Động từ giới từ trong tiếng anh phần 3

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:42

Động từ + giới từ trong tiếng Anh (Phần 3) Trang trước Trang sau A. Động từ DREAM + giới từ trong tiếng Anhdream ABOUT ... (mơ về aicái gì khi bạn đang ngủ): I dream about you last night. (when I was asleep)Em nằm mơ thấy anh đêm qua.dream OFABOUT being something doing something (tưởng tượng): Do you dream ofabout being rich and famous?Bạn có tưởng tượng mình sẽ trở nên giàu có và nổi tính không?(I) wouldnt dream OF doing something = (Tôi) sẽ không bao giờ làm việc đó: Dont tell anyone what I said. No, I wouldnt dream of it. (= I would never do it)Đừng kể với ai điều tôi đã nói. Ồ, tôi không bao giờ làm thế đâu. B. Động từ HEAR + giới từ trong tiếng Anhhear ABOUT ...: nghe nói về ... Did you hear about the fight in the club on Saturday night?Bạn có nghe nói gì về vụ ẩu đả ở câu lạc bộ tối thứ bảy không?hear OF ...: nhận biết về aicái gì đó tồn tại Who is Tom Madely? Ive no idea. Ive never heard of him. (không nói heard from him)Tom Madely là ai? Tôi không hề biết. Tôi chưa bao giờ nghe nói về ông ta cả.hear from ...: tin tức từ việc nhận một lá thưcuộc gọi điện từ ai đó Have you heard from Jane recently? Yes, I got a letter from her a few days ago.Gần đây bạn có biết tin tức của Jane không? Có, tôi có được thư cô ấy mấy hôm trước. C. Động từ THINK + giới từ trong tiếng AnhThink ABOUT something: suy nghĩ, suy xét, cân nhắc ... một vấn đề gì đó. You look serious. What are you thinking about?Trông bạn có vẻ nghiêm quá. Bạn đang nghĩ gì vậy? Will you lend me the money? Ill think about it.Anh sẽ cho tôi mượn tiền chứ? Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.Think OF something: nghĩ tới, nhớ tới ... một việc gì đó. He told me his name but I cant think of it now. (không nói think about it)Anh ta đã cho tôi biết tên nhưng hiện giờ tôi không thể nhớ ra. Thats a good idea. Why didnt I think of that? (không nói think about that)Ý kiến đó hay đấy. Tại sao tôi không nghĩ tới nhỉ?Ta cũng dùng think of khi đề nghị hoặc đưa ra một ý kiến: What did you think of the film? I didnt think much of it.Bạn nghĩ gì về bộ phim? Tôi không thích nó lắm.Sự khác biệt đôi khi là rất nhỏ. Bạn có thể dùng cả of lẫn about: When Im alone, I often think of (hoặc about) you.Khi chỉ có một mình, anh thường nghĩ đến em.Bạn có thể nói think ofthink about doing something (một hành động có thể xảy ra trong tương lai): My sister is thinking of (hoặc about) going to Canada. (= she is considering it)Chị tôi đang suy xét việc đi Canada. (= cô ta đang cân nhắc điều này)D. Động từ REMIND + giới từ trong tiếng AnhRemind somebody ABOUT ...: nhắc nhở ai đó đừng quên Im glad you reminded me about the meeting. I had completely forgotten it.Tôi mừng vì bạn đã nhắc tôi về cuộc họp. Tôi đã hoàn toàn quên nó.Remind somebody OF ... : làm cho ai đó nhớ tới điều gì đó This house reminds me of the one I lived in when I was a child.Căn nhà này nhắc tôi nhớ tới căn nhà tôi đã sống khi còn bé. Look at this photograph of Richard. Who does he remind you of?Hãy nhìn bức ảnh này của Richard. Anh ấy nhắc bạn nhớ tới ai?E. Động từ COMPLAIN + giới từ trong tiếng Anhcomplain (to somebody) ABOUT...: (=phàn nàn) chứng tỏ bạn không hài lòng We complained to the manager of the restaurant about the food.Chúng tôi phàn nàn với ông chủ nhà hàng về thức ăn.complain OF a pain, an illness, ...: nói rằng bạn bị đau ... We called the doctor because George was complaining of a pain in his stomach.Chúng tôi đã gọi bác sĩ vì George kêu đau bụng.F. Động từ WARN + giới từ trong tiếng AnhWarn somebody OFABOUT something: cảnh báo ai đó về điều gì nguy hiểmxấu mà có thể xảy ra sau đó. Everybody has been warned ofabout the dangers of smoking.Mọi người đều được cảnh cáo về sự nguy hại của việc hút thuốc lá.Warn somebody ABOUT somebodysomething: cảnh báo ai đó về aicái gì đó nguy hiểm I knew he was a strange person. I had been warned about him. (không nói warned of him)Tôi biết anh ta là người khác thường. Tôi đã được lưu ý về anh ta. Vicky warned us about the traffic. She said it would be bad.Vicky đã lưu ý chúng tôi về giao thông. Cô ấy nói giao thông sẽ tồi tệ.Bài tập Động từ + giới từĐể làm bài tập Động từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Động từ + giới từ.Các loạt bài khác:Giới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) IIGiới từ inaton (nơi chốn) IIIGiới từ toatinintoCách sử dụng khác của oninatGiới từ byDanh từ + giới từTính từ + giới từ (I)Tính từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (I)Động từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (III)Động từ + giới từ (IV)Động từ + giới từ (V)Cụm động từ (Phrasal Verb) Động từ giới từ tiếng Anh Phần 3) Trang trước Trang sau A Động từ DREAM + giới từ tiếng Anh • dream ABOUT (mơ ai/cái bạn ngủ): • • - I dream about you last night (when I was asleep) Em nằm mơ thấy anh đêm qua • dream OF/ABOUT being something / doing something (tưởng tượng): • • - Do you dream of/about being rich and famous? Bạn có tưởng tượng trở nên giàu có tính khơng? • (I) wouldn't dream OF doing something = (Tôi) khơng làm việc đó: • • - "Don't tell anyone what I said." • "No, I wouldn't dream of it." (= I would never it) • "Đừng kể với điều tơi nói." "Ồ, tơi khơng làm đâu." B Động từ HEAR + giới từ tiếng Anh • hear ABOUT : nghe nói • • - Did you hear about the fight in the club on Saturday night? Bạn có nghe nói vụ ẩu đả câu lạc tối thứ bảy khơng? • hear OF : nhận biết ai/cái tồn • • - "Who is Tom Madely?" "I've no idea I've never heard of him." • (khơng nói "heard from him") "Tom Madely ai?" "Tôi Tôi chưa nghe nói ơng ta cả." • hear from : tin tức từ việc nhận thư/cuộc gọi điện từ • • - "Have you heard from Jane recently?" • "Yes, I got a letter from her a few days ago." • "Gần bạn có biết tin tức Jane khơng?" "Có, tơi có thư cô hôm trước." C Động từ THINK + giới từ tiếng Anh • Think ABOUT something: suy nghĩ, suy xét, cân nhắc vấn đề • • - You look serious What are you thinking about? • Trơng bạn nghiêm q Bạn nghĩ vậy? • • - "Will you lend me the money?" "I'll think about it." "Anh cho mượn tiền chứ?" "Tôi suy nghĩ điều đó." • Think OF something: nghĩ tới, nhớ tới việc • • - He told me his name but I can't think of it now • (khơng nói 'think about it') • Anh ta cho biết tên nhớ • • - That's a good idea Why didn't I think of that? • (khơng nói ' think about that') Ý kiến hay Tại tơi khơng nghĩ tới nhỉ? Ta dùng think of đề nghị đưa ý kiến: - "What did you think of the film?" "I didn't think much of it." "Bạn nghĩ phim?" "Tơi khơng thích lắm." Sự khác biệt đơi nhỏ Bạn dùng of lẫn about: - When I'm alone, I often think of (hoặc about) you Khi có mình, anh thường nghĩ đến em Bạn nói think of/think about doing something (một hành động xảy tương lai): - My sister is thinking of (hoặc about) going to Canada (= she is considering it) Chị suy xét việc Canada (= cô ta cân nhắc điều này) D Động từ REMIND + giới từ tiếng Anh • Remind somebody ABOUT : nhắc nhở đừng quên • • - I'm glad you reminded me about the meeting I had completely forgotten it Tơi mừng bạn nhắc tơi họp Tơi hồn tồn qn • Remind somebody OF : làm cho nhớ tới điều • • - This house reminds me of the one I lived in when I was a child • Căn nhà nhắc nhớ tới nhà sống bé • • - Look at this photograph of Richard Who does he remind you of? Hãy nhìn ảnh Richard Anh nhắc bạn nhớ tới ai? E Động từ COMPLAIN + giới từ tiếng Anh • complain (to somebody) ABOUT : (=phàn nàn) chứng tỏ bạn khơng hài lòng • • - We complained to the manager of the restaurant about the food Chúng phàn nàn với ông chủ nhà hàng thức ăn • complain OF a pain, an illness, : nói bạn bị đau • • - We called the doctor because George was complaining of a pain in his stomach Chúng tơi gọi bác sĩ George kêu đau bụng F Động từ WARN + giới từ tiếng Anh • Warn somebody OF/ABOUT something: cảnh báo điều nguy hiểm/xấu mà xảy sau • • - Everybody has been warned of/about the dangers of smoking Mọi người cảnh cáo nguy hại việc hút thuốc • Warn somebody ABOUT somebody/something: cảnh báo ai/cái nguy hiểm • • - I knew he was a strange person I had been warned about him • (khơng nói 'warned of him') • Tơi biết người khác thường Tôi lưu ý • • - Vicky warned us about the traffic She said it would be bad Vicky lưu ý giao thông Cô nói giao thơng tồi tệ Bài tập Động từ + giới từ Để làm tập Động từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Động từ + giới từ Các loạt khác: • Giới từ at/on/in (thời gian) • Phân biệt on time in time; at the end in the end • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III • Giới từ to/at/in/into • Cách sử dụng khác on/in/at • Giới từ by • Danh từ + giới từ • Tính từ + giới từ (I) • Tính từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (I) • Động từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (III) • Động từ + giới từ (IV) • Động từ + giới từ (V) • Cụm động từ (Phrasal Verb) ... • Tính từ + giới từ (I) • Tính từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (I) • Động từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (III) • Động từ + giới từ (IV) • Động từ + giới từ (V) • Cụm động từ (Phrasal... • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III • Giới từ to/at/in/into • Cách sử dụng khác on/in/at • Giới từ by • Danh từ + giới từ. .. Cơ nói giao thông tồi tệ Bài tập Động từ + giới từ Để làm tập Động từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Động từ + giới từ Các loạt khác: • Giới từ at/on/in (thời gian) • Phân biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ giới từ trong tiếng anh phần 3, Động từ giới từ trong tiếng anh phần 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay