New year Math (Toán chủ đề năm mới)

26 92 10
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 13:49

Tài liệu được biên soạn giúp trẻ học toán về chủ đề năm mới trong tiếng Anh. Tài liệu được biên soạn tạo sự hứng thú cho trẻ. Tài liệu có thể sử dụng trên lớp hoặc ở nhà............................................. Cơng ty TNHH DV Giáo D ục Cơng Dân Tồn C ầu - Khu th ị M ỹ Đình (G ần tr ườ ng liên c ấp Lê Q Đơn, Đồn Th ị Đi ểm, tr ườ ng Qu ốc t ế Vi ệt Úc ) cung c ấp d ịch v ụ ch ăm sóc, giáo d ục h ọc sinh Ti ểu h ọc, THCS sau gi h ọc � Học sinh sinh hoạt trung tâm từ 16h30 đến 21h30 t th ứ đến th ứ hàng tuần nội trú trung tâm.� 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
- Xem thêm -

Xem thêm: New year Math (Toán chủ đề năm mới), New year Math (Toán chủ đề năm mới)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay