Tính từ giới từ trong tiếng anh phần 2

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:40

Tính từ + giới từ trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau A. Tính từ + of (1) trong tiếng Anhafraid frightened terrified OF...: Are you afraid of dogs? Yes, Im terrified of them.Bạn có sợ chó không? Có tôi sợ chúng lắm.fond proud ashamed jealous envious OF...: Why are you always jealous of other people?Sao anh luôn ghen tị với những người khác vậy?suspicious critical tolerant OF...: He didnt trust me. Hes suspicious of my intention.Anh ta không tin tôi. Anh ta nghi ngờ ý định của tôi.B. Tính từ + of (2) trong tiếng Anhaware conscious OF...: Did you know he was married? No, I wasnt aware of that.Bạn có biết anh ấy đã cưới vợ rồi không? Không, tôi không để ý đến điều đó.capable incapable OF...: Im sure you are capable of passing the examination.Tôi chắc rằng bạn đủ khả năng vượt qua kỳ thi.full OF... short OF...: The letter I wrote was full of mistakes. (không nói full with)Lá thư tôi viết đã có rất nhiều lỗi. Im a bit short of money. Can you lend me some?Tôi hơi kẹt tiền. Bạn có thể cho tôi mượn một ít không?typical OF...: Hes late again. Its typical of him to keep everybody waiting.Anh ta lại trễ rồi. Điểm đặc trưng của anh ta là luôn bắt mọi người chờ đợi.tired OF...: Come on, lets go Im tired of waiting. (= Ive had enough of waiting.)Nào ta đi thôi Tôi đã chán cảnh chờ đợi rồi.certain sure OF hoặc ABOUT...: I think shes arriving this evening but Im not sure of that. (hoặc ...sure about that)Tôi nghĩ tối nay cô ấy sẽ tới nhưng tôi không chắc chắn về điều đó. C. Tính từ + at to from in on with forgood bad excellent brilliant hopeless (...) AT...: Im not very good at repairing things. (không nói good repairing things)Tôi không khéo lắm trong việc sửa chữa đồ vật.married engaged TO...: Linda is married to an American. (không nói married with)Linda đã kết hôn với một người Mỹ.Nhưng Linda is married with three children. (= she is married and has three children.)Linda đã có gia đình với 3 đứa con.similar TO...: Your writing is similar to mine.Chữ viết của bạn giống chữ viết của tôi.different FROM (hoặc TO)...: The film was different from Id expect. (hoặc ...different to what Id expect.)Bộ phim không như tôi đã mong đợi.interested IN...: Are you interested in art?Bạn có yêu thích nghệ thuật không?keen ON...: We stayed at home because Cathy wasnt very keen on going out.Chúng tôi ở nhà vì Cathy đã không thiết tha lắm với việc đi chơi.dependent ON...(nhưng independent OF...) I dont want to be dependent on anybody.Tôi không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai.crowded WITH (people, ...): The city centre was crowded with tourists. (nhưng full of tourists)Trung tâm thành phố đã nhộn nhịp bởi khách du lịch.famous FOR...: The Italian city of Florence is famous for its art treasures.Thành phố Florence của nước Ý nổi tiếng với những kho tàng nghệ thuật.responsible FOR...: Who was responsible for all that noise last night?Ai chịu trách nhiệm về mọi sự ồn ào đêm hôm qua?Bài tập tính từ + giới từĐể làm bài tập tính từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập tính từ + giới từ.Các loạt bài khác:Giới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) IIGiới từ inaton (nơi chốn) IIIGiới từ toatinintoCách sử dụng khác của oninatGiới từ byDanh từ + giới từTính từ + giới từ (I)Tính từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (I)Động từ + giới từ (II) Tính từ giới từ tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau A Tính từ + of (1) tiếng Anh • afraid / frightened / terrified OF : • • - "Are you afraid of dogs?" "Yes, I'm terrified of them." "Bạn có sợ chó khơng?" "Có tơi sợ chúng lắm." • fond / proud / ashamed / jealous / envious OF : • • - Why are you always jealous of other people? Sao anh ghen tị với người khác vậy? • suspicious / critical / tolerant OF : • • - He didn't trust me He's suspicious of my intention Anh ta không tin Anh ta nghi ngờ ý định B Tính từ + of (2) tiếng Anh • aware / conscious OF : • • - "Did you know he was married?" "No, I wasn't aware of that." "Bạn có biết anh cưới vợ khơng?" "Khơng, tơi khơng để ý đến điều đó." • capable / incapable OF : • • - I'm sure you are capable of passing the examination Tôi bạn đủ khả vượt qua kỳ thi • full OF / short OF : • • - The letter I wrote was full of mistakes (khơng nói 'full with') • Lá thư tơi viết có nhiều lỗi • • - I'm a bit short of money Can you lend me some? Tơi kẹt tiền Bạn cho tơi mượn khơng? • typical OF : • • - He's late again It's typical of him to keep everybody waiting Anh ta lại trễ Điểm đặc trưng bắt người chờ đợi • tired OF : • • - Come on, let's go! I'm tired of waiting (= I've had enough of waiting.) Nào ta thôi! Tôi chán cảnh chờ đợi • certain / sure OF ABOUT : • • - I think she's arriving this evening but I'm not sure of that • (hoặc sure about that) Tôi nghĩ tối cô tới tơi khơng chắn điều C Tính từ + at / to / from / in / on / with / for • good / bad / excellent / brilliant / hopeless ( ) AT : • • - I'm not very good at repairing things (không nói 'good repairing things') Tơi khơng khéo việc sửa chữa đồ vật • married / engaged TO : • • - Linda is married to an American (không nói 'married with') Linda kết với người Mỹ Nhưng - Linda is married with three children (= she is married and has three children.) Linda có gia đình với đứa • similar TO : • • - Your writing is similar to mine Chữ viết bạn giống chữ viết tơi • different FROM (hoặc TO) : • • - The film was different from I'd expect • (hoặc different to what I'd expect.) Bộ phim khơng tơi mong đợi • interested IN : • • - Are you interested in art? Bạn có u thích nghệ thuật khơng? • keen ON : • • - We stayed at home because Cathy wasn't very keen on going out Chúng nhà Cathy khơng thiết tha với việc chơi • dependent ON (nhưng independent OF ) • • - I don't want to be dependent on anybody Tơi khơng muốn phụ thuộc vào • crowded WITH (people, ): • • - The city centre was crowded with tourists (nhưng full of tourists) Trung tâm thành phố nhộn nhịp khách du lịch • famous FOR : • • - The Italian city of Florence is famous for its art treasures Thành phố Florence nước Ý tiếng với kho tàng nghệ thuật • responsible FOR : • • - Who was responsible for all that noise last night? Ai chịu trách nhiệm ồn đêm hôm qua? Bài tập tính từ + giới từ Để làm tập tính từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập tính từ + giới từ Các loạt khác: • Giới từ at/on/in (thời gian) • Phân biệt on time in time; at the end in the end • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III • Giới từ to/at/in/into • Cách sử dụng khác on/in/at • Giới từ by • Danh từ + giới từTính từ + giới từ (I) • Tính từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (I) • Động từ + giới từ (II) ... • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III • Giới từ to/at/in/into • Cách sử dụng khác on/in/at • Giới từ by • Danh từ + giới từ • Tính từ + giới từ (I) • Tính từ. .. tính từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập tính từ + giới từ Các loạt khác: • Giới từ at/on/in (thời gian) • Phân biệt on time in time; at the end in the end • Giới từ in/at/on (nơi... tiếng với kho tàng nghệ thuật • responsible FOR : • • - Who was responsible for all that noise last night? Ai chịu trách nhiệm ồn đêm hơm qua? Bài tập tính từ + giới từ Để làm tập tính từ + giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính từ giới từ trong tiếng anh phần 2, Tính từ giới từ trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay