Phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ nam sài gòn

62 18 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 12:25

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI -  - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT & NGHIỆP VỤ NAM SÀI GỊN GVHD: Th.S Lưu Th ị Bích Hương SVTH: Nguy ễn Văn Luy ến Lớp: CN CNTT-K2 T hà nh p hố H Chí M i nh – t ng 05 nă m 2015 Phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên – Trường TC KT & NV Nam Sài Gòn NHẬN XÉT CƠ QUAN THỰC TẬP Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2015 Xac nhận quan thực tập GVHD: Lưu Thị Bích Hương SV: Nguyễn Văn Luyến Trang .NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Xác nhận GVHD Ký tên CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: Thực theo nghị Trung ương – Khóa XI tăng cường cơng tác xây dựng Đảng, Chi Trường TC KT & NV Nam Sài Gòn đặc biệt quan tâm đến cơng tác trị, tư tưởng tổ chức; coi nhệm vụ trọng tâm giai đoạn Để đáp ứng yêu cầu công tác Đảng vụ tình hình mới, Chi trường thường xuyên cập nhật số liệu tình hình Đảng viên, thực chế độ báo cáo định kỳ đột xuất hoạt động Chi lãnh đạo nhiệm vụ trị kịp thời Bên cạnh đó, nhiệm vụ quan trọng khác công tác quản lý nhân Đảng viên phục vụ việc báo cáo Đảng viên phục vụ cho báo cáo Đảng ủy cấp cần phải đổi để kịp thời năm bắt thông tin số lượng Đảng viên ngày tăng Với tình hình với việc thực thị số 58-CT/TW Bộ trị “Đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa” việc xây dựng phần mềm để quản lý hồ sơ Đảng viên phù hợp với tình hình thực tế, Chi Trường TC KT & NV Nam Sài Gòn chưa có phần mềm chun dụng để phục vụ công tác quản lý hồ sơ Đảng viên, phần mềm đời giúp cho việc quản lý, cập nhật hồ sơ lý lịch, thay đổi q trình cơng tác Đảng viên thuận lợi nhanh chóng giúp cơng tác quản lý nhân Đảng viên việc thực chế độ báo cáo Chi với Đảng cấp kịp thời hơn, đảm bào số liệu xác đáp ứng u cầu tin học hóa công tác quản lý hồ sơ Đảng viên Tính cấp thiết đề tài: Hiện Chi Trường TC KT & NV Nam Sài Gòn lưu trữ quản lý thông tin Đảng viên phần mềm Microsoft Excel, công cụ tốt dễ sử dụng Tuy nhiên số lượng Đảng viên nhiều số lượng Đảng viên tăng dần theo thời gian việc sử dụng công cụ Excel phát sinh nhiều hạn chế truy xuất thơng tin khó khắn tốn nhiều thời gian, độ an tồn liệu khơng cao… Vì việc xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên Chi Trường TC KT & NV Nam Sài Gòn cần thiết, phần mềm giúp cho việc quản lý, cập nhật thông tin Đảng viên, thay đổi trình cơng tác Đảng viên nhanh chóng hiệu góp phần nâng cao chất lượng Chi sở Phạm vi ứng dụng: Phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên Chi Trường TC KT & NV Nam Sài Gòn giúp cho Chi trường, phục vụ tốt công tác quản lý thông tin Đảng viên Chi bộ, giúp dễ dàng tra cứu, cập nhật thông tin Đảng viên trình cơng tác thêm vào phần mềm giúp cơng tác thống kê báo cáo tình hình Đảng viên Chi nhanh chóng, kịp thời xác CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Giới thiệu UML: 1.1 Lịch sử đời UML: Những năm đầu thập kỷ 90 có nhiều phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống hướng đối tượng với hệ thống ký hiệu khác Trong có phương pháp phỗ biến OMT (Object Modeling Techique) James Rumbaugh, Booch Rady Booch OOSE (Object Oriented Software Enginering) Ivàr Jacobson Mỗi phương pháp có điểm mạnh điểm yếu Nhưng OMT mạnh khâu phân tích yếu khâu thiết kế, Booch mạnh khâu thiết kế yếu khâu phân tích, OOSE mạnh phân tích ứng xử, đáp ứng hệ thống mà yếu khâu khác Mỗi phương pháp luận ngơn ngữ có hệ thống ký hiệu riêng, phương pháp xử lý riêng công cụ hỗ trợ riêng Điều thúc đẩy người tiên phong lĩnh vực mơ hình hóa đối tượng ngồi lại với để tích hợp điểm mạnh phương pháp với đưa mơ hình thống chung James Rumbaugh, Grady Booch Ivàr Jacobson xây dựng ngơn ngữ mơ hình hóa thống đặt tên UML (Unifiled Modeling Language) UML đưa vào năm 1997 sau chuẩn hóa thành phiên 1.0 có phiên 2.0 1.2 UML – Ngơn ngữ mơ hình hóa đối tượng: UML (Unified Modeling Language) ngơn ngữ mơ hình hóa thống để biểu diễn mơ hình hóa theo hướng đối tượng, dựng để đặc tả, phát triển viết tài liệu cho khía cạnh phát triển phần mềm hướng đối tượng UML giúp người phát triển hiểu rõ định lien quan đến phần mềm cần xây dựng UML bao gồm tập khái niệm, ký hiệu, biểu đồ hướng dẫn Các mục đích ngơn ngữ mơ hình hóa thống UML:  hình hóa hệ thống sử dụng khái niệm hướng đối tượng M Thiết lập liên hệ từ nhận thức người đến kiện cần mô hình hóa Giải vấn đề mức độ thừa kế hệ thống phức tạp với nhiều ràng buộc khác Tạo ngơn ngữ mơ hình hóa sử dụng người máy, UML quy định loạt ký hiệu quy tắc để mơ hình hóa q trình phát triển phần mềm hướng đối tượng dạng biểu đồ 1.3 Cac thành phần UML: 1.3.1 Các thành phần mang tính cấu trúc:  Lớp (Class): tập hợp đối tượng có tập thuộc tính, hành vi mối quan hệ với đối tượng khác  Sự cộng tac (Collaboration): giải pháp thi hành bên hệ thống, bao gồm lớp/đối tượng, mối quan hệ tương tác giúp chúng để đạt chức mong đợi Use Case  Giao diện (Interface): tập hợp phương thức tạo nên dịch vụ lớp thành phần Các phương thức dừng mức khai báo mở mức thực thi Trường hợp sử dụng (Use Case): khối chức thực hệ thống để mang lại kế có giá trị tác nhân Thành phần (Compoment): biểu diễn vật lý mã nguồn file mã nguồn, file nhị phân tạo trình phát triển hệ thống  Lớp hoạt động (Active Class): lớp mà đối tượng thực hoạt động điều khiển Nodes: thể thành phần vật lý máy tính hay thiết bị phần cứng 1.3.2 Các phần tử thể hành vi: Sự tương tac (Interaction): gồm tập thông báo trao đổi đối tượng ngữ cảnh cụ thể để thực chức  May chuyển trạng thai (States Machine): thể trạng thái đối tượng có kiện hay tác động từ bên vào 1.3.3 Các phần tử mang tính nhóm: Gói (Package): để nhóm phần tử có ý nghĩa chung vào thành nhóm Nhóm mang tính trừu tượng dùng để nhìn hệ thống mức tổng quát Ghi (Annotational): thích dùng để mô tả, sáng tỏ ghi phần tử có mơ hình 1.3.4 Các mối quan hệ: Quan hệ phụ thuộc (Dependency): có thay đổi đối tượng độc lập đối tượng phụ thuộc bị ảnh hưởng Quan hệ kết hợp (Association): mối quan hệ hai lớp nhận gửi thông điệp cho  Quan hệ kết tập (Aggreagation): dạng đặc biệt quan hệ liên kết, mối quan hệ toàn thể - phận  Quan hệ gộp (Compostion): dạng quan hệ kế tập, đối tượng toàn thể bị hủy đối tượng phận bị hủy theo Quan hệ tổng quat hóa (Generalization): mối quan hệ tổng qt hóa, trơng đối tượng cụ thể kế thừa thuộc tính phương pháp đối tượng tổng quát hóa Quan hệ thực hóa (Realization): mối quan hệ giao diện lớp hay thành phần 1.3.5 Các loại biểu đồ: Hình 1: Các biểu đồ UML  Biểu đồ lớp (Class Diagram): bao gồm tập hợp lớp, giao diện, công tác mối quan hệ chúng Nó thể mặt tĩnh hệ thống  Biểu đồ đối tượng (Object Diagram): bao gồm tập hợp đối tượng mối quan hệ chúng  Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram): bao gồm ca sử dụng, tác nhân mối quan hệ chúng  Biểu đồ trạng thai (State Diagram): bao gồm trạng thái, bước chuyển trạng thái hoạt động  Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram): biểu diễn tương tác đối tượng theo thứ tự thời gian Biểu đồ cộng tac (Collaboration Diagram): gần giống biểu đồ trình tự, thể việc trao đổi thông điệp qua lại đối tượng mà không quan tâm đến thứ tự thơng báo Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram): luồng từ hoạt động sang hoạt động khác hệ thống Biểu đồ thành phần (Compoment Diagram): cách tổ chức phụ thuộc thành phần (compoment) Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram): mô tả tài nguyên vật lý hệ thống, gồm nút (Nodes), thành phần kết nối  Biểu đồ gói (Package Diagram): phản ánh tổ chức cá gói thành phần chúng  Biểu đồ lien lạc (Communication Diagram): biều đồ liên lạc thể thơng tin giống biểu đồ trình tự nhấn mạnh vào mối quan hệ đối tượng 1.3.6 Các chế chung UML (General Mechnism):  Trang trí (Adornment): ký hiệu UML giúp nhận biết đặc điểm quan đối tượng, khái niệm mô tả cách dễ dàng nhanh chóng Ghi (Note): ghi UML giúp thành phần biểu đồ khơng bị hiểu lầm Đặc tả (Specification): phần tử mô hình có thuộc tính chứa cá giá trị phần tử Một thuộc tính định nghĩa với tên giá trị đính kèm Thuộc tính sử dụng để thêm đặc tả bổ sung phần tử, thơng tin bình thường khơng dược thể đồ 1.3.7 Kiến trúc hệ thống: Khi xem xét hệ thống, cần xây dựng mơ hình từ khía cạnh khác nhau, xuất phát từ thực tế người làm việc với hệ thống với vài trò khác nhìn hệ thống từ khía cạnh khác nhau: Hướng nhìn Use Case: hướng nhìn khía cạnh chức hệ thống, nhìn từ hướng tác nhân bên ngồi  ướng nhìn logic: chức bên hệ thống thế H Hướng nhìn thành phần: khía cạnh tổ chức thành phần code Hướng nhìn song song: tồn song song/trùng hợp hệ thống, hướng giao tiếp đồng hệ thống  Hướng nhìn triển khai: khía cạnh triển khai hệ thống vào kiến trúc vật lý 1.3.8 Các ký hiệu UML: Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram): - Giữa Use Case có mối quan hệ sau: + Include: Use case sử dụng lại chức Use case + Extend: Use case mở rộng từ Use Case cách thêm vào chức cụ thể + Generalization: Use case thừa kế chức từ Use Case Sat nhập, giải thể chi bộ: Hình 41: Biểu đồ trình tự chức sáp nhập, giải thể chi Thiết kế sở liệu: Ứng dụng lớp hệ thống biểu đồ chi tiết phân tích ban đầu, ta thiết kế bảng tương ứng để đáp ứng nhu cầu lưu trữ liệu hệ thống Mỗi bảng CSDL tương ứng với lớp hệ thống, thuộc tích lớp tương ứng với trường liệu bảng Hình 42 Lược dồ Cơ sở liệu Giao diện demo: 7.1 Giao diện chọn kết nối CSDL: Hình 43: Màn hình Kết nối CSDL 7.2 Màn hình đăng nhập: Hình 44: Màn hình đăng nhập 7.3 Đổi mật khẩu: Hình 45 Màn hình đổi mật 7.4 Đăng ký tài khoản: Hình 46 Màn hình đăng ký tài khoản 7.5 Giao diện hình Hình 47 Giao phần mềm 7.6 Các menu chức năng: 7.6.1 Menu Hệ thống: Hình 48 Chức Menu Hệ thống Menu Hệ thống bao gồm cac chức sau:  uản trị người dùng (Đăng nhập, Đổi tài khoản, Đăng xuất, Đăng ký, Thoát) Q Quản trị hệ thống (Chọn đơn vị sử dụng, Thông tin đơn vị) Quản trị CSDL (Kết nối CSDL, Sao lưu CSDL, Khôi phục CSDL) Quản trị danh mục (Danh mục chung) 7.6.2 Menu Nghiệp vụ: Menu Nghiệp vụ bao gồm cac chức sau:  ghiệp vụ (Nhập hồ sơ) N Nhận – thuyên chuyển (Nhận đảng viên, thuyên chuyển đảng viên) Thơng tin lương (Hệ số lương, Lệ phí đảng) 7.6.3 Menu Cơng cụ: Hình 50 Chức Menu Công cụ Menu Công cụ bao gồm cac chức sau:  cứu (Tìm kiếm, Tra cứu thơng tin) T Quản lý đơn vị (Trích chọn đơn vị, Ghép nối đơn vị, Xóa đơn vị) Nhắc nhở (Nhắc nhở chuyển đảng thức, Nhắc nhở tuổi đảng) Biểu mẫu (Danh sách biễu mẫu thường dùng) 7.6.4 Menu Báo cáo – thống kê: Hình 51 Chức Menu Báo cáo – thống kê Menu Bao cao - thống kê bao gồm cac chức sau: Báo cáo (Báo cáo tổng hợp) Thống kê (Thống kê độ tuổi, Thống kê tuổi đảng, Thống kê trình độ) 7.6.5 Menu Trợ giúp: Hình 52 Chức Menu Trợ giúp Menu Trợ giúp  ướng dẫn sử dụng (Hướng dẫn sử dụng, Thông tin phần mềm) H Hỗ trợ (Cập nhật phần mềm, Hỗ trợ từ xa) Bản quyền (Bản quyền) 7.7 Giao diện nhập hồ sơ: Hình 53 Giao diện from nhập hồ sơ 7.8 Giao diện tìm kiếm: Hình 54 Giao diện form Tìm kiếm 7.9 Giao diện hình tra cứu thơng tin: Hình 55 Giao diện Chức tra cứu hồ sơ 7.10 Giao diện chức báo cáo tổng hợp – thống kê: Hình 56 Giao diện from Báo cáo tổng hợp 7.11 Các mẫu report báo cáo, thống kê, lịch lịch đảng viên: Hình 57 Giao diện mẫu report báo cáo – thống kê CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Kết luận: 1.1 Phần mềm ứng dụng: Về lưu trữ - xử lý: - Đáp ứng nhu cầu lưu trữ thông tin chi tiết Đảng viên, thơng tin có liên quan đến Đảng viên như: thơng tin hồn cảnh kinh tế, q trình đào tạo, q trình cơng tác, q trình nước ngồi, mối quan hệ nước ngồi, q trình khen thưởng, kỷ thuật thông tin thân nhân Đảng viên - Bên cạnh hệ thống lưu trữ thông Chi bộ, đơn vị trực thuộc Ngoài để tối ưu việc lưu trữ quản lý chương trình hỗ trợ lưu trữ thơng tin có liên quan như: học vị, chức vụ, chức danh, trình độ lý luận trị, trình độ ngoại ngữ, trường đào tạo, quốc gia, thông tin tỉnh/tp… - Xử lý lưu trữ lại thông tin Đảng viên chuyển sinh hoạt đến Đảng khác lưu trữ thông tin chuyển sinh hoạt Đảng viên - Khi xóa chi bộ, chi có Đảng viên Đảng viên sinh hoạt chi chuyển sang chi khác Báo cáo – Thống kê: - Xuất danh sách chi - Xuất danh sách Đảng viên cấp ủy Chi (các Đảng viên có chức vụ chi ủy viên, phó bí thư chi bộ, bí thư chi bộ…) - Kết xuất báo cáo tình hình Đảng viên Đảng - In lý lich trích ngang Đảng viên - In thơng tin chi tiết Đảng viên q trình cơng tác, đào tạo, nước ngồi, quan hệ gia đình… Đảng viên - In danh sách thống kê Đảng viên Đảng - Hỗ trợ thống kê dạng biểu đồ xuất biểu đồ định dạng pdf, png… Tra cứu: - Hỗ trợ tìm kiếm Đảng viên với nhiều thơng tin tùy chọn như: tìm theo tên, bí danh, tìm tuổi, giới tính, dân tộc, nơi sinh… - Lọc danh sách Đảng viên theo tiêu chí Đảng viên dự, Đảng viên thức, Đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời, Đảng viên chuyển sinh hoạt thức, Lọc theo tuổi Đảng viên (tuổi Đảng, tuổi đời…) Về yêu cầu phi chức năng: - Phần mềm có giao diện thân thiện, chức xếp hợp lý dễ dàng sử dụng - Hệ thống xử lý liệu store procedure nên khả xử lý nhanh đáp ứng yêu cầu lưu trữ Đảng viên với số lượng lớn - Phần mềm có hỗ trợ chức lưu liệu phục hồi liệu - Phần mềm xây dựng theo mơ hình lớp giúp dễ dàng chỉnh sửa nâng cấp cần thiết 1.2 - Về mặt kiến thức: Nâng cao kỹ viết chương trình theo hướng đối tượng thể ngôn ngữ C# - Vận dụng phương pháp phân tích hệ thống hướng đối tượng với UML vào đề tài - Nắm rõ vận dụng câu lệnh truy vấn SQL T-SQL vào ứng dụng thực tiễn - Nâng cao khả nghiên cứu khoa học kỹ làm việc độc lập Hạn chế: Do thời gian thực báo cáo tương đối so với phạm vi đặt đề tài Mặc dù cố gắng đề tài số hạn chế sau:  hưa thể thiết kế hoàn chỉnh giao diện người dùng C Phần mềm chưa thể quản lý file tài liệu biểu mẫu scan Chưa thiết kế phần kết nối, lưu, backup CSDL, Luân chuyển tiếp nhận Đảng viên Một số báo cáo thống kế Hướng phat triển: - Hoàn tất thiết kế giao diện phần mềm, giao diện phần mềm cho phù hợp với tình hình thực tế - Xây dựng chức có, phát triển chức quản lý biểu mẫu tài liệu scan - Xây dựng theo quản lý thu chi Chi - Nâng cấp chức thống kê tình hình Đảng viên theo năm TÀI LIỆU THAM KHẢO Từ sach, giao trình: Trần Đình Quế, Nguyễn Mạnh Sơn (2007) – Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin, Học viện Bưu viễn thơng Dương Kiều Hoa, Tơn Thất Hòa An – Phân tích thiết hệ thống thơng với UML, Đại học Cần Thơ Từ Internet: Bộ giáo dục đào tạo – Chỉ thị đẩy mạnh ứng phát triển công nghệ thông tin phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa http://vànban.moet.gov.vn/?page=15&viewdoc&view=173&opt=ba ge MSDN – Layer Application GuideLines http://msdn.microsoft.com/en- us/library/ee658109.aspx IBM – Làm quen với Unified Modeling Language http://www.ibm.com/developerworks/vn/library/769/index.html PHẦN MỀM SỬ DỤNG Phần mềm Microsoft Visual Studio 2013 Microsoft SQL Server 2005 Tools Devexpress 13.1 CẤU HÌNH TỐI THIỂU SỬ DỤNG PHẦN MỀM SQL Server 2005 Dotnet 3.5 Phần mềm tối ưu cho phiên Windows trở lên MỤC LỤC CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: Tính cấp thiết đề tài: Phạm vi ứng dụng: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Giới thiệu UML: 1.1 Lịch sử đời UML: 1.2 UML – Ngơn ngữ mơ hình hóa đối tượng: 1.3 Các thành phần UML: Giới thiệu mơ hình lớp: 19 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ HỆ THỐNG 22 Mơ tả tốn: 22 Phân tích yêu cầu hệ thống: 23 2.1 Yêu cầu hệ thống: 23 2.2 Yêu cầu tra cứu: 24 2.3 u cầu tính tốn: 24 2.4 Yêu cầu kết xuất: 24 Yêu cầu phi chức năng: 25 Phân tích hệ thống hướng đối tượng: 25 4.1 Xác định tác nhân: 25 4.2 Xác định Use Case: 25 4.3 Biểu diễn Use Case kịch (Scenarion): 27 4.4 Biểu đồ lớp: 40 Thiết kế hệ thống hướng đối tượng: 42 5.1 Biểu đồ trình tự cho chức đăng nhập: 42 5.2 Biểu đồ trình tự cho chức “Đổi mật khẩu”: 43 5.3 Biểu đồ trình tự chức “Quản lý hồ sơ Đảng viên”: 43 5.4 Biểu đồ trình tự cho chức “Quản lý chi bộ”: 46 Thiết kế sở liệu: 48 Giao diện demo: 50 7.1 Giao diện chọn kết nối CSDL: 50 7.2 Màn hình đăng nhập: 50 7.3 Đổi mật khẩu: 51 7.4 Đăng ký tài khoản: 51 7.5 Giao diện hình 52 7.6 Các menu chức năng: 52 7.7 Giao diện nhập hồ sơ: 54 7.8 Giao diện tìm kiếm: 54 7.9 Giao diện hình tra cứu thơng tin: 55 7.10 Giao diện chức báo cáo tổng hợp – thống kê: 55 7.11 Các mẫu report báo cáo, thống kê, lịch lịch đảng viên: 56 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 57 Kết luận: 57 1.1 Phần mềm ứng dụng: 57 1.2 Về mặt kiến thức: 58 Hạn chế: 58 Hướng phát triển: 59 ... việc xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên Chi Trường TC KT & NV Nam Sài Gòn cần thiết, phần mềm giúp cho việc quản lý, cập nhật thông tin Đảng viên, thay đổi q trình cơng tác Đảng viên nhanh... công tác quản lý hồ sơ Đảng viên, phần mềm đời giúp cho việc quản lý, cập nhật hồ sơ lý lịch, thay đổi q trình cơng tác Đảng viên thuận lợi nhanh chóng giúp công tác quản lý nhân Đảng viên việc... góp phần nâng cao chất lượng Chi sở Phạm vi ứng dụng: Phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên Chi Trường TC KT & NV Nam Sài Gòn giúp cho Chi trường, phục vụ tốt công tác quản lý thông tin Đảng viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ nam sài gòn, Phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ nam sài gòn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay