Tính từ là gì và phân loại tính từ trong tiếng anh

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:45

Tính từ là gì và phân loại tính từ trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Tính từ là gì ?Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.Phân loại tính từ trong tiếng AnhCó nhiều cách khác nhau để phân loại tính từ trong tiếng Anh, sau đây là các loại tính từ chủ yếu:(a) Tính từ chỉ định this, that, these, those(b) Tính từ phân phối each, every, either, neither(c) Tính từ chỉ số lượng some, any, no; littlefew; many, much; one, twenty(d) Tính từ chỉ sự nghi vấn which, what, whose(e) Tính từ sở hữu my, your, his, her, its, our, your, their(f) Tính từ chỉ chất lượng clever, dry, fat, golden, good, heavy, square Động tính từ trong tiếng AnhĐộng tính từ trong tiếng Anh là các tính từ được cấu thành từ dạng: Động từ + ing và Động từ + edCả hai loại này cũng có thể được sử dụng như các tính từ thông thường khác. Trong đó:Các động tính từ dạng động từ + ing (ví dụ amusing, boring, tiring, …) mang ý nghĩa chủ động và có nghĩa là có sự tác động này.Các động tính từ dạng động từ + ed (ví dụ amused, horrified, tired, …) mang ý nghĩa bị động và có nghĩa là bị ảnh hưởng hay bị tác động theo cách này. The play was boring. (The audience was bored.) The work was tiring. (The workers were soon tired.) The scene was horrifying. (The spectators were horrified.) an infuriating woman (She made us furious.) an infuriated woman (Something had made her furious.)Tính từ và các loại danh từ khác nhauCâu hỏi: Với các danh từ số ít, số nhiều và các danh từ chỉ giống đực, giống cái thì cùng một tính từ sử dụng cho các loại danh từ này có khác nhau về form không ?Câu trả lời là không. Chúng ta đều sử dụng cùng một form tính từ cho các loại danh từ này. a good boy, good boys a good girl, good girlsNGOẠI TRỪ loại tính từ chỉ định. Với loại tính từ này, bạn sử dụng this, that trước danh từ số ít và sử dụng these, those trước danh từ số nhiều. this cat, these cats that man, those men Tính từ và giới từNhiều loại tính từđộng tính từ có thể được theo sau bởi một giới từ. Chúng ta sẽ học về nó trong một chương riêng.Ví dụ good at, tired ofCác loạt bài khác:Giới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) IIGiới từ inaton (nơi chốn) IIIGiới từ toatinintoCách sử dụng khác của oninatGiới từ byDanh từ + giới từTính từ + giới từ (I)Tính từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (I)Động từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (III)Động từ + giới từ (IV)Động từ + giới từ (V)Cụm động từ (Phrasal Verb)Tính từ: Định nghĩa Phân loạiVị trí của Tính từThứ tự tính từ chỉ chất lượng Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành Tính từ phân loại tính từ tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Tính từ ? Tính từ từ tính chất, mức độ, phạm vi, … người vật Tính từ sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ Đại từ Tính từ sử dụng để miêu tả đặc tính vật, tượng mà Danh từ Đại từ đại diện Phân loại tính từ tiếng Anh Có nhiều cách khác để phân loại tính từ tiếng Anh, sau loại tính từ chủ yếu: • (a) Tính từ định • this, that, these, those • (b) Tính từ phân phối • each, every, either, neither • (c) Tính từ số lượng • some, any, no; little/few; many, much; one, twenty • (d) Tính từ nghi vấn • which, what, whose • (e) Tính từ sở hữu • my, your, his, her, its, our, your, their • (f) Tính từ chất lượng • clever, dry, fat, golden, good, heavy, square Động tính từ tiếng Anh Động tính từ tiếng Anh tính từ cấu thành từ dạng: Động từ + ing Động từ + ed Cả hai loại sử dụng tính từ thơng thường khác Trong đó: • Các động tính từ dạng động từ + ing (ví dụ amusing, boring, tiring, …) mang ý nghĩa chủ động có nghĩa "có tác động này" • Các động tính từ dạng động từ + ed (ví dụ amused, horrified, tired, …) mang ý nghĩa bị động có nghĩa "bị ảnh hưởng hay bị tác động theo cách này" The play was boring (The audience was bored.) The work was tiring (The workers were soon tired.) The scene was horrifying (The spectators were horrified.) an infuriating woman (She made us furious.) an infuriated woman (Something had made her furious.) Tính từ loại danh từ khác Câu hỏi: Với danh từ số ít, số nhiều danh từ giống đực, giống tính từ sử dụng cho loại danh từ có khác form khơng ? Câu trả lời không Chúng ta sử dụng form tính từ cho loại danh từ a good boy, good boys a good girl, good girls NGOẠI TRỪ loại tính từ định Với loại tính từ này, bạn sử dụng this, that trước danh từ số sử dụng these, those trước danh từ số nhiều this cat, these cats that man, those men Tính từ giới từ Nhiều loại tính từ/động tính từ theo sau giới từ Chúng ta học chương riêng Ví dụ good at, tired of Các loạt khác: • Giới từ at/on/in (thời gian) • Phân biệt on time in time; at the end in the end • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III • Giới từ to/at/in/into • Cách sử dụng khác on/in/at • Giới từ by • Danh từ + giới từTính từ + giới từ (I) • Tính từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (I) • Động từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (III) • Động từ + giới từ (IV) • Động từ + giới từ (V) • Cụm động từ (Phrasal Verb) • Tính từ: Định nghĩa & Phân loại • Vị trí Tính từ • Thứ tự tính từ chất lượng Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành ... Động tính từ tiếng Anh Động tính từ tiếng Anh tính từ cấu thành từ dạng: Động từ + ing Động từ + ed Cả hai loại sử dụng tính từ thơng thường khác Trong đó: • Các động tính từ dạng động từ + ing... furious.) Tính từ loại danh từ khác Câu hỏi: Với danh từ số ít, số nhiều danh từ giống đực, giống tính từ sử dụng cho loại danh từ có khác form khơng ? Câu trả lời không Chúng ta sử dụng form tính từ. .. • Tính từ + giới từ (I) • Tính từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (I) • Động từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (III) • Động từ + giới từ (IV) • Động từ + giới từ (V) • Cụm động từ (Phrasal
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính từ là gì và phân loại tính từ trong tiếng anh, Tính từ là gì và phân loại tính từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay