So sánh tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân của cộng hoà DCND lào với công hòa XHCN việt nam

77 15 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 12:03

Luận văn tập trung nghiên cứu những đường lối chính sách của Đảng Nhândân cách mạng Lào và của Nhà nước Lào, Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nướcViệt Nam, các hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam và của CHDCND Lào vềtổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân. 1 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Trong máy nhà nước Việt Nam Lào, quan điều tra Viện Kiểm sát quan tư pháp quan trọng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát hai nước góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quyền nhà nước, bảo vệ quyền làm chủ nhân dân; bảo vệ tài sản nhà nước, tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự nhân phẩm công dân nước Trong phạm vi viết này, chúng tơi nghiên cứu so sánh vấn đề cấu tổ chức quan điều tra Viện kiểm sát Việt Nam quan điều tra Viện kiểm sát Lào Chính mà pháp luật TTHS quy định quan chủ thể định thực chức điều tra Cơ quan điều tra VKSND Lào hệ thống quan điều tra hình Nhà nước Lào, công cụ thiếu nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát hiện, ngăn chặn đề xuất xử lý hành vi phạm tội Nghiên cứu, tìm giải pháp xác định tổ chức hoạt động, phạm vi thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra VKSND Lào nhằm đảm bảo thống phòng ngừa, đấu tranh chớng tội phạm, bảo đảm quyền dân chủ an tồn cơng dân, nhằm đáp ứng với yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm kế thừa phát huy thành tựu lịch sử tố tụng hình sự, qua đề xuất kiến nghị bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng hình tổ chức hoạt động Cơ quan diều tra VKSND Lào vấn đề cấp thiết đặt ngành Kiểm sát nhân dân Lào Đặc biệt, giai đoạn cả hai nước Việt Nam và Lào đều tiến hành cải cách tư pháp, sửa đổi và bổ sung pháp luật Tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra nói chung tổ chức, hoạt động Cơ quan điều tra VKSND nói riêng chi phối trình sửa đổi BLTTHS của cả Lào và Việt Nam Vì vậy, tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND cần nghiên cứu cách đầy đủ, toàn diện, đảm bảo phù hợp với thực tiễn Từ lý nêu trên, cho thấy việc lựa chọn đề tài “So sánh tổ chức hoạt động quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Cộng hoà DCND Lào với Cộng hoà XHCN Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sỹ luật học cần thiết phương diện lý luận thực tiễn, đáp ứng với yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng, hoàn thiện pháp luật; phù hợp với định hướng sửa đổi, bổ sung BLTTHS Luật Tổ chức VKSND Nhà nước Việt Nam và Lào, đáp ứng với yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm tình hình Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra VKSND đề cập đến số cơng trình nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và Lào mà chủ yếu viết tạp chí thí dụ như: “Một số ý kiến thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân” - Đỗ Thị Tuyết, Tạp chí Tòa án nhân dân số 4/1999; “Thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra cùa Viện kiểm sát nhân dân” - Phạm Quang Luyện — Tạp chí Kiểm sát sớ 6/1999 Ở cấp độ nghiên cứu sâu có đề tài nghiên cứu Khóa luận: “Thẩm quyền Cơ quan điều tra theo quy định luật tố tụng hình Việt Nam”; “Thẩm quyền điều tra Viện kiểm sát, Kiểm sát viên theo yêu cầu cải cách tư pháp” — Nguyễn Ngọc Khánh Tạp chí Kiểm sát số Tết tháng 02/2011; “Địa vị pháp lý thẩm quyền Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao” — Lê Hồng Thanh - Tạp chí Kiểm sát số 11/2012; “Tăng cường phối hợp, phân loại xử lý thông tin xâm phạm hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao” Hà Như Khuê - Tạp chí Kiểm sát số 11/2012 Ngồi ra, có Ḷn văn thạc sĩ luật học của Phut Sa Đy Bu Đa Phét năm 2005: “Pháp luật về thẩm quyền điều tra vụ án hình sự của quan điều tra công an - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” – trường Đại học Quốc Gia Lào; Luận văn thạc sĩ của Phon Sa Đy: “Hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức điều tra Viện kiểm sát tỉnh ViêngChan năm 2007” – Khoa Luật Học viện an ninh nhân dân Lào, Luận văn thạc sĩ luật học Indavong Sorphap Mixay : “Thẩm quyền điều tra vụ án hình quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao CHDCND Lào so sánh với CHXHCN Việt Nam” – trường Đại học Luật Hà Nội năm 2015 Tuy nhiên chưa có công trình so sánh pháp luật của hai nước Việt Nam và Lào về tổ chức hoạt động của các quan điều tra VKSND Các nghiên cứu ý kiến nêu chưa nhiều có những cách tiếp cận góc độ khác nhau, có giá trị khoa học định, nguồn tài liệu tham khảo cho việc xây dựng nội dung luận văn tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu có những vấn đề chưa đề cập cách đầy đủ tồn diện có đề cập mức độ nghiên cứu chưa sâu Phạm vi nghiên cứu đề tài Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn thực quy định Điều 22, 23 Bộ Luật TTHS Lào năm 2009, Điều 11, Điều 25 Luật Viện kiểm sát Lào năm 2009 và các điều luật khác có liên quan và Khoản Điều 163 BLTTHS 2015, Điều 29, 30 Luật Tổ chức quan điều tra hình năm 2015, Điều 20 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 Cơ quan điều tra VKSND Việt Nam Do giới hạn luận văn nên tác giả khơng phân tích so sánh quan điều tra Viện kiểm sát quân trung ương hai nước mà tập trung so sánh quan điều tra VKSND Cơ quan điều tra VKSNDTC Việt Nam quan điều tra VKSND Lào Uỷ ban cơng tố VKSNDTC Văn phòng cơng tố công cộng địa phương Luận văn tập trung nghiên cứu đường lối sách Đảng Nhân dân cách mạng Lào Nhà nước Lào, Đảng cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam, hệ thống văn pháp luật Việt Nam CHDCND Lào tổ chức hoạt động quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân 4 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu đề tài: Khi nghiên cứu đề tài, tác giả luận văn sử dụng phương pháp luận biện chứng vật phương pháp nghiên cứu cụ thể phân tích, diễn giải, chứng minh, đối chiếu, so sánh pháp luật, quy nạp, hệ thống hóa Mục đích nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài: - Mục đích việc nghiên cứu đề tài đưa phương hướng giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân CHDCND Lào - Nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài là: a) Nghiên cứu vấn đề lý luận tổ chức hoạt động quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Cộng hòa DCND Lào Việt Nam; b) Nghiên cứu so sánh quy định pháp luật hành Lào Việt Nam tổ chức hoạt động quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân theo pháp luật; c) Đưa nguyên tắc, phương hướng giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Cộng hòa DCND Lào Những đóng góp Luận văn: - Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận tổ chức hoạt động quan điều tra Viện kiểm sát Lào Việt Nam; - Luận văn nghiên cứu so sánh cách đầy đủ, có hệ thống quy định pháp luật hành Lào Việt Nam tổ chức hoạt động quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân; - Luận văn trình bày nguyên tắc, phương hướng giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi nhằm hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Cộng hòa DCND Lào Kết cấu Luận văn: Ngồi Lời nói đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm ba chương : Chương I Những vấn đề lý luận quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Chương II So sánh quy định pháp luật tổ chức hoạt động quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân nước Cộng hồ DCND Lào nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Chương III Thực trạng, Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Cộng hòa DCND Lào CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CƠ QUAN ĐIỀU TRA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 1.1 Khái niệm quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Qua tìm hiểu tài liệu khoa học pháp lý, giáo trình giảng dạy trường đại học chuyên ngành Luật không đưa khái niệm Cơ quan điều tra cách độc lập, chủ yếu định nghĩa, khái niệm Cơ quan tiến hành tố tụng, có Cơ quan điều tra Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam trường Đại học Luật Hà Nội phần viết Cơ quan tiến hành tố tụng khơng có khái niệm chung quan tiến hành tố tụng mà phân tích Cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án Nội dung quan tiến hành tố tụng không đưa khái niệm riêng biệt mà chủ yếu phân tích tổ chức nguyên tắc hoạt động; nhiệm vụ quyền hạn1 Tham khảo Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam – Nhà xuất giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, Cơ quan tiến hành tố tụng quan nhà nước có thẩm quyền giao thực chức tố tụng việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhằm giải vụ án khách quan, công bằng, bảo đảm tôn trọng quyền người, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, bảo vệ lợi ích Nhà nước, xã hội, hoạt động quan tiến hành tố tụng phải dựa sở phạm vi pháp luật tố tụng hình sự2 Theo khái niệm Cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra Tuy nhiên khơng có khái niệm riêng biệt quan tiến hành tố tụng có Cơ quan điều tra mà tập trung làm rõ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động điều tra, chức năng, nhiệm vụ quan điều tra Như khó tìm hiểu Cơ quan điều tra sở khái niệm hay định nghĩa pháp lý tài liệu giảng Trần Viết Kiên (2015), Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân – số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ Luật học – Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 8-9 Trần Viết Kiên (2015), Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân – số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ Luật học – Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.10 dạy trường chuyên ngành Luật bậc Đại học, khái niệm Cơ quan điều tra PGS.TSKH Lê Văn Cảm – Đại học quốc gia Hà Nội – Khoa luật Hệ thống tư pháp hình giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền khái niệm đầy đủ Cơ quan điều tra: Cơ quan điều tra chủ thể TTHS có thẩm quyền nhân danh Nhà nước (cơng quyền) thực hoạt động bảo vệ pháp luật việc tham gia vào trình điều tra vụ án hình để xác định thật khách quan vụ án vấn đề TNHS người phạm tội, đồng thời có quyền hạn nghĩa vụ định luật TTHS quy định vào gia đoạn khởi tố - điều tra tương ứng với hoạt động giải vụ án hình nhằm góp phần làm cho hoạt động hệ thống TPHS đạt hiệu cao đấu tranh chống tội phạm3 Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân hệ thống Cơ quan điều tra nói chung có đối tượng điều tra (thẩm quyền phạm vi thẩm quyền) riêng biệt so với Cơ quan điều tra khác trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao Dựa quy định pháp luật hành khái quát mang tính quy nạp Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân sau: Cũng theo từ điển tiếng Việt, “điều tra” hoạt động “tìm tòi, xem xét để biết rõ thật”4 Điều tra phát hiện, tìm chứng buộc tội chức Cơ quan điều tra pháp luật TTHS quy định Dĩ nhiên, để củng cố thêm chứng buộc tội, quan thu thập thêm thơng tin ngồi tố tụng khơng chứng cứ, cơng việc hỗ trợ hoạt động điều tra Cơ quan điều tra Để phân biệt với quan tham gia điều tra phát tội phạm quan phát hiện, ngăn chặn tội phạm biện pháp nghiệp vụ, biện pháp trinh sát, PGS.TS Trần Đình Nhã cho rằng: Cơ quan điều tra TTHS quan chuyên trách điều tra tội phạm theo pháp luật TTHS, Cơ quan điều tra tố tụng hình sự5 Theo Trần Viết Kiên (2015), Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân – số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ Luật học – Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 11 Trần Đình Nhã (2012), Chế định điều tra tội phạm Bộ luật tổ tụng hình sự, Tạp chí Kiểm sát số 21, tháng 11/2012, Hà Nội Xoom Khay Xikha Chay (2002), Hoàn thiện pháp luật TTHS trình cải cách tư pháp nay, Nxb.Tư pháp, tr 25 quy định pháp luật TTHS Việt Nam, Cơ quan điều tra bao gồm: Cơ quan điều tra Công an nhân dân, Cơ quan điều tra Quân đội nhân dân Cơ quan điều tra thuộc VKSNDTC Theo quy định của pháp luật TTHS của Lào, Cơ quan điều tra của Lào là các tổ chức điều tra bao gồm: các tổ chức điều tra (cảnh sát, sĩ quan quân đội, công chức hải quan, cán bộ lâm nghiệp, chính phủ); các tổ chức điều tra của Viện kiểm sát; các tổ chức điều tra của Toà án Ngoài ra, pháp luật TTHS Việt Nam quy định số quan khác như: Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Lực lượng Cảnh sát biển, quan khác Công an nhân dân, Quân đội nhân dân giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra Đây quan tiến hành tố tụng Nhưng tính chất đặc biệt hoạt động quan thường xuyên đấu tranh với vi phạm lĩnh vực mà quản lý Do đó, để đảm bảo kịp thời ngăn chặn tội phạm pháp luật TTHS quy định cho quan tiến hành số hoạt động điều tra mức độ giới hạn, mức độ “điều tra ban đầu” Như vậy, Cơ quan điều tra quan khác giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra có quyền thay mặt Nhà nước thực hành vi tố tụng định phạm vi, giai đoạn tố tụng định Thẩm quyền quyền tiến hành hoạt động điều tra để phát chứng minh tội phạm theo quy định pháp luật TTHS giai đoạn để tiến hành hoạt động điều tra giai đoạn điều tra Trước đây, ở Việt Nam, Cơ quan điều tra ngành Kiểm sát thành lập hai cấp VKSNDTC VKSND cấp tỉnh từ năm 2002, Quốc hội ban hành Luật Tổ chức VKSND không thiết lập quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh Do đó, theo quy định BLTTHS năm 2003 BLTTHS năm 2015, Luật Tổ chức quan điều tra hình năm 2015 Cơ quan điều tra thành lập VKSNDTC Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Quân Trung ương (Khoản 1, khoản Điều 29 Luật Tổ chức điều tra hình năm 2015) Trong phạm vi Luận văn bàn đến tổ chức hoạt động quan điều tra VKSNDTC Theo quy định Điều 35 BLTTHS 2015; Điều 30, Điều 31 Luật Tổ chức quan điều tra hình năm 2015, Cơ quan điều tra VKSNDTC có thẩm quyền điều tra vụ án hình số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ quy định Chương XXIII Chương XXIV Bộ luật hình xảy hoạt động tư pháp mà người phạm tội cán bộ, công chức thuộc Cơ quan Điều tra, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án nhân dân Các tở chức điều tra của Viện kiểm sát theo Điều 11, Luật Viện kiểm sát Lào 2009 quy định “Các tổ chức điều tra của Viện kiểm sát nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào là các Văn phòng công tố công cộng ở Viện kiểm sát địa phương và Uỷ ban công tố ở Viện kiểm sát tối cao…” Theo quy định tại Khoản 1, Điều 25, Luật Viện Kiểm sát Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào năm 2009: “Uỷ ban công tố có trách nhiệm xem xét đơn khiếu nại tố cáo quan tổ chức nhà nước, Mặt trận yêu nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp cơng dân theo luật định; tiến hành đấu tranh phòng chống tội phạm hành vi vi phạm pháp luật nhằm hạn chế loại trừ điều kiện nguyên nhân phát sinh tội phạm”thì quan điều tra VKSTC là Uỷ ban công tố có thẩm quyền điều tra các vụ án hình sự các loại tội phạm xâm phạm hoạt động của các quan tổ chức nhà nước, doanh nghiệp và công dân Lào Khoản 2, Điều 25 quy định: “Văn phòng cơng tố cơng cộng có trách nhiệm xem xét đơn khiếu nại tố cáo quan tổ chức nhà nước, Mặt trận yêu nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp công dân theo luật định; tiến hành đấu tranh phòng chống tội phạm hành vi vi phạm pháp luật nhằm hạn chế loại trừ điều kiện nguyên nhân phát sinh tội phạm” Qua đó, ta có thể thấy Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp hành vi xâm phạm hoạt động đắn Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án Cơ quan thi hành án việc bảo vệ quyền, lợi ích Nhà nước, quyền, lợi 10 ích hợp pháp tổ chức, cơng dân q trình điều tra, truy tố, xét xử thi hành án hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, kinh doanh thương mại Hành vi hành vi làm cho trình giải quan tư pháp bị sai lệch, không pháp luật, từ đó gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước, tổ chức cơng dân Do đó, hoạt động điều tra xử lý loại tội phạm có ý nghĩa quan trọng, nhằm đảm bảo cho hoạt động tư pháp tuân thủ theo quy định pháp luật, đảm bảo pháp luật thực nghiêm minh, giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, giữ vững lòng tin nhân dân Đảng, Nhà nước vào Cơ quan điều tra nói riêng quan bảo vệ pháp luật nói chung Từ phân tích đưa khái niệm quan điều tra VKSND: “Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân hệ thống Cơ quan điều tra, trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân, tiến hành hoạt động điều tra theo quy định pháp luật nhằm thu thập, kiểm tra đánh giá chứng chứng minh kiện phạm tội tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy hoạt động tư pháp mà người phạm tội cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp” 1.2 Đặc điểm quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Về mặt lý luận và thực tiễn Cơ quan điều tra VKSND có thẩm quyền điều tra số loại tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp mà người thực tội phạm cán bộ, công chức ngành tư pháp như: Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Chấp hành viên Đây chủ thể có am hiểu pháp luật nên thực hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp sử dụng những thủ đoạn tinh vi, để lại dấu vết nên khó có chứng để phát hiện, xử lý, vụ án thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án nhân dân cấp huyện hay cấp tỉnh 63 đó VKS lại có chức thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các quan tư pháp Do đó, các chủ thể thực hiện tội phạm được hiểu là người thực hiện tội phạm xâm phạm đến hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra VKSND Nhưng thực tế chưa có văn hướng dẫn chủ thể xâm phạm theo Điều BLHS và các tội quy định thuộc BLHS là tội phạm xâm phạm đến hoạt động tư pháp, và nếu có thì các tội đó là tội gì? dẫn đến nhiều cách hiểu khơng thống nhất, gây khó khăn cho việc áp dụng phân định thẩm quyền hai quan dễ dẫn tới tình trạng bỏ lọt tội phạm Ngoài ra, xuất phát từ đặc điểm tội xâm phạm hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra VKSND là: thủ đoạn phạm tội vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp thường thực tinh vi, sau thực hành vi phạm tội người phạm tội thường có hành vi che giấu tội phạm kỹ nên việc điều tra, làm rõ vụ việc thường gặp nhiều khó khăn, phức tạp Đối tượng phạm tội đa dạng, từ cán làm cơng tác chun mơn bình thường đến người có chức vụ, quyền hạn, có tư cách pháp lý thẩm quyền hoạt động tố tụng Đây nhừng người khơng có kiến thức pháp lý cao mà am hiểu chun mơn, nghiệp vụ, có nghiệp vụ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nên thường ngoan cố, chủ động tìm thủ đoạn để đối phó gây cản trở cho hoạt động điều tra Cơ quan điều tra Mặt khác, đối tượng phạm tội cán quan tư pháp đương nhiệm nên có mối quan hệ nhạy cảm mà việc xử lý mối quan hệ gặp nhiều khó khăn, gây cản trở tới cơng tác phát hiện, xử lý, điều tra Cơ quan điều tra VKSND 3.1.3 Nguyên nhân hạn chế, bất cập Qua nghiên cứu tình hình thực thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra VKSND trình điều tra vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp cho thấy có hạn chế bên cạnh những bất cập tác giả đã chỉ ở chương 2, số nguyên nhân sau: 64 Thứ nhất, quy định pháp luật hình pháp luật TTHS chưa chặt chẽ chưa hoàn thiện Đây nguyên nhân dẫn đến thiếu hiệu công tác điều tra, xử lý số loại tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp mà người thực cán quan tư pháp Cơ quan điều tra VKSND Cụ thể, BLHS 2009 sửa đổi tương đối nhiều quy định chưa rõ ràng, chưa chặt chẽ chưa đầy đủ, chưa có văn hướng dẫn áp dụng thống quy định Bộ luật để xử lý tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra VKS, việc nhận thức áp dụng chưa thống ngành, địa phương, có nhiều cách hiểu khác tội xâm phạm hoạt động tư pháp và các tội xâm phạm hoạt động hành pháp dẫn đến áp dụng không đúng, không đầy đủ dễ bỏ lọt tội phạm làm sai, làm trái quy định pháp luật Bên cạnh đó, quy định BLTTHS Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình hành văn hướng dẫn thi hành chưa cụ thể, chưa rõ ràng, chưa thực hợp lý, gây khó khăn cho việc xác định phân định thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra VKSND Cơ quan Cảnh sát điều tra Quy chế nghiệp vụ Ngành Kiểm sát có nêu cụ thể BLTTHS Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình vấn đề thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tính hiệu lực cùa Quy chế nghiệp vụ ngành thấp BLTTHS nên không áp dụng bắt buộc đổi với ngành khác Thứ hai, quy định thiếu hợp lý cấu tổ chức Cơ quan điều tra VKSND Cơ quan điều tra VKSND quan tiến hành tố tụng tổ chức cấp Trung ương, và địa phương, đó quan điều tra VKSND lại có trách nhiệm điều tra tất tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra ngành, vụ án thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án nhân dân cấp huyện hay cấp tỉnh Mặt khác, tình hình tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra VKSND lại diễn phạm vi nước, tất cả cấp hành chính, mà phần lớn vụ việc phải tiến hành điều tra, xác minh địa phương Trong đó, trụ sở quan, khoảng cách thời gian và khoảng cách địa lý xa nên việc lại điều tra xác minh công tố viên mất nhiều thời gian, tốn tiền 65 của, có đạo sát sao, thường xuyên lãnh đạo đơn vị Đây yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu công tác điều tra loại án nêu Cơ quan điều tra VKSND ở Viện kiểm sát nhân dân Lào Thứ ba, tội phạm nói chung và tội xâm phạm hoạt động tư pháp nói riêng tội phạm phức tạp lý luận thực tiễn lại quan tâm, nghiên cứu tổng kết thực tiễn Những khó khăn, vướng mắc, bất cập thực tiễn áp dụng quy định pháp luật để giải vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội cán quan tư pháp chưa hướng dẫn giải kịp thời Các cơng trình nghiên cứu về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp khiêm tốn Việc nhận thức, áp dụng xử lý số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp chưa thống nhất Trong khi, cơng tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra tội phạm chưa trọng dẫn đến khó khăn việc xác định, chứng minh yếu tố cấu thành tội phạm người thực hành vi phạm tội Do đó, số lượng chất lượng cơng tác điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền Cơ quan điều tra VKSND chưa cao Thứ tư, số lượng tố giác, tin báo tội phạm ngày nhiều phức tạp, địa bàn xác minh rộng phương tiện kỹ thuật phục vụ cơng tác xác minh hạn chế, lực lượng cán CTV Cơ quan điều tra VKSNDTC bổ sung thiếu, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu, nhiệm vụ tình hình 3.2 Những yêu cầu cải cách tư pháp đối với việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức hoạt động quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Cộng hoà DCND Lào Nghiên cứu trình hình thành phát triển quy định tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND ở Lào cho thấy: giai đoạn lịch sử tố tụng hình Lào đặt yêu cầu phải hoàn thiện chế định này, nhằm đáp ứng 66 với đòi hỏi cơng đấu tranh phòng chống tội phạm Đến quy định tương đối cụ thể BLTTHS 2009 Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình 2009, rõ ràng quy định vẫn còn những hạn chế đặc biệt chưa có chế định pháp lý theo kịp với xu hướng tố tụng thẩm quyền điều tra, tổ chức, hoạt động Cơ quan điều tra Viện kiểm sát, Viện công tố nước giới Vì vậy, chiến lược cải cách tư pháp phương hướng hoàn thiện pháp luật TTHS, Đảng Nhà nước Lào đặt yêu cầu phải xây dựng hoàn thiện chế định thực trở thành chế định tố tụng tạo thúc đẩy trình phát hiện, điều tra xử lý số tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp cách hiệu quả, xác, tránh bỏ lọt tội phạm, góp phần đấu tranh phòng ngừa hạn chế tội phạm Các yêu cầu việc xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật thể ngắn gọn, cô đọng lại mang nội dung cụ thể, rõ ràng Từ năm 2000, Nghị Trung ương khoá VI có đạo: “cải cách thể chế tư pháp theo chiều sâu, … bảo đảm quan xét xử, viện kiểm sát thực thi quyền xét xử và quyền kiểm sát của mình một cách công bằng và tuân theo pháp luật” Tiếp Nghị số 12/NQ-TW ngày 16/11/2002 Bộ trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp đạo cụ thể: “tổ chức lại các quan điều tra ở Lào cho gọn đầu mối, chỉ tổ chức một hệ thống quan Viện kiểm sát thống nhất chỉ đạo hoạt động điều tra; kết hợp chặt chẽ giữa công tác trinh sát và hoạt động điều tra theo tố tụng Như vậy, quy định tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND BLTTHS năm 2009 Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình năm 2009 thể chế hoá quan điểm đạo Đảng cải cách tư pháp, nhằm đáp ứng với yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm kế thừa, phát huy thành tựu lịch sử TTHS Lào Qua nhiều năm thực quy định tổ chức hoạt động cùa Cơ quan điều tra VKSND theo Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình phát sinh nhiều vấn đề bất cập, thực tiễn thực tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND chưa đáp ứng mục đích u cầu đặt Chính vậy, Nghị số 122/NQ/TW ngày 5/6/2006 Bộ trị chiến lược cải cách tư pháp đến 67 2020 yêu cầu: "Nghiên cứu chuẩn bị điều kiện để tiến tới tổ chức Cơ quan điều tra thống nhất từ trung ương tới địa phương theo hướng sát nhập quan điều tra thành quan điều tra khu vực, kết hợp chặt chẽ trinh sát hoạt động điều tra tố tụng hình sự” Đại hội Đảng NDCM Lào lần thứ X ngày 7/4/2011 nhấn mạnh việc hồn thiện pháp luật hình sự và tớ tụng hình sự “Xây dựng tư pháp sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bước đại, phục vụ nhân dân, phục vụ sự giàu mạnh và phồn vinh của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào”;… Đồng thời, nhằm bảo đảm phù hợp với q trình đổi cơng tác lập pháp chương trình cải cách hành diễn đất nước ta Xây dựng nền tư pháp sạch, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động tố tụng nói chung và xét xử nói riêng của ngành tư pháp, VKSND có trách nhiệm thực nhiệm vụ cải cách tư pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán tư pháp sạch, vững mạnh bảo đảm sở vật chất cho hoạt động tư pháp bổ sung hoàn thiện sách về tớ tụng hình sự nước” Như vậy, Đảng NDCM Lào đề cao vấn đề hoàn thiện pháp luật hình sự và tố tụng hình sự yêu cầu cải cách môi trường tư pháp nước Đồng thời, báo cáo trị trình Đại hội Đảng lần thứ X, Đảng nêu rõ “Viện kiểm sát nhân dân có chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp nay” , “tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” ; “nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa xét xử” Đây rõ ràng yêu cầu việc hoàn thiện, đổi tổ chức để đảm bảo thực tốt công tác điều ưa Cơ quan điều tra nói chung có Cơ quan điều tra VKSNDTC Trên sở cải cách tư pháp ở Lào cho thấy có nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND theo hướng: 68 Thứ nhất: Nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND để đáp ứng với nhiệm vụ yêu cầu cải cách tư pháp công tác điều tra ngăn chặn tội phạm; phát xác, nhanh chóng; xử lý cơng minh, kịp thời; khơng để lọt tội phạm không làm oan người vô tội Xuất phát từ thực tiễn thực quy định tổ chức, hoạt động yêu cầu cải cách tư pháp Cơ quan điểu tra cho thấy cần tiếp tục khẳng định thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra VKSND đấu tranh và phòng chống tội phạm Tuy nhiên xuất phát từ chức của VKS là thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thì nên xác định rõ thẩm quyền của quan điều tra VKS số loại tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội cán thuộc quan tư pháp, đối với một số loại tội phạm xâm phạm hoạt động hành chính, kinh tế, xã hội Tuy nhiên, thẩm quyền cần hoàn thiện, làm rõ phạm vi tội phạm xâm phạm hoạt động hành chính, kinh tế và xã hội (kiểm sát chung) làm rõ chủ thể thực tội phạm để vận dụng phát huy có hiệu quy định pháp luật Tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới, Thứ hai: Trong tiến trình cải cách tư pháp với hoạt động điều tra quan trọng cần thiết việc hồn thiện quy định tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND đòi hỏi khách quan, với yêu cầu “tổ chức Cơ quan điều tra thống nhất từ trung ương tới địa phương theo hướng sát nhập quan điều tra thành quan điều tra khu vực, kết hợp chặt chẽ trinh sát hoạt động điều tra tố tụng hình sự” Như vậy, để đảm bảo có phối hợp chặt chẽ trinh sát với hoạt động điều tra tố tụng, cần phải thiết kế lại mơ hình tổ chức quyền pháp lý Cơ quan điều tra VKSND Ngoài ra, quy định tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND phải thể tính kế thừa ưu điểm lịch sử TTHS Lào, tiếp thu tiến TTHS nước thể giới khu vực đó đặc biệt là pháp luật TTHS của Việt Nam 69 3.3 Những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về tổ chức hoạt động quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Cộng hoà DCND Lào sở tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam 3.3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp ḷt tớ tụng hình về tổ chức hoạt động của quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân ở Lào 3.3.1.1 Pháp luật về tổ chức hoạt động của quan điều tra Viện kiểm sát ở Lào phải được hoàn thiện đồng bộ với việc hoàn thiện các đạo luật khác về hình sự và tố tụng hình sự của Lào Pháp luật về tổ chức hoạt động của quan điều tra Viện kiểm sát phận nằm pháp luật tớ tụng hình sự nói chung, phận kiến trúc thượng tầng Để điều chỉnh, xây dựng và cải cách nền tư pháp Lào thì pháp luật về tổ chức hoạt động của quan điều tra Viện kiểm sát công cụ chủ yếu, quan trọng Tuy nhiên, việc hồn thiện phải đặt hoàn thiện chung ngành luật chuyên ngành khác Cụ thể, pháp luật về tổ chức hoạt động của quan điều tra Viện kiểm sát liên quan đến vấn đề về tội phạm được quy định Luật Hình sự; nguyên tắc và tổ chức hoạt động, nhiệm vụ, thẩm quyền của quan điều tra Viện kiểm sát lại Luật Tớ tụng hình sự điều chỉnh; tiếp văn bản Luật Viện kiểm sát, pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan khác Bởi vậy, hoàn thiện pháp luật về tổ chức hoạt động của quan điều tra Viện kiểm sát cần đặt mối quan hệ tương quan với nghành luật khác Khi tiến hành sửa đổi, bổ sung phải cân nhắc quy định ngành luật khác nhau, để đến áp dụng hoạt động tố tụng không bị vênh, không mâu thuẫn 3.3.1.2 Pháp luật về tổ chức hoạt động của quan điều tra Viện kiểm sát Lào phải kế thừa và phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm của pháp luật về tổ chức hoạt động của quan điều tra Viện kiểm sát Lào 70 Bổ sung, xây dựng, hoàn thiện pháp luật là một quá trình không ngừng nghỉ, bởi không có một văn bản luật nào có thể điều chỉnh và dự báo hầu hết các quan hệ hiện tại lẫn tương lai, các quan hệ, các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của nó không ngừng thay đổi và phát triển Không nằm ngoài quy luật đó, Luật TTHS năm 2009 của Lào và các văn bản pháp luật có liên quan đã trải qua năm áp dụng đã thể hiện một số bất cập Do đó, để pháp luật trở thành điểm tựa cho sự phát triển của nền tư pháp, thì cần xây dựng một hệ thống pháp luật TTHS hoàn thiện Để đánh giá được ưu và nhược điểm, thành công và hạn chế của các quy định pháp luật về tổ chức hoạt động của quan điều tra Viện kiểm sát ở Lào phải cứ vào thực tiễn áp dụng pháp luật Nếu các quy định đó đưa điều chỉnh được các quan hệ xã hội xã hội, quy định đó góp phần làm cho hoạt động tố tụng ở Lào sạch, vững mạnh, quy định đó góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp thì đó là quy định phù hợp cần được đánh giá cao Ngược lại, nếu quy định đó, áp dụng gây nhiều khó khăn, điều chỉnh và đánh giá không đúng về các mối quan hệ xã hội, gây bất ổn cho an ninh trật tự xã hội thì quy định đó cần được xem xét để sửa đổi, bổ sung Cụ thể cần tiếp tục ghi nhận vai trò của quan điều tra Viện kiểm sát hoạt động tố tụng, tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, phân định rõ ràng về thẩm quyền của quan điều tra Viện kiểm sát với thẩm quyền của các quan, tổ chức điều tra khác phù hợp với phạm vi thực chức thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bổ sung chức danh trợ lý công tố là một chức danh tố tụng Hiến pháp và Bộ Luật Tố tụng hình sự… 3.3.1.3 Việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức hoạt động của quan điều tra Viện kiểm sát Lào sở tham khảo kinh nghiệm phù hợp nước khác, đặc biệt kinh nghiệm Việt Nam Một cầu nối quan trọng để thúc đẩy việc hợp tác nhanh chóng quốc gia sách pháp luật Pháp luật từ chỗ cơng cụ, ý chí giai cấp cầm quyền xã hội trở thành tiếng nói chung quốc gia, ý 71 nguyện nhân dân Một điều dễ nhận thấy hệ thống pháp luật giới ngày gần gũi nhau, có nhiều quy định tương đồng đặc biệt nước khu vực, trình độ kinh tế Sở dĩ có điều q trình giao lưu, học hỏi kinh nghiệm xây dựng hoàn thiện pháp luật quốc gia với Việc học hỏi phải dựa tảng định Nằm khu vực ASEAN, Lào Việt Nam hai quốc gia láng giềng, có nhiều điểm tương đồng kinh tế-chính trị-xã hợi Cải cách tư pháp ở Việt Nam gương gần để Lào học hỏi phát triển, có kinh nghiệm xây dựng pháp luật nói chung và xây dựng pháp luật về tổ chức hoạt động của quan điều tra Viện kiểm sát nói riêng 3.3.2 Các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về tổ chức hoạt động của quan điều tra viện kiểm sát Lào Qua thực tiễn thực BLTTHS 2009 Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình 2009, Luật Viện kiểm sát 2009 của Lào cho thấy quy định tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND Bộ luật TTHS, Luật Viện Kiểm sát Pháp lệnh bộc lộ nhiều hạn chế Việc tiếp tục hồn thiện tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND pháp luật TTHS của Lào giai đoạn việc làm cần thiết để đảm bảo thực tốt chức năng, nhiệm vụ ngành Kiểm sát nhân dân, bảo vệ kỷ cương pháp luật, bảo vệ pháp chế, bảo vệ quyền công dân Từ việc phân tích vấn đề lý luận thực tiễn nêu trên, đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND phương diện xây dựng pháp luật cụ thể sau: Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật nội dung, cần sửa đổi BLTTHS 2009 theo hướng quy định cụ thể tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của quan điều tra VKSND với các tội thuộc thẩm quyền của quan điều tra của các tổ chức, ngành khác Vị trí quan điều tra VKS máy nhà nước; phạm vi chức kiểm sát đến đâu? Phương thức thực để không 72 trùng lắp với nhiệm vụ tra, kiểm tra quan khác? Theo đó, cần sửa đổi theo hai bước sau: Thứ nhất, BLTTHS chưa sửa đổi, bổ sung thì quan có thẩm quyền cần ban hành văn luật hướng dẫn áp dụng tội thuộc phạm vi thẩm quyền của quan điều tra VKS để thực thống Thơng qua cơng tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, Cơ quan điều tra VKS phải tích cực nghiên cứu, dề xuất với quan có thẩm quyền hồn thiện pháp luật theo hướng nâng cao hiệu cơng tác phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp nói riêng Thứ hai, bổ sung Điều 24 (mới) BLTTHS sửa đổi: “1 Cơ quan điều tra Công an nhân dân điều tra tất tội phạm, trừ tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra Quân đội nhân dân Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quan điều tra khác theo quy định pháp luật; Cơ quan điều tra Quân đội nhân dân điều tra tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử Toà án quân sự; Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội cán thuộc quan tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy hoạt động tư pháp theo quy định của luật mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Toà án, Viện kiểm sát nhân dân, quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp.” Thứ hai, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, thẩm quyền điều tra của quan điều tra VKSND theo quy định pháp luật TTHS hành xuất phát từ chức nhiệm vụ thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKS đó không tách rời công tác kiểm sát chung; đồng thời cần có kế thừa phát triển hạt nhân hợp lý quy định tổ chức hoạt động quan điều tra VKSND pháp luật TTHS trước đây, cần phân định cụ thể 73 thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra VKSND Cơ quan điều tra Công an, an ninh để tránh chồng chéo xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm việc phát hiện, điều tra tội phạm quan Trong quá trình sửa đổi BLTTHS sắp tới cần bổ sung thêm chế định quan điều tra VKS, trợ lý công tố viên một chức danh tố tụng có thẩm quyền tham gia vào quá trình điều tra và không phụ thuộc vào cấp để đảm bảo rằng trợ lý công tố viên thực hiện quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các quan tư pháp không phụ thuộc vào chỉ huy, cấp trực tiếp của mình Cụ thể học hỏi hạt nhân hợp lý của Điều 20 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam năm 2014, Điều 30 Luật Tổ chức quan điều tra hình năm 2015, Điều 163 Bộ luật TTHS năm 2015 Theo đó thẩm quyền, nhiệm vụ của quan điều tra Viện kiểm sát cần quy định một điều luật riêng pháp luật Tố tụng hình sự “Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy hoạt động tư pháp theo quy định của luật mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Toà án, Viện kiểm sát nhân dân, quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp” Điều trước mắt cần bổ sung khái niệm tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp khái niệm “tội phạm xâm phạm hoạt đợng tư pháp” cần giải thích rõ để có nhận thức thống nhất, “hoạt đợng tư pháp” là những hoạt đợng gì?, có phải mọi hoạt đợng tư pháp phát sinh tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra VKSND Trong đó nhất thiết phải bao gồm cả chức kiểm sát chung lĩnh vực kinh tế, hành chính, xã hội Thứ ba, theo yêu cầu Nghị 54/NQ-TW ngày 07/6/2011 Bộ trị nước Cợng hoà dân chủ nhân dân Lào chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 là: “tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra” Do vậy, cần nghiên cứu để tăng cường thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra VKSND pháp luật tố tụng hình cho quan thực hoạt động có hiệu đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp Cụ thể: 74 Nên nghiên cứu tăng cường thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra VKSND theo hướng quy định rõ phạm vi (thu hẹp) loại tội mà Cơ quan điều tra VKSND trực tiếp khởi tố, tiến hành điều tra, loại tội có tính chất đặc biệt tội phạm tham nhũng, tội phạm chức vụ tội xâm phạm quyền tự dân chủ cơng dân Bởi vì, thực tế, tội phạm tham nhũng liên quan đến hoạt động vận hành quyền lực Nhà nước hoạt động cơng vụ người có chức vụ, quyền hạn Hơn nữa, địa bàn hoạt động, mạng lưới quan hệ xã hội vụ án phạm tội tham nhũng rộng lớn, phức tạp nên việc điều tra loại án tương đối thích hợp với việc phát huy chức quan có vị trí khơng lệ thuộc vào nhánh quyền hành pháp Viện kiểm sát Ngoài ra, Quy tắc vai trò Cơng tố viên Liên hợp quốc xác định rõ: “Công tố viên phải chú ý cách thỏa đáng đến hành vi phạm tội mà công chức phạm phải, đặc biệt việc truy tố hành vi phạm tội tham ô, lạm dụng chức quyền, xâm phạm nghiêm trọng nhân quyền, hành vi phạm tội luật quốc tế công nhận Mặt khác, tham khảo kinh nghiệm đấu tranh chống tham nhũng nước theo truyền thống pháp luật khác như: Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc cho thấy thẩm quyền điều tra tội phạm tham nhũng Viện kiểm sát Viện công tố khẳng định phát huy hiệu đời sống xã hội Đối với tội phạm chức vụ tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ công dân, tội phạm có tính chất khác nhau, quy định chương khác có nguồn gốc phát sinh hoạt động tư pháp, liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn cán quan tư pháp trình tiến hành tố tụng giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử thi hành án Những tội phạm chất tội xâm phạm hoạt động tư pháp, có khách thể xâm phạm hoạt động đắn quan tư pháp; mặt khách quan, hành vi phạm tội có liên quan chặt chẽ, gắn liền với hoạt động tư pháp Do đó, thu hẹp và xác định rõ phạm vi loại tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra vụ án hình sự của quan điều tra VKS Lào nên quy định Cơ quan điều tra VKSND có thẩm quyền điều tra tội phạm Tuy nhiên, việc thu hẹp 75 phạm vi thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra VKSND cần thiết phải nghiên cứu để tổ chức lại máy Cơ quan điều tra VKSND nhằm đảm bảo thực tốt thẩm quyền điều tra thực tế Thứ tư, kiện tồn cấu tở chức hoạt động Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Trước u cầu cải cách tư pháp, mơ hình tổ chức Cơ quan điều tra VKSND phải đổi phù hợp với chủ trương, định hướng cải cách tư pháp, đảm bảo yếu tố độc lập kịp thời phát hiện, điều tra tội phạm xảy địa bàn toàn quốc, cấp khu vực Trên sở tổng kết thực tiễn, thấy mơ hình tở chức quan điều tra hai cấp ở địa phương và trung ương là phù hợp Nhưng quá trình hoạt động điều tra cần phân công Uỷ ban công tố Cơ quan điều tra của VKSND tổ chức tập trung, thống từ trung ương tới địa phương thực hiện quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các quan tư pháp đó có kiểm sát chung đối với các tội phạm mà hành vi xâm phạm hoặc có dấu hiệu hành vi xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng các Văn phòng công tố công cộng ở cấp tỉnh, cấp huyện là quan điều tra của Viện kiểm sát thực hiện quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các quan tư pháp đó có kiểm sát chung đối với các tội phạm mà hành vi xâm phạm hoặc có dấu hiệu hành vi xâm phạm nghiêm trọng và ít nghiêm trọng sẽ vừa đảm bảo việc phát phân loại, xử lý thông tin tội phạm kịp thời, xác; phát huy sức mạnh đồng hệ thống VKS nói chung và quan điều tra VKS nói riêng lại vừa đảm bảo độc lập tương đối với quan tiến hành tố tụng địa phương, hoạt động điều tra ngành Kiểm sát Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra tội phạm đối với các cán bộ, công tố viên, trợ lý công tố viên thực hiện công tác điều tra 76 KẾT LUẬN Thông qua việc nghiên cứu thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra VKSNDTC rút số kêt luận sau: Quy định tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND tồn TTHS tất yếu khách quan Việc quy định cho Cơ quan điều tra VKSND có thẩm quyền điều tra số loại tội phạm liên quan đến hoạt động tư pháp xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm xây dựng Cơ quan điều tra VKSNDTC ngày vững mạnh, chuyên nghiệp, đại Việc hoàn thiện quy định tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND pháp luật TTHS Lào phải phù hợp định hướng, quan điểm lớn Đảng Nhà nước Lào cải cách tư pháp; phải đặt mối quan hệ tổng thể với q trình hồn thiện pháp luật TTHS, pháp luật hình mơ hình tổ chức quan tư pháp nói chung; bảo đảm tính kế thừa tính đại, tiếp thu thành tựu tiên tiến pháp luật TTHS trước pháp luật TTHS nước; xử lý kịp thời vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi ích Nhà nước, cơng dân Kết nghiên cứu xây dựng sở lý luận, sở thực tiễn kiến nghị hoàn thiện quy định tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND BLTTHS Lào Luật Viện kiểm sát Lào để đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phát xử lý tội phạm tình hình nay, yêu cầu cải cách tư pháp Kết nghiên cứu khẳng định giai đoạn nay, cần phải hồn tồn sửa đổi, bổ sung quy phạm pháp luật tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND Lào BLTTHS Lào Luật Viện kiểm sát Lào nội dung đề xuất kiến nghị mà luận văn đưa 77 Trên sở làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn việc hoàn thiện quy định tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND, luận văn đề xuất sửa đổi, bổ sung số nội dung tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND BLTTHS Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự, Ḷt tở chức Viện kiểm sát nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Để quy định tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND phát huy hiệu thực tiễn cần có giải pháp đồng việc đổi cấu tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ trình độ đội ngũ cán bộ, công tố viên thuộc Cơ quan điều tra VKSND, tăng cường công tác đạo lãnh đạo, đảm bảo điều kiện sờ vật chất Đặc biệt nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn, xây dựng khung pháp lý cho hoạt động Cơ quan điều tra VKSND, tạo hành lang pháp lý điều kiện thuận lợi để Cơ quan điều tra VKSND hoạt động có chất lượng hiệu Tuy nhiên, Luận văn đạt kết sở khả nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra VKSND mà tác giả tổng kết Do đó, kết nghiên cứu hạn chế định, kính mong nhận dẫn, đóng góp ý kiến nhà khoa học, thầy cô nội dung luận văn để việc nghiên cứu đạt kết tốt ... tra Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân “hẹp” so với thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tiến hành điều. .. 2015, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật tổ chức quan điều tra hình năm 2015; Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tổ chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao Viện kiểm sát quân trung... lý luận quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Chương II So sánh quy định pháp luật tổ chức hoạt động quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân nước Cộng hồ DCND Lào nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân của cộng hoà DCND lào với công hòa XHCN việt nam, So sánh tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân của cộng hoà DCND lào với công hòa XHCN việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay