Pháp luật về quản lý chất thải y tê ở việt nam

100 13 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 14:36

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là tìm hiểu, phân tích, đánh giá về chất thảiy tế, quá trình quản lý chất thải y tế và các quy định pháp luật liên quan đến quá trình quản lý chất thải y tế tại Việt Nam. Trên cơ sở đó luận văn sẽ đưa ra một số giải pháp phù hợp để hoàn thiện pháp luật đồng thời nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về quản lý chất thải y tế. 1 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT THẢI Y TẾ VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ 1.1 Những vấn đề chung chất thải y tế 1.1.1 Khái niệm chất thải y tế 7 1.1.2 Ảnh hưởng loại chất thải y tế 11 1.1.3 Hiện trạng chất thải y tế 14 1.2 Những vấn đề chung pháp luật quản lý chất thải y tế 1.2.1 Khái niệm pháp luật quản lý chất thải y tế 18 18 1.2.2 Vai trò pháp luật việc quản lý chất thải y tế 21 1.2.3 Nội dung pháp luật quản lý chất thải y tế 23 1.3 Kinh nghiệm xây dựng pháp luật quản lý chất thải y tế số quốc gia giới 27 1.3.1 Kinh nghiệm Mỹ 27 1.3.2 Kinh nghiệm Nhật Bản 28 1.3.3 Kinh nghiệm Trung Quốc TIỂU KẾT CHƯƠNG 29 33 CHƯƠNG 2: CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỤ THỂ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ Ở VIỆT NAM 34 2.1 Các quy định pháp luật cụ thể trách nhiệm chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển, chủ lưu giữ, xử lý quản lý chất thải y tế 35 2.1.1 Đối với chủ nguồn chất thải y tế 35 2.1.2 Đối với chủ thu gom, vận chuyển chất thải y tế 39 2.1.3 Đối với chủ lưu giữ, xử lý chất thải y tế 42 2.1.4 Trách nhiệm đánh giá tác động môi trường chủ dự án liên quan đến xử lý chất thải y tế 46 2.2 Các quy định pháp luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường liên quan đến chất thải y tế 49 2.3 Trách nhiệm pháp lý chủ thể thực hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến quản lý chất thải y tế 52 2.3.1 Trách nhiệm hành 52 2.3.2 Trách nhiệm dân 56 2.3.3 Trách nhiệm hình 2.4 59 Quy định pháp luật trách nhiệm quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý chất thải y tế Việt Nam 61 2.4.1 Trách nhiệm quan có thẩm quyền chung 61 2.4.2 Trách nhiệm quan có thẩm quyền chun mơn 64 TIỂU KẾT CHƯƠNG 67 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ 68 QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ Ở VIỆT NAM 68 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy định pháp luật quản lý chất thải y tế Việt Nam 68 3.2 Những yêu cầu đặt việc hoàn thiện quy định pháp luật quản lý chất thải y tế 73 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải y tế Việt Nam 75 3.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thi hành pháp luật quản lý chất thải y tế Việt Nam 81 3.4.1 Giải pháp kinh tế tài 82 3.4.2 Cần tăng cường xã hội hóa cơng tác xử lý chất thải y tế 84 3.4.3 Giải pháp khoa học công nghệ 85 3.4.4 Giải pháp hợp tác quốc tế 87 TIỂU KẾT CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 96 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quản lý chất thải nói chung chất thải y tế nói riêng vấn đề xúc công tác bảo vệ môi trường Việt Nam Khi dân số Việt Nam ngày gia tăng, kinh tế ngày phát triển tác động tiêu cực đến môi trường ngày nhiều Môi trường ô nhiễm dẫn đến gia tăng dịch bệnh số người nhập viện tăng cao năm từ dẫn đến tải bệnh viện đồng thời kéo theo số lượng chất thải y tế tăng lên đáng kể Chất thải y tế có chứa mầm bệnh, hóa chất nhiều nguy khác gây hại cho sức khỏe cộng đồng môi trường sống Nếu không xử lý cách, chất thải y tế gây hậu nghiêm trọng lâu dài Trong thời gian gần đây, phương tiện truyền thông liên tục đưa tin bệnh viện gây nhiễm mơi trường xử lý chất thải không cách trực tiếp xả nước thải chưa xử lý môi trường, gây nhiều xúc cho dư luận trường hợp bệnh viện đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng, bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước Điều cho thấy công tác quản lý chất thải y tế chưa thực quan tâm sát sao, phối hợp quan từ trung ương đến địa phương chưa đạt hiệu dẫn đến tổ chức, cá nhân lợi dụng, vi phạm pháp luật Hành vi vi phạm phát gây hậu nghiêm trọng thời gian định làm môi trường bị ô nhiễm nặng nề Các quan chức ban hành nhiều văn quy phạm từ luật tới văn luật điều chỉnh vấn đề quản lý chất thải y tế, nhiên qua thực tiễn thi hành bộc lộ nhiều bất cập kẽ hở khiến cho công tác quản lý chất thải y tế chưa hiệu triệt để Hiện nay, giới, quốc gia phát triển Nhật Bản, Mỹ, Liên minh châu Âu… có đầu tư quan tâm tới vấn đề xây dựng hệ thống pháp luật quản lý chất thải y tế đạt hiệu định, đảm bảo không xảy ô nhiễm môi trường xung quanh sở y tế nơi xử lý chất thải Vì vậy, quản lý xử lý an tồn chất thải y tế nhằm giảm thiểu nguy ô nhiễm môi trường hạn chế tác động xấu tới sức khỏe người vấn đề cấp bách công tác bảo vệ môi trường nước ta giai đoạn Để góp phần thực hiệu công tác quản lý chất thải y tế giải pháp pháp lý đóng vai trò vơ quan trọng Tuy nhiên, pháp luật quản lý chất thải y tế nước ta chưa thực hoàn thiện, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn với mong muốn có phân tích góp ý hồn thiện hệ thống pháp luật quản lý chất thải y tế, định chọn đề tài: “Pháp luật quản lý chất thải y tế Việt Nam” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp Trong trình làm luận văn, có nhiều cố gắng nhận giúp đỡ nhiệt tình giảng viên hướng dẫn kiến thức lý luận hạn chế phương pháp làm nghiên cứu khoa học chưa thành thục nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận bảo góp ý q thầy để luận văn hồn thiện Tình hình nghiên cứu đề tài Pháp luật bảo vệ mơi trường nói chung pháp luật quản lý chất thải y tế nói riêng nghiên cứu Việt Nam suốt thời gian qua Một số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu chất thải, chất thải nguy hại chất thải y tế công bố là:  Đề tài khoa học: - Đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Y tế, “Mô tả thực trạng ô nhiễm môi trường chất thải y tế, giải pháp xử lý chất thải y tế triển khai mô hình quản lý chất thải y tế bệnh viện, trung tâm y tế huyện”, PGS.TS Đào Ngọc Phong (chủ nhiệm đề tài), Cơ quan chủ trì Đại học Y Hà Nội năm 2007;  Sách: - Cù Huy Đấu – Trường Đại học kiến trúc Hà Nội, “Thực tiễn quản lý chất thải rắn y tế Việt Nam” – Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị môi trường Việt Nam, Hà Nội năm 2004; - Nguyễn Huy Nga, Tổng quan tình hình quản lý chất thải rắn y tế Việt Nam - Bảo vệ môi trường sở y tế, Nxb Y học, Hà Nội năm 2004;  Luận án, luận văn, khóa luận: - Luận án tiến sỹ y học “Thực trạng quản lý chất thải y tế bệnh viện huyện tỉnh Hải Dương” tác giả Trần Thị Minh Tâm năm 2005; - Luận án tiến sỹ luật học “Xây dựng hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải nguy hại” tác giả Vũ Thị Duyên Thủy năm 2009; - Luận văn thạc sỹ y học “Đánh giá thực trạng quản lý ảnh hưởng chất thải y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ lên môi trường xung quanh” tác giả Trần Duy Tạo năm 2002; - Luận văn thạc sỹ “Điều tra, đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn nguy hại Việt Nam đề xuất số giải pháp quản lý có hiệu quả” tác giả Nguyễn Hòa Bình năm 2004; - Luận văn thạc sỹ luật học “Pháp luật quản lý chất thải nguy hại thực tiễn áp dụng địa bàn Hà Nội” tác giả Lê Phương Linh năm 2012; - Luận văn thạc sỹ “Thực trạng quản lý đề xuất mơ hình quản lý chất thải y tế bệnh viện quy mô cấp huyện Quảng Ninh” tác giả Nguyễn Ngọc Ly năm 2013; - Luận văn thạc sỹ y học “Nghiên cứu thực trạng số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên” tác giả Hoàng Thị Liên năm 2013; - Luận văn thạc sỹ khoa học “Đánh giá trạng chất thải rắn y tế địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” tác giả Nguyễn Thị Tiến năm 2014; - Khóa luận tốt nghiệp “Một số vấn đề pháp lý quản lý chất thải y tế Hà Nội” tác giả Phạm Kim Thoa năm 2004; - Khóa luận tốt nghiệp “Hiện trạng quản lý chất thải y tế huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận” tác giả Nguyễn Ngọc Long năm 2006; - Khóa luận tốt nghiệp “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải nguy hại TP Hồ Chí Minh” tác giả Nguyễn Thị Ánh Tuyết năm 2008; - Khóa luận tốt nghiệp “Đánh giá thực trạng quản lý chất thải y tế nguy hại địa bàn tỉnh Nam Định” tác giả Ngô Hưng Long năm 2009; - Đồ án tốt nghiệp “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Mơn, TP Hồ Chí Minh” tác giả Trần Mỹ Vy năm 2011; - Khóa luận tốt nghiệp “Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý” tác giả Nguyễn Thị Dáng năm 2012; - Khóa luận tốt nghiệp “Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải nước thải y tế bệnh viện C tỉnh Thái Nguyên” tác giả Nguyễn Việt Dũng năm 2012; - Khóa luận tốt nghiệp “Pháp luật quản lý chất thải nguy hại Việt Nam” tác giả Nguyễn Thị Phượng năm 2012  Bài báo, tạp chí: - TS Nguyễn Văn Phương, “Chất thải quy định quản lý chất thải”, đăng Tạp chí Luật học số năm 2003; - TS Nguyễn Văn Phương, “Một số vấn đề khái niệm chất thải”, đăng Tạp chí Luật học số 10 năm 2006; Cho đến nay, chưa có cơng trình tầm thạc sĩ luật học đề cập trực tiếp tới vấn đề pháp luật quản lý chất thải y tế Việt Nam Vì với đề tài “Pháp luật quản lý chất thải y tế Việt Nam”, tơi mong muốn đóng góp phần cơng sức nhỏ bé vào việc hệ thống phân tích tồn diện vấn đề pháp lý liên quan đến quản lý chất thải y tế phạm vi nước, đồng thời góp phần xây dựng hoàn thiện số quy định pháp luật để hoạt động quản lý chất thải y tế hiệu Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn hệ thống quy định pháp luật quản lý chất thải y tế Việt Nam Phạm vi nghiên cứu luận văn: Luận văn đề cập đến quy định pháp luật quản lý chất thải y tế góc độ pháp luật kinh tế, với nhìn cụ thể pháp luật mơi trường Nội dung mà luận văn sâu nghiên cứu bao gồm: khái niệm, vai trò pháp luật quản lý chất thải y tế; quy định cụ thể trách nhiệm chủ thể việc quản lý chất thải y tế chủ thu gom, chủ vận chuyển, chủ lưu giữ, xử lý chất thải quan nhà nước có thẩm quyền, giải pháp để hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải y tế Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu luận văn tìm hiểu, phân tích, đánh giá chất thải y tế, trình quản lý chất thải y tế quy định pháp luật liên quan đến trình quản lý chất thải y tế Việt Nam Trên sở luận văn đưa số giải pháp phù hợp để hoàn thiện pháp luật đồng thời nâng cao hiệu thi hành pháp luật quản lý chất thải y tế Các câu hỏi nghiên cứu luận văn Để đạt mục tiêu trên, luận văn tập trung giải câu hỏi sau: - Chương 1: Luận văn giải câu hỏi như: Khái niệm chất thải y tế ? Tác hại chất thải y tế môi trường đời sống cộng đồng ? Hiện trạng chung chất thải y tế ? Ngoài vấn đề chung chất thải y tế, chương tác giả nghiên cứu vấn đề chung pháp luật quản lý chất thải y tế Với phần này, luận văn trả lời câu hỏi sau: Khái niệm pháp luật quản lý chất thải y tế ? Vai trò pháp luật việc quản lý chất thải y tế ? - Chương 2: Những câu hỏi giải phần bao gồm: Trách nhiệm tổ chức, cá nhân (chủ nguồn thải, chủ vận chuyển, chủ lưu giữ, xử lý chất thải) trình quản lý chất thải y tế, bao gồm trách nhiệm pháp lý vi phạm ? Các quan có trách nhiệm quản lý lĩnh vực trách nhiệm cụ thể quan quy định ? - Chương 3: Tại chương này, luận văn trả lời câu hỏi sau: Tại phải hoàn thiện quy định quản lý chất thải y tế ? Những giải pháp giúp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thi hành pháp luật quản lý chất thải y tế Việt Nam ? Các phương pháp nghiên cứu Trong phạm vi nghiên cứu luận văn người viết chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Sử dụng phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, so sánh, kết hợp lí luận chung với thực tế; - Thu thập tài liệu, thông tin từ sách, báo, tạp chí, nghiên cứu khoa học đồng thời tìm hiểu thực tế để kiểm chứng nhìn nhận vấn đề đắn đầy đủ hơn; - Vận dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin, bao gồm phương pháp vật biện chứng, phương pháp vật lịch sử để góp phần làm sáng tỏ vấn đề; 10 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn - Ý nghĩa khoa học luận văn: Luận văn góp phần hệ thống khái niệm, lý luận quản lý chất thải tế Đồng thời, phân tích, đánh giá cách khoa học ưu điểm tồn hạn chế quy định pháp luật hành quản lý chất thải y tế Luận văn xây dựng số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải y tế Việt Nam Hơn nữa, kết nghiên cứu luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sở đào tạo nghiên cứu luật học - Ý nghĩa thực tiễn luận văn: Một số kiến nghị luận văn có giá trị tham khảo quan xây dựng tổ chức thực pháp luật bảo vệ mơi trường nói chung pháp luật quản lý chất thải y tế nói riêng Bố cục luận văn Ngồi phần lời nói đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung luận văn có kết cấu gồm chương: - Chương 1: Những vấn đề chung chất thải y tế pháp luật quản lý chất thải y tế - Chương 2: Các quy định pháp luật cụ thể quản lý chất thải y tế Việt Nam - Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật quản lý chất thải y tế Việt Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT THẢI Y TẾ VÀ 86 Khi doanh nghiệp chuyên xử lý chất thải nói chung chất thải y tế nói riêng, có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng nhà nước, chứng minh mục đích khoản vay hợp lý như: vay để mua máy móc đổi cơng nghệ thân thiện mơi trường, vay để mở rộng sở nâng cao suất xử lý, thu hồi lượng từ chất thải hay vay để đầu tư sở xử lý chất thải cho địa bàn khó khăn… ngân hàng nhà nước xem xét giảm mức lãi suất, rút ngắn thủ tục để dự án, chủ đầu tư sớm tiếp cận nguồn vốn Thứ ba, nghiên cứu, áp dụng giá dịch vụ xử lý chất thải y tế, có lộ trình điều chỉnh giá nhằm bước đáp ứng yêu cầu bù đắp chi phí quản lý vận hành đầu tư xây dựng Cơ quan quản lý có thẩm quyền, nghiên cứu áp dụng bảng giá dịch vụ xử lý chất thải có điều chỉnh theo địa phương giai đoạn định để doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải có sở để đưa bảng giá dịch vụ doanh nghiệp Các doanh nghiệp khơng thể đội giá xử lý chất thải lên cao mà sở y tế hùa ép giá dịch vụ xuống thấp gây khó khăn cho thu hồi vốn chi phí hoạt động doanh nghiệp Thứ tư, cần lựa chọn địa điểm hợp lý để đầu tư trung tâm xử lý tái chế chất thải y tế quy mơ liên vùng, liên tỉnh Bố trí kinh phí đầu tư sở xử lý chất thải y tế cơng ích vùng, miền gặp nhiều khó khăn khơng có sở xử lý tỉnh miền núi, hải đảo… Thứ năm, công nhân lao động trực tiếp tham gia vào trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế cần xếp vào hàng lao động nặng nhọc độc hại để từ có chế độ lương phụ cấp độc hại, bảo hộ lao động xây dựng nhiều chế độ ưu tiên Những công nhân lao động tham gia vào trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế người tiếp cận gần nhất, trực tiếp với loại chất thải chứa nhiều mối nguy hại Họ bị xây xước chạm vào vật sắc nhọn, nhiễm bệnh từ chất thải lây nhiễm gặp rủi ro từ chất thải cháy nổ, nhiễm phóng xạ Vì vậy, họ cần trang bị trang phục, thiết bị bảo hộ lao động cần thiết hưởng thêm chế độ ưu đãi, phụ cấp độc hại người xếp hàng lao động nặng nhọc, độc hại 87 Thứ sáu, cần khuyến khích sở y tế giảm thiểu chất thải y tế thông qua việc áp dụng công cụ kinh tế Các cơng cụ kinh tế có tác dụng ngăn ngừa tác động xấu chất thải rắn y tế mơi trường, có hình thức: Một là, quy định mức tiền phạt thật cao hoạt động gây nhiễm mơi trường, phí trực tiếp đánh vào chủ thể nơi phát sinh chất thải y tế, vận chuyển chất thải y tế nơi xử lý chất thải y tế; Hai là, thu thuế nguyên liệu qua sơ chế, loại thuế đánh vào nguyên liệu sử dụng cho sản xuất, đặc biệt sản xuất loại bao bì, vỏ hộp có tính đến tỉ lệ tái chế Mức thuế xây dựng vào tác động môi trường sản xuất tiêu thụ loại sản phẩm này; Ba là, đánh thuế trực tiếp vào sản phẩm có khả sản sinh nhiều chất thải y tế gây nguy hại sức khỏe mơi trường Phí sản phẩm coi loại thuế đầu đánh vào thành phẩm cuối cơng đoạn sản xuất Thuế có liên quan đến xả thải tác hại gây ô nhiễm chất thải Nếu sản phẩm tạo từ nguồn nguyên liệu qua tái chế hồn tồn phần miễn giảm thuế 3.4.2 Cần tăng cường xã hội hóa cơng tác xử lý chất thải y tế Thứ nhất, cần trọng phát huy vai trò chủ động tích cực đoàn thể xã hội Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân… việc xây dựng tổ chức thực quy định địa phương, quy định nhà nước bảo vệ môi trường quản lý chất thải y tế Thứ hai, tổ chức truyền thông rộng rãi, nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư, cán nhân viên sở y tế ảnh hưởng chất thải y tế phổ biến quy định pháp luật quản lý chất thải y tế để cộng đồng chung tay hoạt động quản lý giảm thiểu chất thải y tế Thứ ba, tổ chức diễn đàn kêu gọi đầu tư vào cơng trình, dự án, hoạt động bảo vệ mơi trường nói chung xử lý chất thải y tế nói riêng Tăng cường chế trao đổi thơng tin liên quan đến lĩnh vực quản lý chất thải, tạo điều kiện thuận lợi cho khối tư nhân có nhu cầu tham gia cơng tác xã hội hóa xử lý chất thải Thứ tư, thực cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cung ứng dịch vụ môi trường thành lập công ty cổ phần mới, tổng cơng ty, tập đồn tham gia cạnh tranh cung cấp dịch vụ môi trường 88 Thứ năm, tăng cường trao đổi, tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai công tác quản lý chất thải y tế, trọng đến tính khả thi, phù hợp triển khai áp dụng mơ hình xử lý chất thải y tế địa phương Thứ sáu, nghiên cứu đưa nội dung giáo dục môi trường có quản lý chất thải chất thải nguy hại vào chương trình khóa cấp học phổ thông Thứ bảy, đào tạo tăng cường nguồn nhân lực biên chế phục vụ cho công tác quản lý chất thải y tế Thứ tám, để cộng đồng tham gia tích vào việc bảo vệ môi trường quản lý chất thải y tế, nhà nước cần mở rộng tăng cường hình thức tuyên truyền, cung cấp thông tin chất lượng môi trường cho cộng đồng, công khai thông tin, số liệu liên quan đến thực trạng ảnh hưởng chất thải y tế phương tiện thông tin đại chúng để cộng đồng nhận thức vai trò trách nhiệm hoạt động quản lý chất thải y tế Tăng cường vai trò cộng đồng việc giám sát thực chủ trương, sách pháp luật quản lý chất thải y tế địa phương Khuyến khích mở rộng phong trào tình nguyện tham gia cơng tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải y tế 3.4.3 Giải pháp khoa học công nghệ Thứ nhất, tăng cường nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ xử lý chất thải thân thiện với môi trường, giảm thiểu lượng chất thải rắn chôn lấp, tăng cường tỷ lệ tái chế, tái sử dụng thu hồi lượng từ chất thải Hiện nay, nước ta nhà khoa học, công ty xử lý chất thải giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ xử lý rác thải thân thiện mơi trường, lò đốt rác thải FAI Pro sản xuất Nhật Bản; Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt đô thị tập trung vùng nông thôn; Công nghệ xử lý rác thải rắn sinh hoạt sử dụng lò đốt BDAnpha; Lò đốt rác thải sinh hoạt khơng sử dụng nhiên liệu,… tỷ lệ địa phương áp dụng công nghệ tiên tiến không nhiều Ở số địa phương áp dụng thí điểm cơng nghệ xử lý chất thải nói chung chất thải y tế nói riêng lò đốt chất thải rắn BD-Anpha nghiên cứu, chế tạo đội ngũ nhà Khoa học thuộc Viện khoa học công nghệ Nhiệt Lạnh, trường đại học Bách Khoa Hà Nội Viện khoa học kỹ thuật môi trường, trường đại học Xây Dựng với mong muốn đáp ứng thực trạng xử lý rác thải Việt Nam Thiết bị không đốt triệt để lượng rác thải phát sinh mà tích hợp hệ thống thu hồi nhiệt từ việc đốt rác 89 thải để cấp nhiệt cho lò công nghiệp đặc biệt không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống người dân xung quanh khu xử lý rác Đã có nhiều cơng nghệ tiên tiến xử lý rác thải nghiên cứu nước dường gặp khó khăn khâu chuyển giao, ứng dụng Vì vậy, cần quan tâm, sách hỗ trợ quan quản lý nhà nước để đẩy mạnh việc chuyển giao công nghệ xử lý chất thải thân thiện với môi trường cho địa phương Đặc biệt địa phương phải chịu ảnh hưởng nặng nề biến đổi khí hậu, mưa lũ nhiều gây ngập lụt cơng nghệ xử lý chất thải triệt để, thân thiện môi trường giảm chôn lấp vô cần thiết, để tránh gây ô nhiễm nước ngập tràn vào khu lưu giữ, chôn lấp chất thải Thứ hai, đẩy mạnh việc xây dựng mơ hình điểm tái chế, tái sử dụng thu hồi lượng từ chất thải rắn y tế nhằm lựa chọn mơ hình phù hợp để nhân rộng phạm vi nước Việc xây dựng mơ hình mẫu, mơ hình điểm để thử nghiệm công nghệ tái chế, tái sử dụng thu hồi lượng từ chất thải y tế giúp cho quan quản lý lựa chọn mơ hình phù hợp cho khu vực tùy vào điều kiện địa lý, kinh tế nơi Việc xây dựng mơ hình điểm tránh đầu tư tràn lan diện rộng mà khơng hiệu quả, gây lãng phí ngân sách nhà nước Đồng thời, không làm quỹ đất địa phương, ảnh hưởng đến đời sống người dân Thứ ba, trọng giải pháp sử dụng tối đa nguyên liệu, thay đổi công thức sản phẩm, giảm vật liệu bao bì đóng sản phẩm, thay đổi thói quen tiêu dùng để giảm thiểu chất thải rắn y tế từ nguồn Thứ tư, đẩy mạnh việc xây dựng phổ biến sở liệu trang thông tin điện tử chất thải y tế Hiện nay, việc quản lý phần mềm công nghệ thông tin ngày phổ biến Cách quản lý giúp công khai thông tin, phổ biến đến người dân cách nhanh chóng quan chức quản lý hiệu Vì vậy, việc xây được trang thơng tin cung cấp toàn sở dự liệu thống kê chất thải y tế địa phương, tài liệu hướng dẫn quản lý, xử lý chất thải y tế vô cần thiết 90 Thứ năm, cần nhanh chóng xây dựng cung cấp tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thống nhất, tiêu chuẩn quản lý, xử lý chất thải y tế đến sở y tế sở xử lý chất thải y tế địa phương, địa phương gặp nhiều khó khăn phát triển kinh tế xã hội chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật giúp chủ thể quản lý chất thải y tế biết hoạt động cụ thể phải làm để phù hợp với trách nhiệm pháp luật quy định, vùng khó khăn, chưa có điều kiện tiếp cận cơng nghệ thơng tin tài liệu hướng dẫn kỹ thuật vô quan trọng Khu vực đồng sông Cửu Long nước ta nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ngập lụt Việt Nam Cùng với điều kiện tự nhiên, mùa mưa lũ khu vực thường kéo dài khoảng tháng (từ tháng đến tháng 11 hàng năm) nên thường gây úng ngập diện rộng Điều ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý chất thải y tế sở y tế, khu vực lưu giữ khu vực xử lý chất thải y tế bị ngập úng; túi, thùng đựng chất thải y tế bị nước trơi… Vì vậy, cần phải có hướng dẫn kỹ thuật đặc biệt quản lý chất thải y tế khu vực để quản lý chất thải y tế an toàn, tránh gây cố môi trường chất thải y tế bị tràn đổ ngập lụt 3.4.4 Giải pháp hợp tác quốc tế Thứ nhất, cần nâng cao hiệu hợp tác quốc tế, chủ động đề xuất, xây dựng chế nội dung hợp tác song phương đa phương, tích cực trao đổi kinh nghiệm cơng tác quản lý, xử lý chất thải nói chung chất thải y tế nói riêng Để đẩy mạnh nâng cao hiệu hợp tác quốc tế môi trường quản lý chất thải y tế thời gian tới, cần thay đổi tư hợp tác quốc tế, chuyển từ quan niệm thụ động tiếp nhận viện trợ sang chủ động hội nhập, sẵn sàng tham gia, chia sẻ trách nhiệm quyền lợi Tăng cường đầu tư tài lực nhân lực cho hợp tác quốc tế môi trường, quản lý chất thải y tế; bố trí kinh phí để thực sáng kiến, kiện Việt Nam chủ trì, tiến tới cử đại diện Việt Nam tham gia tổ chức quốc tế môi trường Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế ngành y tế tài nguyên môi trường; xác định định hướng hợp tác chiến lược, tập trung vào vấn đề vừa giải nhu cầu nước vừa đóng góp giải vấn đề mơi trường tồn cầu khu vực, trọng vấn đề mà Việt Nam có lợi nay… 91 Thứ hai, tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư nước tham gia phát triển sở hạ tầng, nhà máy phục vụ quản lý, xử lý chất thải y tế Nguồn đầu tư nước bao gồm: Viện trợ phát triển thức (ODA); Nguồn tín dụng từ ngân hàng thương mại; Nguốn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI); Nguồn huy động qua thị trường vốn quốc tế Muốn tiếp tục kêu gọi nhiều nguồn đầu tư, viện trợ từ nước ngồi việc giải ngân nguồn vốn quan chức phải thật cơng khai minh bạch, tránh tình trạng lạm dụng chức quyền để rút ruột nguồn vốn, đến đầu tư xây dựng sở hạ tầng phục vụ xử lý chất thải khơng đủ vốn, khơng đạt chất lượng, gây uy tín nhà đầu tư nước Hơn dự án triển khai phải đạt hiệu định so với mục tiêu ban đầu nhà đầu tư đề Có vậy, tổ chức, nhà đầu tư nước ngồi có tín nhiệm, tin tưởng để tiếp tục đầu tư, hỗ trợ dự án bảo vệ mơi trường nói chung xử lý chất thải y tế nói riêng cho Việt Nam Thứ ba, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ tiên tiến đào tạo hoạt động tái chế, tái sử dụng thu hồi lượng từ chất thải y tế Các chuyên gia môi trường Việt Nam cần chủ động tích cực việc năm bắt tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ tiên tiến hoạt động tái chế, tái sử dụng, thu hồi lượng từ chất thải y tế để từ hiểu ứng dụng cơng nghệ địa phương, góp phần làm giảm khói bụi phát sinh, nhiễm mơi trường thứ cấp xử lý chất thải, đồng thời tận dụng lượng cho sinh hoạt, sản xuất Thứ tư, cử cán sang nước có kinh nghiệm quản lý chất thải y tế học hỏi chuyên môn cơng nghệ xử lý, để từ tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng dẫn lại phương thức quản lý chất thải y tế cho sở y tế nước Ngay khối ASEAN có quốc gia thực tốt cơng tác quản lý rác thải Singapore Việt Nam cần phải có học hỏi kinh nghiệm, công nghệ xử lý đất nước Singapore quốc gia có diện tích nhỏ họ lựa chọn cơng nghệ thiêu hủy chất thải có thu hồi lượng để giảm diện tích đất phải sử dụng cho chơn lấp chất thải Năng lượng từ chất thải thiêu hủy cung cấp 3% nhu cầu sử dụng điện cho nước 92 Cơ quan chức nước ta cần cử cán quản lý mơi trường, người có chuyên môn công nghệ xử lý chất thải sang học tập mơ hình xử lý chất thải nước bạn để hướng dẫn lại xây dựng mơ hình điểm xử lý chất thải nói chung chất thải y tế nói riêng, đánh giá hiệu trước nhân rộng mơ hình đến địa phương nước Đây cách thức để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có chun mơn kinh nghiệm thực tế công tác quản lý xử lý chất thải Thứ năm, tham gia tích cực, chủ động vào hội nghị thượng đỉnh môi trường, gia nhập ký phê chuẩn công ước quốc tế bảo vệ môi trường quản lý chất thải y tế Bảo vệ mơi trường nói chung quản lý chất thải y tế nói riêng khơng phải vấn đề riêng quốc gia mà vấn đề toàn cầu, cần quan tâm tất quốc gia Vì vậy, tham gia vào hội nghị thượng đỉnh gia nhập công ước quốc tế bảo vệ môi trường, quản lý chất thải y tế vừa trách nhiệm mà quyền lợi quốc gia, để từ hợp tác quốc gia, chung tay hành động mơi trường chung toàn nhân loại Và Việt Nam khơng thể nằm ngồi liên kết đó, Việt Nam cần phải có tích cực, chủ động tham gia hội nghị thượng đỉnh, đóng góp ý kiến gia nhập, phê chuẩn công ước quốc tế mơi trường nói chung quản lý chất thải y tế nói riêng TIỂU KẾT CHƯƠNG Qua phân tích làm rõ khó khăn thách thức đặt thời gian tới hoạt động quản lý chất thải y tế Những khó khăn có khách quan chủ quan, người vật chất Khi kinh tế, xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo vô số vấn đề y tế môi trường Những khó khăn cần thiết phải có chung ta quan quản lý Nhà nước người dân để giải triệt để, lẽ liên quan đến môi trường sống tất Người dân cần tự nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường mình, vừa chủ động thực quy định pháp luật bảo vệ môi trường vừa có thái độ cứng rắn, kiên lên tiếng chống lại hành vi gây ô nhiễm môi trường Các quan Nhà nước cần phối hợp đồng giải pháp từ pháp lý đến kinh tế tài chính, khoa học cơng nghệ hay hợp tác quốc tế Cần chủ động tăng cường công tác xã hội hóa để 93 người dân tham gia giám sát hoạt động quản lý chất thải y tế sở khám chữa bệnh, tạo tinh thần chủ động, tránh thái độ bàng quan, thờ người dân vấn đề môi trường Quản lý chất thải y tế lĩnh vực quan trọng, có tác động trực tiếp tới mơi trường sống xung quanh, người dân, chủ thể có liên quan quan Nhà nước cần tự ý thức có trách nhiệm hoạt động để hướng đến môi trường sống lành, kinh tế phát triển bền vững KẾT LUẬN Chất thải y tế tác nhân gây ảnh hưởng đến mơi trường q trình hoạt động sở y tế Thời gian qua, ngành y tế gặp nhiều khó khăn trình quản lý xử lý chất thải Do q trình xử lý chất thải ln phát sinh khí thải, nước thải độc hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng nên việc đầu tư dự án có ý nghĩa môi trường nhằm quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý loại chất thải ngành y tế chủ trương đắn phù hợp với tình hình phát triển xã hội yêu cầu thực tế Mặt khác, dự án xây dựng sở y tế hay cở sở xử lý chất thải y tế cần phải thực tốt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước cấp phép để lường trước ảnh hưởng xảy với cộng đồng dân cư môi trường sống Thêm nữa, quy định pháp luật quản lý chất thải y tế cần nhanh chóng hồn thiện để quản lý tốt nguồn chất thải nguy hại Pháp luật tảng, định hướng để hoạt động quản lý chất thải vận hành trơn tru chuẩn mực Đồng thời, pháp luật công cụ pháp lý để quan có thẩm quyền với người dân giám sát, tra, kiểm tra hoạt động quản lý chất thải sát xác Vì vậy, xây dựng hệ thống pháp luật quản lý chất thải y tế quy chuẩn kỹ thuật môi trường đầy đủ, hồn thiện vơ cấp thiết Để triển khai hiệu pháp luật phối hợp quan quản lý nhà nước vô quan trọng Các quan quản lý cần đẩy mạnh công tác 94 kiểm tra để công tác quản lý chất thải y tế sở y tế thực quy định pháp luật Để quốc gia phát triển bền vững sức khỏe cá nhân, môi trường sống lành khu dân cư cần quan tâm hàng đầu Dân có khỏe nước mạnh, kinh tế phát triển Vì bảo vệ mơi trường nói chung quản lý hiệu chất thải y tế nói riêng cần xã hội quan tâm thực nghiêm túc, quy định pháp luật Với nghiên cứu thân, mong luận văn phần đóng góp ý kiến để giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý chất thải y tế, để từ chất thải y tế quản lý hiệu thời gian tới, góp phần đem lại cho người dân môi trường sống lành DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Thanh Bái (2007), Quản lý chất thải y tế - vấn đề đáng quan tâm, Tạp chí bảo vệ mơi trường (9), Hà Nội; Lê Huy Bá (chủ biên) (2006), Độc học môi trường, tập phần chuyên đề, Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Tài ngun Mơi trường (2007), Tạp chí tài nguyên môi trường, chuyên đề bảo vệ môi trường; Bộ Tài nguyên môi trường (2009), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường, Hà Nội; Bộ Y tế (2009), Báo cáo Bộ Y tế chất thải y tế năm 2008 Bộ Y tế (2010), Báo cáo quản lý nguy môi trường Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện nguồn vốn ngân hàng giới Bộ Y tế (2000), Tài liệu hướng dẫn thực hành quản lý chất thải y tế, Nxb Y học, Hà Nội; Bộ Y tế (2015) - Cục quản lý môi trường y tế - Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải y tế bệnh viện (Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-MT ngày 03/7/2014 Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế), Nxb Y học, Hà Nội; Bộ Y tế (2015) – Cục quản lý môi trường y tế - Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, Chương trình tài liệu đào tạo liên tục – Quản lý chất thải y tế cho cán quản lý, Nxb Y học, Hà Nội; 95 10 Công ty BURGEAP – Pháp ( 8/2003 ), Quy hoạch tổng thể xử lý chất thải rắn y tế Việt Nam, Bộ Y Tế; 11 PGS.TS Nguyễn Thế Chinh (chủ biên) (2003), Giáo trình kinh tế quản lý môi trường, Trường đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội; 12 Cù Huy Đấu – Trường Đại học kiến trúc Hà Nội (2004), Thực tiễn quản lý chất thải rắn y tế Việt Nam – Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị môi trường Việt Nam, Hà Nội; 13 Nguyễn Văn Động (2002), Những vấn đề môn học lý luận Nhà nước pháp luật, NXB Công an nhân dân, Hà Nội; 14 Hội bảo vệ Tài nguyên Môi trường Việt Nam (2004), Việt Nam môi trường sống, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; 15 Healthcare Waste in Asia: Intuition & Insights (2008), Asian Institute of Technology, Printed in Thailand; 16 Kinh tế chất thải phát triển bền vững, Dự án kinh tế chất thải, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 17 Nguyễn Đức Khiển (2003), Quản lý chất thải nguy hại, Nxb Xây dựng, Hà Nội; 18 Đặng Thị Thu Nga (2005), Những quy định pháp luật quản lý chất thải, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; 19 Nguyễn Huy Nga (2004), Tổng quan tình hình quản lý chất thải rắn y tế Việt Nam - Bảo vệ môi trường sở y tế, Nxb Y học, Hà Nội; 20 Lê Kim Nguyệt (2002), Một chế phù hợp cho quản lý chất thải nguy hại Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (11/2002) 21 PGS.TS Đào Ngọc Phong (chủ nhiệm đề tài), Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Y tế, Mô tả thực trạng ô nhiễm môi trường chất thải y tế, giải pháp xử lý chất thải y tế triển khai mơ hình quản lý chất thải y tế bệnh viện, trung tâm y tế huyện, Cơ quan chủ trì Đại học Y Hà Nội, Hà Nội, 2007; 22 Nguyễn Văn Phương (2006), Một số vấn đề khái niệm chất thải, Tạp chí Luật học số 10/2006; 23 Nguyễn Thị Phượng (2012), Pháp luật quản lý chất thải nguy hại Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; 24 Trịnh Thị Thanh – Nguyễn Khắc Kinh (2005), Quản lý chất thải nguy hại, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội; 25 Phạm Kim Thoa (2004), Một số vấn đề pháp lý quản lý chất thải y tế Hà Nội, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; 96 26 Vũ Thị Duyên Thủy (2009), Xây dựng hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải nguy hại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Hà Nội; 27 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật Mơi trường, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 28 Viện Ngôn ngữ, Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, 2004; Website: 29 Ảnh hưởng chất thải rắn y tế lên sức khỏe cộng đồng Nguồn: http://hiendaihoa.com/cong-nghe-moi-truong/thuc-trang/anh-huong-cua-chatthai-ran-y-te-len-suc-khoe-cong-dong.html, truy cập ngày 1/5/2016; 30 Không để chất thải y tế nguy hại lọt ngoài; Nguồn:http://www.giaoducsuckhoe.soctrang.gov.vn/index.php/tin-t-ng-hp/1115-qu-n-ly-ch-t-th-i-y-t-sai-quy-trinh-gay-o-nhi-m-nghiem-tr-ng, truy cập ngày 2/5/2016; 31 http://www.tinmoi.vn/xu-ly-chat-thai-y-te-chon-cong-nghe-cao-hay-chon-giare-01982224.html, ngày truy cập: 2/5/2016; 32 Chất thải y tế nguy hại: Cần chấm dứt kiểu quản lý giấy tờ; Nguồn: http://vmpec.com.vn/42436-chat-thai-y-te-nguy-hai-can-cham-dut-kieu-quanly-tren-giay-to.html, truy cập ngày 2/5/2016; 33 Chủ trương, sách Đảng Nhà nước quản lý chất thải y tế Nguồn: http://nioeh.org.vn/ Default_Nioeh_P2.aspx?mnid=46&cid=d5de814c2994-4e8b-a190-5788162732ce&id=35b26f6f-3c87-420d-b8809d62441f00e4, truy cập ngày 4/5/2016; 34 http://www.moitruong.com.vn/quy-dinh-phap-luat/van-ban-phap-quy/thongtu-ve-quy-che-quan-ly-chat-thai-y-te-co-hieu-luc-16222.htm, ngày truy cập: 8/5/2016; 35 http://www.suckhoequangninh.org.vn/content/3329-Thong-tu-lien-tich-so582015TTLT-BYT-BTNMT-quy-dinh-ve-quan-ly-chat-thai-y-te-co-hieu-luctu-.aspx, ngày truy cập: 8/5/2016; 36 Chất thải y tế nguy hại; Nguồn: http://suckhoedoisong.vn/chat-thai-y-teva-su-nguy-hai-n9402.html, truy cập ngày 10/5/2016; 37 Bệnh viện đa khoa Lê Ngọc Tùng bị phạt 1,4 tỷ đồng; Nguồn: http://quochoitv.vn/dan-sinh/2015/9/benh-vien-da-khoa-tu-nhan-le-ngoc-tungbi-phat-1-4-ty-dong/81033, truy cập ngày 10/5/2016; 38 Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Bình, tỉnh bạc Liêu “đầu độc” khu dân cư; Nguồn: http://www.tinmoitruong.vn/song-khoe/benh-vien-da-khoa-huyen- 97 hoa-binh tinh-bac-lieu dau-doc khu-dan-cu_61_45106_1.html, truy cập ngày 11/5/2016; 39 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước đối mặt án phạt gần 1,8 tỷ đồng; Nguồn: http://moitruongvadoisong.vn/2016/02/02/benh-vien-da-khoa-binh-phuoc-doimat-phat-gan-18-ty%CC%89-dong/, truy cập ngày 11/5/2016; 40 http://www.tapchicongthuong.vn/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thiet-bihap-chat-thai-y-te-lay-nhiem-20141108102022208data.htm, ngày truy cập: 15/5/2016; 41 http://www.moitruong.com.vn/quy-dinh-phap-luat/cac-tieu-chuan-quy-chuanky-thuat-moi-truong-14637.htm, ngày truy cập: 15/5/2016; 42 http://l-psd.org/nghien-cuu-trao-doi/trach-nhiem-phap-ly-va-boi-thuong-tronglinh-vuc-moi-truong-(doi-voi-an-toan-sinh-hoc)-theo-quy-dinh-a218.html, ngày truy cập: 16/5/2016; 43 http://www.mctech.com.vn/News/Detail/tabid/94/idArt/410b4509-9350-41309ed7-d9385aca/language/viVN/requestid/152/Default.aspx, ngày truy cập: 17/5/2016; 44 Điểm đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường luật bảo vệ môi trường năm 2014, Nguồn: http://laocai.gov.vn/sites/sotnmt/thongtinchuyenganh/moitruong/Trang/20150707164 555.aspx, ngày truy cập: 18/5/2016; 45 http://luathoc.cafeluat.com/threads/chuong-viii-trach-nhiem-hanh-chinh-gs-tspham-hong-thai-va-gs-ts-dinh-van-mau.61890/, truy cập ngày 24/5/2016 46 https://luatduonggia.vn/nguyen-tac-phan-dinh-tham-quyen-xu-phat-vi-phamhanh-chinh-trong-linh-vuc-moi-truong, ngày truy cập: 1/6/2016; 47 http://www.haiduongdost.gov.vn/index.php?option=com_content&view=articl e&id=9055:nhng-im-mi-ca-lut-bo-v-moi-trng-2014&catid=522:hot-ng-tc-l-cl, ngày truy cập: 7/6/2016; 48 http://www.vusta.vn/vi/news/Thong-tin-Su-kien-Thanh-tuu-KH-CN/Trachnhiem-dan-su-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-o-Viet-Nam-41993.html, ngày truy cập: 8/6/2016; 49 http://vihema.gov.vn/mot-so-ket-qua-kinh-nghiem-buoc-dau-cac-du-an-doitac-cong-tu-trong-xu-ly-chat-thai-y-te.html, ngày truy cập: 13/6/2016; 98 50 Nguy môi trường ô nhiễm, ảnh hưởng sức khỏe chất thải y tế Nguồn:http://impeqn.org.vn/impeqn/vn/portal/InfoDetail.jsp?area=58&cat=1104 &ID=6315, truy cập ngày 6/7/2016; 51 http://www.luatviet.org/Home/nghien-cuu-trao-doi/2008/7482/Khai-niem-phelieu-va-ban-chat-phap-ly-cua-phe.aspx, ngày truy cập 05/7/2016; 52 http://tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item=Kinh-nghi%E1%BB%87mc%E1%BB%A7a-m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-qu%E1%BB%91c-giatr%C3%AAn-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-trong-qu%E1%BA%A3nl%C3%BD-ch%E1%BA%A5t-th%E1%BA%A3i-y-t%E1%BA%BF-41225, ngày truy cập 16/07/2016; 53 http://laodong.com.vn/suc-khoe/bo-y-te-yeu-cau-benh-vien-bach-mai-bao-caove-chat-thai-y-te-413808.bld, ngày truy cập 20/7/2016; 54 http://vihema.gov.vn/xu-ly-chat-thai-y-te-van-la-ganh-nang-cho-ngan-sachbenh-vien.html, ngày truy cập 20/7/2016; 55 http://vihema.gov.vn/hop-tac-cong-tu-trong-xu-ly-chat-thai-y-te-hieu-qua-thenao.html, ngày truy cập 21/7/2016; 56 http://vihema.gov.vn/quy-dinh-ve-tai-che-chat-thai-y-te.html, ngày truy cập 21/7/2016; 57 http://www.giaoducsuckhoe.soctrang.gov.vn/index.php/tin-t-ng-h-p/1114-ch-tth-i-y-t-va-cach-x-ly-tieu-h-y-ch-t-th-i, ngày truy cập 21/7/2016; 58 http://suckhoedoisong.vn/chat-thai-y-te-va-su-nguy-hai-n9402.html, ngày truy cập 22/7/2016; 59 http://thanhnien.vn/doi-song/xac-dinh-trach-nhiem-trong-quan-ly-chat-thai-yte-652642.html, ngày truy cập 22/7/2016; 60 http://www.tin247.com/lo_hong_quan_ly_chat_thai_y_te-10-23560154.html, ngày truy cập 22/7/2016; 61 http://healthplus.vn/tang-cuong-quan-ly-chat-thai-y-te-tai-cac-benh-viend20944.html, ngày truy cập 23/7/2016; 62 http://www.tinmoitruong.vn/chat-thai/ha-noi quan-ly-chat-thai-y-te ve-sinhlao-dong-con-nhieu-ton-tai_7_43951_1.html, ngày truy cập 23/7/2016; 63 http://laodong.com.vn/xa-hoi/rac-thai-y-te-doc-hai-co-the-de-san-xuat-thianhua-ong-hut-413799.bld, ngày truy cập 23/7/2016; 64 http://laodong.com.vn/xa-hoi/tai-che-rac-thai-y-te-la-hinh-thuc-mang-tinhchat-toi-pham-thuc-su-413878.bld, ngày truy cập 23/7/2016; 99 65 Japan Ministry of Environment (2013) Lessons from Minamata Disease and Mercury management in Japan (https://www.env.go.jp/chemi/tmms/pr- m/mat01/en_full.pdf), ngày truy cập 26/7/2016; 66 http://www.buildviet.info/news/p2034c2034n3810/quan-ly-moi-truong-dothi-bai-hoc-tu-singapore.htm, ngày truy cập 26/07/2016; 67 US Environmental Protection Agency Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators (https://www3.epa.gov/ttn/atw/129/hmiwi/rihmiwi.html), ngày truy cập 26/07/2016; 68 World Health Organization (2015), Status of healthcare waste management in selected countries of the Western Pacific Region (http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/11411/9789290617228_eng pdf?sequence=1), ngày truy cập 26/07/2016 PHỤ LỤC BIỂU TƯỢNG TRÊN BAO BÌ, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ LƯU CHỨA CHẤT THẢI Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CÓ CHỨA CHẤT GÂY ĐỘC TẾ BÀO CẢNH BÁO CHUNG VỀ SỰ NGUY HIỂMCỦA CHẤT THẢI NGUY HẠI CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CÓ CHỨA CHẤT GÂY BỆNH BIỂU TƯỢNG CHẤT THẢI TÁI CHẾ 100 CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CÓ CHỨA CÁC CHẤT ĐỘC HẠI CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CĨ CHỨA CHẤT ĂN MỊN CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CĨ CHẤT DỄ CHÁY Ghi chú: Trình bày, thiết kế màu sắc dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại áp dụng theo quy định TCVN 5053 : 1990 ... chung chất thải y tế pháp luật quản lý chất thải y tế - Chương 2: Các quy định pháp luật cụ thể quản lý chất thải y tế Việt Nam - Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật quản lý chất. .. nước Thứ ba, pháp luật quản lý chất thải y tế bao gồm quy định pháp luật quản lý chất thải y tế từ chất thải y tế phát sinh chất thải y tế xử lý tái chế Các hoạt động quản lý chất thải y tế bao gồm:... định nghĩa n y, nhận th y pháp luật quản lý chất thải y tế có đặc điểm sau: Thứ nhất, pháp luật quản lý chất thải y tế hệ thống quy phạm pháp luật Tức là, pháp luật quản lý chất thải y tế có văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về quản lý chất thải y tê ở việt nam, Pháp luật về quản lý chất thải y tê ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay