cầu tối thiểu: “Tác phẩm nói phát gốc nêu dạng giấy phép CC cấp phép theo [Tên sử dụng Giấy phép], có sẵn trực tuyến [URL] ” Tùy chọn: Nhắc tên (các) tác giả, ngày tháng, quyền Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 11/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Các gợi ý • Đối với nội dung trực tuyến, sử dụng chọn giấy phép Creative Commons, thấy http://creativecommons.org/choose/ ◦ Sao chép dán mã HTML vào trang web website bạn ◦ Các lợi ích: Mã: làm cho dễ dàng cho người khác để đưa ghi cơng thích hợp; làm gia tăng hội tác phẩm bạn tìm tìm kiếm trực tuyến; cung cấp văn soạn sửa cho phù hợp với nhu cầu bạn dụ, nội dung bạn gồm từ tác phẩm bên thứ 3, bạn định phần nội dung bạn theo giấy phép CC phần chào theo điều khoản khác Đối với nội dung trực tuyến phi trực tuyến, biểu tượng Creative Commons thấy tại: https://creativecommons.org/about/downloads • Nếu bạn đánh dấu tác phẩm gồm nội dung cấp phép theo giấy phép Creative Commons, theo dụ bên dưới: ◦ Ảnh chụp X © 2009 Jane Park, sử dụng theo giấy phép Creative Commons Các dụ Attribution-Noncommercial: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Trang quyền cho trình chiếu Biểu tượng văn cho trang web tài liệu video Bản quyền © tác giả riêng rẽ, 2014 Xuất phẩm có tên là: Lãnh đạo CNTT-TT giáo dục đại học: Các tài liệu lựa chọn làm cho sẵn sàng theo giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (Quốc tế): http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 từ CEMCA với cho phép tác giả Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 12/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Ngôn từ mẫu Truyền thông người nhận trợ cấp Truyền thông giới thiệu người nhận trợ cấp với yêu cầu cấp phép [TÊN] thân mến, Tôi viết để thông báo cho bạn thay đổi cách người nhận trợ cấp yêu cầu cấp phép cho tư liệu tạo vốn cấp Quỹ Hewlett Như bạn có lẽ biết, từ lâu Quỹ hỗ trợ cho việc cấp phép mở chúng tơi tin tưởng tầm quan trọng việc chia sẻ thông tin rộng rãi để đạt thay đổi thực vấn đề chúng tơi quan tâm Cam kết tính mở phản ánh khuyến cáo cho người nhận trợ cấp tư liệu tạo vốn cấp từ [Chương trình] cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (CC BY) Bắt đầu trợ cấp đưa [THÁNG NĂM], yêu cầu người nhận trợ cấp [CHƯƠNG TRÌNH] cấp phép cho tác phẩm có quyền khơng phải phần mềm theo phiên gần giấy phép (CC BY 4.0), cách bạn trao cho người khác quyền chia sẻ tùy biến thích nghi tác phẩm bạn mục đích gì, chí thương mại hóa, miễn họ thừa nhận ghi công tác phẩm bạn theo cách thức bạn định Chi tiết thay đổi có sẵn mẫu đề xuất (Proposal Template) bạn nhận Sự thay đổi áp dụng cho trợ cấp với sản phẩm đặc thù có liên quan tới chúng, khơng cho trợ cấp làm để hỗ trợ hoạt động chung trợ cấp làm để hỗ trợ phân phối dịch vụ, dụ Nếu bạn có câu hỏi việc liệu thay đổi có ảnh hưởng tới trợ cấp bạn áp dụng cho, muốn thảo luận ngụ ý tổ chức bạn, xin đừng ngại liên Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 13/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 hệ với Sự thay đổi phần nỗ lực liên tục Quỹ Hewlett để hỗ trợ cho tính mở minh bạch, chúng tơi có quan tâm tới suy nghĩ bạn Thân ái, [TÊN] cán chương trình Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 14/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Truyền thông nhắc nhở người nhận trợ cấp bổn phận cấp phép mở [TÊN] thân mến, Bây trợ cấp cho tổ chức bạn khuyến cáo cho ban lãnh đạo phê chuẩn sổ ghi [THÁNG], muốn bám theo thảo luận việc cấp phép [BÁO CÁO, …] tạo vốn trợ cấp Như thảo luận, người nhận trợ cấp [TÊN CHƯƠNG TRÌNH] yêu cầu cấp phép cho tác phẩm có quyền khơng phải phần mềm tạo từ vốn cấp Quỹ Hewlett theo phiên gần giấy phép Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) , theo bạn trao cho người khác quyền chia sẻ tùy biến thích nghi tác phẩm bạn mục đích gì, kể thương mại, miễn họ thừa nhận ghi công tác phẩm bạn theo cách thức bạn định Chúng tin tưởng dạng cấp phép giúp đảm bảo tác phẩm bạn với tới khán thính phòng rộng việc trao trước cho phép cho người khác để tái xuất Quan trọng hơn, giúp tiến tri thức cho phép người khác xây dựng dựa vào tác phẩm bạn - pha trộn mẫu dạng (trong thừa nhận vai trò bạn việc tạo nội dung nằm bên dưới) Những lợi ích không mặt lý thuyết Một giấy phép mở mô khoa học PhET tạo Đại học Colorado cho phép người khác dịch chúng sang 40 thứ tiếng với tới hàng ngàn sinh viên khắp giới Dự án Đào tạo giảng viên Hạ-Saharan châu Phi (TESSA) đạt phân phối rộng lớn với giấy phép mở cho phép dịch, Viện Giảng viên Nigeria để in hàng ngàn tư liệu cho giảng viên khóa huấn luyện Video cung cấp nhiều dụ lợi ích dạng việc cấp phép đưa thực tế Dạng giấy phép ngụ ý người khác có khả chia sẻ tác phẩm bạn, đưa vào biên soạn, xây dựng dựa vào để tạo tác phẩm mà khơng cần tìm kiếm cho phép trả phí cấp phép cho bạn, dù họ phải thừa nhận ghi cơng Văn phòng Phối hợp Phát triển Mơi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 15/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 cho tổ chức bạn phần tác phẩm mà bạn có trách nhiệm phần Họ kết hợp nghiên cứu bạn phần phân tích rộng lớn liệu tương tự, dụ, đưa phần báo cáo bạn vào biên tập tư liệu chủ đề tương tự Việc cấp phép tham chiếu thư thỏa thuận trợ cấp bạn nhận từ trợ cấp phê chuẩn Nếu bạn có câu hỏi việc áp dụng giấy phép Creative Commons ngụ ý cho tác phẩm bạn tạo trợ cấp này, xin đừng ngại liên hệ với Tôi hạnh phúc thảo luận với bạn Chân thành, Cán chương trình [TÊN] PS Một câu hỏi tới với người nhận trợ cấp trình bạn thực xác định tác phẩm bạn cấp phép Creative Commons Cách làm đầy đủ với mô tả giấy phép Creative Commons khác có sẵn, bạn đặt giấy phép Creative Commons thích hợp lên trang tiêu đề tác phẩm bạn có bổ sung thêm dấu quyền truyền thống © thơng tin Văn phòng Phối hợp Phát triển Mơi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 16/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Mẫu template đề xuất trợ cấp Cấp phép mở sản phẩm công việc trợ cấp (chỉ cho trợ cấp dự án) Để đảm bảo trợ cấp Chương trình [Tên Chương trình] có ảnh hưởng lớn có thể, Chương trình yêu cầu người nhận trợ cấp cấp phép cho sản phẩm cơng việc có quyền phần mềm tạo vốn trợ cấp theo phiên gần giấy phép Creative Commons Attribution (CC BY), trợ cấp đủ điều kiện để có, Chương trình trao cho Người nhận trợ cấp, ngoại lệ cụ thể, điều gồm sử dụng giấy phép Creative Commons khác Hơn nữa, Người nhận trợ cấp phải làm cho sản phẩm trợ cấp sẵn sàng cho công chúng định dạng truy cập dễ dàng (trên website công khai Người nhận trợ cấp sử dụng www.issuelab.org) Các sản phẩm công việc gồm nội dung cuối tạo việc sử dụng vốn trợ cấp, sách trắng, báo cáo nghiên cứu, báo hàn lâm, tập hợp liệu, mô phỏng, tài nguyên giáo dục mở, video Xuất phẩm theo CC BY tối đa hóa lợi ích công chúng sản phẩm công việc việc cho phép người khác chép, phân phối, tùy biến thích nghi, tái xuất tác phẩm đó, miễn họ thừa nhận ghi cơng theo thức Người nhận trợ cấp định Văn pháp lý đầy đủ điều khoản điều kiện giấy phép sẵn sàng địa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode; tóm tắt thấy địa chỉ: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Những người nhận trợ cấp sử dụng vốn trợ cấp để phát triển phần mềm yêu cầu cấp phép cho phần mềm theo giấy phép nguồn mở, ngoại lệ Chương trình trao Xin xác định giấy phép Sáng kiến Nguồn Mở - OSI (Open Source Initiative) phê chuẩn sử dụng, mơ tả ngoại lệ nên áp dụng Thông tin giấy phép nguồn mở có sẵn http://opensource.org/licenses/ (Lưu ý: Điều khoản không áp dụng cho trợ cấp hỗ trợ cho hoạt động chung) Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 17/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Các yêu cầu báo cáo trợ cấp Cấp phép mở sản phẩm công việc trợ cấp (chỉ cho trợ cấp dự án) : Nếu bạn nhận trợ cấp cho dự án định đồng ý thư thỏa thuận trợ cấp bạn để cấp phép mở cho sản phẩm công việc tạo việc sử dụng vốn trợ cấp, báo cáo tường thuật cuối nên mô tả cách tổ chức bạn làm thỏa mãn yêu cầu cấp phép mở áp dụng dụ, mơ tả cách tổ chức bạn làm cho sản phẩm công việc sẵn sàng cho công chúng định dạng truy cập dễ dàng Nếu áp dụng được, cung cấp URL (địa web) tới vị trí sản phẩm cơng việc (như địa website công khai bạn www.issuelab.org) Các sản phẩm công việc nội dung cuối tạo việc sử dụng vốn trợ cấp, bao gồm sách trắng, báo cáo nghiên cứu, báo hàn lâm, tập hợp liệu, mô phỏng, tài nguyên giáo dục mở, video (Lưu ý: Điều khoản không áp dụng cho trợ cấp để hỗ trợ cho hoạt động chung) Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 18/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Thư thỏa thuận trợ cấp Sở hữu trí tuệ Người nhận trợ cấp giữ lại tất quyền, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, cho tác phẩm cuối kết từ dự án vốn trợ cấp Quỹ hỗ trợ (“Sản phẩm cơng việc”), khơng có Thỏa thuận coi hiểu để chuyển quyền sở hữu quyền sang cho Quỹ Dù vậy, để đảm bảo trợ cấp Quỹ có ảnh hưởng lớn có thể, Quỹ yêu cầu người nhận trợ cấp phải cấp phép cho Sản phẩm công việc qua giấy phép mở Tương tự, Người nhận trợ cấp đồng ý làm cho Sản phẩm công việc sẵn sàng cho công chúng định dạng truy cập dễ dàng (như, website công khai Người nhận trợ cấp sử dụng www.issuelab.org) theo phiên gần giấy phép Creative Commons Attribution (CC BY) Hơn nữa, Quỹ thừa nhận Người nhận trợ cấp giữ lại quyền để làm cho Sản phẩm công việc sẵn sàng theo điều khoản giấy phép riêng rẽ, theo ý Văn pháp lý đầy đủ giấy phép tham chiếu sẵn sàng URL sau Người nhận trợ cấp bỏ thời gian để đọc hiểu điều khoản/điều kiện giấy phép: • http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode; (tóm tắt thấy http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Quỹ tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ người khác Tương tự, Quỹ yêu cầu, Người nhận trợ cấp thể đảm bảo với Quỹ, Sản phẩm công việc tạo tác phẩm gốc Người nhận trợ cấp, Người nhận trợ cấp có đủ quyền, giấy phép, cho phép để phân phối cấp phép cho Sản phẩm công việc theo CC BY, ngoại trừ với tôn trọng hạng mục đặc biệt Sản phẩm công việc nhận diện rõ ràng văn bên thứ ba sở hữu không cấp phép theo CC BY Văn phòng Phối hợp Phát triển Mơi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 19/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Hợp đồng Hoạt động Từ thiện Trực tiếp (DCA) Nhà tư vấn sở hữu IP; giấy phép mở cho Quỹ L Sở hữu trí tuệ Nhà tư vấn sở hữu sản phẩm công việc Nhà tư vấn giữ lại, tồn quyền, tiêu đề lợi ích với tất sản phẩm cơng việc tạo phần công việc nêu (bao gồm, khơng có giới hạn, báo cáo, biên soạn liệu tư liệu khác) (cùng với, “Sản phẩm công việc”), bao gồm quyền trường hợp tác phẩm có quyền, khơng có Thỏa thuận coi hiểu để chuyển quyền sở hữu quyền sang cho Quỹ Nhà tư vấn đóng lại đầy đủ có nhắc nhở, cung cấp cho Quỹ của, tất Sản phẩm công việc vậy, Nhà tư vấn trao cho Quỹ quyền sử dụng Sản phẩm công việc theo phiên gần giấy phép Creative Commons Attribution (CC BY)1, bao gồm quyền phân phối Sản phẩm công việc cho công chúng (như, website công khai) theo CC BY) Sự mở yêu cầu phải làm yêu cầu phải phân phối theo điều khoản phân phối cho Quỹ định SOW định dạng mở, soạn sửa được, mà, tất trường hợp, không chậm ngày Thỏa thuận chấm dứt Nếu Nhà tư vấn lôi kéo theo nhà thầu phụ để hồn thành cơng việc đó, để có khả trao giấy phép cho Sản phẩm cơng việc mô tả trên, Nhà tư vấn giữ lại quyền sở hữu đầy đủ của, quyền đủ để cấp phép quyền Sản phẩm công việc tạo nhà thầu phụ nêu Quỹ thừa nhận Nhà tư vấn giữ lại quyền để làm cho Sản phẩm công việc sẵn sàng theo điều khoản giấy phép riêng rẽ, theo ý Các bổn phận Đoạn sống sót qua kết thúc Thỏa thuận Phần mềm không giấy phép CC bao trùm; phải thay giấy phép nguồn mở Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 20/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Văn pháp lý đầy đủ giấy phép Creative Commons Attribution tham chiếu sẵn sàng URL sau Nhà tư vấn bỏ thời gian để đọc hiểu điều khoản điều kiện giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode; (tóm tắt thấy http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Thừa nhận Quyền tác giả Giấy phép CC BY yêu cầu trao thừa nhận ghi công quyền tác giả tư liệu cấp phép áp dụng Tương tự, Nhà tư vấn đồng ý cung cấp cho Quỹ dạng hợp lý lưu ý thừa nhận ghi cơng Sở hữu trí tuệ có trước Nhà tư vấn Quỹ thừa nhận Nhà tư vấn sử dụng sở hữu trí tuệ có trước (bao gồm, khơng có giới hạn, tài liệu, hình ảnh, tư liệu có quyền khác) (“Các tác phẩm có trước đó”) tạo Sản phẩm cơng việc nêu đây, khơng Thỏa thuận có ý định chuyển quyền sở hữu quyền Tác phẩm có trước Nhà tư vấn sang cho Quỹ, nhiên, miễn mức độ Tác phẩm có trước kết hợp vào Sản phẩm công việc, Nhà tư vấn trao cho Quỹ quyền sử dụng Tác phẩm có trước theo CC, nêu trước Phần L.1 Các giấy phép tư liệu bên thứ Quỹ tơn trọng quyền sở hữu trí tuệ người khác Tương tự, Quỹ yêu cầu, Nhà tư vấn thể đảm bảo cho Quỹ, Sản phẩm công việc sản xuất tác phẩm gốc ban đầu Nhà tư vấn, Nhà tư vấn giành đủ quyền, giấy phép, cho phép để phân phối cấp phép cho Sản phẩm công việc theo CC BY, ngoại trừ với tôn trọng hạng mục đặc biệt Sản phẩm công việc nhận diện rõ ràng văn bên thứ sở hữu khơng cấp phép theo CC BY Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 21/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Quỹ sở hữu IP cấp phép mở L Sở hữu trí tuệ Quỹ sở hữu Sản phẩm cơng việc Nhà tư vấn đồng ý định, tiến hành định cách hủy bỏ cho Quỹ người kế thừa nó, khơng xem xét thêm, tồn quyền, tiêu đề lợi ích với tất sản phẩm gốc ban đầu công việc tạo phần công việc nêu (bao gồm, khơng có giới hạn, báo cáo, biên soạn liệu tư liệu có quyền khác) (cùng với, “Sản phẩm công việc”), bao gồm quyền trường hợp tác phẩm có quyền Nhà tư vấn mở đầy đủ có nhắc nhở, cung cấp cho Quỹ của, tất Sản phẩm công việc định dạng mở, soạn sửa Sự mở yêu cầu phải làm yêu cầu phải phân phối theo Đoạn phân phối cho Quỹ định SOW mà, tất trường hợp, khơng chậm ngày Thỏa thuận kết thúc Nếu Nhà tư vấn lôi kéo theo nhà thầu phụ để hồn thành cơng việc, để có khả trao giấy phép cho Sản phẩm công việc trao cho Quỹ đây, Nhà tư vấn giành quyền sở hữu đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ Sản phẩm công việc nhà thầu phụ tạo đủ để xúc tác cho chuyển giao quyền cung cấp Nhà tư vấn hiểu đồng ý Quỹ sử dụng Sản phẩm công việc muốn theo ý mình, bao gồm việc tạo tác phẩm phái sinh cho phép người khác sử dụng nó, từ chối sử dụng theo cách gì, tn theo điều khoản giấy phép áp dụng Các bổn phần Đoạn sống sót qua kết thúc Thỏa thuận Cấp phép cho Nhà tư vấn Bất kể Phần L1 trên, Quỹ đồng ý thừa nhận Nhà tư vấn giữ lại tất Sản phẩm công việc trao cho Nhà tư vấn giấy phép để sử dụng Sản phẩm công việc sau: (1) Sản phẩm Văn phòng Phối hợp Phát triển Mơi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 22/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 công việc phần mềm cấp phép theo phiên gần giấy phép Creative Commons Attribution (CC BY)2 Văn giấy phép đầy đủ giấy phép tham chiếu sẵn sàng URL sau Nhà tư vấn nên bỏ thời gian để đọc hiểu quyền trao đây: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (tóm tắt thấy Thừa nhận ghi cơng quyền tác giả Nhà tư vấn hiểu giấy phép CC BY yêu cầu trao thừa nhận ghi công quyền tác giả tư liệu cấp phép Nhà tư vấn quy quyền sở hữu Sản phẩm công việc cho Quỹ theo cách thức Quỹ cung cấp, khơng có lưu ý đặc biệt nào, theo cách thức hợp lý, Quỹ đồng ý ủy quyền cho Nhà tư vấn xác định tự quy cho tác giả gốc ban đầu (nhưng không người nắm giữ quyền) Sản phẩm công việc Sở hữu trí tuệ có trước Nhà tư vấn Quỹ thừa nhận Nhà tư vấn sử dụng sở hữu trí tuệ có trước (bao gồm, khơng giới hạn, tài liệu, hình ảnh, tác phẩm có quyền khác) (“Các tác phẩm có trước đó”) tạo Sản phẩm cơng việc đây, khơng có thỏa thuận có ý định chuyển giao quyền sở hữu quyền Tác phẩm có trước Nhà tư vấn sang cho Quỹ, nhiên, miễn là, mức độ Tác phẩm có trước kết hợp vào Sản phẩm công việc, Nhà tư vấn trao cho Quỹ giấy phép không độc quyền, hủy bỏ, vĩnh viễn, không tiền quyền tái cấp phép để sử dụng, tái tạo, phân phối, sửa đổi, thực hành công khai, hiển thị công khai, truyền, khai thác Tác phẩm có trước theo cách khơng có hạn chế Các giấy phép tư liệu bên thứ Quỹ tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ người khác Tương tự, Quỹ yêu cầu, Nhà tư vấn thể đảm bảo cho Quỹ, Sản phẩm công việc tạo tác phẩm gốc ban đầu Nhà tư vấn, Phần mềm không giấy phép CC bao trùm; phải thay giấy phép nguồn mở Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 23/24 Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Nhà tư vấn giành đủ quyền, giấy phép, cho phép để phân phối, cấp phép cho Sản phẩm công việc theo điều khoản nêu trước Phần L1 trên, ngoại trừ với tôn trọng hạng mục đặc thù Sản phẩm công việc xác định rõ ràng văn bên thứ sở hữu không làm để sử dụng Tháng 05/2015 Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Trang 24/24 ... phép mở cho nhân vi n Quỹ William Flora Hewlett, xuất tháng 05/2015 Cam kết Quỹ Hewlett Cấp phép Mở Như phần cam kết chúng tơi tính mở minh bạch, Quỹ Hewlett từ lâu hỗ trợ cho vi c cấp phép mở... cầu thu thập sản phẩm cơng vi c chứ? Khơng, nhân vi n chương trình khơng yêu cầu thu thập sản phẩm công vi c Tuy nhiên, nhân vi n chương trình thu thập sản phẩm cơng vi c mục đích khác (như, hữu... chứ? Ở thời điểm này, chúng tơi chưa có kế hoạch vi c yêu cầu nhân vi n tích cực ép tuân thủ vi c cấp phép mở vi c kiểm tra để xem sản phẩm cơng vi c có cấp phép mở làm cho sẵn sàng công khai hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Hewlett foundation open licensing toolkit (full english version CC BY) vi 28052018, Hewlett foundation open licensing toolkit (full english version CC BY) vi 28052018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay