Các hình thức huy động vốn của công ty cổ phần ở việt nam theo luật doanh nghiệp năm 2014

88 5 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 14:36

Nghiên cứu các hình thức huy động vốn của các CTCP ở Việt Nam trên cơ sở hệ thống lý luận cơ bản và thông qua việc phân tích đánh giá thực trạng các hình thức này được áp dụng trong các CTCP như thế nào để chỉ ra những thành tựu đạt được cũng như những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục trong quá trình huy động vốn và nguyên nhân của thực trạng đó; từ đó đưa ra một số định hướng nhằm hoàn thiện các hình thức về huy động vốn của các CTCP ở Việt Nam. 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐỖ KỲ ANH CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐINH DŨNG SỸ HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BỘ TƯ PHÁP ĐỖ KỲ ANH CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn PGS.TS Đinh Dũng Sỹ Kết nghiên cứu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính trung thực, xác tin cậy Hà Nội, ngày tháng năm 2016 NGƯỜI CAM ĐOAN Đỗ Kỳ Anh LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo - PGS TS Đinh Dũng Sỹ, Thầy dành nhiều thời gian để hướng dẫn đưa định hướng phương pháp nghiên cứu khoa học góp ý nội dung Đề tài Với hướng dẫn tận tâm Thầy, tơi hồn thiện Luận văn thạc sỹ Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo trường Đại học Luật Hà Nội, đặc biệt thầy, cô giáo Khoa Sau Đại học hết lòng bảo, truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học tập trường để tơi có thêm kiến thức chuyên sâu, kỹ nghiên cứu khoa học giúp ích cho cho cơng việc tơi sau Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình tơi người bạn thân thiết bên cạnh, động viên giúp đỡ để tơi có điều kiện nghiên cứu tốt hoàn thiện Luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Học viên Đỗ Kỳ Anh BẢNG QUY ƯỚC VIẾT TẮT BLDS Bộ luật Dân năm 2005 CTCP Công ty cổ phần CP Cổ phiếu CPPT Cổ phần phổ thông CPUĐ Cổ phần ưu đãi DN Doanh nghiệp KBNN Kho bạc Nhà nước LDN Luật Doanh nghiệp năm 2014 LCK Luật Chứng khoán năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 LĐT Luật Đầu tư năm 2010 NĐ163/2006/NĐ-CP Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm NĐ01/2010/NĐ-CP Nghị định số 01/2010/NĐ-CP Chính phủ ngày 04/01/2010 chào bán cổ phần riêng lẻ NĐ90/2011/NĐ-CP Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 Chính phủ phát hành trái phiếu doanh nghiệp NĐ75/2011/NĐ-CP Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 Chính phủ tín dụng đầu tư tín dụng xuất nhà nước; NĐ58/2012/NĐ-CP Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán NĐ209/2013/NĐ-CP Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng NĐ222/2013/NĐ-CP Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 Chính phủ tốn tiền mặt NĐ96/2015/NĐ-CP Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều LDN NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng TP Trái phiếu TPDN Trái phiếu doanh nghiệp TPP Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TNHH Trách nhiệm hữu hạn TT219/2013/TT-BTC Thơng tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng TT211/2012/TT-BTC Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 hướng dẫn thực số điều Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 Chính phủ phát hành trái phiếu doanh nghiệp TT09/2015/TT-BTC Thông tư số 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài doanh nghiệp UBCKNN Uỷ ban chứng khoán nhà nước MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN 1.1 Khái niệm công ty cổ phần; vốn vai trò vốn cơng ty cổ phần 1.1.1 Khái niệm đặc điểm công ty cổ phần 1.1.2 Khái niệm vốn cấu trúc vốn cơng ty cổ phần 1.1.3 Vai trò vốn công ty cổ phần 1.2 Khái niệm huy động vốn, cần thiết phải huy động vốn đối 14 với công ty cổ phần 1.2.1 Khái niệm huy động vốn công ty cổ phần ưu huy 12 động vốn công ty cổ phần so với loại hình doanh nghiệp khác 1.2.2 Sự cần thiết phải huy động vốn công ty cổ phần 17 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn 18 công ty cổ phần 1.3.1 Nhân tố khách quan 18 1.3.2 Nhân tố chủ quan 20 Các hình thức huy động vốn công ty cổ phần 21 1.4.1 Phát hành chứng khốn 21 1.4.2 Huy động vốn thơng qua hình thức tín dụng 30 1.4.3 Một số hình thức huy động vốn khác 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 35 1.4 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VỀ CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM 2.1 Thực trạng quy định pháp luật doanh nghiệp huy 36 động vốn việc phát hành chứng khoán 2.1.1 Thực trạng quy định pháp luật doanh nghiệp huy động vốn 36 việc phát hành cổ phiếu 2.1.2 Thực trạng quy định pháp luật doanh nghiệp huy động vốn 43 việc phát hành trái phiếu 2.2 Thực trạng quy định pháp luật doanh nghiệp huy động 47 vốn thơng qua hình thức tín dụng 2.2.1 Thực trạng quy định pháp luật huy động vốn thơng qua việc 48 vay vốn tín dụng thông thường 2.2.2 Thực trạng quy định pháp luật huy động vốn thông qua việc 49 vay vốn tín dụng ưu đãi 2.3 Thực trạng quy định pháp luật doanh nghiệp hình 50 thức huy động vốn khác 2.3.1 Thực trạng quy định pháp luật huy động vốn thông qua liên 50 doanh, liên kết với công ty cổ phần khác 2.3.2 Thực trạng quy định pháp luật huy động vốn việc vay 53 vốn doanh nghiệp khác KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 55 THỰC TIỄN THI HÀNH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 3.1 Thực tiễn thi hành pháp luật doanh nghiệp huy động vốn 56 công ty cổ phần 3.1.1 Những kết đạt 56 3.1.2 Một số khó khăn, vướng mắc 61 3.1.3 Nguyên nhân dẫn đến thực trạng thực việc huy động vốn 67 công ty cổ phần 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu 69 huy động vốn công ty cổ phần nước ta 3.2.1 Kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật huy động vốn công 69 ty cổ phần 3.2.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu huy động vốn 72 công ty cổ phần nước ta KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Báo cáo Doing Business Ngân hàng Thế giới cho thấy thứ hạng Môi trường Kinh doanh Việt Nam cải thiện từ 93 (năm 2015) lên 90 (năm 2016) số 189 kinh tế [27, tr.22] Điều có tác động tính cực đến phát triển kinh tế Việt Nam nói chung, hoạt động CTCP nước ta nói riêng Việt Nam đạt tiến quan trọng việc thành lập thị trường vốn vận hành tốt sở hạ tầng đáng tin cậy để bảo đảm cơng nghiệp hóa đại hóa Mặt khác, với xu hướng “tồn cầu hoá”, nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế khơng vấn đề riêng quốc gia Việc Việt Nam tham gia TPP tạo thêm hội thương mại đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam với nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương TPP coi hiệp định thương mại tiêu chuẩn cao, giúp tiếp cận thị trường hàng hóa dịch vụ thơng qua cắt giảm thuế quan biện pháp phi thuế quan Đây vừa hội vừa thách thức doanh nghiệp Việt Nam nói chung với CTCP nói riêng Đặc biệt, với Hiến pháp năm 2013, quyền tự kinh doanh người dân ngày bảo đảm cách tối ưu Để thể chế hóa nội dung quy định Hiến pháp, LDN có nhiều quy định cởi trói cho doanh nghiệp thực quyền tự kinh doanh, tự việc tìm nguồn lực để phát triển Điều thể rõ quy định việc huy động vốn doanh nghiệp nói chung, hoạt động huy động vốn CTCP nói riêng Vốn nhân tố sản xuất quan trọng sống còn, định đến thành bại cơng ty Vốn lớn tiềm lực cơng ty lớn, tạo điều kiện cho cơng ty dễ dàng định đầu tư, dự án đầu tư tham gia vào lĩnh vực kinh doanh mới… Để tồn phát 10 triển, CTCP phải liên tục vận động, xếp máy tổ chức hợp lý, mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng công nghệ mới, công nghệ sạch, khai thác mở rộng thị trường, tăng cường huy động vốn Bởi để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh CTCP cần có vốn để hoạt động So với loại hình doanh nghiệp khác, CTCP loại hình doanh nghiệp với nhiều ưu trội huy động vốn Vốn để CTCP tiến hành phát triển hoạt động kinh doanh khơng riêng nguồn vốn tự có mà chủ yếu nguồn vốn huy động Do đó, nói hoạt động huy động vốn có tác động lớn đến sống CTCP Với tầm quan trọng hoạt động huy động vốn, Nhà nước cần phải xây dựng hành lang pháp lý an tồn thơng thống, tạo điều kiện cho CTCP thực hoạt động cách dễ dàng hiệu Nhận thấy tầm quan trọng vấn đề, định chọn đề tài “Các hình thức huy động vốn cơng ty cổ phần Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp năm 2014” làm đề tài nghiên cứu Luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu Đề tài Xét phạm vi khu vực giới, công trình nghiên cứu hoạt động huy động vốn CTCP chủ yếu tập trung vào nội dung như: (i) giới thiệu hình thức huy động vốn CTCP, hoạt động chào bán cổ phần, CP, TP; (ii) Đánh giá tác động huy động vốn CTCP ảnh hưởng tới kinh tế; (iii) Nghiên cứu quy định pháp luật huy động vốn CTCP Ở nước ta, công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề huy động vốn CTCP kể đến số cơng trình như: - Thực trạng phương hướng hồn thiện chế độ huy động vốn kinh doanh doanh nghiệp nước ta nay: khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Minh Hằng ; Vũ Văn Cương hướng dẫn - Hà Nội, 2002; 74 khơng đủ, th cơng ty tư vấn phải gánh chịu chi phí nặng nề (iii) Thiếu tham gia tích cực nhà đầu tư tổ chức thị trường: Những nhà đầu tư CP Trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam hầu hết cá nhân mang tính đầu đầu tư, góp phần tạo tính bất ổn cho thị trường tạo cho doanh nghiệp ngần ngại huy động vốn Những nhà đầu tư tổ chức Việt Nam chưa tham gia nhiều vào mua CP công ty niêm yết, phần tính hấp dẫn CP thị trường, phần khó khăn, phức tạp liên quan tới khn khổ pháp lý Những khó khăn khung pháp lý bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số chưa đầy đủ, thiếu chuẩn mực công khai minh bạch thông tin, quy định chưa rõ ràng chế độ thuế nhà đầu tư, quỹ đầu tư nước ngoài, hạn chế hạn mức đầu tư nhà đầu tư nước ngoài… (iv) Hoạt động thị trường phi thức lớn nhiều lần so với thị trường thức khơng kiểm sốt thích đáng: Việc bán CP cho cơng chúng bên ngồi trung tâm giao dịch chứng khốn diễn sơi động chưa có quy định pháp luật kiểm soát hoạt động Lo lắng chung từ phía quản lý nhà nước giới doanh nghiệp thị trường phi thức khơng kiểm sốt có nguy sụp đổ cao gián làm tổn hại cho thị trường thức manh nha phát triển (v) Chiến lược phát triển thị trường vốn Chính phủ khn khổ pháp lý liên quan nhiều bất cập: Mặc dù Chính phủ thể tâm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam quy định pháp lý hành biện pháp triển khai dường lại không thống với chiến lược Hai là, huy động vốn chưa gắn với sử dụng vốn cách có hiệu Thể qua việc cho vay đối vói dự án thiếu tính khả thi 75 thời gian trước như: Các dự án đầu tư bất động sản, tập trung dự án xây dựng nhà ở, dự án xây dựng sở hạ tầng khu nhà dạng chia đất, phân lô; dự án đơn vị thi cơng cơng trình giao thơng; dự án ni tơm hộ dân miền Trung, Tây Nam Bộ khiến cho việc thu hồi vốn khó khăn Trong hàng tháng CTCP phải trả lãi đầy đủ cho khoản vốn huy động vốn đầu tư khơng thu lãi chiếm tỷ trọng đáng kể làm cho CTCP gặp khơng khó khăn Ba là, Công tác tuyên truyền, quảng bá thông tin chưa quan tâm mức Do đó, nhà đầu tư chưa thực hiểu hết lợi ích mua cổ phần, TP CTCP mang lại nên chưa khai thác tối đa nguồn tiền nhàn rỗi dân cư Bên cạnh đó, nhiều CTCP chưa thực trọng đến hình ảnh thương hiệu, uy tín thương trường để thu hút nhà đầu tư nước nước ngoài, thiếu tính chuyên nghiệp tiến hành hoạt động liên doanh, liên kết hợp tác kinh doanh 3.1.3 Nguyên nhân dẫn đến thực trạng thực việc huy động vốn cơng ty cổ phần 3.1.3.1 Nhân tố tích cực Nhân tố tích cực nguyên nhân đem lại thành mà CTCP đạt lĩnh vực huy động vốn Chúng bao gồm yếu tố khách quan yếu tố chủ quan có tác động tích cực đến q trình huy động vốn CTCP Có thể kể đến: Trước hết là, tình hình kinh tế Việt Nam có kết đáng khích lệ, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động huy động vốn CTCP Cụ thể GDP dự kiến tăng 6,5% năm 2015 nhờ cầu nước tiếp tục phục hồi tiêu dùng cá nhân đầu tư gia tăng Dòng vốn từ bên ngồi bổ sung thêm vào cán cân toán nhờ FDI tiếp tục gia tăng nhờ triển vọng tích cực kinh tế Việt Nam [29,tr.7] Đặc biệt, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 76 Dương (TPP) dự kiến mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam Theo dự đốn World Bank vòng 20 năm tới TPP đóng góp 8% vào GDP Việt Nam, 17% giá trị xuất thực tế 12% vốn đầu tư [29,tr.8] Hai là, sách pháp luật nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để CTCP huy động vốn Hiện nay, hệ thống pháp luật kinh doanh huy động vốn nước ta tương đối thơng thống, tạo điều kiện cho CTCP thực hoạt động hiệu Trong đó, Hiến pháp năm 2013 ban hành LDN có hiệu lực ngày 01/7/2015 xé bỏ nhiều rào cản cho CTCP thực quyền tự kinh doanh, tự huy động vốn theo luật định Bên cạnh đó, người dân có thu nhập ngày cải thiện Nhiều gia đình, nhiều người có điều kiện tích luỹ, nguồn tiết kiệm tiền lớn Chính vậy, ngồi việc gửi tiết kiệm, nhiều người dân đầu tư mua chứng khốn, mua CP, TP CTCP ngày tăng Không vậy, nhiều người tìm kiếm phương án khác để vay vốn ngân hàng đầu tư vào mua CP CTCP Do đó, lượng tiền NHTM tăng, cơng ty cho th tài thành lập nhiều có nguồn vồn dơi dư CTCP vay vốn phát triển 3.1.3.2 Nhân tố tiêu cực Nhân tố tiêu cực nguyên nhân dẫn đến khó khăn cơng tác huy động vốn CTCP, bao gồm số nguyên nhân chủ yếu như: Một là, hệ thống pháp luật có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế nhìn chung thiếu đồng bộ, khơng thống nhất, chí có số quy định chồng chéo mâu thuẫn gây khó khăn cho CTCP tiến hành hoạt động huy động vốn Hai là, thị trường TPDN nước ta chưa phát triển Tính theo tỷ lệ phần trăm GDP, giá trị TPDN có mức tăng khơng đáng kể từ 3,25% GDP năm 2014 lên 3,39% GDP năm 2015 3,5% GDP tính đến tháng 6/2016 77 Giá trị giao dịch TPDN SGDCK giai đoạn 2010 - 2015 tăng khoảng 54,6% từ 3.137 tỷ đồng lên 4.850 tỷ đồng [42] Số doanh nghiệp phát hành TP ít, tập trung doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn Ba là, vốn huy động tăng chậm, doanh nghiệp khó vay vốn NHTM Mặc dù, tăng trưởng tín dụng trở lại hỗ trợ nhu cầu đầu tư CTCP phần gây quan ngại chất lượng khoản vay khoản nợ xấu tồn đọng NHTM từ năm trước chưa xử lý triệt để khiến CTCP khó khăn việc vay vốn từ ngân hàng Bốn là, môi trường kinh tế, mơi trường đầu tư chưa ổn định, chưa có chế để kiềm chế lạm phát, giá hàng hoá ngày tăng làm cho đồng tiền giá, người dân thiếu tin tưởng vào thị trường chứng khốn Do đó, CP, TP CTCP chưa thực thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân Mặt khác, việc tham gia TPP đòi hỏi thực cam kết Hiệp định thách thức lớn Việt Nam, khơng tránh khỏi việc CTCP Việt Nam phải cạnh tranh mạnh mẽ từ doanh nghiệp nước hoạt động huy động vốn 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu huy động vốn công ty cổ phần nước ta 3.2.1 Kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật huy động vốn công ty cổ phần Từ tồn tại, hạn chế nêu trên, LDN văn hướng dẫn thi hành cần có sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện nữa, thể nội dung sau: * Định hướng chung: Về bảo đảm quyền tự kinh doanh: LDN văn hướng dẫn thi hành nhìn chung trao cho doanh nghiệp nói chung, có CTCP 78 nhiều quyền có quyền tự kinh doanh (Điều LDN 2014) thực Tuy nhiên, tự kinh doanh bị hạn chế rào cản chế thực chưa đảm bảo, thủ tục hành gây nhiều khó khăn cho việc tự kinh doanh người dân Do đó, quyền tự kinh doanh người dân cần bảo đảm tối ưu quy định cổ phần, CP, TP không LDN mà đạo luật liên quan LCK, LĐT, Về dễ dàng tiếp cận khai thác nguồn lực cho đầu tư, kinh doanh: Trong kinh doanh người ta quan tâm đến tiền vốn nào? LDN hậu thuẫn cho LĐT LDN chưa tạo dễ dàng tiếp cận khai thác nguồn lực cho đầu tư, kinh doanh Luật có nhiều quy định khai thác, huy động vốn bất hợp lý Điều đòi hỏi, LDN cần tạo chế quản trị phù hợp thông lệ quốc tế, tạo điều kiện doanh nghiệp Việt Nam gia nhập quốc tế đưa quốc tế Về bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng: Hiện nay, mơi trường cạnh tranh chưa bình đẳng, tồn phân biệt vốn nước vốn nước nên dẫn đến đầu tư kinh doanh bị phân biệt LDN chưa đảm bảo mơi trường cạnh tranh bình đẳng cho nhà đầu tư có nhiều quy định hạn chế quyền nhà đầu tư nước lần đầu tư vào Việt Nam, tạo cảm giác e dè nhà đầu tư định đầu tư Như vậy, không thu hút nguồn vốn đầu tư nước Chúng ta thời kỳ hội nhập kinh tê quốc tế nên việc mở rộng quan hệ tạo bình đẳng mơi trường cạnh tranh với đối tác người nước yêu cầu cấp bách Chính LDN cần phải có quy định phù hợp để tạo cạnh tranh bình đẳng CTCP nước, CTCP Việt Nam với CTCP nước * Một số kiến nghị cụ thể: 79 Về thời gian phát hành chứng khoán: Bỏ quy định điểm c khoản Điều 10a LCK chào bán cổ phần riêng lẻ Về thời hạn chuyển nhượng cổ phần: Bổ sung quy định để làm rõ khái niệm vi phạm nghiêm trọng điểm a khoản Điều 114 LDN 2014 cần sửa đổi nội dung LCK LDN thời hạn tự chuyển nhượng khoảng thời gian hợp lý đủ để chứng minh ý tưởng kinh doanh người sáng lập công ty Về thời điểm ghi tên vào sổ đăng ký cổ đông: Sửa đổi khoản Điều 124 LDN sau: “Cổ phần coi bán tốn đủ Sau đó, thơng tin người mua quy định khoản Điều 124 Luật ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đơng; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông công ty” Về công ty đại chúng: Cần quy định LDN chương riêng Cơng ty đại chúng có nội dung LCK Cần biên tập thêm chương mục riêng Cơng ty đại chúng CTCP Bởi LCK dù có quy định Cơng ty đại chúng mức chung chung mà chưa quy định cụ thể cách thức quản trị Công ty cấu, tổ chức hoạt động thiếu quy định bảo vệ cổ đông thiểu số Chúng ta cần phải rõ Công ty đại chúng người bị hại chủ yếu cổ đơng nhỏ mà thiếu quy định bảo vệ cổ đơng nhỏ, họ khơng có quyền kiểm tra người quản lý, họ bị người quản lý lạm dụng để vụ lợi Về mệnh giá cổ phần: Cổ phần với tư cách loại chứng khoán khơng cần có mệnh giá giao dịch chứng khoán, giá thị trường giá chuyển nhượng thực tế quan trọng Mệnh giá làm phức tạp thêm quy định chứng khoán áp dụng cho cổ phần Vì vậy, thiết nghĩ pháp luật nên bỏ quy định mệnh giá [10, tr.437] 80 Về loại cổ phần: LDN cần bổ sung số điều khoản để bổ sung thêm loại cổ phần "cổ phần vàng" quy định số nước giới Loại cổ phần thường khuyến khích Nhà nước nắm giữ sở hữu cổ phần vàng không nắm giữ thực tế cổ phần lại có quyền lớn định liên quan đến doanh nghiệp, định không vụ lợi theo định hướng Nhà nước 3.2.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu huy động vốn công ty cổ phần nước ta Tiếp tục triển khai kế hoạch cấu lại kinh tế giai đoạn tới, Quốc hội đặt mục tiêu, đến năm 2020, quy mơ vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP, thị trường trái phiếu đạt 30% GDP [45] Để đạt mục tiêu đòi hỏi việc khắc phục vướng mắc, tồn mà CTCP gặp phải trình huy động vốn, cụ thể sau: Một là, xác định rõ tầm quan trọng thị trường chứng khốn Trong đó, cần sử dụng thị trường TPDN để góp phần tránh rủi ro kỳ hạn, giảm chi phí sử dụng vốn, giúp thị trường vốn cân thị trường tiền tệ, giảm chi phí giao dịch… gia tăng lực cạnh tranh CTCP doanh nghiệp Việt Nam Hai là, cần sửa đổi bổ sung quy định pháp luật để phù hợp với thực tế, đa dạng hố hình thức huy động vốn cho CTCP việc phát hành cổ phần mệnh giá, tách, gộp cổ phiếu Đồng thời, hoàn thiện khung pháp lý để giảm bớt thủ tục pháp lý doanh nghiệp phát hành nhà đầu tư, phát triển đơn vị xếp hạng tín nhiệm để đánh giá xác, khách quan rủi ro phát hành CP, TP nhằm xác định mức lãi suất hợp lý tương ứng với mức độ rủi ro loại chứng khoán Ba là, nghiên cứu sở, tiêu chí xác định lãi suất Tuy nhiên, lãi suất yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển thị trường TP, cần 81 để lãi suất phản ảnh quy luật thị trường, hạn chế quy định hành áp đặt mà thơng qua quan hệ cung cầu, đấu giá công khai Bốn là, minh bạch hóa hệ thống thơng tin cơng bố thông tin để tạo đảm bảo cho doanh nghiệp, tăng cường niềm tin nhà đầu tư thị trường chứng khốn Việt Nam Từ đó, việc huy động vốn DN nói chung CTCP nói riêng tiến hành thuận lợi Nhất việc CTCP công bố thông tin CP, TP, thơng tin tài cơng ty để người dân tiếp cận, nắm bắt nhằm thu hút người dân đầu tư vào CTCP hạn chế rủi ro cho CTCP vay vốn Năm là, nghiên cứu phát triển sản phẩm CP, TP để tạo nguồn sản phẩm đa dạng cho thị trường, thu hút nhà phát hành nhà đầu tư Bên cạnh đó, CTCP đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động truyền thơng, quảng cáo hình ảnh cơng ty nhằm tạo thuận lợi lòng tin cho nhà đầu tư, người dân tham gia giao dịch thị trường chứng khoán việc huy động vốn vay tổ chức tín dụng, vay vốn doanh nghiệp khác 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG Những quy định LDN CTCP, đặc biệt quy định chế góp vốn huy động vốn tỏ thơng thoáng, mềm dẻo hơn, tạo hành lang pháp lý an toàn cho đời hoạt động CTCP Sự đời ngày phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tạo điều kiện cho CTCP huy động vốn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn để hoạt động, kinh doanh Trong đó, quy định vốn huy động vốn CTCP chứa đựng LDN có nội dung phù hợp, có tính thống nhất, hợp lý với điều kiện kinh tế - xã hội nước ta Khi vào sống, để quy định hiểu áp dụng cách thống nhất, tất yếu phải có hướng dẫn văn luật quy định cổ phần ưu đãi, quy định phát hành TP, quy định chào bán cổ phần riêng lẻ, quy định trả cổ tức… Những hướng dẫn cụ thể cho vấn đề nêu cần thiết Hơn thế, không quy định đơn điều khoản pháp luật mà cần xây kế hoạch cụ thể cho việc triển khai thực Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quy định pháp LDN hình thức huy động vốn CTCP nhiều bất cập dẫn đến thực tiễn áp dụng gặp nhiều khó khăn Hơn nữa, để CTCP nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam, có CTCP, Việt Nam thức tham gia TPP đòi hỏi hồn thiện pháp luật, sách cao 83 KẾT LUẬN Vốn điều kiện tiên cho hoạt động kinh doanh có ý nghĩa định tới kết kinh doanh doanh nghiệp Do vậy, huy động vốn CTCP sở cho hoạt động kinh doanh đồng thời tiêu chí để xác định vị thế, phạm vi, quy mô lực cạnh tranh CTCP thị trường kinh tế quốc tế CTCP loại hình đặc trưng cơng ty đối vốn nên quy định vốn CTCP hình thức huy động vốn CTCP có ý nghĩ quan trọng CTCP loại hình cơng ty chiếm ưu nước có kinh tế thị trường phát triển Ưu điểm bật CTCP khả công khai huy động vốn, tạo lập vốn khổng lồ vào đầu tư, kinh doanh mềm dẻo sử dụng vốn phù hợp với hoạt động kinh doanh công ty Nhận thức vận dụng linh hoạt ưu phát huy hết khả vốn có mơ hình kinh doanh Nét đặc trưng cấu vốn CTCP phần lớn vốn huy động từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán Chứng khoán Việt Nam chủ yếu gồm chứng khoán CP chứng khoán TP CTCP có quyền phát hành hai loại chứng khốn theo quy định pháp luật thị trường chứng khoán để huy động vốn Với đời LDN năm 2014, pháp luật CTCP, có quy định vốn hình thức huy động vốn CTCP hoàn thiện bước quan trọng, tạo sở pháp lý cho tổ chức hình thức doanh nghiệp có ưu vượt trội Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quy định LDN 2014 cho thấy có trồng chéo chưa thống văn pháp luật liên quan đòi hỏi có sửa đổi, bổ sung thực tiễn áp dụng 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Bích (2003), LDN, vốn quản lý CTCP, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh; Lê Thị Châu (1997), Quyền sở hữu tài sản công ty, Nxb Lao động, Hà Nội Nguyễn Đình Dao (2011), Pháp ḷt về huy đợng vớn của công ty cổ phần thông qua phương thức phát hành cổ phiếu ở Việt Nam hiện Thực trạng và phương hướng hoàn thiện, Trường Đại học Luật Hà Nội - khoá luận tốt nghiệp, Hà Nội; Nguyễn Thị Giang (2010), Pháp luật huy động vốn CTCP theo LDN năm 2005, Trường Đại học Luật Hà Nội - khoá luận tốt nghiệp, Hà Nội; Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), NXB Tư pháp, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hương (2011), Bàn thêm chế định vốn CTCP, Dân chủ Pháp luật, Bộ Tư pháp, Số 7/2011, tr 37 – 39; Nguyễn Minh Hằng (2010), Pháp luật chào bán cổ phần CTCP Việt Nam vấn đề lý luận thực tiễn, Trường Đại học Luật Hà Nội, luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội; Nguyễn Minh Hằng (2006), “Tính thống quy định chào bán cổ phần theo LDN năm 2005 Luật chứng khoán năm 2006”, Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 8/2006; Nguyễn Mai Phương (2010), “Ứng dụng chứng khoán hoá huy động vốn doanh nghiệp Việt Nam”, Nghiên cứu lập pháp, Số 7/2010, tr.50 - 56; 10 Trương Nhật Quang (2016), Pháp luật doanh nghiệp – vấn đề pháp lý bản, NXB Dân trí, Hà Nội; 85 11 Quốc hội (2005), Luật số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định dân sự, Hà Nội; 12 Quốc hội (2014), Luật số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 doanh nghiệp; 13 Quốc hội (2014), Luật số67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đầu tư 14 Quốc hội (2006), Luật số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 chứng khoán 15 Quốc hội (2010), Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; 16 Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm; 17 Nghị định số 01/2010/NĐ-CP Chính phủ ngày 04/01/2010 chào bán cổ phần riêng lẻ; 18 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 Chính phủ phát hành trái phiếu doanh nghiệp; 19 Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 Chính phủ tín dụng đầu tư tín dụng xuất nhà nước; 20 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán 21 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; 22 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 Chính phủ tốn tiền mặt; 23 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Doanh nghiệp; 86 24 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng; 25 Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 hướng dẫn thực số điều Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 Chính phủ phát hành trái phiếu doanh nghiệp; 26 Thông tư số 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài doanh nghiệp; 27 Nguyễn Thị Minh Thúy (2012), Một số vấn đề lý luận chế huy động vốn CTCP theo LDN 2005, Trường Đại học Luật Hà Nội, khoá luận tốt nghiệp, Hà Nội; 28 World Bank (2015), Báo cáo tổng quan: Việt Nam 2035 – hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công dân chủ, Hà Nội; 29 World Bank (2015), Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam, Hà Nội; 30 31 http://finance.vietstock.vn/BHS-ctcp-duong-bien-hoa.htm http://cafef.vn/doanh-nghiep/tct-phat-hanh-them-co-phieu-ty-le- 11-tu-nguon-von-chu-so-huu-201309180900547108.chn 32 http://vietstock.vn/2015/11/chien-thuat-chon-co-phieu-thi-gia- thap-co-tuc-cao-738-448687.htm 33 http://kinhdoanhnet.vn/chung-khoan/top-10-cong-ty-niem-yetlon-nhat-san-hose-nam-2015_t114c11n25862 34 năm Đỗ Thị An Giang (2015), Thị trường chứng khoán Việt Nam 2015 triển vọng năm 2016, http://www.ncseif.gov.vn/sites/vie/Pages/thitruongchungkhoanvietnam-nd17244.html 35 Hải Yến (2010), Thị trường trái phiếu doanh nghiệp, http://ndh.vn/thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-31968p146c156.news 87 36 http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/V%E1%BB%91n 37 https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%91n_t%C3%A0i_ch%C3%ADnh 38 https://voer.edu.vn/m/khai-niem-phan-loai-va-vai-tro-cua-vontrong-doanh-nghiep/595a6171 39 http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/VV/huy+%C4%91%E1%BB%99ng.html 40 http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/trangchu/hdk/hdkhcn/htnc/htnc_ chitiet?dID=75112&dDocName=CNTHWEBAP0116211774418&&_afrLoo p=5039110912250670&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F dID%3D75112%26_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D503911091225 0670%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211774418%26_afrWindowM ode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dvlmrruexf_4 41 Hữu Hòe (2013), “Khơng có Nghị định phát hành mệnh giá”, Đầu tư chứng khoán, http://vietstock.vn 42 http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/chung-khoan/phattrien-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-kinh-nghiem-quoc-te-va-bai-hoccho-viet-nam-95464.html 43 http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/phap-luat-kinhdoanh/ra-quyet-dinh-xu-phat-235-trieu-dong-trong-2-ngay-97307.html 44 http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/chung-khoan/dennam-2020-quy-mo-von-hoa-thi-truong-co-phieu-dat-khoang-70-gdp96365.html 88 ... Khái niệm huy động vốn, cần thiết phải huy động vốn công ty cổ phần 1.2.1 Khái niệm huy động vốn công ty cổ phần ưu huy động vốn công ty cổ phần so với loại hình doanh nghiệp khác Theo nghĩa... ty cổ phần 1.1.3 Vai trò vốn cơng ty cổ phần 1.2 Khái niệm huy động vốn, cần thiết phải huy động vốn đối 14 với công ty cổ phần 1.2.1 Khái niệm huy động vốn công ty cổ phần ưu huy 12 động vốn công. .. pháp luật, nâng cao hiệu huy động vốn công ty cổ phần nước ta 15 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN 1.1 Khái niệm công ty cổ phần; vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Các hình thức huy động vốn của công ty cổ phần ở việt nam theo luật doanh nghiệp năm 2014, Các hình thức huy động vốn của công ty cổ phần ở việt nam theo luật doanh nghiệp năm 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay