Động từ giới từ trong tiếng anh phần 2

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:42

Động từ + giới từ trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau A. Động từ + about trong tiếng Anhtalkreadknow ABOUT..., tell somebody ABOUT...: We talked about a lot of things at the meeting.Chúng tôi đã nói tới nhiều vấn đề trong cuộc họp.have a disscussion ABOUT... something nhưng discuss something (không có giới từ): We had a discussion about what we should do.Chúng tôi đã có cuộc thảo luận về những gì chúng tôi nên làm. We discussed a lot of things at the meeting. (không nói discussed about)Chúng tôi thảo luận rất nhiều thứ tại hội nghị.do something ABOUT something (= làm một điều gì đó để cải thiện một tình thế xấu): If youre worried about the problem, you should do something about it.Nếu bạn lo lắng về vấn đề này, bạn nên làm cái gì đó (cho nó). B. are about, care for và take care ofcare ABOUT somebodysomething (= khi nghĩ rằng ai đócái gì đó là quan trọng): Hes very selfish. He doesnt care about other people.Anh ta rất ích kỷ. Anh ta không hề quan tâm tới người khác.Chúng ta nói care whatwherehow ... (không có about): You can do what you like. I dont care what you do.Anh có thể làm gì anh muốn. Tôi không quan tâm tới những gì anh làm.care FOR somebodysomething:Nghĩa 1: = like something (thích cái gì đó) (thường trong các câu hỏi và câu phủ định): Would you care for a cup of coffee? (= would you like...?)Bạn muốn một tách cà phê chứ? I dont care for very hot weather. (= I dont like...)Tôi không thích thời tiết nóng nực.Nghĩa 2: = look after somebody (chăm sóc ai đó): Albert is 85 and lives alone. He needs somebody to care for him.Ông Albert hiện 85 tuổi và sống một mình. Ông ta cần một người chăm sóc ông ta.take care OF... (= look after): Have a nice holiday. Take care of yourself (= look after yourself)Chúc kỳ nghỉ tốt đẹp. Hãy cẩn thận nhéC. Động từ + for trong tiếng Anhask (somebody) FOR...: I wrote to the company asking them for more information about the job.Tôi đã viết thư tới công ty hỏi họ thêm một số chi tiết về công việc.nhưng I asked her a question. hoặc They asked me the way to the station. (không có giới từ)apply (TO a person, a company, ...) FOR (a job, ...): I think this job would suit you. Why dont you apply for it?Tôi nghĩ công việc này hợp với bạn. Sao bạn không làm đơn xin việc đi?wait FOR... wait FOR something to happen: Dont wait for me. Ill join you late.Đừng chờ tôi. Tôi sẽ đến sau. Im not going yet. Im waiting for the rain to stop.Tôi vẫn chưa đi. Tôi chờ cho mưa tạnh đã.search (a persona placea bag...) FOR: Ive searched (the house) for my keys but I still cant find them.Tôi đã tìm chùm chìa khóa (trong nhà) nhưng vẫn chưa tìm thấy.leave (a place) FOR (another place): I havent seen her since she left (home) for work this morning. (không nói left to work)Tôi đã không nhìn thấy cô ta từ khi cô ấy rời nhà đi làm sáng nay. D. Phân biệt Look for và Look after trong tiếng Anhlook FOR... (= search for, try to find): tìm kiếm, cố gắng tìm kiếm Ive lost my keys. Can you help me to look for them?Tôi làm mất chùm chìa khóa rồi. Bạn có thể giúp tôi tìm chúng không?look AFTER... = (take care of): Albert is 85 and lives alone. He needs somebody to look after him. (không nói look for)Ông Albert hiện 85 tuổi và sống một mình. Ông ta cần một người chăm sóc ông ta. You can borrow this book if you promise to look after it.Bạn có thể mượn cuốn sách này nếu bạn hứa giữ gìn nó.Bài tập Động từ + giới từĐể làm bài tập Động từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Động từ + giới từ.Các loạt bài khác:Giới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) IIGiới từ inaton (nơi chốn) IIIGiới từ toatinintoCách sử dụng khác của oninatGiới từ byDanh từ + giới từTính từ + giới từ (I)Tính từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (I)Động từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (III)Động từ + giới từ (IV)Động từ + giới từ (V)Cụm động từ (Phrasal Verb) Động từ giới từ tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau A Động từ + about tiếng Anh  talk/read/know ABOUT , tell somebody ABOUT :   - We talked about a lot of things at the meeting Chúng tơi nói tới nhiều vấn đề họp  have a disscussion ABOUT something discuss something (khơng có giới từ):   - We had a discussion about what we should  Chúng tơi có thảo luận nên làm   - We discussed a lot of things at the meeting (khơng nói 'discussed about') Chúng thảo luận nhiều thứ hội nghị  something ABOUT something (= làm điều để cải thiện tình xấu):   - If you're worried about the problem, you should something about it Nếu bạn lo lắng vấn đề này, bạn nên làm (cho nó) B are about, care for take care of  care ABOUT somebody/something (= nghĩ đó/cái quan trọng):   - He's very selfish He doesn't care about other people Anh ta ích kỷ Anh ta không quan tâm tới người khác Chúng ta nói care what/where/how (khơng có about): - You can what you like I don't care what you Anh làm anh muốn Tơi khơng quan tâm tới anh làm care FOR somebody/something:  Nghĩa 1: = like something (thích đó) (thường câu hỏi câu phủ định): o o o - Would you care for a cup of coffee? (= would you like ?) o Bạn muốn tách cà phê chứ? o o - I don't care for very hot weather (= I don't like ) Tôi khơng thích thời tiết nóng nực Nghĩa 2: = look after somebody (chăm sóc đó): o o o - Albert is 85 and lives alone He needs somebody to care for him o Ông Albert 85 tuổi sống Ơng ta cần người chăm sóc ông ta take care OF (= look after):   - Have a nice holiday Take care of yourself! (= look after yourself)  Chúc kỳ nghỉ tốt đẹp Hãy cẩn thận nhé! C Động từ + for tiếng Anh ask (somebody) FOR :   - I wrote to the company asking them for more information about the job  Tôi viết thư tới công ty hỏi họ thêm số chi tiết công việc - I asked her a question They asked me the way to the station (khơng có giới từ)  apply (TO a person, a company, ) FOR (a job, ):   - I think this job would suit you Why don't you apply for it? Tôi nghĩ công việc hợp với bạn Sao bạn không làm đơn xin việc đi?  wait FOR / wait FOR something to happen:   - Don't wait for me I'll join you late  Đừng chờ Tôi đến sau   - I'm not going yet I'm waiting for the rain to stop Tôi chưa Tôi chờ cho mưa tạnh  search (a person/a place/a bag ) FOR:   - I've searched (the house) for my keys but I still can't find them Tơi tìm chùm chìa khóa (trong nhà) chưa tìm thấy  leave (a place) FOR (another place):   - I haven't seen her since she left (home) for work this morning  (khơng nói 'left to work') Tơi khơng nhìn thấy ta từ cô rời nhà làm sáng D Phân biệt Look for Look after tiếng Anh  look FOR (= search for, try to find): tìm kiếm, cố gắng tìm kiếm   - I've lost my keys Can you help me to look for them? Tơi làm chùm chìa khóa Bạn giúp tơi tìm chúng khơng?  look AFTER = (take care of):   - Albert is 85 and lives alone He needs somebody to look after him  (khơng nói 'look for')  Ơng Albert 85 tuổi sống Ơng ta cần người chăm sóc ơng ta   - You can borrow this book if you promise to look after it Bạn mượn sách bạn hứa giữ gìn Bài tập Động từ + giới từ Để làm tập Động từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Động từ + giới từ Các loạt khác:  Giới từ at/on/in (thời gian)  Phân biệt on time in time; at the end in the end  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Giới từ to/at/in/into  Cách sử dụng khác on/in/at  Giới từ by  Danh từ + giới từ  Tính từ + giới từ (I)  Tính từ + giới từ (II)  Động từ + giới từ (I)  Động từ + giới từ (II)  Động từ + giới từ (III)  Động từ + giới từ (IV)  Động từ + giới từ (V)  Cụm động từ (Phrasal Verb) ...  Tính từ + giới từ (I)  Tính từ + giới từ (II)  Động từ + giới từ (I)  Động từ + giới từ (II)  Động từ + giới từ (III)  Động từ + giới từ (IV)  Động từ + giới từ (V)  Cụm động từ (Phrasal...  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Giới từ to/at/in/into  Cách sử dụng khác on/in/at  Giới từ by  Danh từ + giới từ. .. mượn sách bạn hứa giữ gìn Bài tập Động từ + giới từ Để làm tập Động từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Động từ + giới từ Các loạt khác:  Giới từ at/on/in (thời gian)  Phân biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ giới từ trong tiếng anh phần 2, Động từ giới từ trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay