Đề cương sinh hoạt chủ nhiệm

73 9 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:33

THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) Đề số 1: ÔN TẬP TỔNG QUÁT Nội dung bao gồm trang Thời gian ôn tập: 45 phút LỚP 11: Câu 1: Theo thuyết A – rê – ni – ut, kết luận ? A Một hợp chất có khả phân li cation OH – nước axit B Một hợp chất có khả phân li cation H + nước axit C Một hợp chất có khả phân li cation H + nước bazơ D Một hợp chất có khả phân li cation kim loại anion gốc axit nước axit Câu 2: Khi có sấm chớp khí sinh chất: A Oxit cacbon B Oxit nitơ C Nước D Khơng có khí sinh Câu 3: Pha lỗng dung dịch HCl có pH = lần để dung dịch có pH = ? A B C D 10 Câu 4: Hòa tan 14,2 gam P2O5 vào m gam dung dịch H3PO4 35%, thu dung dịch H3PO4 có nồng độ 50% Giá trị m là: A 17,99 gam B 47,3 gam C 83,3 gam D 58,26 gam Câu 5: Cho 5,6 lít CO2 (đktc) qua 164 ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,22 g/ml) thu dung dịch X Cơ cạn dung dịch X thu gam chất rắn? A 26,5 gam B 15,5 gam C 46,5 gam D 31 gam Câu 6: Tính oxi hóa cacbon thể phản ứng: t A C  O2   CO2 B C  2CuO t 2Cu  CO t C 3C  4Al   Al4C3 D C  H2O t  CO  H2 o o o o Câu 7: Dãy chất sau hợp chất hữu cơ? A (NH4)2CO3, CO2, CH4, C2H6 B C2H4, CH4, C2H6O, C3H9N C CO2, K2CO3, NaHCO3, C2H5Cl D NH4HCO3, CH3OH, CH4, CCl4 Câu 8: Một chất hữu A có 51,3% C, 9,4% H, 12% N, 27,3% O khối lượng Tỉ khối A so với khơng khí 4,034 CTPT A là: A C5H12O2N B C5H11O2N C C5H11O3N D C5H10O2N THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) Câu 9: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol : (trong điều kiện chiếu sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X là: A – metylpentan B 2,3 – đimetylbutan C – metylpropan D butan Câu 10: Những hợp chất sau có đồng phân hình học (cis – trans) ? (I) CH3CH = CH2 (II) CH3CH = CHCl (III) CH3CH = C(CH3)2 (IV) C2H5 – C(CH3) = C(CH3) – C2H5 (V) C2H5 – C(CH3) = CCl – CH3 A (I), (IV), (V) B (II), (IV), (V) C (III), (IV) D (II), III, (IV), (V) Câu 11: Cho 0,2 mol hỗn hợp X gồm etan, propan propen qua dung dịch brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng 4,2 gam Lượng khí lại đem đốt cháy hoàn toàn thu 6,48 gam nước Vậy % thể tích etan, propan propen là: A 30%, 20%, 50% B 20%, 50%, 30% C 50%, 20%, 30% D 20%, 30%, 50% Câu 12: Oxi hoá 9,2 gam ancol etylic CuO đun nóng thu 13,2 gam hỗn hợp gồm anđehit, axit, ancol dư nước Hỗn hợp tác dụng với Na sinh 3,36 lít H2 (ở đktc) Phần trăm ancol bị oxi hoá : A 25% B 50% C 75% D 90% LỚP 12: Câu 13: Mệnh đề không là: A CH3CH2COOCH = CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu anđehit muối B CH3CH2COOCH = CH2 trùng hợp tạo polime C CH3CH2COOCH = CH2 dãy đồng đẳng với CH2 = CHCOOCH3 D CH3CH2COOCH = CH2 tác dụng với dung dịch Br2 Câu 14: Xà phòng hố 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng là: A 3,28 gam B 8,56 gam C 8,2 gam D 10,4 gam Câu 15: Các dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường là: A glixerol, axit axetic, glucozơ B fructozơ, axit acrylic, ancol etylic C lòng trắng trứng, fructozơ, axeton D anđehit axetic, saccarozơ, axit axetic THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) Câu 16: Thuỷ phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% môi trường axit (vừa đủ) ta thu dung dịch X Cho AgNO3 dung dịch NH3 vào dung dịch X đun nhẹ khối lượng bạc thu là: A 16,0 gam B 7,65 gam C 13,5 gam D 6,75 gam Câu 17: Hai chất sau tác dụng với dung dịch NaOH loãng? A CH3NH3Cl CH3NH2 B CH3NH2 H2NCH2COOH C ClH3NCH2COOC2H5 H2NCH2COOC2H5 D CH3NH3Cl H2NCH2COONa Câu 18: Phần trăm khối lượng nitơ phân tử anilin bằng: A 15,73% B 12,96% C 15,05% D 18,67% Câu 19: Hỗn hợp X gồm metylamin, etylamin propylamin có tổng khối lượng 21,6 gam tỉ lệ số mol : : Cho hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch HCl thu dung dịch chứa gam muối? A 36,2 gam B 39,12 gam C 43,5 gam D 40,58 gam Câu 20: Cho hỗn hợp aminoaxit no chứa chức axit chức amino tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M dung dịch X Để tác dụng hết với chất X, cần dùng 140 ml dung dịch KOH 3M Tổng số mol aminoaxit là: A 0,1 B 0,2 C 0,3 D 0.4 Câu 21: Tơ nilon – 6,6 sản phẩm trùng ngưng : A axit ađipic glixerol B axit ađipic etylen glicol C axit ađipic hexametylen điamin D etylen glicol hexametylen điamin Câu 22: Phản ứng sau phản ứng điều chế kim loại theo phương pháp nhiệt luyện? ®pnc  4Al  3O A 2Al O3  t B CO  CuO   Cu  CO2 ®pnc  Cu  Cl C CuCl   MgSO  Fe D Mg  FeSO  o Câu 23: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO H2 phản ứng với lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO Fe3O4 nung nóng Sau phản ứng xảy hồn tồn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam Giá trị V A 0,448 B 0,112 C 0,224 D 0,560 Câu 24: Điện phân nóng chảy hồn tồn 5,96 gam MCln, thu 0,04 mol Cl2 Kim loại M là: A Na B Ca C Mg D K Câu 25: Nhúng Zn nặng 100 gam vào 400 ml dung dịch hỗn hợp chứa Fe(NO3)3 0,5M Cu(NO3)2 0,5M Sau thời gian nhấc Zn cân lại thấy nặng THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) 91,95 gam Biết kim loại sinh bám hết vào Zn Tổng khối lựơng muối có dung dịch sau nhấc Zn gần với: A 94 B 95 C 96 D 97 Câu 26: Cho dãy chuyển hóa sau:  CO2  H2 O  NaOH X  Y  X Công thức X là: A Na2O B NaOH C Na2CO3 D NaHCO3 Câu 27: Để thu Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 Fe2O3, người ta lần lượt: A dùng khí CO nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư) B dùng khí H2 nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư) C dùng dung dịch NaOH (dư), khí CO2 (dư), nung nóng D dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HCl (dư), nung nóng Câu 28: Hợp chất canxi dùng để đúc tượng, bó bột gãy xương? A Đá vôi (CaCO3) B Vôi sống (CaO) C Thạch cao nung (CaSO4.H2O) D Thạch cao sống (CaSO4.2H2O) Câu 29: Hoà tan 174 gam hỗn hợp M2CO3 M2SO3 (M kim loại kiềm) vào dung dịch HCl dư Toàn khí CO2 SO2 thoát hấp thụ tối thiểu 500 ml dung dịch NaOH 3M Kim loại M là: A Li B Na C K D Rb Câu 30: Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm thổ oxit tác dụng với dung dịch HCl dư thu 55,5 gam muối khan Kim loại kiềm thổ A Ca B Sr C Ba D Mg Câu 31: Cho 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M; sau phản ứng kết thúc thu 12,045 gam kết tủa Giá trị V là: A 75 B 150 C 300 D 200 Câu 32: Khi nung hỗn hợp chất Fe(NO3)3, Fe(OH)3 FeCO3 khơng khí đến khối lượng không đổi, thu chất rắn là: A Fe3O4 B Fe C FeO D Fe2O3 Câu 33: Để thu 78 gam Cr từ Cr2O3 phản ứng nhiệt nhơm (H = 90%) khối lượng nhôm tối thiểu : A 12,5 gam B 27 gam C 45,0 gam D 12,2 gam Câu 34: Trong số nguồn lượng sau đây, nhóm các nguồn lượng coi lượng sạch? A Điện hạt nhân, lượng thuỷ triều B Năng lượng nhiệt điện, lượng địa điện C Năng lượng gió, lượng thuỷ triều D Năng lượng Mặt Trời, lượng hạt nhân THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) Câu 35: Có dung dịch: Al(NO3)3, NaNO3, Na2CO3, NH4NO3 Chỉ dùng dung dịch sau để phân biệt chất dung dịch ? A H2SO4 B NaCl C K2SO4 D Ba(OH)2 Câu 36: Hấp thụ hồn tồn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 0,75M, thu a gam kết tủa Giá trị a A 1,0 B 7,5 C 5,0 D 15,0 Câu 37: Cho hình vẽ mơ tả quá trình điều chế khí Z phòng thí nghiệm: Z khí nào? A SO2 B NH3 C CO2 D Cl2 Câu 38: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức dãy đồng đẳng este hai chức tạo T hai ancol Đốt cháy hồn tồn a gam X, thu 8,36 gam CO2 Mặt khác đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M để trung hồ lượng NaOH dư, thu dung dịch Y Cơ cạn Y thu m gam muối khan 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình nhỏ 46 Giá trị m A 7,09 B 5,92 C 6,53 D 5,36 Câu 39: Khi thủy phân khơng hồn tồn peptit X có khối lượng phân tử 293 g / mol chứa 14,33% N (theo khối lượng) thu peptit Y Z Cho 0,472 gam Y phản ứng vừa hết với 18 ml dung dịch HCl 0,222 M Nếu cho 0,666 gam peptit Z phản ứng vừa hết với14,7 ml dung dịch NaOH 1,6% (khối lượng riêng 1,022 g / ml) Cấu tạo có X là: A Phe – Ala – Gly Ala – Gly – Phe B Phe – Gly – Ala Ala – Gly – Phe C Ala – Phe – Gly Gly – Phe – Ala D Phe – Ala – Gly Gly – Ala – Phe Câu 40: Thực phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện khơng khí, hiệu suất 100%) với 9,66 gam hỗn hợp X gồm Al oxit sắt, thu hỗn hợp rắn Y Hòa tan Y dung dịch NaOH dư, sau các phản ứng xảy hoàn THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) toàn thu dung dịch Z, chất khơng tan T 0,03 mol khí Sục CO2 đến dư vào dung dịch Z, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi 5,1 gam chất rắn Công thức oxit sắt khối lượng hỗn hợp X là: A FeO 7,20 gam B Fe3O4 6,96 gam C Fe3O4 2,76 gam D Fe2O3 8,00 gam THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Câu 1: B Câu 6: C Câu 11: D Câu 2: B Câu 7: B Câu 12: C Câu 3: D Câu 8: B Câu 13: C Câu 4: C Câu 9: B Câu 14: A Câu 5: C Câu 10: B Câu 15: A Câu 16: C Câu 21: C Câu 26: C Câu 31: B Câu 36: C Câu 17: C Câu 22: B Câu 27: C Câu 32: D Câu 37: C Câu 18: C Câu 23: A Câu 28: C Câu 33: C Câu 38: A Câu 19: B Câu 24: D Câu 29: B Câu 34: C Câu 39: C Câu 20: B Câu 25: A Câu 30: A Câu 35: D Câu 40: B THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) Đề số 2: ÔN TẬP TỔNG QUÁT Nội dung bao gồm trang Thời gian ôn tập: 45 phút LỚP 11: Câu 1: Phản ứng có phương trình ion thu gọn là: H   OH    H 2O  Na 2SO  2H O A H 2SO  2NaOH   BaSO  2HCl B BaCl2  H 2SO   K CO3  2H O C 2KOH  KHCO3   ZnCl2  2H O D Zn(OH)  2HCl  Câu 2: Một dung dịch có chứa ion: Mg  (0,1 mol), K  (0,1 mol), NO3 (0,1 mol), SO 24  (x mol) Giá trị x là: A 0,05 B 0,2 Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng sau: C 0,1 D 0,15  H2 O H2SO4 HNO3 NaOH đặc t Khí X   dung dÞch X    Y   X  Z  T o Công thức X, Y, Z, T tương ứng là: A NH3, (NH4)2SO4, N2, NH4NO3 B NH3, (NH4)2SO4, N2, NH4NO2 C NH3, (NH4)2SO4, NH4NO3, N2O D NH3, N2, NH4NO3, N2O Câu 4: Chia m gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Cu, Fe thành hai phần nhau: - Phần 1: Tác dụng hồn tồn với HNO3 đặc, nguội thu 0,672 lít khí NO2 - Phần 2: Tác dụng hồn tồn với dung dịch H2SO4 lỗng dư thu 0,448 lít khí Giá trị m (biết thể tích khí đo đktc): A 4,96 gam B 8,80 gam C 4,16 gam D 17,6 gam Câu 5: Dẫn từ từ V lít khí CO (đktc) qua ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu khí X Dẫn tồn khí X vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 tạo thành gam kết tủa Giá trị V là: A 1,120 B 0,896 C 0,448 D 0,224 Câu 6: Chọn phương án trả lời đúng: 10 THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) - Trong phản ứng hố học, cacbon có tính chất là: A thể tính khử B vừa thể tính khử vừa thể tính oxi hóa C thể tính oxi hố D khơng thể tính khử tính oxi hoá Câu 7: Ghép tên cột với công thức cột cho phù hợp? Cột Cột (1) phenyl clorua (a) CH3Cl (2) metylen clorua (b) CH2 = CHCl (3) anlyl clorua (c) CHCl3 (4) vinyl clorua (d) C6H5Cl (5) clorofom (e) CH2 = CH – CH2Cl (f) CH2Cl2 A – d, – c, – e, – b, – a B – d, – f, – b, – e, – c C – d, – f, – e, – b, – a D – d, – f, – e, – b, – c Câu 8: Cho 400 ml hỗn hợp gồm nitơ hiđrocacbon vào 900 ml oxi (dư) đốt Thể tích hỗn hợp thu sau đốt 1,4 lít Sau cho nước ngưng tụ 800 ml hỗn hợp, người ta cho lội qua dung dịch KOH thấy 400 ml khí Các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất Công thức phân tử chất hữu là: A C3H8 B C2H4 C C2H2 D C2H6 Câu 9: Cho chất sau: (X) (Y) (P) (Q) Tên thông thường các ankan sau có tên tương ứng là: A (X) iso – butan, (Y) n – butan, (P) iso – butan, (Q) n – pentan B (X) iso – pentan, (Y) n – butan, (P) iso – propan, (Q) n – pentan C (X) iso – pentan, (Y) n – butan, (P) iso – butan, (Q) n – hexan D (X) iso – pentan, (Y) n – butan, (P) iso – butan, (Q) n – pentan Câu 10: Cho 0,1 lít cồn etylic 95o tác dụng với Na dư thu V lít khí H2 (đktc) Biết ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g / ml Giá trị V là: A 43,23 lít B 37 lít C 18,5 lít D 21,615 lít Câu 11: Trong phát biểu sau, phát biểu sai nói anđehit fomic? A Ở điều kiện thường HCHO chất khí mùi cay xốc, khơng tan nước B Thể tính oxi hóa tác dụng với chất khử H2 (xt : Ni) C Thể tính khử gặp chất oxi hóa dung dịch AgNO3/NH3 11 THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) D HCHO có khả tham gia phản ứng trùng hợp trùng ngưng Câu 12: Các sản phẩm thu đốt cháy hoàn toàn gam axit hữu X dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc bình đựng dung dịch NaOH Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng 1,8 gam khối lượng bình tăng 4,4 gam CTCT A là: A HCOOH B C2H5COOH C C2H3COOH D CH3COOH LỚP 12: Câu 13: Công thức triolein là: A (CH3[CH2]16COO)3C3H5 B (CH3[CH2]14COO)3C3H5 C (CH3[CH2]7CH = CH[CH2]7COO)3C3H5 D (CH3[CH2]7CH = CH[CH2]5COO)3C3H5 Câu 14: Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X Cô cạn X thu a gam chất rắn khan Giá trị a là: A 12,2 gam B 16,2 gam C 19,8 gam D 23,8 gam Câu 15: Cho phát biểu sau: (a) Glucozơ fructozơ phản ứng với H2 (to, Ni) cho sản phẩm sobitol (b) Trong mơi trường axit, glucozơ fructozơ chuyển hóa lẫn (c) Có thể phân biệt glucozơ fructozơ phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 (d) Trong dung dịch, glucozơ fructozơ hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam (e) Fructozơ hợp chất đa chức (f) Có thể điều chế ancol etylic từ glucozơ phương pháp sinh hóa Số phát biểu là: A B C D Câu 16: Lên men khoai chứa 70% tinh bột để sản xuất ancol etylic, hiệu suất trình sản xuất 85% Khối lượng ancol thu là: A 0,338 B 0,833 C 0,383 D 0,668 Câu 17: Cho dãy chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3) (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5 – gốc phenyl) Dãy chất xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là: A (4), (2), (3), (1), (5) B (3), (1), (5), (2), (4) C (4), (1), (5), (2), (3) D (4), (2), (5), (1), (3) Câu 18: Amino axit X có phân tử khối 75 Tên X là: 12 THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) Đề số 9: ÔN TẬP TỔNG QUÁT Nội dung bao gồm trang Thời gian ôn tập: 45 phút LỚP 11: Câu 1: Cho dung dịch có nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4) Giá trị pH dung dịch xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải là: A (3), (2), (4), (1) B (4), (1), (2), (3) C (1), (2), (3), (4) D (2), (3), (4), (1) Câu 2: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch CuCl2 Hiện tượng thí nghiệm là: A lúc đầu kết tủa màu trắng, sau kết tủa tan dần cho dung dịch xanh lam B xuất kết tủa màu xanh, không tan C lúc đầu kết tủa màu xanh thẫm, sau kết tủa tan cho dung dịch xanh lam D lúc đầu kết tủa màu xanh lam, sau kết tủa tan cho dung dịch xanh thẫm Câu 3: Cho dung dịch: - Dung dịch X: V1 lít dung dịch NaOH 1M - Dung dịch Y: V2 lít dung dịch H3PO4 1M Trộn lẫn dung dịch X với dung dịch Y để thu hai muối NaH2PO4 V Na2HPO4 th OH ì tỉ lệ thể tích khoảng xác định là: V2 A  V1  V2 B  V1  V2 C V1  V2 D V1  V2 Câu 4: Sự hình thành thạch nhũ các hang động đá vơi phản ứng hố học sau đây?  Ca(HCO3 ) A CaCO3  CO  H O   CaCO3  2NaOH B Ca(OH)  Na CO3  t C CaCO3   CaO  CO2 o  CaCO3  CO  H O D Ca(HCO3 )  Câu 5: Một loại thuỷ tinh thường chứa 13% natri oxit (Na2O), 11,7% canxi oxit (CaO), 75,3% silic đioxit (SiO2) khối lượng Thành phần thuỷ tinh biểu diễn dạng oxit là: 61 THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) A 2Na2O.CaO.6SiO2 C 2Na2O.6CaO.SiO2 B Na2O.CaO.6SiO2 D Na2O.6CaO.SiO2 Câu 6: Ghép tên cột CTCT cột cho phù hợp: Cột Cột (1) isopropyl axetat (a) C6H5OOCCH3 (2) allylacrylat (b) CH3COOCH(CH3)2 (3) phenyl axetat (c) CH2 = CHCOOCH = CH2 (4) sec – butyl fomiat (d) CH2 = CHCOOCHCH = CH2 (e) HCOOCH(CH3)CH2CH3 A – b, – d, – a, – e B – b, – c, – a, – e C – d, – d, – a, – e D – b, – d, – a, – c Câu 7: Cho ankan X sau: CH  CH  CH  CH  CH  CH  CH CH CH Danh pháp X là: A 1,1,3 – trimetylheptan B 2,4 – đimetylheptan C – metyl – – propylpentan D 4,6 – đimetylheptan Câu 8: Cho 4,96 gam gồm CaC2 Ca tác dụng hết với nước 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X Dẫn X qua bột Ni nung nóng thời gian hỗn hợp Y Cho Y qua bình đựng brom dư thấy thoát 0,896 lít (đktc) hỗn hợp Z Cho tỉ khối Z so với hiđro 4,5 Độ tăng khối lượng bình nước brom A 0,4 gam B 0,8 gam C 1,2 gam D 0,86 gam Câu 9: Gọi tên hợp chất có CTCT sau theo danh pháp IUPAC: OH CH3 Cl A – hiđroxi – – clotoluen B.2 – clo – – hiđrotoluen C – clo – – metylphenol D – metyl – – clophenol Câu 10: Đun mol hỗn hợp C2H5OH C4H9OH (tỷ lệ mol tương ứng : 2) với H2SO4 đặc 140oC thu m gam ete, biết hiệu suất phản ứng C2H5OH 60% C4H9OH 40% Giá trị m A 24,48 gam B 28,4 gam C 19,04 gam D 23,72 gam Câu 11: Hãy cho biết công thức tổng quát anđehit đơn chức, mạch hở có liên kết đơi C = C là: 62 THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) A CnH2n+1CHO B CnH2nCHO C CnH2n-1CHO D CnH2n-3CHO Câu 12: Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa a mol muối natri hai axit no đơn chức mạch hở đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hỗn hợp X cho sản phẩm cháy (CO2, nước) qua bình đựng H2SO4 đặc bình đựng KOH thấy khối lượng bình tăng nhiều bình 3,51 gam Phần chất rắn Y lại sau đốt Na2CO3 cân nặng 2,65 gam Công thức phân tử hai muối natri là: A C2H5COONa C3H7COONa B C3H7COONa C4H9COONa C CH3COONa C2H5COONa D CH3COONa C3H7COONa LỚP 12: Câu 13: Cho glixerin trioleat (hay triolein) vào ống nghiệm chứa riêng biệt: H2, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy là: A B C D Câu 14: Cho gam este axit cacboxylic no đơn chức ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M Tên gọi este là: A etyl axetat B propyl fomiat C metyl axetat D metyl fomiat Câu 15: Cho phát biểu sau: (a) Hiđro hóa hồn tồn glucozơ tạo axit gluconic (b) Ở điều kiện thường, glucozơ saccarozơ chất rắn, dễ tan nước (c) Xenlulozơ trinitrat nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo chế tạo thuốc súng khơng khói (d) Amilopectin tinh bột có liên kết  – 1,4 – glicozit (e) Sacarozơ bị hóa đen H2SO4 đặc (f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc Trong phát biểu trên, số phát biểu là: A B C D Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ sacarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc), thu 1,8 gam nước Giá trị m là: A 3,60 B 3,15 C 5,25 D 6,20 Câu 17: Phát biểu sau đúng? A Axit glutamic thành phần bột B Các amino axit thiên nhiên hầu hết β – amino axit C Amino axit thuộc loại hợp chất hữu tạp chức D Ở nhiệt độ thường, các amino axit chất lỏng Câu 18: Cho 9,85 gam hỗn hợp amin đơn chức no, bậc tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu 18,975 gam muối Công thức cấu tạo amin là: 63 THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) A CH3NH2 C2H5NH2 B CH3NH2 C3H5NH2 C C3H7NH2 C4H9NH2 D C2H5NH2 C3H7NH2 Câu 19:  – aminoaxit X có phần trăm khối lượng nitơ 15,7303%, oxi 35,9551% Tên gọi X là: A glyxin B alanin C axit glutamic D lysin Câu 20: Đốt cháy 8,7 gam amino axit X thu 0,3 mol CO2, 0,25 mol H2O 1,12 lít N2 (đktc) CTPT X là: A C3H7O2N B C3H5O2N C C3H7O2N2 D C3H9O2N2 Câu 21: Trước người ta thường dùng gương soi Cu Cu kim loại: A Có tính dẻo B Có khả phản xạ tốt C Có tỉ khối lớn D Có khả dẫn nhiệt tốt Câu 22: Một loại cao su lưu hoá chứa 1,714% lưu huỳnh Hỏi khoảng mắt xích isopren có cầu nối đisunfua – S – S –, giả thiết S thay cho H nhóm metylen mạch cao su A 52 B 25 C 46 D 54 Câu 23: Hơi thuỷ ngân độc, làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân chất bột dùng để rắc lên thuỷ ngân gom lại là: A Muối ăn B Lưu huỳnh C Cát D Vôi sống Câu 24: Khử 6,4 gam CuO H2 nhiệt độ cao thu chất rắn A hỗn hợp khí B Dẫn tồn lượng khí B qua bình đựng H2SO4 đậm đặc, thấy khối lượng bình tăng 0,9 gam Thành phần % CuO bị khử phản ứng là: A 62,5% B 75% C 80% D 65% Câu 25: Điện phân dung dịch chứa m gam KCl có màng ngăn, điện cực trơ dung dịch chứa chất tan có nồng độ mol dừng lại thu dung dịch X Hấp thụ 0,2m gam CO2 vào dung dịch X thu dung dịch Y chứa 37,0778 gam chất tan Rót từ từ dung dịch chứa x mol HCl vào dung dịch Y thu 0,896 lít CO2 (đktc) Giá trị x A 0,124 B 0,117 C 0,108 D 0,136 Câu 26: Nhúng kim loại R hoá trị II vào dung dịch chứa a mol CuSO4, sau thời gian thấy khối lượng kim loại giảm 0,05% Cũng kim loại nhúng vào dung dịch chứa a mol Pb(NO3)2 khối lượng kim loại tăng 7,1% Kim loại R là: A Mg B Fe C Zn D Ni Câu 27: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho Al vào dung dịch HCl (b) Cho Al vào dung dịch AgNO3 (c) Cho Na vào H2O 64 THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) (d) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 lỗng Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy phản ứng là: A B C D Câu 28: Từ hai muối X Y thực phản ứng sau:  X1  CO (1) X   X2 (2) X1  H O   X  Y1  H O (3) X  Y   X  Y2  H O (4) X  2Y  Hai muối X, Y tương ứng là: A CaCO3, NaHSO4 B BaCO3, Na2CO3 C MgCO3, NaHCO3 D CaCO3, NaHCO3 Câu 29: Chọn câu phát biểu đúng: A Mg không phản ứng với nước điều kiện thường B Mg phản ứng với N2 đun nóng C Mg cháy khí CO2 nhiệt độ cao D Các câu Câu 30: Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm thổ oxit tác dụng với dung dịch HCl dư thu 55,5 gam muối khan Kim loại M là: A Ca B Sr C Ba D Mg Câu 31: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm m gam X gồm bột Al sắt oxit FexOy điều kiện khơng có khơng khí, hỗn hợp Y Nghiền nhỏ, trộn hỗn hợp B chia thành phần: - Phần 1: có khối lượng 14,49 gam hồ tan hết dung dịch HNO3 đun nóng thu danh dịch C 0,165 mol NO (sản phẩm khử nhất) - Phần 2: tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thấy giải phóng 0,015 mol khí H2 còn lại 2,52 gam chất rắn Cơng thức oxit giá trị m là: A FeO 19,32 gam B Fe2O3 28,98 gam C Fe3O4 19,32 gam D Fe3O4 28,98 gam Câu 32: Hấp thụ hồn tồn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1M Sau các phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam muối Giá trị m A 13,7 B 5,3 C 8,4 D 15,9 Câu 33: Dãy kim loại bị thụ động axit HNO3 đặc, nguội là: A Fe, Al, Cr B Fe, Al, Ag C Fe, Al, Cu D Fe, Zn, Cr Câu 34: Có ống nghiệm nhãn, ống đựng khí H2, HCl, NH3, CH4, CO2, O2, với thể tích Đánh số ống nghiệm úp ngược chậu đựng nước, để yên thời gian dùng máy đo pH dung dịch thu kết hình vẽ: 65 THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) (1) pH = 7,0 (2) pH = 5,2 (3) pH = 10,7 (4) pH = 1,3 Khẳng định sau đâu đúng? A Khi thêm vài giọt dung dịch NaOH vào chậu (2) mực nước ống nghiệm (2) hạ xuống B Khi thêm vài giọt phenolphtalein vào chậu (3) dung dịch chuyển sang màu xanh C Khi cho khí ống nghiệm chậu (2) tiếp xúc với khí ống nghiệm chậu (4) xuất khói trắng D Khi thêm vài giọt dung dịch H2SO4 vào chậu (3) mực nước ống nghiệm (3) dâng lên Câu 35: Phát biểu sau sai? A Clo dùng để sát trùng nước hệ thống cung cấp nước B Amoniac dùng để điều chế nhiên liệu cho tên lửa C Lưu huỳnh đioxit dùng làm chất chống thấm nước D Ozon khơng khí nguyên nhân gây biến đổi khí hậu Câu 36: Để phân biệt dung dịch riêng biệt gồm NaOH, NaCl, BaCl2, Ba(OH)2 cần dùng thuốc thử A H2O CO2 B quỳ tím C dung dịch H2SO4 D dung dịch (NH4)2SO4 Câu 37: Este A tạo axit cacboxylic X, Y (đều mạch hở, đơn chức) ancol Z Xà phòng hóa hồn tồn a gam A 140 ml dung dịch NaOH tM cần dùng 80 ml dung dịch HCl 0,25M để trung hòa vừa đủ lượng NaOH dư, thu dung dịch B Cô cạn B thu b gam hỗn hợp muối khan N Nung N NaOH khan dư có thêm CaO thu chất rắn R hỗn hợp khí K gồm hiđrocacbon có tỉ khối với oxi 0,625 Dẫn K lội qua nước brom thấy có 5,376 lít khí ra, cho tồn R tác dụng với axit H2SO4 lỗng dư thấy có 8,064 lít khí CO2 sinh Đốt cháy hồn tồn 2,76 gam Z cần dùng 2,352 lít oxi sinh nước CO2 có tỉ lệ khối lượng : 11 Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Giá trị a gần với giá trị sau đây: A 26 B 27 C 28 D 29 Câu 38: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu, Al vào dung dịch HCl dư có gam chất rắn không tan Nếu trộn thêm gam Mg vào 0,5m gam X hỗn hợp Y 66 THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) Hàm lượng % theo khối lượng Al Y nhỏ thua X 33,33% Khi ngâm Y dung dịch NaOH đậm đặc, sau thời gian thu nhiều lít H2 (đktc) Hàm lượng %Cu X có giá trị là: A 30% B 16,67% C 18,64% D 50% Câu 39: Hai bình kín A, B có dung tích khơng đổi V lít chứa khơng khí (21% oxi 79% nitơ thể tích) Cho vào hai bình lượng hỗn hợp ZnS FeS2 Trong bình B thêm bột S (khơng dư) Sau đốt cháy hết hỗn hợp sunfua lưu huỳnh, lúc bình A oxi chiếm 3,68% thể tích, bình B nitơ chiếm 83,16% thể tích Phần trăm (%) thể tích SO2 bình A là: A 13,16% B 3,68% C 83,16% D 21% Câu 40: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm tetrapeptit A pentapeptit B (A B chứa đồng thời glyxin alanin phân tử) lượng dung dịch NaOH vừa đủ cô cạn thu (m + 15,8) gam hỗn hợp muối Đốt cháy toàn lượng muối sinh lượng oxi vừa đủ thu Na2CO3 hỗn hợp Y gồm CO2, H2O N2 Dẫn toàn hỗn hợp Y chậm qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu có 4,928 lít khí (đktc) thoát khỏi bình Xem N2 khơng bị nước hấp thụ, phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần phần trăm khối lượng A hỗn hợp X A 55,92% B 35,37% C 30,95% D 53,06% 67 THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Câu 1: D Câu 6: A Câu 11: C Câu 2: B Câu 7: B Câu 12: A Câu 3: B Câu 8: B Câu 13: D Câu 4: D Câu 9: C Câu 14: D Câu 5: B Câu 10: D Câu 15: B Câu 16: B Câu 21: B Câu 26: C Câu 31: C Câu 36: D Câu 17: C Câu 22: B Câu 27: A Câu 32: A Câu 37: C Câu 18: A Câu 23: B Câu 28: D Câu 33: A Câu 38: B Câu 19: B Câu 24: A Câu 29: D Câu 34: D Câu 39: A Câu 20: B Câu 25: B Câu 30: A Câu 35: D Câu 40: D 68 THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) Đề số 10: ÔN TẬP TỔNG QUÁT Nội dung bao gồm trang Thời gian ôn tập: 45 phút LỚP 11: Câu 1: Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na  ; 0,003 mol Ca 2 0,006 mol Cl ; 0,006 mol HCO3 ; 0,001 mol NO3 Để loại bỏ hết Ca2+ X cần lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2 Giá trị a A 0,444 B 0,222 C 0,180 D 0,120 Câu 2: Thành phần phân amophot gồm A NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 B (NH4)2HPO4 (NH4)3PO4 C (NH4)3PO4 NH4H2PO4 D Ca(H2PO4)2 NH4H2PO4 Câu 3: Hòa tan hồn tồn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu Al vào dung dịch HNO3 đặc nóng, thu 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử điều kiện tiêu chuẩn) dung dịch Y Sục từ từ khí NH3 tới dư vào Y Sau các phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa Phần trăm khối lượng Cu hỗn hợp X giá trị m là: A 21,95% 0,78 B 78,05% 0,78 C 78,05% 2,25 D 21,95% 2,25 Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, khí CO điều chế phản ứng : B C  H2 O t CO  H2 t A 2C  O2   2CO2 o o o 2SO4 , t C HCOOH H  CO  H2O t D 2CH4  3O2  2CO  4H2O Câu 5: Phản ứng hóa học hợp chất hữu có đặc điểm là: A thường xảy nhanh cho sản phẩm B thường xảy chậm, không hồn tồn, khơng theo hướng định C thường xảy nhanh, khơng hồn tồn, khơng theo hướng định D thường xảy chậm, hồn tồn, khơng theo hướng xác định Câu 6: Cho chất sau: (I) CH3 – CH2 – CH2 – CH3 (II) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH – CH3 (III) CH  CH  CH  CH CH CH (IV) 69 o CH  CH  CH  CH CH3 THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi chất là: A I > II > III > IV B II > III > IV > I C III > IV > II > I D IV > II > III > I Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam chất hữu A chứa nhóm chức, sau dẫn tồn sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư Sau phản ứng thu 20 gam kết tủa khối lượng dung dịch lại giảm 8,5 gam so với trước phản ứng Biết MA < 100 CTPT A là: A C4H8O2 B C3H6O2 C C4H10O2 D C4H6O2 Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A Sản phẩm thu hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 0,2M thấy thu gam kết tủa Lọc bỏ kết tủa cân lại phần dung dịch thấy khối lượng tăng lên so với ban đầu 0,28 gam Hiđrocacbon có CTPT là: A C5H12 B C2H6 C C3H8 D C4H10 Câu 9: Cho hợp chất sau: CH CH3  C  C  CH CH Tên gọi hợp chất theo danh pháp IUPAC là: A 2,2 – đimetylbut – – in B 2,2 – đimetylbut – – in C 3,3 – đimetylbut – – in D 3,3 – đimetylbut – – in Câu 10: Chất sau chứa vòng benzen ? A C10H16 B C9H14BrCl C C8H6Cl2 D C7H12 Câu 11: Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc 140oC Sau phản ứng kết thúc, thu gam hỗn hợp gồm ba ete 1,8 gam nước Công thức phân tử hai rượu là: A CH3OH C2H5OH B C2H5OH C3H7OH C C3H5OH C4H7OH D C3H7OH C4H9OH Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 0,44 gam axit hữu cơ, sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng P2O5, bình đựng dung dịch KOH Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng 0,36 gam bình tăng 0,88 gam CTPT axit là: A C4H8O2 B C5H10O2 C C2H6O2 D C2H4O2 LỚP 12: Câu 13: Khi đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức số mol CO2 sinh số mol O2 phản ứng Tên gọi este là: A etyl axetat B metyl fomat 70 THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) C n – propyl axetat D metyl axetat Câu 14: Khi phân tích este E đơn chức mạch hở thấy phần khối lượng H có 7,2 phần khối lượng C 3,2 phần khối lượng O Thủy phân E thu axit A rượu R bậc CTCT E là: A HCOOC(CH3)2CH = CH2 B CH3COOC(CH3)2CH3 C CH2 = CHCOOC(CH3)2CH3 D CH2 = CHCOOC(CH3)2CH = CH2 Câu 15: Cho chuyển hoá sau: t , xt (1) X  H2 O  Y o t , Ni (2) Y  H2   Sobitol o t (3) Y  2AgNO3  3NH3  H2O   Amoni gluconat  2Ag  NH4 NO3 o t , xt E  Z (4) Y  o as, clorophin X G (5) Z  H O  X, Y Z là: A xenlulozơ, fructozơ khí cacbonic B tinh bột, glucozơ ancol etylic C tinh bột, glucozơ khí cacbonic D xenlulozơ, glucozơ khí cacbon oxit Câu 16: Chất thuộc loại cacbohiđrat là: A xenlulozơ B poli(vinyl clrua) C protein D glixerol Câu 17: Dung dịch sau làm phenolphtalein đổi màu? A glyxin B metylamin C axit axetic D alanin Câu 18: Số liên kết peptit có phân tử Ala – Gly – Val – Gly – Ala là: A B C D Câu 19: Đốt cháy hỗn hợp amin A cần V lít O2 (đktc) thu N2 31,68 gam CO2 7,56 gam H2O Giá trị V là: A 25,536 B 20,16 C 20,832 D 26,88 Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 5,9 gam hợp chất hữu đơn chức X thu 6,72 lít CO2, 1,12 lít N2 (các thể tích đo đktc) 8,1 gam nước Công thức X là: A C3H6N B C3H5NO3 C C3H9N D C3H7NO2 Câu 21: X Y amin đơn chức, mạch hở có % khối lượng nitơ 31,11% 23,73% Cho m gam hỗn hợp X Y có tỉ lệ mol tương ứng : tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thấy tạo thu 44,16 gam muối Giá trị m là: A 26,64 B 25,5 C 30,15 D 10,18 - 71 THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) Câu 22: Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp stiren buta – 1,3 – đien (butađien), thu polime X Cứ 2,834 gam X phản ứng vừa hết với 1,731 gam Br2 Tỉ lệ số mắt xích (butađien : stiren) loại polime : A : B : C : D : Câu 23: Dãy sau gồm chất vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch AgNO3? A Fe, Ni, Sn B Al, Fe, CuO C Zn, Cu, Mg D Hg, Na, Ca Câu 24: Dẫn từ từ luồng khí H2 qua 16 gam hỗn hợp gồm MgO CuO đun nóng đến khối lượng hỗn hợp không đổi thu chất rắn A Chất rắn A tác dụng vừa đủ với lít dung dịch H2SO4 0,2M Phần trăn theo khối lượng CuO hỗn hợp ban đầu là: A 40% B 60% C 70% D 50% Câu 25: Nhúng sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M AgNO3 0,2M Sau thời gian lấy kim loại ra, rửa làm khô cân 101,72 gam (giả thiết kim loại tạo thành bám hết vào sắt) Khối lượng sắt phản ứng là: A 1,40 gam B 2,16 gam C 0,84 gam D 1,72 gam Câu 26: Trong muối sau, muối dễ bị nhiệt phân? A LiCl B NaNO3 C KHCO3 D KBr Câu 27: Nước cứng không gây tác hại đây? A Làm ngộ độc thức uống B Làm giảm mùi vị thực phẩm C Làm giảm độ an toàn nồi D Làm tắc ống dẫn nước nóng Câu 28: Chỉ dùng hố chất sau phân biệt chất rắn Mg, Al Al2O3? A dung dịch HCl B dung dịch KOH C dung dịch NaCl D dung dịch CuCl2 Câu 29: Hấp thụ hồn tồn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 0,5M KOH 0,5M, thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y, thu a gam chất rắn khan Giá trị a A 35,1 B 15,3 C 13,5 D 31,5 Câu 30: X kim loại thuộc phân nhóm nhóm II (hay nhóm IIA) Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh 0,672 lít khí H2 (đktc) Mặt khác, cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 lỗng, thể tích khí hiđro sinh chưa đến 1,12 lít (đktc) Kim loại X : A Ba B Ca C Sr D Mg 72 THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) Câu 31: Cho 0,87 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M Sau các phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,32 gam chất rắn có 448 ml khí (đktc) thoát Thêm tiếp vào bình 0,425 gam NaNO3, phản ứng kết thúc thể tích khí NO (đktc), sản phẩm khử nhất) tạo thành khối lượng muối dung dịch là: A 0,224 lít 3,750 gam B 0,112 lít 3,750 gam C 0,112 lít 3,865 gam D 0,224 lít 3,865 gam Câu 32: Cho sơ đồ chuyển hóa:  FeCl3 t  CO d­, t T Fe(NO3 )3   X   Y   Z   Fe(NO3 )3 o o Các chất X T là: A Fe2O3 AgNO3 B Fe2O3 Cu(NO3)2 C FeO AgNO3 D FeO NaNO3 Câu 33: Cho 0,3 mol bột Cu 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (loãng) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V : A 6,72 .B 8,96 C 4,48 D 10,08 Câu 34: Cho hình vẽ thu khí sau: Những khí số khí H2, N2, NH3 ,O2, Cl2, CO2, HCl, SO2, H2S thu theo cách trên? A H2, NH3, N2, HCl, CO2, O2 B H2, N2, NH3, CO2, H2S, SO2 C O2, Cl2, H2S, SO2, CO2, HCl D O2, Cl2, H2S, CO2, HCl, NH3 Câu 35: Sau thực hành hoá học, số chất thải dạng dung dịch, có chứa ion: Cu2+, Zn2+, Fe3+, Pb2+, Hg2+… Dùng chất sau để xử lí sơ chất thải ? A Nước vôi dư B Axit nitric C Giấm ăn D Etanol Câu 36: Có dung dịch riêng rẽ sau: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4 Để nhận biết dung dịch trên, cần dùng thuốc thử dung dịch? A NaOH B BaCl2 C AgNO3 D quỳ tím Câu 37: Cho hỗn hợp X gồm axit no, đơn chức A este E tạo axit no, đơn chức B ancol no đơn chức C (A B đồng đẳng nhau) Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 thu 1,92 gam muối Nếu cho a gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ NaOH đun nóng thu 4,38 gam hỗn hợp D gồm muối hai axit hữu A, B 0,03 mol ancol C, biết tỉ khối C so với hiđro nhỏ 25 C không điều chế trực tiếp từ chất vô Đốt cháy hai muối lượng oxi 73 THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) vừa đủ thu muối vô cơ, nước 2,128 lít CO2 (đktc) Các phản ứng coi xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 1,81 B 3,7 C 3,98 D 4,12 Câu 38: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp A gồm Al sắt oxit FexOy thu hỗn hợp chất rắn B1 Cho B1 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 0,672 lít khí (đktc), dung dịch C chất khơng tan D1 Cho từ từ dung dịch HCl vào C đến thu lượng kết tủa lớn lọc lấy kết tủa, rửa nung nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu 5,1 gam chất rắn Chất không tan D1 cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng (lượng nhất) Sau phản ứng thu dung dịch E chứa muối sắt 2,688 lít khí SO2 (chất khí đktc phản ứng xảy hoàn toàn) Giá trị m A 14,3 B 11,34 C 25,9 D 9,9 Câu 39: Cho 7,749 gam Al vào dung dịch hỗn hợp chứa x mol FeCl3 y mol CuCl2 sau phản ứng kết thúc thu 18,028 gam hỗn hợp kim loại Cho 7,749 gam Al vào dung dịch hỗn hợp chứa y mol FeCl3 x mol CuCl2 sau phản ứng kết thúc thu 21,988 gam hỗn hợp kim loại Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa (x + y) mol FeCl3 (x + y) mol CuCl2 với điện cực trơ, màng ngăn xốp cường độ dòng điện 10A 14764,5 giây khối lượng kim loại bám catot là: A 34,08 gam B 35,20 gam C 34,36 gam D 34,64 gam Câu 40: Peptit X peptit Y có tổng liên kết peptit Thủy phân hoàn toàn X Y thu Gly Val Đốt cháy hoàn tồn hỗn hợp E chứa X Y có tỉ lệ mol tương ứng : cần dùng 22,176 lít O2 (đktc) Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 Dẫn tồn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam, khí thoát khỏi bình tích 2,464 lít (đktc) Thủy phân hồn tồn hỗn hợp E thu a mol Gly b mol Val Tỉ lệ a : b A : B : C : D : 74 THẦY LÊ VĂN NAM (079.700.4102) ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Câu 1: B Câu 6: B Câu 11: A Câu 2: A Câu 7: D Câu 12: A Câu 3: B Câu 8: A Câu 13: B Câu 4: C Câu 9: C Câu 14: B Câu 5: B Câu 10: C Câu 15: C Câu 16: A Câu 21: A Câu 26: C Câu 31: C Câu 36: A Câu 17: B Câu 22: B Câu 27: A Câu 32: A Câu 37: D Câu 18: C Câu 23: A Câu 28: B Câu 33: B Câu 38: B Câu 19: C Câu 24: C Câu 29: B Câu 34: C Câu 39: D Câu 20: C Câu 25: A Câu 30: B Câu 35: A Câu 40: A 75 ... anđehit, axit, ancol dư nước Hỗn hợp tác dụng với Na sinh 3,36 lít H2 (ở đktc) Phần trăm ancol bị oxi hoá : A 25% B 50% C 75% D 90% LỚP 12: Câu 13: Mệnh đề không là: A CH3CH2COOCH = CH2 tác dụng với... tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh 0,672 lít khí H2 (đktc) Mặt khác, cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 lỗng, thể tích khí hiđro sinh chưa đến 1,12 lít (đktc) Kim loại... C (2) Có thể chứa nguyên tố khác H, Cl, N, P, O (3) Liên kết hóa học chủ yếu liên kết cộng hoá trị (4) Liên kết hoá học chủ yếu liên kết ion (5) Dễ bay hơi, khó cháy (6) Phản ứng hố học xảy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương sinh hoạt chủ nhiệm, Đề cương sinh hoạt chủ nhiệm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay