Các dạng so sánh của tính từ trong tiếng anh

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:46

Các dạng so sánh của tính từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.Có ba dạng so sánh đó là so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Tương ứng với các dạng so sánh này thì trong tiếng Anh cũng có các mức độ so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất cho các tính từ, trạng từ.So sánh bằngSo sánh hơnSo sánh nhấtdarkdarkerdarkesttalltallertallestusefulmore usefulmost usefulChương này chúng ta cùng tìm hiểu về cách hình thành và sử dụng các dạng so sánh của tính từ. Riêng phần cho trạng từ sẽ được trình bày trong một chương riêng để bạn tiện theo dõi.Cách hình thành các dạng so sánh của tính từ trong tiếng AnhVới các tính từ ngắn có một âm tiếtVới các tính từ ngắn có một âm tiết, để chuyển từ dạng so sánh bằng sang dạng so sánh hơn và so sánh nhất, bạn thêm các đuôi er và est tương ứng vào sau tính từ đó.Ví dụ bright > brighter brightestVới các tính từ tận cùng là e, bạn chỉ cần thêm r hoặc st. brave > braver bravestVới các tính từ dài (có nhiều hơn 3 âm tiết)Với các tính từ dài (có nhiều hơn 3 âm tiết), bạn thêm more với so sánh hơn và thêm most với so sánh nhất. interested more interested most interestedfrightening more frightening most frighteningVới các tính từ dài (có 2 âm tiết)Với các tính từ dài (có hai âm tiết), bạn tuân theo một trong các qui tắc trên.Với các tính từ tận cùng với ful hoặc re thì thường thêm more hoặc most. doubtful more doubtful most doubtful obscure more obscure most obscureVới các tính từ tận cùng là er, y hoặc ly thì thường thêm er hoặc est. clever cleverer cleverestpretty prettier prettiest (bạn chú ý biến y thành i) silly sillier silliestCác tính từ bất qui tắcBảng dưới liệt kê các tính từ không tuân theo một trong các qui tắc trên khi chuyển sang dạng so sánh hơn và so sánh nhất. Với các tình từ này, cách tốt nhất là bạn nên học thuộc.So sánh bằngSo sánh hơnSo sánh nhấtbadworseworstfar (khoảng cách)fartherfarthestfar (độ rộng)furtherfurthestgoodbetterbestlittlelessleastmanymuchmoremostoldeidereldest (chỉ sử dụng cho người)oldolderoldest (sử dụng cho người vật) Cách sử dụng tính từ fartherfarthest và furtherfurthest trong tiếng AnhCả hai tính từ này đều có thể được sử dụng để so sánh về khoảng cách. York is fartherfurther than Lincoln or Selby. York is the farthestfurthest town York is the farthestfurthest of the threeTrong ví dụ cuối, hai tính từ farthest và furthest được sử dụng như là các đại từ.Tính từ further cũng có thể được sử dụng chủ yếu để bổ nghĩa cho các danh từ trừu tượng và mang ý nghĩa là phần tăng thêm, phụ thêm. Further supplies will soon be available. Further discussiondebate would be pointlessTương tự với: further enquiriesdelaysdemandsinformationinstructions, …Tính từ furthest cũng được sử dụng với các danh từ trừu tượng và mang ý nghĩa tương tự như trên. This was the furthest point they reached in their discussion. This was the furthest concession he would make.Cách sử dụng tính từ far (để chỉ khoảng cách) và tính từ near trong tiếng AnhỞ dạng so sánh hơn và so sánh nhất, cả hai tính từ này được sử dụng khá tự do. the farthestfurthest mountain the nearest riverNhưng trong so sánh bằng, hai tính từ này được sử dụng giới hạn. Tính từ near và far chủ yếu nên được sử dụng với back, end, side, wall, … the far bank (the bank on the other side) the near bank (the bank on this side of the river)Tính từ near cũng có thể được sử dụng với danh từ east. Trong khi tính từ far có thể được sử dụng với cả north, south, east và west.Với các danh từ khác, tính từ far thường được thay thế bởi các tính từ distantremote và tính từ near được thay thế bởi nearbyneighbouring. a remote island, the neighbouring villageCách sử dụng tính từ eldereldest và olderoldest trong tiếng AnhTính từ eldereldest ngụ ý rằng người khác nhiều tuổi hơn. Tính từ này thường được sử dụng chủ yếu khi so sánh tuổi tác trong một gia đình. my elder brother, her eldest boygirl Các dạng so sánh tính từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ từ tính chất, mức độ, phạm vi, … người vật Tính từ sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ Đại từ Tính từ sử dụng để miêu tả đặc tính vật, tượng mà Danh từ Đại từ đại diện Có ba dạng so sánh so sánh bằng, so sánh so sánh Tương ứng với dạng so sánh tiếng Anh có mức độ so sánh bằng, so sánh so sánh cho tính từ, trạng từ So sánh So sánh So sánh dark darker darkest tall taller tallest useful more useful most useful Chương tìm hiểu cách hình thành sử dụng dạng so sánh tính từ Riêng phần cho trạng từ trình bày chương riêng để bạn tiện theo dõi Cách hình thành dạng so sánh tính từ tiếng Anh Với tính từ ngắn có âm tiết Với tính từ ngắn có âm tiết, để chuyển từ dạng so sánh sang dạng so sánh so sánh nhất, bạn thêm đuôi er est tương ứng vào sau tính từ Ví dụ bright > brighter brightest Với tính từ tận e, bạn cần thêm r st brave > braver bravest Với tính từ dài (có nhiều âm tiết) Với tính từ dài (có nhiều âm tiết), bạn thêm more với so sánh thêm most với so sánh interested more interested most interested frightening more frightening most frightening Với tính từ dài (có âm tiết) Với tính từ dài (có hai âm tiết), bạn tuân theo qui tắc Với tính từ tận với ful re thường thêm more most    doubtful more doubtful most doubtful  obscure more obscure most obscure Với tính từ tận er, y ly thường thêm er est    clever cleverer cleverest  pretty prettier prettiest (bạn ý biến y thành i)  silly sillier silliest Các tính từ bất qui tắc Bảng liệt kê tính từ không tuân theo qui tắc chuyển sang dạng so sánh so sánh Với tình từ này, cách tốt bạn nên học thuộc So sánh So sánh So sánh bad worse worst far (khoảng cách) farther farthest far (độ rộng) further furthest good better best little less least many/much more most old eider eldest (chỉ sử dụng cho người) old older oldest (sử dụng cho người & vật) Cách sử dụng tính từ farther/farthest further/furthest tiếng Anh Cả hai tính từ sử dụng để so sánh khoảng cách York is farther/further than Lincoln or Selby York is the farthest/furthest town York is the farthest/furthest of' the three Trong ví dụ cuối, hai tính từ farthest furthest sử dụng đại từ Tính từ further sử dụng chủ yếu để bổ nghĩa cho danh từ trừu tượng mang ý nghĩa "phần tăng thêm, phụ thêm" Further supplies will soon be available Further discussion/debate would be pointless Tương tự với: further enquiries/delays/demands/information/instructions, … Tính từ furthest sử dụng với danh từ trừu tượng mang ý nghĩa tương tự This was the furthest point they reached in their discussion This was the furthest concession he would make Cách sử dụng tính từ far (để khoảng cách) tính từ near tiếng Anhdạng so sánh so sánh nhất, hai tính từ sử dụng tự the farthest/furthest mountain the nearest river Nhưng so sánh bằng, hai tính từ sử dụng giới hạn Tính từ near far chủ yếu nên sử dụng với back, end, side, wall, … the far bank (the bank on the other side) the near bank (the bank on this side of the river) Tính từ near sử dụng với danh từ east Trong tính từ far sử dụng với north, south, east west Với danh từ khác, tính từ far thường thay tính từ distant/remote tính từ near thay nearby/neighbouring a remote island, the neighbouring village Cách sử dụng tính từ elder/eldest older/oldest tiếng Anh Tính từ elder/eldest ngụ ý người khác nhiều tuổi Tính từ thường sử dụng chủ yếu so sánh tuổi tác gia đình my elder brother, her eldest boy/girl ... would make Cách sử dụng tính từ far (để khoảng cách) tính từ near tiếng Anh Ở dạng so sánh so sánh nhất, hai tính từ sử dụng tự the farthest/furthest mountain the nearest river Nhưng so sánh bằng,... từ khơng tuân theo qui tắc chuyển sang dạng so sánh so sánh Với tình từ này, cách tốt bạn nên học thuộc So sánh So sánh So sánh bad worse worst far (khoảng cách) farther farthest far (độ rộng)... river) Tính từ near sử dụng với danh từ east Trong tính từ far sử dụng với north, south, east west Với danh từ khác, tính từ far thường thay tính từ distant/remote tính từ near thay nearby/neighbouring
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng so sánh của tính từ trong tiếng anh, Các dạng so sánh của tính từ trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay