Động từ ghép trong tiếng anh

4 21 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:44

Động từ ghép trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Một số từ thường đi kèm với động từinonupawayroundaboutoverbyoutoffdownbackthroughalongforwardBạn có thể nói put out get on take off run away ... Đó là những Động từ ghép Phrasal Verbs. Ta thường sử dụng out off up, ... với những động từ chuyển động. Ví dụ:get on The bus was full. We couldnt get on.Xe buýt đã chật. Chúng tôi không thể lên được.drive off A woman get into the car and drove off.Một người phụ nữ lên xe và phóng đi.come back Sally is leaving tomorrow and coming back on Saturday.Sally sẽ ra đi ngày mai và trở về vào thứ bảy.turn round When I touched him on the shoulder, he turned round.Khi tôi chạm vào vai anh ta, anh ta đã quay lại.Nhưng thường thì từ thứ hai này (out, off, up, ...) làm cho động từ mang một nghĩa đặc biệt. Ví dụ:break down Sorry Im late. The car broke down. (= engine stopped working)Xin lỗi tôi tới muộn. Xe tôi bị hỏng. (= động cơ ngừng làm việc)look out Look out Theres a car coming. (= be careful)Coi chừng Có xe đang đi tới. (= hãy cẩn thận)take off It was my first flight. I was nervous as the plane took off. (= went into the air)Đó là lần đầu tiên tôi đi máy bay. Tôi đã hồi hộp khi máy bay cất cánh.get up I was very tired this morning. I couldnt get up. (= get out of bed)Sáng nay tôi rất mệt. Tôi đã không thể dậy được. (= ra khỏi giường)get on How was the exam? How did you get on? (= how did you do?)Kỳ thi thế nào? Bạn làm bài ra sao?get by My French isnt very good but its enough to get by. (to manage)Tiếng Pháp của tôi không tốt lắm nhưng cũng đủ để xoay sở. B. Động từ ghép có giới từ (Phrasal verb + giới từ)Đôi khi động từ kép có giới từ theo sau. Ví dụ:Động từ ghépGiới từVí dụrun awayfrom Why are you run away from me?Sao anh cứ tránh tôi vậy?keep upwith Youre walking too fast. I cant keep up with you.Anh đi nhanh quá. Tôi không thể theo kịp anh.look forwardto Are you looking forward to your holiday?Anh đang mong tới kỳ nghỉ phải không?cut downon Jack is trying to cut down on smoking. (= reduce smoking)Jack đang cố gắng giảm hút thuốc lá. C. Động từ ghép có túc từ (Phrasal verb + túc từ)Động từ kép có thể có túc từ (tân ngữ). Thường có hai vị trí có thể có của túc từ. Cho nên bạn có thể nói:I turned on the light. hoặc I turned the light on. túc từ túc từ Nếu túc từ là một đại từ thì chỉ có một vị trí cho nó: I turned it on (không nói I turned on it)Ví dụ khác: 1.Could you | fill in this form? | fill this form in?Làm ơn điền vào mẫu đơn này. nhưngThey give me a form and told me to fill it in. (không nói fill in it.)Họ đưa cho tôi mẫu đơn và bảo tôi điền vào đó.2. Dont | throw away this postcard. | throw this postcard away.Đừng vứt cái bưu thiếp đó đi.nhưngI want to keep this postcard, so dont throw it away. (không nói throw away it)Tôi muốn giữ cái bưu thiếp này, vì thế đừng vứt nó đi.3. Dont | wake up the baby. | wake the baby up.Đừng làm đứa bé thức giấc.nhưngThe baby is asleep. Dont wake her up. (không nói wake up her)Đứa bé đang ngủ. Đừng làm cô bé thức giấc.Bài tập Cụm động từ (Phrasal Verb)Để làm bài tập Cụm động từ (Phrasal Verb), mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Cụm động từ (Phrasal Verb).Các loạt bài khác:Giới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) IIGiới từ inaton (nơi chốn) IIIGiới từ toatinintoCách sử dụng khác của oninatGiới từ byDanh từ + giới từ Động từ ghép tiếng Anh Trang trước Trang sau A Một số từ thường kèm với động từ in on up away round about over by out off down back through along forward Bạn nói put out / get on / take off / run away Đó Động từ ghép - Phrasal Verbs Ta thường sử dụng out / off / up, với động từ chuyển động Ví dụ: get on - The bus was full We couldn't get on Xe buýt chật Chúng lên drive off - A woman get into the car and drove of Một người phụ nữ lên xe phóng come back - Sally is leaving tomorrow and coming back on Saturday Sally ngày mai trở vào thứ bảy turn round - When I touched him on the shoulder, he turned round Khi chạm vào vai anh ta, quay lại Nhưng thường từ thứ hai (out, off, up, ) làm cho động từ mang nghĩa đặc biệt Ví dụ: break down - Sorry I'm late The car broke down (= engine stopped working) Xin lỗi tới muộn Xe bị hỏng (= động ngừng làm việc) look out - Look out! There's a car coming (= be careful) Coi chừng! Có xe tới (= cẩn thận) take off - It was my first flight I was nervous as the plane took of (= went into the air) Đó lần tơi máy bay Tôi hồi hộp máy bay cất cánh get up - I was very tired this morning I couldn't get up (= get out of bed) Sáng mệt Tôi dậy (= khỏi giường) get on - How was the exam? How did you get on? (= how did you do?) Kỳ thi nào? Bạn làm sao? get by - My French isn't very good but it's enough to get by (to manage) Tiếng Pháp không tốt đủ để xoay sở B Động từ ghép có giới từ (Phrasal verb + giới từ) Đơi động từ kép có giới từ theo sau Ví dụ: Động từ ghép Giới từ run away from Ví dụ - Why are you run away from me? Sao anh tránh vậy? keep up with - You're walking too fast I can't keep up with you Anh nhanh Tôi theo kịp anh look forward to - Are you looking forward to your holiday? Anh mong tới kỳ nghỉ phải không? cut down on - Jack is trying to cut down on smoking (= reduce smoking) Jack cố gắng giảm hút thuốc C Động từ ghép có túc từ (Phrasal verb + túc từ) Động từ kép có túc từ (tân ngữ) Thường có hai vị trí có túc từ Cho nên bạn nói: I turned on the light I turned the light on túc từ túc từ Nếu túc từ đại từ có vị trí cho nó: I turned it on (khơng nói I turned on it) Ví dụ khác: Could you | fill in this form? | fill this form in? Làm ơn điền vào mẫu đơn They give me a form and told me to fill it in (không nói 'fill in it'.) Họ đưa cho tơi mẫu đơn bảo tơi điền vào 2 Don't | throw away this postcard | throw this postcard away Đừng vứt bưu thiếp I want to keep this postcard, so don't throw it away (khơng nói throw away it) Tơi muốn giữ bưu thiếp này, đừng vứt Don't | wake up the baby | wake the baby up Đừng làm đứa bé thức giấc The baby is asleep Don't wake her up (khơng nói wake up her) Đứa bé ngủ Đừng làm cô bé thức giấc Bài tập Cụm động từ (Phrasal Verb) Để làm tập Cụm động từ (Phrasal Verb), mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Cụm động từ (Phrasal Verb) Các loạt khác:  Giới từ at/on/in (thời gian)  Phân biệt on time in time; at the end in the end  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Giới từ to/at/in/into  Cách sử dụng khác on/in/at  Giới từ by  Danh từ + giới từ ... to get by (to manage) Tiếng Pháp không tốt đủ để xoay sở B Động từ ghép có giới từ (Phrasal verb + giới từ) Đơi động từ kép có giới từ theo sau Ví dụ: Động từ ghép Giới từ run away from Ví dụ... thuốc C Động từ ghép có túc từ (Phrasal verb + túc từ) Động từ kép có túc từ (tân ngữ) Thường có hai vị trí có túc từ Cho nên bạn nói: I turned on the light I turned the light on túc từ túc từ Nếu... Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Giới từ to/at/in/into  Cách sử dụng khác on/in/at  Giới từ by  Danh từ + giới từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ ghép trong tiếng anh, Động từ ghép trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay