Hoạt động thu thập chứng cứ của luật sư trong tố tụng dân sự

95 2 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 14:36

ục đích nghiên cứu của luận văn là nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận cũng nhưthực tiễn của hoạt động thu thập chứng cứ của Luật sư trong tố tụng dân sự. Ngoài ra việc nghiên cứ đề tài cũng so sánh, chỉ ra những điểm bất cập trong quy định của pháp luật cũng như những hạn chế trong thực tiễn áp dụng, tìm ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động thu thập chứng cứ của Luật sư trong tố tụng dân sự. Từ đó góp phần hiểu rõ được phần nào đó trách nhiệm chứng minh của đương sự cũng như một phần hoạt động của Luật sư (hoạt động bổ trợ tư pháp) trong tố tụng dân sự BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI o0o ĐẶNG MINH CHIẾN HOẠT ĐỘNG THU THẬP CHỨNG CỨ CỦA LUẬT SƯ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật dân tố tụng dân Mã số: 60380103 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Hà HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, thực độc lập hướng dẫn Tiến sĩ luật học Lê Thị Hà Các kết nghiên cứu nêu Luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Trong trình thực hiện, Luận văn có tham khảo số chuyên đề, viết có liên quan trích dẫn ngun văn, nguồn tài liệu trích dẫn nêu danh mục tài liệu tham khảo phần cuối Luận văn XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Tác giả Đặng Minh Chiến Lớp cao học luật khóa 2014 – 2016 Trường đại học Luật Hà Nội DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT BLTTDS : Bộ luật Tố tụng Dân TTDS : Tố tụng dân HĐTP : Hội đồng thẩm phán HĐXX : Hội đồng xét xử TAND : Tòa án nhân dân VKS : Viện Kiểm sát UBND : Ủy ban nhân dân TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao PLTTGQCVAKT : Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế PLTTGQCVADS : Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân ~MỤC LỤC~ -o0o PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THU THẬP CHỨNG CỨ CỦA LUẬT SƯ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 1.1 Chứng chứng minh tố tụng dân 1.1.1 Khái niệm chứng minh chứng 1.2.2 Hoạt động cung cấp chứng 1.2.3 Quyền nghĩa vụ Luật sư việc cung cấp chứng chứng minh 1.2 Vấn đề thu thập chứng Luật sư tố tụng dân 11 1.2.1 Luật sư Nghề Luật sư 11 1.2.2 Hoạt động thu thập chứng biện pháp thu thập chứng 15 1.2.3 Đặc điểm, vai trò, ý nghĩa hoạt động thu thập chứng Luật sư 17 CHƯƠNG 2: 22 CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG THU THẬP CHỨNG CỨ CỦA LUẬT SƯ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 22 2.1 Các quy định chung về hoạt động thu thập chứng cứ của Luật sư 22 2.1.1 Quy định về nguyên tắc liên quan đến hoạt động thu thập chứng cứ của Luật sư 22 2.1.2 Quy định chung về các biện pháp thu thập chứng cứ của Luật sư 24 2.2 Hoạt động thu thập chứng cứ trước Tòa án thụ lý yêu cầu 25 2.2.1 Thu thập thông tin, tài liệu từ khách hàng 25 2.2.2 Hướng dẫn đương viết đơn khởi kiện, đơn phản tố, đơn yêu cầu độc lập 30 2.3 Hoạt động thu thập chứng cứ giai đoạn chuẩn bị xét xử 33 2.3.1 Hướng dẫn, tư vấn cho đương thu thập chứng 33 2.3.2 Luật sư thu thập chứng từ hồ sơ vụ án 39 2.3.3 Hoạt động thu thập chứng qua việc áp dụng biện pháp thu thập chứng 41 2.4 Hoạt đợng thu thập chứng cứ phiên tòa 52 CHƯƠNG 3: 55 THỰC TIỄN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG THU THẬP CHỨNG CỨ CỦA LUẬT SƯ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ KIẾN NGHỊ 55 3.1 Thực tiễn áp dụng kỹ năng, biện pháp, quy định pháp luật tố tụng dân hoạt động thu thập chứng Luật sư qua số vụ án 55 3.2 So sánh hoạt động thu thập chứng Luật sư với chủ thể khác 66 3.2.1 Hoạt động thu thập chứng Luật sư quan tiến hành tố tụng 66 3.2.2 Hoạt động thu thập chứng Luật sư đương 69 3.3 Đánh giá quy định Bộ luật Tố tụng Dân năm 2015 hoạt động thu thập chứng Luật sư 70 3.4 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng dân số giải pháp khác để nâng cao hiệu hoạt động thu thập chứng Luật sư Tố tụng Dân 78 KẾT LUẬN 86 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Trong công đổi nay, Đảng Nhà nước ta thực chủ trương cải cách tư pháp, đó, việc tăng cường vai trò Luật sư hoạt động tố tụng dân điều cần thiết Với am hiểu pháp luật kinh nghiệm kỹ nghề nghiệp mình, tham gia Luật sư góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, giúp Tòa án đưa phán cơng bằng, pháp luật Nhằm bảo đảm quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, pháp luật tố tụng dân ghi nhận quyền nghĩa vụ chứng minh đương trình tham gia tố tụng Do vậy, việc thu thập chứng nói chung việc thu thập chứng Luật sư nói riêng góp phần lớn vào việc làm sáng tỏ tình tiết khách quan vụ việc dân sự, đóng vai trò quan trọng việc giải vụ việc dân Kết hoạt động thu thập chứng ảnh hưởng trực tiếp đến đắn phán Tòa án sở đánh giá chứng cách khách quan toàn diện Tuy nhiên, việc thu thập chứng đương sự, Luật sư nhiều hạn chế, qua thực tiễn hoạt động tố tụng dân quy định pháp luật hành hoạt động thu thập chứng Tòa án đóng vai trò chủ yếu giải vụ việc dân Các quy định pháp luật hành hoạt động thu thập chứng đương sự, Luật sư tồn nhiều hạn chế, chưa thực hợp lý, thiếu tính rõ ràng tồn nhiều bất cập thực tiễn áp dụng Yêu cầu đặt cần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm, vai trò đương Luật sư hoạt động thu thập chứng Đồng thời, để tăng cường hiệu việc thu thập chứng đòi hỏi đội ngũ Luật sư cần phải nâng cao trình độ chuyên môn kỹ nghiệp vụ chuyên sâu tiến hành thu thập chứng Do vậy, việc nghiên cứu đề tài hoạt động thu thập chứng Luật sư tố tụng dân cần thiết mặt lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu hoạt động thu thập chứng Luật sư tố tụng dân quan trọng, khơng có ý nghĩa việc cải cách tư pháp mà có ý nghĩa lớn với đội ngũ Luật sư Tuy nhiên, việc nghiên cứu dừng lại số công trình khoa học nghiên cứu phạm vi rộng chứng hoạt động chứng minh tố tụng dân có liên quan vấn đề vai trò Luật sư tố tụng dân Việc nghiên cứu hoạt động thu thập chứng góc độ gia đoạn hoạt động chứng minh tố tụng dân sự, tiêu biểu đề tài luận văn thạc sĩ năm 2002 “Hoạt động cung cấp, thu thập chứng Tố tụng dân Việt Nam” tác giả Nguyễn Minh Hằng, hay đề tài khóa luận tốt nghiệp năm 2010 “Thu thập, nghiên cứu đánh giá chứng tố tụng dân sự” tác giả Nguyễn Thị Nhung Hoặc có đề cập đến với tư cách hoạt động Luật sư tố tụng dân đề tài luận văn thạc sĩ năm 2004 “Vị trí, vai trò Luật sư tố tụng dân sự” tác giả Trần Phương Thảo; đề tài khóa luận tốt nghiệp năm 2011 “Luật sư tố tụng dân sự” tác giả Nguyễn Văn Minh Ngồi có số viết tạp chí chun ngành có liên quan đến hoạt động thu thập chứng viết “Về tham gia Luật sư tố tụng dân sự” tác giả Đinh Văn Thanh đăng tạp chí Dân chủ Pháp luật số năm 2004; viết “Luật sư với việc thu thập chứng hòa giải tố tụng dân sự” tác giả Hoàng Thu Yến đăng tạp chí Nhà nước Pháp luật số năm 2007 Mặc dù vậy, nay, chưa có cơng trình nghiên cứu độc lập nghiên cứu cách có hệ thống, chun sâu tồn diện hoạt động thu thập chứng Luật sư tố tụng dân Mục tiêu, đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài * Mục đích nghiên cứu luận văn nhằm làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động thu thập chứng Luật sư tố tụng dân Ngoài việc nghiên đề tài so sánh, điểm bất cập quy định pháp luật hạn chế thực tiễn áp dụng, tìm giải pháp hoàn thiện hoạt động thu thập chứng Luật sư tố tụng dân Từ góp phần hiểu rõ phần trách nhiệm chứng minh đương phần hoạt động Luật sư (hoạt động bổ trợ tư pháp) tố tụng dân * Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài: Đối tượng nghiên cứu luận văn hoạt động thu thập chứng Luật sư theo quy định pháp luật tố tụng dân hành, thực tiễn áp dụng Với mục tiêu nghiên cứu nên trên, khuôn khổ luận văn thạc sĩ, việc nghiên cứu chủ yếu tập trung giới hạn vấn đề sau: + Nghiên cứu làm rõ số vấn đề lý luận hoạt động thu thập chứng Luật sư tố tụng dân sự; + Nghiên cứu cách có hệ thống, đầy đủ toàn diện hoạt động thu thập chứng Luật sư theo pháp luật tố tụng dân sự; + Nghiên cứu thực tiễn thực hoạt động thu thập chứng Luật sư tố tụng dân kiến nghị Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sở phương pháp luận Chủ nghĩa Mác – Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật, quan điểm Đảng Nhà nước ta cải cách tư pháp, chủ trương, sách việc xây dựng pháp luật tố tụng dân Các phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành sử dụng để hoàn thành luận văn bao gồm: phương pháp lịch sử, phân tích, so sánh, chứng minh, tổng hợp Kết cấu Luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn có ba chương sau: Chương 1: Một số vấn đề chung hoạt động thu thập chứng Luật sư tố tụng dân Chương 2: Các quy định pháp luật hành hoạt động thu thập chứng Luật sư tố tụng dân Chương 3: Thực tiễn thực hoạt động thu thập chứng Luật sư tố tụng dân kiến nghị CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THU THẬP CHỨNG CỨ CỦA LUẬT SƯ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 1.1 Chứng chứng minh tố tụng dân Luật sư tham gia tố tụng dân với tư cách người đại diện đương người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương với thân chủ trở thành bên quan hệ tố tụng dân Trong tố tụng dân để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương có quyền, nghĩa vụ chứng minh, để có sở chứng minh cho yêu cầu bác bỏ yêu cầu đương khác đòi hỏi đương sự, Luật sư đương phải cung cấp chứng cho Tòa án Chứng quan trọng để xác định thật khách quan vụ án, sở để Tòa án đưa phán cơng bằng, hợp tình, hợp lý Vì thế, để thực tốt hoạt động chứng minh bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ, Luật sư có quyền, nghĩa vụ thu thập cung cấp chứng cho Tòa án 1.1.1 Khái niệm chứng minh chứng Theo từ điển Tiếng Việt cụm từ “chứng minh” dùng để dạng hoạt động phổ biến người đời thường nhằm “làm cho thấy rõ có thật, việc lý lẽ”1 Trong TTDS chứng minh có nghĩa dạng hoạt động, hoạt động tố tụng, việc sử dụng chứng nhằm làm sáng tỏ thật khách quan vụ việc dân giúp Tòa án đưa phán cơng bằng, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp bên đương Đối với đương sự, chứng minh phương tiện chủ yếu để bảo vệ quyền lợi ích Do hoạt động mang tính chất pháp lý nên việc chứng minh tố tụng dân điều chỉnh chi phối chặt chẽ quy định pháp luật tố tụng dân pháp luật có liên quan Hoạt động chứng minh tố tụng dân trình gồm hoạt động Tòa án, viện kiểm sát người tham gia tố tụng việc cung cấp, thu thập, nghiên cứu đánh giá chứng làm sở cho yêu cầu, phản đối yêu cầu phán Tòa án sở quy định pháp luật Khái niệm chứng luật tố tụng dân nhiều nước đề cập đến Cá biệt có số nước xây dựng luật chứng thể quan trọng vấn đề Điều 401 Luật chứng Mỹ định nghĩa “Chứng mà hàm chứa tồn thực mà thân hàm chứa Viện ngôn ngữ học (2003), Từ điển Tiếng việt, Nxb Đà Nẵng - Trung tâm từ điển học, Đà Nẵng, tr 192 10 ảnh hưởng tới việc xác định hành động hơn” Luật tố tụng dân Nhật Bản định nghĩa: “Chứng tư liệu thơng qua tình tiết Tòa án cơng nhận tư liệu, sở thơng qua Tòa án thuyết phục tình tiết có tồn hay khơng?”2 Tại Việt Nam, Khái niệm chứng lần ghi nhận tương đối đầy đủ Điều 81 Bộ luật Tố tụng dân năm 2004: Chứng vụ việc dân có thật đương cá nhân, quan, tổ chức khác giao nộp cho Tòa án Tòa án thu thập theo trình tự, thủ tục luật quy định mà Tòa án dùng làm để xác định yêu cầu hay phản đối đương có hợp pháp hay khơng tình tiết khác cần thiết cho việc giải đắn vụ việc dân Tiếp theo Bộ luật Tố tụng dân 2015 khái niệm chứng cứ: Chứng vụ việc dân có thật đương quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án q trình tố tụng Tòa án thu thập theo trình tự, thủ tục Bộ luật quy định Tòa án sử dụng làm để xác định tình tiết khách quan vụ án xác định yêu cầu hay phản đối đương có hợp pháp.3 Tóm lại, hoạt động chứng minh hoạt động thông qua việc sử dụng chứng để tái lại thật khách quan vụ án Như vậy, chứng vấn đề mấu chốt tranh chấp dân sự, khơng có chứng khơng có hoạt động chứng minh đương khơng thể bảo vệ mình, Luật sư khơng có để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp thân chủ tòa Việc cung cấp, sử dụng chứng đắn hợp lý góp phần quan trọng việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương 1.2.2 Hoạt động cung cấp chứng Hoạt động chứng minh tố tụng dân trình nhận thức diễn xuyên suốt vụ án dân sự, bắt đầu có định thụ lý đơn khởi kiện Tòa án phán Các đương sự, cá nhân, quan tổ chức quản lý, lưu giữ chứng có nghĩa vụ giao nộp cho Tòa án chứng Việc cung cấp “Đương - Chủ thể quan trọng tố tụng dân sự” địa chỉ: https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-dan-su/duong-su-chu-the-dau-tien-va-quan-trong-nhat-cua-hoat-dongchung-minh-trong-to-tung-dan-su.aspx; Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 81 Có nghĩa vụ gửi cho đương khác người đại diện hợp pháp họ đơn khởi kiện tài liệu, chứng cứ, trừ tài liệu, chứng mà đương khác có, tài liệu, chứng quy định khoản Điều 109 Bộ luật Trường hợp lý đáng khơng thể chụp, gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng họ có quyền u cầu Tòa án hỗ trợ Quy định nhằm tránh tình trạng vụ án khơng có người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tham gia đương đến quyền chụp, tài liệu mình, khơng phổ biến quyền giai đoạn đầu dẫn đến việc họ bên cung cấp tài liệu, chứng Cũng có nhiều trường hợp lý khác mà đương người đại diện, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp đương tiếp cận cách đầy đủ tài liệu, chứng đối phương cung cấp Tòa án Đó Tòa án chưa đánh bút lục nên chụp bị bỏ quên, chứng khơng Tòa án chấp nhận, đương khác nộp thêm chứng không biết… Bộ luật tố tụng dân năm 2015 có thay đổi chế giao nộp chứng cứ, tài liệu quy định nguyên tắc đương có nghĩa vụ thông báo gửi cho đương khác người đại diện hợp pháp họ đơn khởi kiện tài liệu, chứng (Khoản Điều 24 Khoản Điều 70) Như vậy, với quy định giúp đương sự, Luật sư tiếp cận, nắm bắt kịp thời tài liệu chứng bên đương khác cung cấp, có đầy đủ thời gian để hiểu phân tích yêu cầu đương sụ khác tài liệu liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi Bởi khơng phải lúc Luật sư biết thời điểm đương khác cung cấp chứng để tiến hành chụp, đến chụp hồ sơ biết đương khác cung cấp chứng khơng đủ thời gian để xử lý thu thập thêm chứng Bên cạnh đó, việc quy định phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, có nội dung cơng bố tài liệu, chứng đương giao nộp cho Tòa án gửi cho quy định tiến việc bảo đảm đồng chứng vụ án bảo đảm quyền bên bình đẳng việc tiếp cận chứng Cung cấp, giao nộp chứng quyền nghĩa vụ đương vụ án dân Đương yêu cầu tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp phải thu thập, cung cấp cho tòa án tài liệu, chứng để chứng minh cho u cầu có hợp pháp Đương phản đối yêu cầu người khác phải thể văn phải thu thập, cung cấp chứng để chứng minh cho phản đối Tuy nhiên, điều kiện đặc thù, để bảo vệ cho người yếu 82 thế, Điều 91 BLTTDS năm 2015 quy định rõ số trường hợp ngoại lệ nghĩa vụ cung cấp chứng thuộc người bị yêu cầu như: a) Người tiêu dùng khởi kiện khơng có nghĩa vụ chứng minh lỗi tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bị kiện có nghĩa vụ chứng minh khơng có lỗi gây thiệt hại theo quy định Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; b) Đương người lao động vụ án lao động mà khơng cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng lý tài liệu, chứng người sử dụng lao động quản lý, lưu giữ người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cho Tòa án Với việc quy định nghĩa vụ chứng minh thuộc bên bị kiện, BLTTDS năm 2015 giảm nhẹ gánh nặng thu thập chứng cho bên khởi kiện vốn bên yếu so với bên bị kiện Một điểm BLTTDS năm 2015 quy định văn ghi nhận kiện, hành vi pháp lý người có chức lập nguồn chứng (Khoản Điều 94 BLTTDS năm 2015) Với quy định này, BLTTDS năm 2015 có thống với Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2009 Khoản Điều Nghị định quy định: “Vi văn Thừa phát lại lập, ghi nhận kiện, hành vi dùng làm chứng xét xử quan hệ pháp lý khác” Trước Điều Thông tư liên tịch số 09/2014 Bộ Tư pháp TAND Tối cao - VKSND Tối cao - Bộ Tài ban hành ngày 28/02/2014 quy định: “Vi thừa phát lại lập nguồn chứng để tòa án xem xét giải vụ án để thực giao dịch hợp pháp theo quy định pháp luật” Thừa phát lại có quyền lập vi ghi nhận kiện, hành vi xảy theo yêu cầu khách hàng, trừ trường hợp vi phạm quy định bảo đảm an ninh, quốc phòng, đời tư, đạo đức xã hội trường hợp pháp luật cấm Do vậy, giao dịch, hoạt động kinh doanh, kiện mà cá nhân, tổ chức thấy cần phải lưu giữ để làm chứng pháp lý nhằm giải tranh chấp xảy tương lai, trình tham gia tố tụng dân bên đương sự, Luật sư sử dụng đến dịch vụ lập vi thừa phát lại.Tuy nhiên, để sử dụng biện pháp lập vi để thu thập chứng cứ, Luật sư cần ý bảo đảm việc lập vi thực theo trình tự, thủ tục luật định để xác định chứng trước tòa Khi cần ghi nhận lại kiện, hành vi để làm chứng cứ, Luật sư cần mời Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, ghi 83 nhận cách khách quan, trung thực Trong trường hợp cần thiết Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng chứng kiến việc lập vi Nhằm tăng tính xác thực cho vi bằng, số trường hợp lập vi tình trạng nhà bị nứt, tình trạng nhiễm, hai bên kí hợp đồng, giao tiền… Thừa phát lại đính kèm băng hình, đĩa, ghi âm hay tài liệu chứng minh khác (Điều 27, Nghị định 61/2009/NĐ-CP Điều Thông tư 13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC) Vi phải đăng ký sở tư pháp vòng 03 ngày kể từ ngày lập Như vậy, với việc thừa nhận vi nguồn chứng tố tụng dân sự, Luật sư có thêm phương thức hữu hiệu hoạt động thu thập chứng 3.4 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng dân số giải pháp khác để nâng cao hiệu hoạt động thu thập chứng Luật sư Tố tụng Dân Qua phân tích Luận văn thấy vai trò Luật sư việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương nói chung hoạt động thu thập chứng nói riêng quan trọng Tuy nhiên, vai trò Luật sư tố tụng dân hoạt động thu thập chứng chưa thực ghi nhận, nhìn nhận mực Bên cạnh số lượng chất lượng Luật sư Việt Nam mức hạn chế Dưới đây, tác giả xin đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thu thập chứng Luật sư Thứ nhất, hướng hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động thu thập chứng Luật sư: Pháp luật phận kiến trúc thượng tầng hình thành sở hạ tầng tương ứng, muốn pháp luật phát huy vai trò tích cực việc định hướng vận động xã hội, phục vụ mục tiêu nhà nước đòi hỏi phải thực tế, phù hợp với diễn đời sống xã hội Vấn đề hoạt động thu thập chứng Luật sư tố tụng dân vậy, để hoạt động diễn cách có hiệu cần thiết phải đưa giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan Pháp luật cần quy định cụ thể trách nhiệm pháp lý quan, cá nhân, tổ chức quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng việc bảo đảm, tôn trọng thực quyền nghĩa vụ đương người bảo vệ quyền lợi ích đương tham gia tố tụng dân Việc tham gia tố tụng Luật sư có ý nghĩa vơ quan trọng khơng với đương mà có ý nghĩa với tòa án trình tìm hiểu thật khách quan, giải vụ việc 84 Điều 106 BLTTDS năm 2015 quy định: “Trường hợp đương áp dụng biện pháp cần thiết để thu thập tài liệu, chứng mà khơng thể tự thu thập đề nghị Tòa án định yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cung cấp cho đề nghị Tòa án tiến hành thu thập tài liệu, chứng nhằm bảo đảm cho việc giải vụ việc dân đắn.” Tuy nhiên, pháp luật cần có quy định cụ thể hướng dẫn trường hợp coi áp dụng biện pháp cần thiết khơng thể tự thu thập chứng Thực tế cho thấy việc đương sự, Luật sư khơng thể tự thu thập chứng cứ, gặp nhiều khó khăn cá nhân, quan tổ chức có thẩm quyền khơng hợp tác, khơng làm trách nhiệm Do cần làm rõ khái niệm để bảo đảm cho đương sự, Luật sư thực nghĩa vụ giao nộp chứng cho Tòa án Như vậy, vấn đề áp dụng biện pháp cần thiết để thu thập chứng cần hiểu nào? Trong trường hợp xem đương khơng thể tự thu thập chứng cứ? có phải đương viết đơn trực tiếp trình bày với Tòa án khơng tự thu thập chứng số khó khăn u cầu Tòa án thu thập trách nhiệm thu thập chứng chuyển sang Tòa án? Trong trường hợp này, tác giả thiết nghĩ cần phải hướng dẫn việc “đã áp dụng biện pháp cần thiết” hiểu “đương có văn yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cung cấp quan, tổ chức, cá nhân có văn trả lời việc khơng cung cấp khơng có văn trả lời có thể quan, tổ chức, cá nhân nhận yêu cầu đương thời hạn 15 ngày không cung cấp tài liệu, chứng cho đương sự” Bên cạnh đó, Khoản Điều 76 BLTTDS năm 2015 ghi nhận cho người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương quyền yêu cầu cá nhân, quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng lại chưa quy định trường hợp người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương áp dụng biện pháp cần thiết để thu thập chứng khơng thu thập có quyền yêu cầu Tòa án thu thập chứng hay không? Do vậy, để tạo điều kiện cho Luật sư tiến hành tốt hoạt động thu thập chứng cần quy định cho Luật sư quyền yêu cầu Tòa án thu thập chứng trường hợp người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương áp dụng biện pháp cần thiết thu thập 85 Như nói mục 3.2, điểm sáng Bộ luật tố tụng dân năm 2015 quy định nghĩa vụ gửi cho đương khác người đại diện hợp pháp họ đơn khởi kiện tài liệu, chứng Tuy nhiên, trường hợp đương gửi sai, gửi không đầy đủ tài liệu cho đương khác dẫn đến việc đương khác có cách nhìn, cách đánh giá sai lệch nội dung vụ việc Điều nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến định hướng hoạt động chứng minh đương sự, Luật sư Bộ luật Tố tụng Dân năm 2015 lại chưa có quy định liên quan đến chế tài xử lý trường hợp nhằm tăng tính khả thi áp dụng thực tế Do vậy, tác giả kiến nghị văn hướng dẫn Bộ luật Tố tụng Dân năm 2015 Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng Dân năm 2015 sau có quy định cụ thể chế tài xử lý trường hợp đương vi phạm nghĩa vụ gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cho đương khác tùy thuộc mức độ vi phạm mà bị xử lý hành truy cứu trách nhiệm hình Theo quy định pháp luật hành, Luật sư tiến hành hoạt động thu thập chứng với tư cách người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, người đại diện đương Với tư cách chủ thể, pháp luật quy định quyền nghĩa vụ khác tham gia tố tụng dân nói chung tham gia hoạt động thu thập chứng nói riêng Để nâng cao chất lượng hoạt động thu thập chứng bảo đảm việc giải vụ án cách khách quan xác pháp luật cần xem xét trao cho người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương thêm số quyền hạn tố tụng định như: quyền đề nghị tòa án xác minh, thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá; theo Khoản Điều 76 BLTTDS năm 2015 họ có quyền xác minh, thu thập chứng cứ, cung cấp chứng cho tòa án Bởi thực tế nhiều trường hợp người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương xác minh, thu thập chứng không với lý khách quan đó, sau nghiên cứu hồ sơ vụ án cần thiết phải đề nghị Tòa án triệu thập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá, thẩm định pháp luật không quy định cho người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương quyền đề nghị Tòa án tiến hành hoạt động thu thập chứng Trong trường hợp này, thông thường Luật sư phải thời gian mời đương đến làm việc trao đổi, phân tích rõ ràng để đương hiểu hướng dẫn đương làm đơn đề nghị Tòa án thu thập chứng cứ, có trường hợp đương lý khách quan, chủ quan mà chưa thể làm đơn đề nghị Tòa án thu 86 thập chứng làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến tính nhanh chóng, kịp thời hoạt động thu thập chứng Luật sư Về vấn đề trưng cầu giám định, BLTTDS năm 2015 quy định cho đương quyền chủ động yêu cầu giám định trường hợp Tòa án khơng định trưng cầu giám định Tuy nhiên pháp luật bỏ ngỏ chế tài áp dụng đương không chấp hành định trưng cầu giám định Tòa án, quan giám định tư pháp Qua thực tiễn hoạt động thu thập chứng cứ, tính chất đặc thù số vụ án (ví dụ: Vụ án xác định cha, mẹ, con, tuyên bố lực hành vi dân ), kết luận giám định xác định mấu chốt định để chứng minh cho yêu cầu không chấp nhận yêu cầu đương Tuy nhiên, nhiều vụ án, nguyên đơn yêu cầu trưng cầu giám định ADN, trưng cầu giám định sức khỏe tâm thần Khi tiến hành giám định bị đơn (người bị kiện để xác định cha mẹ đứa trẻ ), người nuôi dưỡng người bị lực hành vi dân từ chối không chấp nhận giám định ADN, không hợp tác việc để bác sĩ tiếp cận thăm khám, giám định người bị lực hành vi dân Vấn đề đặt là, theo nguyên tắc bất khả xâm phạm nguyên tắc chấp thuận cá nhân điều chỉnh BLDS năm 2005 Tòa án quan chun mơn khơng thể lấy mẫu xét nghiệm (máu, tóc…) từ thể người bị yêu cầu để xét nghiệm người bị yêu cầu không tự nguyện không đồng ý, cưỡng chế người nuôi dưỡng người bị lực hành vi dân Đây quy định mâu thuẫn quyền dân quyền tố tụng mà việc giải khơng đơn giản Mặt khác, với quy định BLTTDS hành giám định tố tụng dân tiến hành với hai phương thức trưng cầu giám định yêu cầu giám định Khi đối chiếu hai quy định yêu cầu giám định đương phải chứng minh bị quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng từ chối trưng cầu giám định Vấn đề đặt đương phải chứng minh người tiến hành tố tụng, quan tiến hành tố tụng từ chối không văn Mặc khác, thời hạn giám định đương bị hạn chế “chỉ yêu cầu giám định trước Tòa án định đưa vụ án xét xử sơ thẩm”, trường hợp chứng xuất trình cấp phúc thẩm mà đương khơng thể biết cấp sơ thẩm có lý khách quan, đáng có nghi ngờ tính xác thực chứng đương có thực quyền yêu cầu giám định Tòa án từ chối trưng cầu giám định hay khơng? Dưới góc độ tố tụng dân sự, trường hợp đến 87 BLTTDS năm 2015 bỏ ngỏ chưa quy định luật Tác giả cho rằng, triển khai thực thi BLTTDS năm 2015 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cần thiết có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ bế tắc việc trưng cầu giám định theo hướng sau: - “Trong trường đương không chấp hành định trưng cầu giám định Tòa án, quan giám định tư pháp Tòa án có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế thực trường hợp việc giám định buộc phải có để giải vụ án Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục cưỡng chế trưng cầu giám định.” - Việc Tòa án từ chối yêu cầu trưng cầu giám định đương theo Khoản Điều 102 BLTTDS năm 2015 cần có hướng dẫn cụ thể là: “Tòa án từ chối yêu cầu đương theo Khoản Điều 102 BLTTDS năm 2015 phải văn thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đơn yêu cầu đương sự” - Sửa đổi, bổ sung Khoản Điều 102 BLTTDS năm 2015 theo hướng bỏ quy định thời gian thực quyền tự yêu cầu giám định trước Tòa án định đưa vụ án xét xử Hiện tiến hành thu thập chứng cứ, Luật sư sử dụng nhiều biện pháp thu thập chứng khác lấy lời khai người làm chứng, biên đối chất, biên xem xét thẩm định chỗ, kết luận giám định, kết định giá tài sản… Tuy nhiên, hầu hết chứng Luật sư phải thông qua tòa án để thu thập, phải có xem xét chấp nhận Tòa án Mặc dù việc giới hạn biện pháp thu thập chứng nhằm mục đích khơng để bên đương q tự dẫn đến việc thu thập chứng không khách quan nhiên, điều làm giảm khả chủ động Luật sư việc thu thập chứng phải thông qua hoạt động chủ quan cán tòa án, cán “xét thấy” cần thiết cho tiến hành thu thập chứng Như vậy, trao cho đương sự, Luật sư số quyền thu thập chứng mà khơng phải thơng qua tòa án lấy lời khai người làm chứng với xác nhận quan có thẩm quyền, thẩm định chỗ Thừa phát lại, định giá tài sản quan có chun mơn Biện pháp giảm bớt gánh nặng cho tòa án tạo cho đương sự, Luật sư khả chủ động cao hoạt động thu thập chứng nói riêng phát huy vai trò trung tâm hoạt động tố tụng dân Hiện nay, Điều 97 BLTTDS năm 2015 quy định số biện pháp thu thập chứng cá nhân, quan, tổ chức, nhiên tới để BLTTDS 88 năm 2015 vào áp dụng hiệu thực tế cần có văn pháp luật hướng dẫn cụ thể chủ thể, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp thu thập chứng Ví dụ Điểm b Khoản Điều 97 BLTTDS năm 2015 quy định biện pháp thu thập chứng cứ: “Thu thập vật chứng”, Điểm c Khoản Điều 97 BLTTDS năm 2015 quy định biện pháp thu thập chứng cứ: Xác định người làm chứng lấy xác nhận người làm chứng” cần phải có hướng dẫn chi tiết chủ thể áp quyền áp dụng, trình tự thủ tục thu thập vật chứng, xác định người làm chứng lấy xác nhận người làm chứng Thiết nghĩ Điểm đ Khoản Điều 97 BLTTDS năm 2015 cần phải sửa “Yêu cầu quan có thẩm quyền chứng thực chữ ký người làm chứng” UBND cấp xã mời Văn phòng cơng chứng chứng thực chữ ký Khoản Điều 77 Luật Công chứng năm 2014 quy định Công chứng viên có quyền chứng thực chữ ký giấy tờ, văn Với biện pháp thu thập chứng Điểm h Khoản Điều 97 BLTTDS năm 2015: “Yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân thực công việc khác theo quy định pháp luật” cần có hướng dẫn “công việc khác” cụ thể công việc gì, trình tự, thủ tục áp dụng nào, chế tài xử lý quan, tổ chức, cá nhân không thực công việc đó? Nhìn chung, BLTTDS năm 2015 đời khắc phục khó khăn, vướng mắc trình thu thập chứng Luật sư thực tế áp dụng BLTTDS năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011 Tuy nhiên để nâng cao hiệu hoạt động thu thập chứng Luật sư cần phải có văn pháp luật hướng dẫn cụ thể việc áp dụng quy định BLTTDS năm 2015 đồng thời xem xét hoàn thiện khuyết điểm, tồn chưa khắc phục BLTTDS năm 2015 hướng tới mục tiêu hoạt động thu thập chứng chuyển giao hẳn cho đương Luật sư, Toà án đứng vai trò trọng tài để hồ giải dựa chứng mà đương cung cấp để đưa phán Thứ hai, hoàn thiện yếu tố người để nâng cao hiệu hoạt động thu thập chứng Luật sư tố tụng dân sự: “Đào tạo, phát triển đội ngũ Luật sư đủ số lượng, có phẩm chất trị, đạo đức, có trình độ chun mơn.” – Đó nhiệm vụ cải cách tư pháp xác định Nghị số 49-NQ-TW, ngày 02/06/2005 Bộ Chính trị “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”Để nâng cao hiệu hoạt động thu thập chứng nói riêng hoạt động chứng minh nói chung cần đẩy mạnh phát triển số lượng, chất lượng Luật sư tham gia tố tụng dân đáp ứng nhu cầu 89 ngày cao xã hội, đồng thời nâng cao hiểu biết, nhận thức công dân vị trí, vai trò, hoạt động Luật sư tố tụng dân Tác giả xin đưa số giải pháp liên quan đến yếu tố người để nâng cao hiệu hoạt động thu thập chứng Luật sư: Mở rộng, nâng cao chất lượng đào tạo trường luật, trưởng đào tạo nghề Luật sư để bảo đảm chất lượng, uy tín đội ngũ Luật sư tham gia hành nghề Ở Việt Nam nay, chất lượng đào tạo trường luật nặng lý thuyết, thiếu hụt kỹ hành nghề Sau trường, sinh viên muốn hành nghề Luật sư phải tham gia khóa đào tạo hành nghề Luật sư thời gian mười hai tháng sở đào tạo hành nghề Luật sư theo quy định pháp luật, sau trải qua thời gian tập tổ chức hành nghề Luật sư, kết thúc thời gian tập theo quy định, Luật sư tập sư phải trải qua kỳ kiểm tra Bộ Tư pháp tổ chức cấp Chứng hành nghề đạt yêu cầu Về bản, quy trình đào tạo cơng nhận Luật sư thức Việt Nam gần giống với nhiều nước khác giới, nhiên khác với Việt Nam, nước có nghề Luật sư phát triển thường khơng có sở đào tạo hành nghề Luật sư Học viện Tư pháp Việt Nam mà sinh viên luật nhà trường định hướng nghề nghiệp đào tạo kỹ hành nghề trường đại học Chính định hướng nghề nghiệp đào tạo kỹ hành nghề sinh viên nên tạo động lực cho Luật sư tương lai phấn đấu nỗ lực học tập, nghiên cứu chế định pháp luật vụ án, tình để tích lũy kiến thức, kỹ làm tảng cho việc hành nghề sau Với quy trình đào tạo nay, nhiều Luật sư Việt Nam sau kết thúc thời gian tập khó độc lập tiếp xúc khách hàng, nghiên cứu hồ sơ, tình huống, chủ động thu thập chứng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp khách hàng Do vậy, giải pháp đưa cần xác định xây dựng tính chun nghiệp cho Luật sư thơng qua định hướng nghề nghiệp đào tạo kỹ hành nghề thời gian học trường đại học luật Bên cạnh đó, sở đào tạo nghề Luật sư khơng ngừng hồn thiện phát triển để đạo tạo đội ngũ Luật sư tương lai có chất lượng cao Với kiến thức chuyên môn sâu rộng kỹ nghề nghiệp phong phú Luật sư tham gia cách có hiệu vào hoạt động thu thập chứng tố tụng dân Tuy nhiên, xã hội không ngừng thay đổi phát triển, mối quan hệ xã hội ngày đa dạng, phức tạp điều chỉnh pháp luật, văn quy phạm phạm pháp luật ngày nhiều Do vậy, cập nhật kiến thức pháp 90 luật nâng cao kỹ hành nghề yêu cầu tất yếu Luật sư nhằm cập nhật đầy đủ, kịp thời kiến thức pháp luật, kỹ hành nghề đạo đức nghề nghiệp Luật sư Vấn đề đặt làm để việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Luật sư khơng mang tính hình thức, hiệu Theo quan điểm tác giả, cần có quy định tất Luật sư bắt buộc phải tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức nước thực theo định kỳ quy định việc sát hạch, kiểm tra lại để cấp gia hạn Chứng hành nghề Luật sư Để hoạt động thu thập chứng diễn hiệu việc nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ nghề nghiệp đội ngũ Luật sư cần tăng cường hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức công dân, quan, tổ chức doanh nghiệp vị trí, vai trò Luật sư tố tụng dân Cụ thể, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, Luật Luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012, nghị định Chính phủ văn pháp luật có liên quan đến hoạt động Luật sư tố tụng dân nói chung hoạt động thu thập chứng nói riêng Đồng thời trọng việc tuyên truyền, phổ biến phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật công dân, cán Nhà nước quan, tổ chức vị trí, vai trò Luật sư việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, quyền nghĩa vụ bên liên quan đến hoạt động thu thập chứng Luật sư Tổng kết chương 3: Dựa sở nghiên cứu kỹ năng, biện pháp thu thập chứng Luật sư Chương 2, phạm vi Chương luận văn tác giả đưa số trường hợp thực tế để thấy rõ cách vận dụng thực tế kỹ năng, biện pháp thu thập chứng tố tụng dân Luật sư Đồng thời, tác giả đánh giá điểm BLTTDS năm 2015 quy định liên quan đến hoạt động thu thập chứng Luật sư Bênh cạnh tác giả số tồn tại, vướng mắc triển khai áp dụng BLTTDS năm 2015 vào hoạt động thu thập chứng Luật sư thực tế đưa số kiến nghị hồn thiện pháp luật, nâng cao trình độ, kỹ Luật sư nhằm phát huy tối đa hiệu việc thu thập chứng tố tụng dân 91 KẾT LUẬN Một đặc thù tố tụng dân nghĩa vụ chứng minh thuộc đương sự, nên hoạt động thu thập, cung cấp chứng có ý nghĩa định việc chứng minh cho yêu cầu đương sự, phản bác yêu cầu đương khác Xuất phát từ ý nghĩa đó, Luật sư có vị trí, vai trò quan trọng tham gia tố tụng dân với tư cách người đại diện cho đương người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương Với trình độ hiểu biết pháp luật cao kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú Luật sư vận dụng nhuần nhuyễn để mang lại hiệu cao trình thu thập chứng Tuy nhiên, tồn hạn chế, bất cập quy định pháp luật cần khắc phục để tạo hành lang pháp lý tốt cho hoạt động thu thập chứng Luật sư Đồng thời, thân đội ngũ Luật sư Việt Nam cần tích cực rèn luyện, trau kiến thức, kỹ năng, củng cố kinh nghiệm để ngày lớn mạnh chất lượng nhằm phục vụ tốt cho hoạt động thu thập chứng nói riêng hoạt động chứng minh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp khách hàng tố tụng dân nói chung Như vậy, với đề tài “Hoạt động thu thập chứng Luật sư tố tụng dân sự” tác giả vào nghiên cứu đánh giá cách toàn diện để chứng tỏ hoạt động thu thập chứng Luật sư đóng vai trò quan trọng q trình chứng minh hoạt động quan trọng trình tìm thật khách quan, bảo đảm nguyên tắc tranh tụng, nâng cao hiệu hoạt động xét xử nhằm xây dựng tư pháp vững mạnh, sạch, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền người; bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân Tuy nhiên, tác giả có nhiều cố gắng việc học hỏi, tìm hiểu phạm vi hạn hẹp khả nghiên cứu học viên, đề tài tránh khỏi thiếu sót, hạn chế nên mong có đóng góp thẳng thắn từ phía thầy cô! 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị 48/NQ-TW Bộ Chính trị chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị 49/NQ-TW Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới Văn pháp luật Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1987), Pháp lệnh Tổ chức Luật sư ngày 18 tháng 12 năm 1987 Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Pháp lệnh Luật sư số: 37/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/07/2001 Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1989), Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân năm ngày 07 tháng 12 năm 1989 Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1994), Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế ngày 16 tháng 03 năm 1994 Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1996), Pháp lệnh thủ tục giải tranh chấp lao động ngày 16 tháng 03 năm 1994 Quốc Hội nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Bộ luật Tố tụng Dân số: 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2004, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc Hội nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Luật sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng Dân số 65/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Quốc Hội nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Tố tụng Dân số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Quốc Hội nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Quốc Hội nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật 93 Ban hành văn quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 Quốc Hội nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Quốc Hội nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Quốc Hội nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2014, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Quốc Hội nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1999), Bộ luật Hình số: 15/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 Chính phủ việc giữ bí mật, lưu trữ cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi tài sản gửi khách hàng 18 Văn hợp số 08/VBHN-NHNN ngày 21/05/2014 Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực Nghị định số 70/2000/nđ-cp ngày 21/11/2000 19 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2009 20 Thông tư liên tịch số 09/2014 Bộ Tư pháp - TAND Tối cao VKSND Tối cao - Bộ Tài ban hành ngày 28/02/2014 21 Nghị 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 22 Nghị số 05/2012/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ngày 23/12/2012 Tài liệu tham khảo 23 Viện Ngôn ngữ học (2003), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng- Trung tâm từ điển học, Đà Nẵng 24 Trường Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình Luật tố tụng dân Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 94 25 Trần Phương Thảo (2004), Vị trí, vai trò Luật sư tố tụng Dân sự, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường đại học Luật Hà Nội 26 Hoàng Thu Yến (2006), Luật sư tố tụng dân Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Trường đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 27 Tăng Hoàng My (2012), Nguyên tắc cung cấp chứng chứng minh tố tụng dân sự, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường đại học Luật Hà Nội 28 Nguyễn Văn Tuân (2002), Luật sư hành nghề Luật sư, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 29 Nguyễn Kim Lượng (2015), Thu thập, nghiên dánh giá chứng tố tụng dân Tòa án cấp sơ thẩm, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật Trường đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 30 Trường đào tạo chức danh tư pháp (2001), Kỹ hành nghề Luật sư, tập 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 31 Ts Đinh Văn Thanh, tháng 4/2004, "Vai trò luật sư tố tụng dân sự", Tạp chí luật học 32 Nguyễn Minh Hằng (2002), Hoạt động cung cấp, thu thập chứng Tố tụng dân Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường đại học Luật Hà Nội 33 Tưởng Duy Lượng (2010), Thu thập chứng trách nhiệm chứng minh tố tụng dân - số vấn đề lý luận thực tiễn, Tạp chí Kiểm sát số 24/2010, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 34 Phạm Thị Hương (2013), Hoạt động thu thập chứng Tòa án tố tụng dân Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường đại học Luật Hà Nội 35 Đinh Văn Thanh (2004), Vai trò luật sư tố tụng dân sự, Tạp chí Luật học số 04/2004, Trường đại học Luật Hà Nội 36 Nguyễn Văn Thành (2013), Các biện pháp thu thập chứng Tòa án tố tụng dân sự, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 37 Ph Anghen (1984), Chống Đuyrinh, Nhà xuất Sự Thật Website 38 http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=1754190 95 &p_cateid=1751909&article_details=1&item_id=20395909 39 http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-ky-nang-cua-luat-su-trong-hoat-dong-thuthap-nghien-cuu-danh-gia-su-dung-chung-cu-trong-cac-vu-an-tranh-chap56389/ 40 http://tailieu.vn/doc/bai-giang-ky-nang-thu-thap-nghien-cuu-danh-gia-va-sudung-chung-cu-1692423.html 41 http://vovantu.blogspot.com/2016/01/phuong-phap-thu-thap-chung-cu-cualuat.html 42 http://text.123doc.org/document/3193324-tong-quan-ve-luat-su-va-nghe-luatsu.htm 43 http://danang.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tadanang/96297693/96298143?p _page_id=96297693&pers_id=96297339&folder_id=&item_id=99065594&p _details=1 44 http://www.myweb.pro.vn/luanvan?id_sub_category=39 45 http://123doc.org/document/2046849-ky-nang-cua-luat-su-khi-thu-thapnguon-chung-cu-nham-bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cho-thanchu.htm?page=4quyen-cong-chung/3008/149/ 46 http://www.luatdaiviet.vn/xem-tin-tuc/ky-nang-thu-thap-nghien-cuu-va-sudung-chung-cu-trong-vu-an-hanh-chinhpx?Ite mID=3953 47 http://www.tand.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/khac1?p_p_id=EXT_ARTI CLEVIEW&p_p_lifecycle=0&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_E XT_ARTICLEVIEW_articleId=34119&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0 48 http://www.phapluatplus.vn/kho-khan-trong-thu-thap-va-danh-gia-chung-cucac-vu-an-hinh-su-d15573.html 49 http://www.asianlii.org/vn/other/benchbk/307-vn.html 50 https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-dan-su/duong-su-chu-the-dau-tien-vaquan-trong-nhat-cua-hoat-dong-chung-minh-trong-to-tung-dan-su.aspx; ... chung hoạt động thu thập chứng Luật sư tố tụng dân Chương 2: Các quy định pháp luật hành hoạt động thu thập chứng Luật sư tố tụng dân Chương 3: Thực tiễn thực hoạt động thu thập chứng Luật sư tố tụng. .. pháp luật tố tụng dân hoạt động thu thập chứng Luật sư qua số vụ án 55 3.2 So sánh hoạt động thu thập chứng Luật sư với chủ thể khác 66 3.2.1 Hoạt động thu thập chứng Luật sư quan tiến hành tố tụng. .. VỀ HOẠT ĐỘNG THU THẬP CHỨNG CỨ CỦA LUẬT SƯ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 1.1 Chứng chứng minh tố tụng dân 1.1.1 Khái niệm chứng minh chứng 1.2.2 Hoạt động cung cấp chứng 1.2.3 Quyền nghĩa vụ Luật sư việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động thu thập chứng cứ của luật sư trong tố tụng dân sự, Hoạt động thu thập chứng cứ của luật sư trong tố tụng dân sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay