Vị trí của tính từ trong tiếng anh

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:45

Vị trí của tính từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.Chương trước mình đã trình bày khái niệm và cách phân loại tính từ. Trong chương này, để tiện cho việc theo dõi, mình trình bày lại phần phân loại tính từ:Phân loại tính từ trong tiếng AnhCó nhiều cách khác nhau để phân loại tính từ trong tiếng Anh, sau đây là các loại tính từ chủ yếu:(a) Tính từ chỉ định this, that, these, those(b) Tính từ phân phối each, every, either, neither(c) Tính từ chỉ số lượng some, any, no; littlefew; many, much; one, twenty(d) Tính từ chỉ sự nghi vấn which, what, whose(e) Tính từ sở hữu my, your, his, her, its, our, your, their(f) Tính từ chỉ chất lượng clever, dry, fat, golden, good, heavy, squareVị trí của tính từ trong tiếng Anh A. Các tính từ trong nhóm từ a – e đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa this book which boy my dogCác tính từ có vị trí như thế còn được gọi là các tính từ thuộc ngữ (tiếng Anh là Attributive Adjective).B. Tuy nhiên, Tính từ chỉ chất lượng có thể:đứng trước danh từ mà chúng bổ nghĩa: a rich man a happy girhoặc đứng sau động từ be, become, seem: Tom became rich. Ann seems happyhoặc đứng sau các động từ khác: appear, feel, getgrow (= become), keep, look (= appear), make, smelt, sound, taste, turn Tom felt cold. He gotgrew impatient. He made her happy. The idea sounds interesting.Tính từ ở vị trí này còn được gọi là tính từ vị ngữ (predicative adjective). Các động từ được sử dụng theo cách này còn được gọi là các động từ liên kết.C. Một số tính từ chỉ có thể ở dạng tính từ thuộc ngữ hoặc chỉ có thể ở dạng tính từ vị ngữ và một số khác có thể thay đổi ý nghĩa của chúng khi di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.Ví dụ:Các tính từ badgood, bigsmall, heavylight và old được sử dụng trong các cách diễn đạt như bad sailor, good swimmer, big eater, small farmer, heavy drinker, light sleeper, old boyfriendsoldier, … không thể được sử dụng dưới dạng tính từ vị ngữ mà không thay đổi ý nghĩa của chúng. A small farmer có nghĩa là một người đàn ông có một cái nông trường nhỏNhưng The farmer is small lại có nghĩa là người nông dân này có hình thể nhỏ con. Các tính từ little, old, young, chief, main, principal, sheer, utter có thể đứng trước danh từ mà tính từ này bổ nghĩa.Tính từ frightened có thể xuất hiện ở cả hai vị trí. Nhưng hai tính từ afraid và upset phải theo sau một động từ.Ý nghĩa của hai tính từ early và late phụ thuộc vào vị trí của hai tính từ này. an earlya late train: Nghĩa là theo lịch trình trong ngày thì một chuyến tàu là chạy sớm hay chạy muộn.The train is earlylate: Nghĩa là con tàu này đến trướcsau thời gian đúng của nó.Tính từ poor:mang ý nghĩa nghèo có thể đứng trước danh từ hoặc theo sau một động từ.mang ý nghĩa không may, rủi ro phải đứng trước một danh từ.mang ý nghĩa yếu, kém có thể đứng trước các danh từ student, worker, … nhưng khi được sử dụng với các danh từ vô tính thì có thể xuất hiện ở cả hai vị trí. He has poor sight. (tầm nhìn hạn hẹp)His sight is poor Cách sử dụng của liên từ and với các tính từ trong tiếng AnhLiên từ and có thể được sử dụng với các tính từ thuộc ngữ khi chúng ta muốn sử dụng nhiều tính từ thuộc ngữ để cùng bổ nghĩa cho một danh từ. Liên từ and đứng trước tính từ cuối cùng.Ví dụ a green and brown carpet a red, white and bluelagVới các tính từ vị ngữ, liên từ and cũng ở trước tính từ vị ngữ cuối cùng. The day was cold, wet and windyCác loạt bài khác:Giới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) IIGiới từ inaton (nơi chốn) IIIGiới từ toatinintoCách sử dụng khác của oninat Vị trí tính từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ từ tính chất, mức độ, phạm vi, … người vật Tính từ sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ Đại từ Tính từ sử dụng để miêu tả đặc tính vật, tượng mà Danh từ Đại từ đại diện Chương trước trình bày khái niệm cách phân loại tính từ Trong chương này, để tiện cho việc theo dõi, trình bày lại phần phân loại tính từ: Phân loại tính từ tiếng Anh Có nhiều cách khác để phân loại tính từ tiếng Anh, sau loại tính từ chủ yếu:  (a) Tính từ định  this, that, these, those  (b) Tính từ phân phối  each, every, either, neither  (c) Tính từ số lượng  some, any, no; little/few; many, much; one, twenty  (d) Tính từ nghi vấn  which, what, whose  (e) Tính từ sở hữu  my, your, his, her, its, our, your, their (f) Tính từ chất lượng   clever, dry, fat, golden, good, heavy, square Vị trí tính từ tiếng Anh A Các tính từ nhóm từ a – e đứng trước danh từ mà bổ nghĩa this book which boy my dog Các tính từvị trí gọi tính từ thuộc ngữ (tiếng Anh Attributive Adjective) B Tuy nhiên, Tính từ chất lượng có thể: đứng trước danh từ mà chúng bổ nghĩa:   a rich man a happy gir đứng sau động từ be, become, seem:   Tom became rich  Ann seems happy đứng sau động từ khác: appear, feel, get/grow (= become), keep, look (= appear),  make, smelt, sound, taste, turn   Tom felt cold  He got/grew impatient  He made her happy The idea sounds interesting Tính từ vị trí gọi tính từ vị ngữ (predicative adjective) Các động từ sử dụng theo cách gọi động từ liên kết C Một số tính từ dạng tính từ thuộc ngữ dạng tính từ vị ngữ số khác thay đổi ý nghĩa chúng di chuyển từ vị trí sang vị trí khác dụ: Các tính từ bad/good, big/small, heavy/light old sử dụng cách diễn đạt bad sailor, good swimmer, big eater, small farmer, heavy drinker, light sleeper, old boy/friend/soldier, … khơng thể sử dụng dạng tính từ vị ngữ mà không thay đổi ý nghĩa chúng A small farmer có nghĩa người đàn ơng có nơng trường nhỏ Nhưng The farmer is small lại có nghĩa người nơng dân có hình thể nhỏ Các tính từ little, old, young, chief, main, principal, sheer, utter đứng trước danh từtính từ bổ nghĩa Tính từ frightened xuất hai vị trí Nhưng hai tính từ afraid upset phải theo sau động từ Ý nghĩa hai tính từ early late phụ thuộc vào vị trí hai tính từ an early/a late train: Nghĩa theo lịch trình ngày chuyến tàu chạy sớm hay chạy muộn The train is early/late: Nghĩa tàu đến trước/sau thời gian Tính từ poor:  mang ý nghĩa "nghèo" đứng trước danh từ theo sau động từ  mang ý nghĩa "không may, rủi ro" phải đứng trước danh từ  mang ý nghĩa "yếu, kém" đứng trước danh từ student, worker, … sử dụng với danh từtính xuất hai vị trí  He has poor sight (tầm nhìn hạn hẹp)  His sight is poor Cách sử dụng liên từ and với tính từ tiếng Anh Liên từ and sử dụng với tính từ thuộc ngữ muốn sử dụng nhiều tính từ thuộc ngữ để bổ nghĩa cho danh từ Liên từ and đứng trước tính từ cuối dụ a green and brown carpet a red, white and blue/lag Với tính từ vị ngữ, liên từ and trước tính từ vị ngữ cuối The day was cold, wet and windy Các loạt khác:  Giới từ at/on/in (thời gian)  Phân biệt on time in time; at the end in the end  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Giới từ to/at/in/into  Cách sử dụng khác on/in/at ... trước danh từ mà tính từ bổ nghĩa Tính từ frightened xuất hai vị trí Nhưng hai tính từ afraid upset phải theo sau động từ Ý nghĩa hai tính từ early late phụ thuộc vào vị trí hai tính từ an early/a... sounds interesting Tính từ vị trí gọi tính từ vị ngữ (predicative adjective) Các động từ sử dụng theo cách gọi động từ liên kết C Một số tính từ dạng tính từ thuộc ngữ dạng tính từ vị ngữ số khác...(f) Tính từ chất lượng   clever, dry, fat, golden, good, heavy, square Vị trí tính từ tiếng Anh A Các tính từ nhóm từ a – e đứng trước danh từ mà bổ nghĩa this book which boy my dog Các tính từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Vị trí của tính từ trong tiếng anh, Vị trí của tính từ trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay