Chế định tài sản riêng của vợ, chồng theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014

95 2 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 14:36

Luận văn nghiên cứu chế định tài sản riêng của vợ, chồng theo LuậtHNGĐ năm 2014. Cụ thể là nghiên cứu các vấn đề sau: Khái niệm tài sản,sở hữu tài sản, căn cứ xác định tài sản riêng của vợ, chồng; quyền và nghĩa vụcủa vợ, chồng đối với tài sản riêng; quyền và nghĩa vụ riêng của vợ chồng. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐÀO THỊ TUYẾT CHẾ ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ, CHỒNG THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐÀO THỊ TUYẾT CHẾ ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ, CHỒNG THEO LUẬT HƠN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật dân tố tụng dân Mã số: 60380103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN CỪ HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, ví dụ Luận văn hồn toàn trung thực Những kết luận khoa học Luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TÁC GIẢ LUẬN VĂN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BLDS : Bộ luật dân HN&GĐ: Hôn nhân gia đình TAND: Tòa án nhân dân TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu luận văn 4 Mục tiêu nghiên cứu luận văn 5 Các câu hỏi nghiên cứu luận văn 6 Các phương pháp nghiên cứu áp dụng để thực luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn 8 Bố cục (các chương) luận văn CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẾ ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ, CHỒNG 1.1 Một số khái niệm chung 1.1.1 Khái niệm tài sản quyền sở hữu tài sản 1.1.3 Khái niệm thời kỳ hôn nhân 1.1.4 Khái niệm tài sản riêng xác định tài sản riêng vợ, chồng 15 14 1.2 Ý nghĩa quy định tài sản riêng vợ, chồng chế định tài sản riêng vợ, chồng 17 1.3 Chế định tài sản riêng vợ, chồng theo pháp luật Việt Nam 20 1.3.1 Chế định tài sản riêng vợ, chồng pháp luật thời kỳ phong kiến 20 1.3.2 Chế định tài sản riêng vợ, chồng pháp luật thời Pháp thuộc 21 1.3.3 Chế định tài sản riêng vợ, chồng pháp luật miền Nam nước ta trước ngày thống đất nước (1954-1975) 23 1.3.4 Chế định tài sản riêng vợ, chồng pháp luật Hôn nhân gia đình Nhà nước ta từ năm 1945 đến 26 1.4 Chế định tài sản riêng vợ, chồng theo pháp luật số nước giới 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 35 CHƯƠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ CHẾ ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ, CHỒNG 36 2.1 Các xác định tài sản riêng vợ, chồng 36 2.1.1 Căn vào thời kỳ hôn nhân 36 2.1.2 Căn vào nguồn gốc tài sản 39 2.3.2 Xác định quyền nghĩa vụ vợ, chồng tài sản riêng chồng, vợ 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT HƠN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 VỀ CHẾ ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ, CHỒNG 69 3.1 Thực tiễn thi hành chế định tài sản riêng vợ, chồng 69 3.1.1 Nhận xét chung 69 3.1.2 Thực tiễn xét xử Tòa án chế định tài sản riêng vợ, chồng 72 3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu thực thi quy định chế định tài sản riêng vợ, chồng 78 3.2.1 Nâng cao hiệu xét xử Tòa án tranh chấp liên quan đến tài sản vợ chồng 78 3.2.2 Nâng cao hiệu áp dụng quy định chế định tài sản riêng vợ, chồng 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 KẾT LUẬN 84 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Gia đình tế bào, tảng xã hội, nôi nuôi dưỡng người, mơi trường quan trọng hình thành giáo dục nhân cách, góp phần vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hơn nhân gia đình (HN&GĐ) mối quan hệ xã hội quan trọng sống Trải qua gần 30 năm công đổi mới, đất nước ta ngày bước bước vững đường phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đạt nhiều thành tựu đáng kể Dưới tác động phát triển kinh tế - xã hội, quan hệ pháp luật có biến đổi sâu sắc theo hai hướng: tích cực tiêu cực số phải nhắc tới thích ứng quan hệ HN&GĐ Có thể khẳng định rằng, xã hội Việt Nam nay, việc vợ chồng tham gia rộng rãi vào giao dịch dân sự, kinh tế,… tượng mang tính tất yếu, khách quan; khơng thể bình đẳng vợ, chồng quan hệ HN&GĐ mà góp phần khơng nhỏ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần vợ, chồng gia đình Bên cạnh đó, việc pháp luật hành ghi nhận bảo hộ quyền có tài sản riêng vợ, chồng thời kỳ nhân góp phần tạo hành lang pháp lý để vợ, chồng chủ động tham gia vào quan hệ pháp luật khác Tuy vậy, bên cạnh mặt tích cực quan hệ HN&GĐ bộc lộ hạn chế, đặc biệt tranh chấp liên quan đến tài sản vợ chồng (tài sản chung, tài sản riêng, nghĩa vụ chung, nghĩa vụ riêng) ngày nhiều, phức tạp gay gắt Trong bối cảnh đó, Luật HN&GĐ năm 2014 ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 Sau gần năm vào thực thi đời sống, Luật HN&GĐ năm 2014 góp phần khơng nhỏ việc xây dựng điều chỉnh quan hệ HN&GĐ nói chung, quan hệ pháp luật liên quan đến tài sản vợ chồng nói riêng Trong năm qua nước ta có số cơng trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề tài sản vợ chồng, nhiên chưa có cơng trình nghiên cứu độc lập tài sản riêng vợ, chồng; đặc biệt vấn đề xác định tài sản riêng vợ, chồng theo quy định pháp luật HN&GĐ hành Bên cạnh đó, thực tiễn xét xử Tòa án, nhiều lí khác mà việc áp dụng quy định tài sản riêng vợ, chồng gặp nhiều vướng mắc; đặc biệt việc xác định tài sản riêng vợ, chồng Từ vấn đề nêu cho thấy việc sâu nghiên cứu vấn đề xác định tài sản riêng vợ, chồng cần thiết Đây lí tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “Chế định tài sản riêng vợ, chồng theo Luật Hơn nhân gia đình năm 2014” Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Từ thời phong kiến, pháp luật chế độ tài sản vợ chồng quy định số luật , Quốc triều Hình Luật, Hồng Việt Luật lệ Sau này, Luật HN&GĐ, luật dân đời chế định tài sản vợ chồng quy định xuyên suốt hệ thống pháp luật Việt Nam Những quy định có thay đổi cho phù hợp với thời kì lịch sử, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội giai đoạn Xuất phát từ tầm quan trọng gia đình xã hội, vấn đề liên quan đến HN&GĐ nhà nghiên cứu quan tâm Đã có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề HN&GĐ, đặc biệt chế định tài sản vợ chồng nhiều bình diện khác 10 Chế định tài sản vợ chồng triển khai nghiên cứu cách sâu rộng, chí đưa vào giáo trình giảng dạy chuyên ngành Luật HN&GĐ trường đào tạo luật học Việt Nam Giáo trình Luật HN&GĐ Việt Nam trường Đại học Luật Hà Nội năm 2002, Giáo trình Luật HN&GĐ Việt Nam Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội năm 2001,… Bên cạnh có nhiều cơng trình nghiên cứu, viết báo, tạp chí liên quan đến tài sản vợ chồng như: - Đặng Thị Hồng Hoa, Trường Đại học Luật Hà Nội, Khóa luận tốt nghiệp "Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng chế định tài sản vợ chồng theo Luật hôn nhân gia đình Việt Nam hành", Hà Nội, 2011 - Vũ Văn Hiền, “Chế độ tài sản gia đình Việt Nam”, NXB Bộ Quốc gia Giáo dục, Sài Gòn, 1960 - Nguyễn Hồng Hải, “Vài nét chế độ tài sản vợ chồng pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học, Số năm 1997 - Nguyễn Văn Cừ, “Chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật Hơn nhân gia đình Việt Nam”, NXB Tư Pháp, 2008 - Nguyễn Văn Cừ, “Quyền sở hữu vợ chồng theo Luật HN&GĐ năm 2000”, Tạp chí Luật học số 6/2002 - Nguyễn Văn Cừ, “Chế độ tài sản vợ chồng theo Luật HN&GĐ Việt Nam”, Luận án tiến sĩ luật học năm 2005 81 Như vậy, không vợ chồng không tự ý thức quyền lợi mà quan nhà nước có thẩm quyền việc quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không tuân thủ quy định pháp luật Khi có tranh chấp loại tài sản này, Tòa án lại yêu cầu bên phải chứng minh nguồn gốc tài sản để xác định tài sản chung hay tài sản riêng Như vậy, vơ hình định pháp luật việc ghi tên vợ chồng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tinh thần Điều 33 Luật HN&GĐ năm 2014 không bên ý thức nghiêm túc triển khai thực tế Cũng tranh chấp liên quan đến nhà quyền sử dụng đất thường xuyên xảy vợ chồng sinh sống nhà đất cha mẹ vợ cha mẹ chồng Qua thời gian sinh sống, cha mẹ tuyên bố cho nhà đất lại chưa làm thủ tục sang tên sau phát sinh tranh chấp liên quan đến tài sản đó, tranh chấp vợ chồng yêu cầu chia tài sản tranh chấp cha mẹ với Trong trình giải số Tòa án xác định nhà đất tài sản tiến hành chia tài sản dẫn đến vi phạm nghiêm trọng quy định có liên quan BLDS văn pháp quy khác: Theo quy định Điều 463 BLDS năm 2005 thì: Việc tặng cho bất động sản phải lập thành văn có chứng nhận Cơng chứng nhà nước có chứng thực Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phải tiến hành đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu thực thi quy định chế định tài sản riêng vợ, chồng Qua nghiên cứu vấn đề lý luận phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác xét xử ngành Tòa án đây, xin đưa 82 Một số giải pháp tổ chức thực áp dụng quy định pháp luật HN&GĐ xác định tài sản riêng vợ, chồng sau: 3.2.1 Nâng cao hiệu xét xử Tòa án tranh chấp liên quan đến tài sản vợ chồng Hoạt động xét xử Tòa án cấp tranh chấp HN&GĐ ngày tăng số lượng có tiến vượt bậc chất lượng xét xử Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy công tác xét xử gặp nhiều khó khăn vướng mắc nhiều ngun nhân khác Để nâng cao lực xét xử ngành Tòa án việc giải tranh chấp nói chung, tranh chấp liên quan đến HN&GĐ nói riêng đặc biệt tranh chấp liên quan đến tài sản chung, tài sản riêng vợ, chồng đòi hỏi ngành Tòa án phải tiến hành đồng giải pháp sau: Thứ nhất: Xây dựng tăng cường đội ngũ thẩm phán chuyên trách giải tranh chấp HN&GĐ Quan hệ HN&GĐ loại quan hệ có tính đặc thù, xuất phát từ quan hệ gia đình sở nhân, huyết thống, nuôi dưỡng Ngay tranh chấp tài sản yếu tố tình cảm, tâm lý, đạo đức thể rõ nét, đương không bị ràng buộc quan hệ pháp luật có tranh chấp mà bị ràng buộc quan hệ thành viên gia đình Do đó, việc thẩm phán áp dụng kỹ xét xử vụ việc dân vào xét xử vụ việc HN&GĐ dễ dẫn đến chất lượng xét xử khơng cao Chính vậy, việc xây dựng đội ngũ thẩm phán chuyên trách chuyên môn nghiệp vụ xét xử vụ việc HN&GĐ cần thiết, đảm bảo tính chun sâu cơng tác xét xử tiền đề để án, định khách quan, cơng tâm, hợp tình, hợp lý 83 Thứ hai: Bên cạnh việc trọng đào tạo, bồi dưỡng thẩm phán chuyên trách, ngành Tòa án cần khơng ngừng bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trị cho đội ngũ cán bộ, thẩm phán ngành để họ ngày vững vàng công tác Đồng thời tăng cường kiểm tra công tác xét xử Tòa án cấp, tổng kết rút kinh nghiệm để cơng tác xét xử nói chung xét xử dân sự, HN&GĐ nói riêng ngày đạt kết tốt Thứ ba: Trong hoạt động xét xử, Tòa án cấp thường gặp khó khăn quy định vấn đề tranh chấp thiếu, không thống khơng cụ thể Để khắc phục tình trạng này, Tòa án cần chủ động việc nghiên cứu vận dụng phong tục tập quán tốt đẹp công tác xét xử Hằng năm, TANDTC cần có báo cáo để tổng kết, rút kinh nghiệm, hướng dẫn công tác xét xử cho Tòa án cấp, định kỳ ban hành tập hợp án điển hình, hướng tới xây dựng tập án lệ HN&GĐ để Tòa án cấp học tập, rút kinh nghiệm hoạt động xét xử Thứ tư: Trong trình xét xử vụ án liên quan đến tranh chấp tài sản vợ, chồng chia tài sản chung, Tòa án thường gặp phải khó khăn việc xác định chủ sở hữu định giá tài sản tranh chấp Thực trạng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác có nguyên nhân phối hợp khơng hiệu Tòa án quan, tổ chức, cá nhân có liên quan Do đó, để tăng cường hiệu công tác xét xử ngành Tòa án cần có phối hợp chặt chẽ xác định trách nhiệm quan tổ chức, cá nhân có liên quan việc phối hợp với Tòa án giải tranh chấp Ngồi ra, cơng tác định giá tài sản tranh chấp cần có quan định giá tài sản chuyên nghiệp, quan tham mưu cho Tòa án đáp ứng nhu cầu xã hội định giá tài sản 84 3.2.2 Nâng cao hiệu áp dụng quy định chế định tài sản riêng vợ, chồng Mặc dù pháp luật hành ghi nhận xây dựng điều luật tài sản riêng vợ, chồng việc áp dụng quy định thực tế gặp nhiều khó khăn, vướng mắc mà nguyên nhân hiểu biết người dân vấn đề hạn chế Để nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật xác định tài sản riêng vợ, chồng cần ý vấn đề sau: Thứ nhất: Tạo sở điều kiện thuận lợi để vợ, chồng bình đẳng quyền sở hữu tài sản gia đình Bình đẳng vợ chồng nguyên tắc Hiến định nguyên tắc Luật HN&GĐ kể vấn đề sở hữu tài sản Tuy nhiên tồn bất bình đẳng quyền sở hữu tài sản đời sống vợ chồng số vùng sâu, vùng xa Ở đó, người phụ nữ phụ thuộc vào người chồng kinh tế lẫn tư tưởng, không đạt bình đẳng với người chồng việc sử dụng, định đoạt tài sản chung hồn tồn khơng có điều kiện để xác lập quyền sở hữu riêng tài sản có giá trị Để giải thực tế đòi hỏi tồn xã hội phải thực tổng hợp giải pháp kinh tế, xã hội, pháp lý nhằm đảm bảo bình đẳng vợ chồng nghề nghiệp, thu nhập, quyền sở hữu,… qua khẳng định vai trò người vợ việc tham gia hoạt động lao động sản xuất gia đình Thứ hai: Thực tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân để hình thành thói quen sống làm việc theo pháp luật, tôn trọng điều kiện nội dung, hình thức văn liên quan đến tài sản vợ chồng, đặc biệt văn liên quan đến thỏa thuận xác lập quyền sở hữu riêng tài sản nghĩa vụ riêng tài sản bên vợ, chồng Thực tế cho 85 thấy, nhiều cặp vợ chồng có quyền có tài sản riêng mà coi tồn tài sản tài sản chung vợ chồng cách để hợp pháp hóa quyền sở hữu riêng tài sản Rất nhiều trường hợp vợ chồng thỏa thuận miệng vấn đề tài sản riêng mà khơng có văn thỏa thuận hợp pháp phát sinh tranh chấp bên chủ sở hữu tài sản khơng có đủ chứng để tự bảo vệ quyền lợi Hoặc có trường hợp vợ, chồng đứng vay nợ khơng có giấy ghi nợ có giấy ghi nợ có chữ ký bên vợ, chồng có tranh chấp bên lại khơng thừa nhận khoản nợ Đây vấn đề gây khó khăn cho Tòa án q trình giải tranh chấp, đòi hỏi Tòa án phải tiến hành điều tra xác minh, thu thập đánh giá chứng để xác định tính hợp pháp thỏa thuận, xác định quyền sở hữu nghĩa vụ tài sản vợ, chồng Thứ ba: Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật quan, tổ chức, đoàn thể Việc nâng cao hiểu biết nhân dân pháp luật nói chung, pháp luật HN&GĐ nói riêng Đảng Nhà nước ta quan tâm Chỉ thị số 15/2000/CT-TTg ngày 09/8/2000 quy định: “Công tác phổ biến, tuyên truyền Luật HN&GĐ phải tiến hành thường xuyên, sâu rộng cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân nhân dân….” Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật triển khai chưa toàn diện, tập trung phổ biến quy định kết hôn, ly hôn, quyền nghĩa vụ cha mẹ với con,… mà chưa có quan tâm thích đáng tới vấn đề tài sản vợ chồng, đặc biệt tài sản riêng bên vợ, chồng Do đó, việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật quyền sở hữu tài sản gia đình, quyền bình đẳng tài sản vợ chồng,… giúp 86 hạn chế tranh chấp liên quan tới tài sản, đảm bảo cơng bằng, bình đẳng tiến quan hệ tài sản vợ chồng 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG Quy định chế định tài sản riêng vợ, chồng quy định cụ thể Luật HN&GĐ năm 2014 tạo sở pháp lý cho việc giải tranh chấp tài sản vợ chồng, bảo vệ quyền lợi đáng tài sản vợ chồng thành viên gia đình Tạo sở pháp lý góp phần bảo đảm qui định chế định tài sản riêng vợ, chồng, xác định quyền nghĩa vụ vợ, chồng tài sản riêng, thực áp dụng thống nhất, tháo gỡ bất cập, vướng mắc trình áp dụng, vấn đề sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện qui định pháp luật chế định tài sản riêng vợ chồng Qua nghiên cứu chế định tài sản riêng vợ, chồng theo Luật HN&GĐ năm 2014, xin đưa số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu xét xử Tòa án tranh chấp liên quan đến tài sản vợ chồng như: Xây dựng tăng cường đội ngũ thẩm phán chuyên trách giải tranh chấp HN&GĐ; Tòa án cần khơng ngừng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trị cho đội ngũ cán bộ, thẩm phán ngành để họ ngày vững vàng cơng tác; Tòa án cần chủ động việc nghiên cứu vận dụng phong tục tập quán tốt đẹp cơng tác xét xử; ngành Tòa án cần có phối hợp chặt chẽ xác định trách nhiệm quan tổ chức, cá nhân có liên quan việc phối hợp với Tòa án giải tranh chấp Bên cạnh đó, số giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng quy định chế định tài sản riêng vợ chồng như: Tạo sở điều kiện thuận lợi để vợ, chồng bình đẳng quyền sở hữu tài sản gia đình; Thực tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân 88 KẾT LUẬN Chế định tài sản riêng vợ, chồng khơng có ý nghĩa mặt lý luận mà có ý nghĩa to lớn thực tiễn Qua việc nghiên cứu lý luận xem xét đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật chế định tài sản riêng vợ, chồng đưa số kết luận mang tính tổng quát sau: Tài sản phạm trù rộng lớn thực tiễn khoa học pháp lý Trong lĩnh vực HN&GĐ, vấn đề tài sản vợ chồng nhà làm luật đặc biệt quan tâm xây dựng nên chế định để điều chỉnh quan hệ tài sản vợ chồng tài sản riêng nội dung quan trọng chế định Đây vấn đề pháp luật nhiều quốc gia ghi nhận đồng thời thể rõ nét tiến tư lập pháp quốc gia giới nói chung Việt Nam nói riêng Việc pháp luật HN&GĐ ghi nhận quyền có tài sản riêng vợ, chồng quy định để xác định tài sản riêng, nghĩa vụ tài sản riêng tôn trọng quyền người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp mà sở pháp lý để quan nhà nước có thẩm quyền giải tranh chấp có liên quan đến tài sản vợ chồng nói chung, tài sản riêng bên vợ, chồng nói riêng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tài sản cho cá nhân vợ, chồng người thứ ba tham gia giao dịch liên quan đến tài sản vợ, chồng Luật HN&/GĐ năm 2014 có số thay đổi chế định tài sản riêng vợ, chồng giúp việc thực quy định tài sản riên vợ, chồng hiệu hơn, hợp lý Ngoài ra, việc pháp luật công nhận chế độ tài sản ước định giúp vợ, chồng bảo đảm quyền lợi đáng tốt 89 Trong điều kiện kinh tế thị trường có bước phát triển mạnh mẽ nay, tranh chấp liên quan đến tài sản vợ chồng nói chung, liên quan đến tài sản, nghĩa vụ riêng bên vợ, chồng nói riêng ngày đa dạng phức tạp Trong trình giải vụ việc này, Tòa án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc thiếu quy định cụ thể, trực tiếp điều chỉnh vấn đề Để xác định tài sản riêng nghĩa vụ tài sản riêng vợ, chồng cách xác, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp vợ, chồng, gia đình người thứ ba có liên quan đòi hỏi phải thực đồng giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật vấn đề đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật cách sâu rộng tới toàn thể quan, tổ chức nhân dân 90 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu luận văn 4 Mục tiêu nghiên cứu luận văn 5 Các câu hỏi nghiên cứu luận văn 6 Các phương pháp nghiên cứu áp dụng để thực luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn 8 Bố cục (các chương) luận văn CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẾ ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ, CHỒNG 1.1 Một số khái niệm chung 1.1.1 Khái niệm tài sản quyền sở hữu tài sản 1.1.3 Khái niệm thời kỳ hôn nhân 1.1.4 Khái niệm tài sản riêng xác định tài sản riêng vợ, chồng 15 14 1.2 Ý nghĩa quy định tài sản riêng vợ, chồng chế định tài sản riêng vợ, chồng 17 1.3 Chế định tài sản riêng vợ, chồng theo pháp luật Việt Nam 20 91 1.3.1 Chế định tài sản riêng vợ, chồng pháp luật thời kỳ phong kiến 20 1.3.2 Chế định tài sản riêng vợ, chồng pháp luật thời Pháp thuộc 21 1.3.3 Chế định tài sản riêng vợ, chồng pháp luật miền Nam nước ta trước ngày thống đất nước (1954-1975) 23 1.3.4 Chế định tài sản riêng vợ, chồng pháp luật Hôn nhân gia đình Nhà nước ta từ năm 1945 đến 26 1.4 Chế định tài sản riêng vợ, chồng theo pháp luật số nước giới 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 35 CHƯƠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ CHẾ ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ, CHỒNG 36 2.1 Các xác định tài sản riêng vợ, chồng 36 2.1.1 Căn vào thời kỳ hôn nhân 36 2.1.2 Căn vào nguồn gốc tài sản 39 2.3.2 Xác định quyền nghĩa vụ vợ, chồng tài sản riêng chồng, vợ 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT HƠN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 VỀ CHẾ ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ, CHỒNG 69 3.1 Thực tiễn thi hành chế định tài sản riêng vợ, chồng 69 92 3.1.1 Nhận xét chung 69 3.1.2 Thực tiễn xét xử Tòa án chế định tài sản riêng vợ, chồng 72 3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu thực thi quy định chế định tài sản riêng vợ, chồng 78 3.2.1 Nâng cao hiệu xét xử Tòa án tranh chấp liên quan đến tài sản vợ chồng 78 3.2.2 Nâng cao hiệu áp dụng quy định chế định tài sản riêng vợ, chồng 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 KẾT LUẬN 84 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tư pháp (2013), Báo cáo tổng kết thi hành Luật nhân gia đình năm 2000, Hà Nội Đặng Thị Hồng Hoa, Trường Đại học Luật Hà Nội, Khóa luận tốt nghiệp "Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng chế định tài sản vợ chồng theo Luật nhân gia đình Việt Nam hành", Hà Nội, 2011 Hoàng Phê (2000), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (1988), Nghị số 01/NQ-HĐTP ngà y 20/01/1988 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2000), Nghị số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 Lê Vĩnh Châu Lê Thị Mận (2011), Tuyển tập án định Tòa án Việt Nam Hơn nhân gia đình, NXB Lao động, Hà Nội Nguyễn Hồng Hải, “Nghĩa vụ tài sản vợ chồng theo quy định Luật nhân gia đình năm 2000”, Tạp chí Luật học, Số năm 2000 Nguyễn Hồng Hải, “Vài nét chế độ tài sản vợ chồng pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học, Số năm 1997 Nguyễn Ngọc Điện (2002), Bình luận khoa học Luật Hơn nhân gia đình, Tập 1, Nxb Trẻ, Tp HCM 10 Nguyễn Phương Lan, “Tài sản vợ chồng hoạt động sản xuất kinh doanh”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, trường Đại học Luật Hà Nội, 2008 94 11 Nguyễn Văn Cừ (2005), Chế độ tài sản vợ chồng theo Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 12 Nguyễn Văn Cừ, “Giải hôn nhân thực tế theo Luật Hôn nhân gia đình năm 2000”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, trường Đại học Luật Hà Nội, 2003 13 Nguyễn Văn Cừ, “Quyền sở hữu vợ chồng theo Luật HN&GĐ năm 2000”, Tạp chí Luật học số 6/2002 14 Nguyễn Văn Cừ, “Vấn đề hôn nhân thực tế theo Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam”, Tạp chí Luật học số 5/2000 15 ThS Nguyễn Văn Cừ, ThS Ngô Thị Hường (2002), Một số vấn đề lí luận thực tiễn Luật Hơn nhân Gia đình năm 2000, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Viện Khoa học Pháp lí, Đinh Thị Mai Phương chủ biên (2004), Bình luận khoa học luật Hơn nhân gia đình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Viện nghiên cứu khoa học pháp lí – Bộ tư pháp (1998), Một số vấn đề pháp luật dân từ kỷ XV đến thời Pháp thuộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Viện nghiên cứu khoa học pháp lí – Bộ tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp, Hà Nội 19 Vũ Văn Hiền, “Chế độ tài sản gia đình Việt Nam”, NXB Bộ Quốc gia Giáo dục, Sài Gòn, 1960 95 ... vợ, chồng 15 14 1.2 Ý nghĩa quy định tài sản riêng vợ, chồng chế định tài sản riêng vợ, chồng 17 1.3 Chế định tài sản riêng vợ, chồng theo pháp luật Việt Nam 20 1.3.1 Chế định tài sản riêng vợ,. .. hành chế định tài sản riêng vợ, chồng Chương 3: Thực tiễn thi hành Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 chế định tài sản riêng vợ, chồng 16 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẾ ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ,... với tài sản chung tài sản riêng vợ chồng) , chế định kết hôn, chế định ly hôn 1.1.1.2 Khái niệm chế định tài sản tài sản riêng vợ, chồng 17 Dựa vào khái niệm chế định pháp luật, hiểu: Chế định tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế định tài sản riêng của vợ, chồng theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Chế định tài sản riêng của vợ, chồng theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay