Giới từ by trong tiếng anh

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:24

Giới từ by trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Giới từ by chỉ cách thứcChúng ta sử dụng giới từ by... trong các cách diễn đạt để nói lên cách thức ta làm một việc gì đó. Chẳng hạn như: Send something by postdo something by handpay by chequeby credit card (nhưng pay in cash pay cash)Ví dụ: Can I pay by credit card?Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng được không? You can contact me by phone, by fax or by mail.Bạn có thể liên hệ tôi bằng điện thoại, fax hoặc mail.hoặc cách thức mà một điều gì đó xảy ra by mistake by chance by accident : Did you pay by cheque or in cash?Bạn đã thanh toán bằng séc hay tiền mặt? We hadnt arranged to meet. We met by chance.Chúng tôi đã không hẹn gặp. Chúng tôi đã gặp nhau tình cờ.Nhưng bạn sử dụng do something on purpose = cố tình làm điều gì đó: I didnt do it on purpose. It was an accident.Tôi đã không cố tình làm điều đó. Đó là một tai nạn.Tóm lại, trong các cách diễn đạt trên, chúng ta sử dụng cấu trúc by + danh từ (không có mạo từ thean). Chúng ta nói: by chance, by cheque, ... (chứ KHÔNG nói by the chance, by a cheque). B. Giới từ by chỉ phương tiệnTương tự, chúng ta sử dụng giới từ by... để diễn đạt phương tiện, cách thức đi lại. Chẳng hạn như: by car by train by plane by boat by ship by bus by bicycle ...và by road by rail by air by sea by undergroundVí dụ: Liz ussually goes to work by bus.Liz thường đi làm bằng xe buýt. Do you prefer to travel by air or by train?Bạn thích đi du lịch bằng đường hàng không hay bằng tàu lửa hơn?Nhưng ta lại nói on foot: Did you come here by car or on foot?Bạn đến đây bằng xe hay đi bộ vậy?Bạn không thể sử dụng giới từ by với my car the train a taxi ... Chúng ta sử dụng cấu trúc by + danh từ không có athemy ... Ta nói: by car nhưng in my car (KHÔNG nói by my car) by train nhưng on the train (KHÔNG nói by the train)Chúng ta sử dụng giới từ in với cars và taxi: They didnt come in their car. They came in a taxi.Họ đã không tới bằng xe hơi của họ. Họ tới bằng xe taxi.Chúng ta sử dụng giới từ on với bicycles và các phương tiện giao thông công cộng (buses, trains, ...): We travelled on the 6.45 train.Chúng tôi đi chuyến tàu 6h45.C. So sánh by và with trong tiếng AnhChúng ta nói something is done by somebody something (câu bị động bạn tham khảo Câu bị động trong tiếng Anh). Have you ever been bitten by a dog?Bạn đã bị chó cắn bao giờ chưa? The programme was watched by millions of people.Chương trình đã được hàng triệu người theo dõi.So sánh giới từ by và giới từ with: The door must have been opened with a key. (KHÔNG nói by a key) (= somebody used a key to open it.)Cánh cửa hẳn đã được mở bằng chìa khóa. The door must have been opened by somebody with a key.Với các tác phẩm kịch, tiểu thuyết, hội họa, ... chúng ta nói: a play by Shakespeare, a painting by Rembrandt, a novel by Tolstoy, ... Have you read any books by Agatha Christie?Bạn đã đọc cuốn sách nào của Agatha Christie chưa? D. Giới từ by với nghĩa nextbesideGiới từ by còn có nghĩa là nextbeside. Ví dụ: Come and sit by me. (= beside me)Hãy lại đây và ngồi xuống cạnh tôi. Wheres the light switch? By the door.Công tắc đèn ở đâu? Nơi cửa đó.E. Cách sử dụng khác của giới từ byNgoài các cách sử dụng trên, chúng ta còn có cách sử dụng khác của giới từ by để diễn đạt lượng tăng: Clares salary has just gone up from £1,000 a month to £1,100. So it has increased by £100 by ten per cent.Lương của Clare mới tăng từ £1.000 một tháng lên £1.100. Vậy là đã tăng £100 10 phần trăm. John and Roger had a race over 100 metres. Roger won by about five metres.John và Roger đã chạy thi 100m. Roger nhanh hơn khoảng 5m.Bài tập giới từ byĐể làm bài tập giới từ by, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ by.Các loạt bài khác:Giới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) IIGiới từ inaton (nơi chốn) IIIGiới từ toatinintoCách sử dụng khác của oninatGiới từ byDanh từ + giới từTính từ + giới từ (I)Tính từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (I)Động từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (III)Động từ + giới từ (IV)Động từ + giới từ (V)Cụm động từ (Phrasal Verb) Giới từ by tiếng Anh Trang trước Trang sau A Giới từ by cách thức Chúng ta sử dụng giới từ by cách diễn đạt để nói lên cách thức ta làm việc Chẳng hạn như: Send something by post something by hand pay by cheque/by credit card (nhưng pay in cash/ pay cash) Ví dụ: - Can I pay by credit card? Tơi tốn thẻ tín dụng không? - You can contact me by phone, by fax or by mail Bạn liên hệ điện thoại, fax mail cách thức mà điều xảy by mistake / by chance / by accident : - Did you pay by cheque or in cash? Bạn toán séc hay tiền mặt? - We hadn't arranged to meet We met by chance Chúng không hẹn gặp Chúng tơi gặp tình cờ Nhưng bạn sử dụng something on purpose = "cố tình làm điều đó": - I didn't it on purpose It was an accident Tơi khơng cố tình làm điều Đó tai nạn Tóm lại, cách diễn đạt trên, sử dụng cấu trúc by + danh từ (khơng có mạo từ the/an) Chúng ta nói: by chance, by cheque, (chứ KHƠNG nói by the chance, by a cheque) B Giới từ by phương tiện Tương tự, sử dụng giới từ by để diễn đạt phương tiện, cách thức lại Chẳng hạn như: by car / by train / by plane / by boat / by ship / by bus / by bicycle by road / by rail / by air / by sea / by underground Ví dụ: - Liz ussually goes to work by bus Liz thường làm xe buýt - Do you prefer to travel by air or by train? Bạn thích du lịch đường hàng khơng hay tàu lửa hơn? Nhưng ta lại nói on foot: - Did you come here by car or on foot? Bạn đến xe hay vậy? Bạn sử dụng giới từ by với my car / the train / a taxi Chúng ta sử dụng cấu trúc by + danh từ khơng có a/the/my Ta nói: - by car in my car (KHƠNG nói by my car) - by train on the train (KHƠNG nói by the train) • Chúng ta sử dụng giới từ in với cars taxi: • • - They didn't come in their car They came in a taxi Họ không tới xe họ Họ tới xe taxi • Chúng ta sử dụng giới từ on với bicycles phương tiện giao thơng cơng cộng (buses, trains, ): • • - We travelled on the 6.45 train Chúng chuyến tàu 6h45 C So sánh by with tiếng Anh Chúng ta nói something is done by somebody / something (câu bị động - bạn tham khảo Câu bị động tiếng Anh) - Have you ever been bitten by a dog? Bạn bị chó cắn chưa? - The programme was watched by millions of people Chương trình hàng triệu người theo dõi So sánh giới từ by giới từ with: - The door must have been opened with a key (KHƠNG nói by a key) (= somebody used a key to open it.) Cánh cửa hẳn mở chìa khóa - The door must have been opened by somebody with a key Với tác phẩm kịch, tiểu thuyết, hội họa, nói: a play by Shakespeare, a painting by Rembrandt, a novel by Tolstoy, - Have you read any books by Agatha Christie? Bạn đọc sách Agatha Christie chưa? D Giới từ by với nghĩa next/beside Giới từ by có nghĩa next/beside Ví dụ: - Come and sit by me (= beside me) Hãy lại ngồi xuống cạnh - "Where's the light switch?" "By the door." "Công tắc đèn đâu?" "Nơi cửa đó." E Cách sử dụng khác giới từ by Ngoài cách sử dụng trên, có cách sử dụng khác giới từ by để diễn đạt lượng tăng: - Clare's salary has just gone up from £1,000 a month to £1,100 So it has increased by £100 / by ten per cent Lương Clare tăng từ £1.000 tháng lên £1.100 Vậy tăng £100 / 10 phần trăm - John and Roger had a race over 100 metres Roger won by about five metres John Roger chạy thi 100m Roger nhanh khoảng 5m Bài tập giới từ by Để làm tập giới từ by, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ by Các loạt khác: • Giới từ at/on/in (thời gian) • Phân biệt on time in time; at the end in the end • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III • Giới từ to/at/in/into • Cách sử dụng khác on/in/at • Giới từ by • Danh từ + giới từ • Tính từ + giới từ (I) • Tính từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (I) • Động từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (III) • Động từ + giới từ (IV) • Động từ + giới từ (V) • Cụm động từ (Phrasal Verb) ... • Tính từ + giới từ (I) • Tính từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (I) • Động từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (III) • Động từ + giới từ (IV) • Động từ + giới từ (V) • Cụm động từ (Phrasal... • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III • Giới từ to/at/in/into • Cách sử dụng khác on/in/at • Giới từ by • Danh từ + giới từ. .. dụng cấu trúc by + danh từ (khơng có mạo từ the/an) Chúng ta nói: by chance, by cheque, (chứ KHƠNG nói by the chance, by a cheque) B Giới từ by phương tiện Tương tự, sử dụng giới từ by để diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới từ by trong tiếng anh, Giới từ by trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay