Pháp luật về xử lý tài sản của doanh nghiệp phá sản của lào và việt nam dưới góc độ so sánh

89 6 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 12:03

uận văn tập trung nghiên cứu những quy định của Luật phá sản Lào năm 1994 và Luật Phá sản Việt Nam năm 2014 về chủ thể tham gia XLTS; xác định tài sản của doanh nghiệp bị TBPS; XLTS và thứ tự phân chia tài sản; thủ tục xử lý các loại tài sản của doanh nghiệp bị TBPS dưới góc độ so sánh, để tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai đạo Luật phá sản này. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI CHANHSAMONE SOUNNALATH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN CỦA LÀO VÀ VIỆT NAM DƯỚI GÓC ĐỘ SO SÁNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 60.38.01.07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VIẾT TÝ HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo Trường Đại học Luật Hà Nội, đặc biệt thầy cô giáo Khoa sau Đại học Khoa Luật Kinh tế tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu chương trình thạc sĩ luật học trường Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Viết Tý, người tận tâm, nhiệt tình bảo giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè động viên, quan tâm, giúp đỡ suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày…tháng…năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Chanhsamone SOUNNALATH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng cá nhân Mọi tài liệu, số liệu luận văn khách quan, trung thực Những kết quả, đánh giá luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học Hà Nội, ngày…tháng…năm 2016 XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI TÁC GIẢ LUẬN VĂN HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Chanhsamone SOUNNALATH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHDCND : Cộng hòa dân chủ nhân dân CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa DN, HTX : Doanh nghiệp, hợp tác xã HNCN : Hội nghị chủ nợ TBPS : Tuyên bố phá sản TTPS : Thủ tục phá sản XHCN : Xã hội chủ nghĩa XLTS : Xử lý tài sản MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN 1.1 Khái quát tài sản doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản 1.1.1 Khái niệm tài sản doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản 1.1.2 Các loại tài sản doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản 1.2 Khái quát xử lý tài sản doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản 1.2.1 Xử lý tài sản doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản 6 11 15 15 1.2.2 Vai trò hoạt động xử lý tài sản doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản TIỂU KẾT CHƯƠNG 19 22 Chương SO SÁNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN THEO PHÁP LUẬT PHÁ SẢN HIỆN HÀNH CỦA LÀO VÀ VIỆT NAM 24 2.1 So sánh quy định chủ thể tham gia xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản 24 2.1.1 So sánh quy định Tòa án 24 2.1.2 So sánh quy định thiết chế quản lý, lý tài sản 26 2.1.3 So sánh quy định chủ nợ 30 2.1.4 Nhận diện doanh nghiệp, hợp tác xã khả toán theo quy định Luật phá sản Việt Nam (2014) Luật phá sản Lào (1994) 34 2.2 So sánh quy định xác định tài sản doanh nghiệp phá sản 37 2.2.1 So sánh cách thức xác định tài sản doanh nghiệp phá sản 37 2.2.2 So sánh biện pháp bảo toàn tài sản doanh nghiệp phá sản 39 2.3 So sánh quy định xử lý tài sản thứ tự phân chia tài sản doanh nghiệp phá sản 44 2.3.1 Xác định nghĩa vụ tài sản 44 2.3.2 Thứ tự phân chia tài sản 46 2.4 So sánh thủ tục xử lý loại tài sản doanh nghiệp phá sản 49 2.4.1 Kiểm kê tồn tài sản có doanh nghiệp phá sản 49 2.4.2 Thu hồi quản lý tài sản 51 2.4.3 Những quy định bán tài sản 53 2.4.4 Những quy định pháp luật toán 56 TIỂU KẾT CHƯƠNG 57 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN Ở NƯỚC CHDCND LÀO TỪ KINH NGHIỆM CỦA VIỆT 58 NAM 3.1 Một số bất cập, hạn chế xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản theo quy định pháp luật phá sản Lào 58 3.1.1 Một số hạn chế, bất cập quy định chủ thể tham gia xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản 58 3.1.2 Một số hạn chế, bất cập quy định xác định tài sản doanh nghiệp phá sản 64 3.1.3 Một số hạn chế, bất cập quy định nghĩa vụ tài sản thứ tự phân chia tài sản doanh nghiệp phá sản 65 3.1.4 Một số hạn chế, bất cập quy định thủ tục xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản 66 3.2 Một số học kinh nghiệm Việt Nam hoàn thiện quy định xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản rút từ việc so sánh 67 3.2.1 Kinh nghiệm xây dựng địa vị pháp lý chủ thể xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản 67 3.2.2 Kinh nghiệm cách xác định tài sản doanh nghiệp phá sản 69 3.2.3 Kinh nghiệm xử lý tài sản thứ tự phân chia tài sản doanh nghiệp phá sản 69 3.2.4 Kinh nghiệm thủ tục xử lý loại tài sản doanh nghiệp phá sản 70 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản 72 3.3.1 Các giải pháp hoàn thiện địa vị pháp lý chủ thể tham gia xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản 72 3.3.2 Các giải pháp hoàn thiện xác định tài sản doanh nghiệp phá sản 75 3.3.3 Các giải pháp hoàn thiện quy định nghĩa vụ tài sản thứ tự phân chia tài sản doanh nghiệp phá sản 76 3.3.4 Các giải pháp hoàn thiện quy định thủ tục xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản 76 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phá sản tượng hình thành, tồn tất yếu kinh tế thị trường Đây tượng kinh tế phát sinh doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài rơi vào tình trạng khả tốn khoản nợ Việt Nam quốc gia có lịch sử lập pháp phá sản tương đối trẻ so với giới Tuy nhiên, Việt Nam xây dựng ban hành luật phá sản là: Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993, Luật Phá sản năm 2004 Luật Phá sản năm 2014 Trong tiến xây dựng hoàn thiện pháp luật phá sản trên, Việt Nam liên tục nghiên cứu thực tiễn, tìm tòi tiếp thu kinh nghiệm quốc tế phù hợp xây dựng hoàn thiện pháp luật phá sản Việc ban hành Luật Phá sản năm 2014, bối cảnh đất nước đẩy mạnh hội nhập quốc tế chứng tỏ vai trò pháp luật phá sản kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) mà Đảng Nhà nước Việt Nam thực Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (CHDCND Lào) quốc gia có hệ thống pháp luật chưa phát triển, lịch sử lập hiến, lập pháp non trẻ thiếu kinh nghiệm việc xây dựng hoàn thiện pháp luật Luật phá sản năm 1994 luật phá sản nước CHDCND Lào ban hành Sau 20 năm thực hiện, bộc lộ nhiều hạn chế so với phát triển kinh tế thị trường Lào Một bất cập, hạn chế lớn quy định xử lý tài sản (XLTS) doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản (TBPS) Luật Phá sản năm 1994 đơn giản, chưa thể chất hoạt động XLTS quan trọng chưa đáp ứng đòi hỏi kinh tế - xã hội Lào Kinh nghiệm lập pháp, lập hiến hạn chế dẫn đến Luật Phá sản năm 1994 chưa sửa đổi bổ sung Với tư cách quốc gia có điểm tương đồng hệ thống trị, quan điểm xây dựng hoàn thiện pháp luật, điều kiện kinh tế - xã hội - văn hóa, quy định hành Việt Nam XLTS doanh nghiệp bị TBPS kinh nghiệm không nhỏ cho việc xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật XLTS doanh nghiệp bị TBPS nước CHDCND Lào thời gian tới Để đúc rút kinh nghiệm xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật XLTS doanh nghiệp bị TBPS cho nước CHDCND Lào việc so sánh quy định pháp luật hành Lào Việt Nam XLTS doanh nghiệp bị TBPS cần thiết Chính vậy, tác giả chọn đề tài: “Pháp luật xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản Lào Việt Nam góc độ so sánh” đề làm Luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề XLTS doanh nghiệp bị TBPS vấn đề học giả Lào Việt Nam quan tâm nghiên cứu lâu nay, góc độ nghiên cứu rộng, từ góc độ kinh tế, pháp lý đến trị, xã hội Tuy nhiên, góc độ pháp lý, việc nghiên cứu quy định pháp luật XLTS doanh nghiệp bị TBPS Lào Việt Nam có khác lớn Lào, việc nghiên cứu quy định pháp luật XLTS hạn chế, số lượng cơng trình nghiên cứu chưa nhiều Tuy nhiên, kể số cơng trình nghiên cứu sau “Những bất cập việc thi hành quy định Luật phá sản năm 1994” đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước Viện khoa học xã hội Lào, Viêng Chăn, năm 2000; Viện nghiên cứu lập pháp - Bộ Tư pháp, “Kinh nghiệm quốc tế xây dựng thủ tục phá sản”, Viêng Chăn 2014 Điểm thành công cơng trình nghiên cứu rà sốt, tìm bất cập hạn chế quy định pháp luật Lào thủ tục phá sản, định hướng số kinh nghiệm quốc tế xây dựng hoàn thiện thủ tục phá sản, có nội dung XLTS doanh nghiệp bị TBPS Tuy nhiên, đến lại chưa có cơng trình nghiên cứu tập trung trung nghiên cứu chuyên sâu XLTS doanh nghiệp bị TBPS theo pháp luật phá sản Lào Ở Việt Nam, việc nghiên cứu XLTS doanh nghiệp bị TBPS góc độ pháp lý thực từ sớm, từ ngày đầu Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993 thực Có thể kể đến số cơng trình nghiên cứu bật sau: “Quản lý xử lý tài sản phá sản theo quy định pháp luật 10 phá sản Việt Nam”, Luận án tiến sĩ luật học tác giả Vũ Thị Hồng Vân, Hà Nội, năm 2004; “Xử lý tài sản doanh nghiệp khả toán nợ đến hạn theo Luật Phá sản năm 2004”, Luận văn thạc sĩ luật học tác giả Nguyễn Kim Chi, Hà Nội, 2005; “Xử lý tài sản doanh nghiệp khả toán nợ đến hạn theo Luật phá sản năm 2014”, Luận văn thạc sĩ luật học tác giả Hà Thị Khánh Huyền, Hà Nội, 2015 Dưới góc độ so sánh luật, có số cơng trình sau có đề cập đến việc so sánh pháp luật XLTS doanh nghiệp bị TBPS: “Luật phá sản Việt Nam pháp luật phá sản Cộng hòa Pháp nét tương đồng khác biệt, Luận văn thạc sĩ luật học tác giả An Phương Huệ, Hà Nội, 2004; “Luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam góc độ Luật so sánh phương hướng hoàn thiện”, Luận án tiến sĩ luật học tác giả Trương Hồng Hải, Hà Nội, 2004 Như vậy, chưa có cơng trình nghiên cứu so sánh quy định pháp luật phá sản Lào với pháp luật phá sản Việt Nam Chính lẽ đó, đề tài: “Pháp luật xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản Lào Việt Nam góc độ so sánh” thực có tính cấp thiết việc nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu luận văn * Đối tượng nghiên cứu luận văn Đối tượng nghiên cứu luận văn quy định XLTS doanh nghiệp bị TBPS theo Luật Phá sản Lào năm 1994 Luật Phá sản Việt Nam năm 2014 góc độ nghiên cứu luật học so sánh * Phạm vi nghiên cứu luận văn Về phương diện lý luận, luận văn tập trung nghiên cứu khái niệm, đặc điểm, loại tài sản doanh nghiệp bị TBPS; khái niệm, đặc điểm XLTS doanh nghiệp bị TBPS; vai trò XLTS doanh nghiệp bị TBPS Về phương diện luật thực định, luận văn tập trung nghiên cứu quy định Luật phá sản Lào năm 1994 Luật Phá sản Việt Nam năm 2014 chủ thể tham gia XLTS; xác định tài sản doanh nghiệp bị TBPS; XLTS thứ tự phân chia tài sản; thủ tục xử lý loại tài sản doanh nghiệp bị TBPS góc độ so sánh, để tìm điểm tương đồng khác biệt hai đạo Luật phá sản 75 tính bước ngoặt Đó là, cho phép Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản cá nhân, tổ chức hành nghề quản lý, lý tài sản chuyên nghiệp tham gia vào quản lý, lý tài sản Điều bảo đảm tính khách quan, chuyên nghiệp, hiệu hoạt động quản lý, lý tài sản - Quyền nghĩa vụ Tổ quản lý tài sản, Tổ lý tài sản theo Luật Phá sản Việt Nam 1993 giống với quyền nghĩa vụ Ủy ban giám sát tài sản, Ban lý tài sản theo Luật Phá sản Lào năm 1994 Đến có thay đổi tên gọi, cách thức thành lập theo Luật Phá sản 2014 địa vị pháp lý thiết chế quản lý, lý tài sản Việt Nam có thay đổi theo hướng ngày hồn thiện Theo đó, bên cạnh mở rộng quyền quản lý, lý tài sản cho thiết chế đơi với trách nhiệm nặng nề với thiết chế nhằm bảo đảm hiệu hoạt động quản lý, lý tài sản23 Thứ ba, hoàn thiện địa vị pháp lý chủ nợ hội nghị chủ nợ Từ chỗ Luật Phá sản Việt Nam năm 1993 quy định địa vị pháp lý chủ nợ hội nghị chủ nợ quy định tương ứng Luật Phá sản Lào năm 1994 Đến Luật Phá sản năm 2014, địa vị pháp lý chủ nợ Hội nghị XLTS doanh nghiệp phá sản có thay đổi theo hướng mở rộng hơn, cụ thể Hơn nữa, điều kiện thành lập Hội nghị chủ nợ thay đổi theo hướng cụ thể hơn, thay có “sự tham gia q nửa số chủ nợ đại diện cho hai phần ba tổng số nợ khơng có bảo đảm thành” (Điều 29 Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993) thành “có số chủ nợ tham gia đại diện cho 51% tổng số nợ khơng có bảo đảm” theo Luật Phá sản năm 2014 Bổ sung thêm việc Hội nghị chủ nợ có quyền thành lập ban đại diện chủ nợ để giám sát việc thực nghị Hội nghị chủ nợ Thứ tư, hoàn thiện địa vị pháp lý doanh nghiệp phá sản Từ chỗ quy định nợ phá sản doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản (Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993) thành DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản (Luật Phá sản năm 2004) thay đổi mạnh mẽ Luật Phá sản năm 2014 23 Hà Thị Khánh Huyền (2015), Xử lý tài sản doanh nghiệp khả toán nợ đến hạn theo Luật Phá sản năm 2014, Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội, tr 27 76 gọi tên nợ là: DN, HTX khả toán Bởi khái niệm “mất khả toán” cụ thể khái niệm “lâm vào tình trạng phá sản” Điều cho thấy, ngồi doanh nghiệp coi nợ phá sản Luật Phá sản 2004 2014 Việt Nam mở rộng nợ đến HTX, liên hiệp HTX Từ chỗ quyền nghĩa vụ nợ XLTS theo Luật Phá sản năm 1993 chưa quy định cụ thể đến Luật Phá sản năm 2004 đặc biệt Luật Phá sản năm 2014 quy định cụ thể quyền nghĩa vụ DN, HTX khả toán XLTS 3.2.2 Kinh nghiệm cách xác định tài sản doanh nghiệp phá sản Thứ nhất, kinh nghiệm cách thức xác định tài sản doanh nghiệp phá sản Từ chỗ quy định loại tài sản doanh nghiệp theo tiêu chí tài sản lưu động hay tài sản cố định; tài sản hữu hình quyền tài sản theo Luật Phá sản năm 1993 Luật Phá sản năm 2014 quy định rõ tài sản tài sản quyền tài sản thời điểm Tòa án định mở TTPS sau ngày Tòa án định mở TTPS liệt kê loại tài sản, quyền tài sản Đối với tài sản doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh bổ sung thêm tài sản chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh không trực tiếp tiêu dùng vào việc kinh doanh; bao gồm tài sản chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh thuộc khối tài sản chung Thứ hai, kinh nghiệm biện pháp bảo toàn tài sản doanh nghiệp phá sản Từ chỗ quy định nhớm biện pháp bảo toàn tài sản quy định Điều 17 Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993 đến Luật Phá sản năm 2014 giữ nguyên, bổ sung nội dung làm rõ biện pháp bảo toàn tài sản quy định Luật Phá sản năm 2004, có số biện pháp quan trọng biện pháp ngăn chặn DN, HTX làm thất thoát tài sản có định mở TTPS; bù trừ nghĩa vụ chủ nợ với DN, HTX khả toán… 3.2.3 Kinh nghiệm xử lý tài sản thứ tự phân chia tài sản doanh nghiệp phá sản Thứ nhất, xác định nghĩa vụ tài sản Từ chỗ Luật Phá sản năm 1993 không quy định rõ ràng nghĩa vụ tài sản doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, đến Luật Phá sản năm 2004, quy định thành mục 77 riêng (mục I chương Chương III) đến Luật Phá sản năm 2014 hoàn thiện quy định Điều 52, 53, 55, 56, 57, 58 Thứ hai, thứ tự phân chia tài sản Từ chỗ xác định thứ tự phân chia dù rõ ràng phức tạp, chất phá sản theo quy định Điều 39 Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993, đến Luật Phá sản năm 2014 quy định rõ ràng thứ tự phân chia theo Điều 54, gộp nghĩa vụ tài Nhà nước; khoản nợ có bảo đảm phải trả cho chủ nợ danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa tốn giá trị tài sản bảo đảm khơng đủ tốn nợ thành nhóm thứ tự ưu tiên Hay chia lệ phí, chi phí phá sản làm khoản: Phí phá sản; khoản nợ phát sinh sau mở TTPS nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh DN, HTX… Bổ sung quy định: “Nếu giá trị tài sản khơng đủ để tốn theo quy định khoản Điều đối tượng thứ tự ưu tiên toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ” (khoản Điều 54) 3.2.4 Kinh nghiệm thủ tục xử lý loại tài sản doanh nghiệp phá sản Thứ nhất, kiểm kê toàn tài sản có doanh nghiệp phá sản Từ chỗ khơng quy định rõ Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993, sửa đổi, bổ sung Luật Phá sản năm 2004 đến Luật Phá sản năm 2014, quy định kiểm kê toàn tài sản hoàn thiện, việc giao quyền kiểm kê xác định giá trị tài sản cho DN, HTX Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản trường hợp quy định Điều 65 Trong quy định thời gian kiểm kê; định giá tài sản kiểm kê theo giá thị trường thời điểm kiểm kê; trách nhiệm pháp lý không hợp tác kiểm kê cố tình làm sai lệch việc kiểm kê; lập bảng kiểm kê Thứ hai, thu hồi quản lý tài sản Từ chỗ giao trách nhiệm thu hồi quản lý tài sản cho Tổ toán tài sản Luật Phá sản doanh nghiệp Chấp hành viên người đứng đầu Tổ toán tài sản định thu hồi tài sản, giấy tờ, sổ sách kế toán, dấu doanh nghiệp phá sản Luật Phá sản năm 2014 bổ sung quy định giao 78 việc thu hồi quản lý tài sản cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, ly tài sản; bổ sung quy định việc thu hồi tài sản bất động sản động sản khó di chuyển; bổ sung quy định thời gian trả lại tài sản cho người thuê, người mượn; thu hồi tài sản có yếu tố nước ngồi Tòa án thực ủy thác tư pháp;… làm cho quy định trở nên hiệu Thứ ba, bán tài sản Từ chỗ, Luật Phá sản năm 1993 quy định hình thức bán tài sản thơng qua hình thức bán đấu giá, Chấp hành viên (người đứng đầu Tổ thhanh toán tài sản) định Luật Phá sản năm 2014 đa dạng hóa hình thức bán tài sản bao gồm hình thức bán đấu giá hình thức bán không qua thủ tục đấu giá Việc bán đấu giá Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản thỏa thuận với tổ chức bán đấu giá thông qua hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản; Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản trực tiếp thực theo trường hợp luật định; Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản bán tài sản không qua thủ tục bán đấu giá trường hợp luật định24 Thứ tư, toán Quy định chưa có thay đổi lớn Luật Phá sản Việt Nam Về phương thức toán dựa việc gửi khoản tiền thu vào tài khoản mở ngân hàng sau tốn dựa phương án phân chia tài sản Chỉ có khác biệt chủ thể thực toán, Luật Phá sản năm 1993 quy định chủ thể thực toán Tổ toán tài sản; Luật Phá sản năm 2004 Tổ quản lý, lý tài sản Luật Phá sản năm 2014 Chấp hành viên thuộc quan thi hành án dân có thẩm quyền Tóm lại, kinh nghiệm pháp luật phá sản Việt Nam qua thời kỳ đúc kết quy định là: Các quy định pháp luật phá sản Việt Nam hoàn thiện theo hướng ngày cảng mở rộng chủ thể tham gia, 24 Hà Thị Khánh Huyền (2015), Xử lý tài sản doanh nghiệp khả toán nợ đến hạn theo Luật Phá sản năm 2014, Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội, tr 30 79 nhằm nâng cao hiệu giải phá sản; giảm dần bất bình đẳng chủ nợ nợ Với chế độ trị tương đồng, quan điểm xây dựng hoàn thiện pháp luật tương đối giống nhau, trước bất cập, hạn chế tương đối lớn hệ thống pháp luật phá sản nói chung quy định XLTS doanh nghiệp phá sản nói riêng, nước CHDCND Lào vận dụng linh hoạt kinh nghiệm pháp luật Việt Nam vấn đề XLTS doanh nghiệp phá sản hoàn thiện pháp luật phá sản 3.3 Một số giải pháp hồn thiện pháp luật xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản 3.3.1 Các giải pháp hoàn thiện địa vị pháp lý chủ thể tham gia xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản Như biết, Luật Phá sản Lào Quốc hội Lào ban hành từ ngày 14/10/1994 thời điểm Quốc hội Lào chưa tiến hành sửa đổi luật Trong đó, qua nghiên cứu thấy, quy định Luật nói chung quy định XLTS doanh nghiệp phá sản bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế Do vậy, thay sửa đổi, bổ sung Luật này, Quốc hội Lào nên ban hành Luật lấy tên Luật Phá sản, với nội dung cần phải có sau: Thứ nhất, phạm vi áp dụng thuật ngữ Luật phải bổ sung quy định phạm vi áp dụng cho đối tượng HTX, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; doanh nghiệp nước liên doanh với doanh nghiệp Lào Sửa đổi khái niệm “con nợ” từ thuật ngữ “doanh nghiệp mắc nợ” thành thuật ngữ “DN, HTX khả toán” “DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản” Bổ sung điều luật giải thích từ ngữ, phải giải thích số từ ngữ quan trọng như: phá sản; chủ nợ; chủ nợ khơng có bảo đảm; chủ nợ có bảo đảm; chủ nợ có bảo đảm phần;… Đối với vấn đề này, học tập kinh nghiệm Luật Phá sản Việt Nam năm 2014 Thứ hai, hoàn thiện quy định thẩm quyền Tòa án phá sản Trong tập trung hoàn thiện vấn đề như: 80 (i) Quy định thẩm quyền giải vụ việc phá sản cho Tòa án nhân dân miền vụ việc phá sản có liên quan đến nhiều tỉnh miền; (ii) Quy định thẩm quyền giải vụ việc phá sản có yếu tố nước ngồi cho Tòa án nhân dân miền Tòa án nhân dân cấp tỉnh; (iii) Quy định cho phép Tòa án nhân cấp (cấp miền, cấp tỉnh) lấy vụ việc phá sản Tòa án nhân dân cấp khu vực thụ lý lên để giải quyết; (iv) Quy định thẩm quyền giải vụ việc phá sản HTX liên minh HTX (v) Quy định quyền hạn, nhiệm vụ Thẩm phán cấp XLTS doanh nghiệp phá sản quy định pháp luật phá sản thay áp dụng quy định Bộ Luật tố tụng dân năm 2005 quyền hạn, nhiệm vụ Thẩm phán giải vụ việc dân Bởi lẽ, thủ tục XLTS doanh nghiệp phá sản không mang nhiều chất thủ tục tố tụng dân Thứ ba, sửa đổi, bổ sung quy định thiết chế quản lý, lý tài sản, theo hướng: (i) Hủy bỏ quy định điều kiện thành lập, thành phần, quyền nghĩa vụ Ủy ban giám sát tài sản, Ban lý tài sản thay quy định điều kiện để thành lập thiết chế quản lý, lý tài sản tư nhân để thay cho Ủy ban giám sát tài sản, Ban lý tài sản Có bảo đảm tính độc lập thiết chế quản lý, lý tài sản với chủ thể khác tham gia XLTS doanh nghiệp phá sản Bởi lẽ cá nhân, tổ chức hành nghề quản lý, lý tài sản hoạt động chuyên nghiệp hơn, hiệu Tuy nhiên, Lào với quy mô vào khoản gần 100.000 doanh nghiệp nên quy định cho phép cá nhân hành nghề quản lý, lý tài sản thay doanh nghiệp quản lý, lý tài sản Hoặc quy định nhiệm vụ, quyền hạn quản lý, lý tài sản cho Chấp hành viên, đảm bảo tính chủ động quản lý, lý tài sản (ii) Quy định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ thiết chế quản lý, lý tài sản thành lập Chấp hành viên quản lý, lý tài sản theo hướng: Ngoài quy định chung quyền 81 nghĩa vụ với tư cách chủ thể tham gia tố tụng phá sản, cần quy định quyền, nghĩa vụ riêng giai đoạn TTPS thiết chế quản lý, lý tài sản Thứ tư, sửa đổi, bổ sung quy định chủ nợ Hội nghị chủ nợ, theo hướng: (i) Bổ sung quy định quyền, nghĩa vụ chủ nợ Những quyền, nghĩa vụ quy định Luật Phá sản Lào năm 1994 cần bổ sung cho rõ ràng Bên cạnh cần bổ sung quyền nghĩa vụ mới, đặc biệt quyền, nghĩa vụ XLTS doanh nghiệp phá sản: Các quyền thu thập, xác minh tài liệu; quyền yêu cầu Thẩm phán tổ chức kiểm toán, định giá tài sản doanh nghiệp phá sản;… Xây dựng quy định nghĩa vụ chủ nợ, để tránh trường hợp chủ nợ làm quyền XLTS doanh nghiệp phá sản Hướng hoàn thiện quy định là: Ngoài quy định chung quyền nghĩa vụ với tư cách chủ thể tham gia tố tụng phá sản, cần quy định quyền, nghĩa vụ riêng giai đoạn TTPS chủ nợ (ii) Xây dựng lại quy định điều kiện thành lập Hội nghị chủ nợ theo hướng: Hội nghị chủ nợ thành lập hợp pháp số lượng chủ nợ tham gia đại diện cho nửa từ 51% tổng số nợ khơng có bảo đảm Phải chủ nợ khơng có bảo đảm, khơng phải chủ nợ có bảo đảm tham gia Hội nghị chủ nợ (iii) Xây dựng lại quy định thành phần Hội nghị chủ nợ theo hướng, Hội nghị chủ nợ nên có hai thành phần chủ nợ khơng có bảo đảm; đại diện cho người lao động, đại điện cơng đồn người lao động ủy quyền Như đảm bảo tính thống thể chất Hội nghị chủ nợ (iv) Xây dựng quy định tổ chức đại diện cho Hội nghị chủ nợ để thay mặt cho Hội nghị chủ nợ, sau thơng qua nghị quan trọng Hội nghị chủ nợ giải tán Do cần phải có tổ chức đại diện cho Hội nghị chủ nợ thực hiện, giám sát việc thực nghị Hội nghị chủ nợ Tổ chức đại diện Ban đai diện chủ nợ quy định Luật Phá sản Việt Nam năm 2014 Theo đó, quy định thành phần, quyền nghĩa 82 vụ; mối quan hệ tổ chức đại diện cho Hội nghị chủ nợ phải quy định cụ thể Thứ năm, xây dựng lại hệ thống quyền nghĩa vụ doanh nghiệp phá sản Như đề cập, phải xây dựng lại khái niệm “con nợ” phá sản Từ đó, cần phải xây dựng lại quy định quyền nghĩa vụ “con nợ” theo hướng: Bên cạnh quyền, nghĩa vụ phù hợp, cần phải bổ sung số quyền nghĩa vụ quyền xem xét lại định Tòa án, quyền đưa ý kiến chấp nhận bác bỏ hoàn toàn phần yêu cầu người nộp đơn yêu cầu mở TTPS; quyền đề nghị Tòa án xem xét lại danh sách chủ nợ; quyền trình bày ý kiến nội dung phương án, giải pháp thực XLTS toán nợ,… 3.3.2 Các giải pháp hoàn thiện xác định tài sản doanh nghiệp phá sản Thứ nhất, hoàn thiện quy định cách thức xác định tài sản, bao gồm: (i) Xây dựng quy định việc coi quyền tài sản loại tài sản doanh nghiệp phá sản; (ii) Xây dựng quy thời điểm xác định tài sản doanh nghiệp thời điểm Tòa án định mở TTPS trở đi; (iii) Bổ sung loại tài sản khác vào quy định tài sản doanh nghiệp phá sản như: giá trị tài sản bảo đảm vượt khoản nợ có bảo đảm; tài sản thu từ hành vi cất giấu, tẩu tán tài sản DN, HTX; tài sản quyền tài sản có thu hồi từ giao dịch vô hiệu; (iv) Xây dựng quy định cách thức xác định tài sản doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh, đặc biệt cách thức xác định tài sản trường hợp tài sản chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh nằm khối tài sản chung Thứ hai, hoàn thiện quy định biện pháp bảo toàn tài sản doanh nghiệp phá sản, theo hướng: (i) Quy định rõ biện pháp đề cập Luật Phá sản Lào năm 1994 biện pháp khẩn cấp tạm thời; biện pháp đình hợp đồng bất hợp pháp; lập danh sách chủ nợ, tổng số nợ phải trả; (ii) Bổ sung biện pháp biện pháp ngăn chặn làm thất thoát tài sản; biện 83 pháp tuyên bố giao dục vô hiệu; bù trừ nghĩa vụ chủ nợ; lập danh sách mắc nợ, tổng số nợ phải trả; đăng ký giao dịch bảo đảm 3.3.3 Các giải pháp hoàn thiện quy định nghĩa vụ tài sản thứ tự phân chia tài sản doanh nghiệp phá sản Thứ nhất, xác định nghĩa vụ tài sản (i) Bỏ việc áp dụng quy định nghĩa vụ tài sản pháp luật dân cho nghĩa vụ tài sản phá sản; (ii) Xây dựng quy định quy định nghĩa vụ tài sản doanh nghiệp phá sản XLTS, bao gồm biện pháp như: xác định tiền lãi khoản nợ; xử lý khoản nợ có bảo đảm; nghĩa vụ tài sản trường hợp nghĩa vụ liên đơn bảo lãnh; trả lại tài sản thuê mượn doanh nghiệp bị TBPS; trả lại tài sản nhận bảo đảm; nhận lại hàng hóa bán Vấn đề học tập kinh nghiệm Việt Nam thể Luật Phá sản năm 2014 Thứ hai, thứ tự phân chia tài sản Xây dựng lại quy định phân chia tài sản sau: (i) Chi phí phá sản; (ii) Khoản nợ lương, trợ cấp khoản tiền khác người lao động; (iii) Khoản nợ phát sinh từ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phá sản; (iv) Nghĩa vụ tài Nhà nước, khoản nợ khơng có bảo đảm chủ nợ danh sách chủ nợ, khoản nợ có bảo đảm chưa toán giá trị tài sản bảo đảm khơng đủ để tốn nợ Bên cạnh cần hoàn thiện quy định phân chia phần lại tài sản sau tốn; giá trị tài sản khơng đủ để tốn theo tứ tự thì, đối tượng thứ tự ưu tiên toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ 3.3.4 Các giải pháp hoàn thiện quy định thủ tục xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản Thứ nhất, thủ tục kiểm kê toàn tài sản có doanh nghiệp Cần xây dựng hồn thiện quy định sau đây: (i) Bổ sung quy định giao việc kiểm kê toàn tài sản doanh nghiệp cho doanh nghiệp, doanh nghiệp khơng thực hiện, thực khơng có vi phạm cho phép thiết chế quản lý, lý tài sản thực việc kiểm kê tài sản; 84 (ii) Rút ngắn thời gian kiểm kê tài sản xuống từ khoảng 25 đến 30 ngày, tránh để thời gian kiểm kê dài, dẫn đến tình trạng doanh nghiệp phá sản tìm cách tẩu tán tài sản; (iii) Quy định lập bảng kiểm kê thời hạn gửi bảng kiểm kê cần phải quy định Thứ hai, thủ tục thu hồi quản lý tài sản Ngoài việc giao việc thực thủ tục thu hồi quản lý tài sản cho thiết chế độc lập với chủ thể khác Thì việc thực thủ tục cần phải quy định rõ số vấn đề sau: quy định chế để bảo đảm tính độc lập thiết chế quản lý, lý tài sản; quy định thu hồi vả quản lý tài liệu hay quy định thẩm quyền, thủ tục thu hồi quản lý tài sản có yếu tố nước ngồi Thứ ba, thủ tục bán tài sản Cần xây dựng hoàn thiện quy định sau đây: (i) Bổ sung việc hình thức bán tài sản khơng qua đấu giá bên cạnh hình thức bán đấu giá tài sản, để áp dụng cho trường hợp giá trị sản bán đấu giá nhỏ, việc tổ chức bán đấu giá tốn địa phương chưa có tổ chức bán đấu giá; (ii) Ban hành Luật Đấu giá, quy định cách thức, trình tự định giá tài sản; thủ tục bán đấu giá tài sản; quyền nghĩa vụ tổ chức bán đấu giá; cho phép cá nhân phép thành lập tổ chức hành nghề bán đấu giá chuyên nghiệp 3.3.5 Một số giải pháp khác Thứ nhất, xây dựng ban hành văn luật hướng dẫn chi tiết việc thi hành quy định XLTS doanh nghiệp phá sản Như biết, quy định luật thực khơng có hướng dẫn thi hành văn luật Các quy định XLTS doanh nghiệp phá sản ban hành Lào thời gian tới mức hồn thiện cao cần phải có hướng dẫn văn luật Do vậy, Tòa án nhân dân tối cao cần phải thể vai trò hoạt động này, cách tổng kết thực tế thi hành quy định XLTS doanh nghiệp phá sản, rút vướng mắc, hạn chế để ban hành văn hướng dẫn thi hành quy định 85 Thứ hai, xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan đến XLTS doanh nghiệp phá sản Các quy định XLTS doanh nghiệp phá sản hệ thống pháp luật phá sản liên quan đến quy định khác hệ thống pháp luật nói chung Điển quy định pháp luật dân sự, pháp luật tố tụng dân sự, quy định định giá, quy định đấu giá tài sản Do vậy, để hoàn thiện pháp luật XLTS doanh nghiệp phá sản nâng cao hiệu thi hành quy định XLTS hệ thống pháp luật phá sản quy định ngành luật nói phải xây dựng hoàn thiện Trên số giải pháp để hoàn thiện pháp luật phá sản Lào nói chung quy định XLTS doanh nghiệp phá sản nói riêng Đây số giải pháp rút từ bất cập, hạn chế quy định XLTS pháp luật phá sản hành nước CHDCND Lào Do đó, thời gian tới quan hữu quan xem xét để sử dụng giải pháp việc hồn thiện pháp luật phá sản nói chung quy định XLTS doanh nghiệp phá sản nói riêng nước CHDCND Lào 86 KẾT LUẬN Xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản thủ tục tư pháp đặc biệt, thủ tục đòi nợ tốn nợ tập thể có vai trò quan trọng, khơng bảo vệ quyền lợi chủ nợ mà bảo đảm quyền lợi doanh nghiệp phá sản, người lao động, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế quốc gia phát triển Để thủ tục tư pháp đặc biệt phát huy hiệu cao nhất, phát huy vai trò cần phải có quy định pháp luật đầy đủ chặt chẽ Từ việc nghiên cứu, so sánh quy định pháp luật XLTS doanh nghiệp phá sản theo pháp luật phá sản Lào Việt Nam, tác giả luận văn nhận thấy, mức độ quy định pháp luật phá sản Việt Nam hành XLTS doanh nghiệp khả tốn hồn thiện, đáp ứng đòi hỏi thực tế Trong đó, quy định pháp luật phá sản Lào hành đơn giản, thiếu chặt chẽ, nên chưa phát huy vai trò việc điều chỉnh hoạt động XLTS doanh nghiệp phá sản Những bất cập, hạn chế pháp luật phá sản Lào hành XLTS doanh nghiệp phá sản thiếu mặt nội dung, chưa làm rõ vai trò Tòa án, Thẩm phán, phân cấp thẩm quyền Tòa án XLTS doanh nghiệp phá sản; quy định thiết chế quản lý, lý tài sản mang nặng tính tập thể, chưa độc lập với chủ thể khác trình XLTS doanh nghiệp phá sản; quy định hội nghị chủ nợ chưa rõ ràng, đặc biệt vấn đề quyền nghĩa vụ hội nghị chủ nợ; quy định xác định tài sản doanh nghiệp phá sản; nghĩa vụ tài sản thứ tự phân chia tài sản doanh nghiệp; thủ tục xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản chưa quy định rõ nên nhiều bất cập, hạn chế Trong đó, quy định Luật Phá sản Việt Nam năm 2014 thay đổi nhiều nhất, đặc biệt khuyến khích tham gia tổ chức, cá nhân có tính độc lập vào trình XLTS doanh nghiệp bị khả tốn Với mong muốn đóng góp nhiều cho q trình xây dựng hồn thiện pháp luật nước CHDCND Lào nói chung trình xây dựng 87 hồn thiện pháp luật XLTS doanh nghiệp phá sản nói riêng, tác giả luận văn đề số giải pháp xây dựng từ bất cập quy định pháp luật Lào XLTS doanh nghiệp mắc nợ kinh nghiệm pháp luật Việt Nam vấn đề Tác giả luận văn hy vọng, giải pháp nhà làm luật Lào nghiên cứu, xem xét áp dụng để hoàn thiện pháp luật XLTS doanh nghiệp phá sản nhằm làm cho quy định pháp luật XLTS doanh nghiệp phá sản Lào thực phát huy vai trò thực tế phát triển kinh tế - xã hội nước CHDCND Lào thời gian tới./ 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hà Thị Thanh Bình (2003), Tài sản phá sản phân chia tài sản nợ bị phá sản, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 5/2003 Bộ Kế hoạch Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2004), Thực trạng phá sản doanh nghiệp giải pháp hoàn thiện pháp luật phá sản Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hà Nội Nguyễn Kim Chi (2004), Xử lý tài sản doanh nghiệp khả toán nợ đến hạn theo Luật phá sản năm 2004, Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2010), Tìm hiểu pháp luật phá sản giới, Chuyên đề Khoa học xét xử, Hà Nội Trương Hồng Hải (2004), Luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam góc độ Luật so sánh phương hướng hoàn thiện, Luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội Lê Thị Ngọc Hoa (2004), Những vấn đề lý luận thực tiễn xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản, Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội An Phương Huệ (2004), Luật phá sản Việt Nam pháp luật phá sản Cộng hòa Pháp nét tương đồng khác biệt, Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội Hà Thị Khánh Huyền (2015), Xử lý tài sản doanh nghiệp khả toán nợ đến hạn theo Luật Phá sản năm 2014, Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội Massashi Nakanishi (2001), Những vấn đề cần trao đổi Hội thảo Luật Phá sản theo dự án JICA, Hội thảo quốc tế Luật Phá sản doanh nghiệp, Hà Nội 10 Tatssuo Tezuka (2001), Tổng thuật chung Luật Phá sản Nhật Bản, Hội thảo quốc tế Luật phá sản doanh nghiệp, Hà Nội 89 11.Trung tâm Khoa học xã hội Nhân văn quốc gia - Viện Nghiên cứu Nhà nước Pháp luật (2004), Bước đầu tìm pháp luật thương mại Mỹ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 12.Vũ Thị Hồng Vân (2004), Quản lý xử lý tài sản phá sản theo quy định pháp luật Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội 13 Viện Khoa học Xã hội Lào (2000), Những bất cập việc thi hành quy định Luật phá sản năm 1994, Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, Viêng Chăn 14 Viện Nghiên cứu lập pháp - Bộ Tư pháp Lào (2014), Kinh nghiệm quốc tế xây dựng thủ tục phá sản”, đề tài khoa học cấp Bộ, Viêng Chăn 15 Vụ pháp luật dân - kinh tế, Bộ Tư pháp, Chuyền đề: “Thực trạng pháp luật phá sản việc hồn thiện mơi trường pháp luật kinh doanh Việt Nam, Hà Nội 16 Trần Duy Tuấn (2013), Chế định tài sản phá sản pháp luật số quốc gia giới gợi mở cho Việt Nam, đăng trên: http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phapluat.aspx?ItemID=111 ... trình nghiên cứu so sánh quy định pháp luật phá sản Lào với pháp luật phá sản Việt Nam Chính lẽ đó, đề tài: Pháp luật xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản Lào Việt Nam góc độ so sánh thực có tính... giải pháp hoàn thiện pháp luật xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản 72 3.3.1 Các giải pháp hoàn thiện địa vị pháp lý chủ thể tham gia xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản 72 3.3.2 Các giải pháp hoàn... XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN THEO PHÁP LUẬT PHÁ SẢN HIỆN HÀNH CỦA LÀO VÀ VIỆT NAM 24 2.1 So sánh quy định chủ thể tham gia xử lý tài sản doanh nghiệp phá sản 24 2.1.1 So sánh quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về xử lý tài sản của doanh nghiệp phá sản của lào và việt nam dưới góc độ so sánh, Pháp luật về xử lý tài sản của doanh nghiệp phá sản của lào và việt nam dưới góc độ so sánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay