Giới từ to at in into trong tiếng anh

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:22

Giới từ to, at, in, into trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Giới từ to với các động từ gocometravel ...Chúng ta sử dụng giới từ to với các động từ chỉ sự chuyển động như gocometravel ... chẳng hạn như: go to Americago to bedtake (somebody) to hospitalreturn to Italygo to the bankcome to my housedrive to the airportgo to a concertbe sent to prisonVí dụ: When your friends returning to Italy? (không nói returning in Italy)Khi nào các bạn anh trở về Ý? After the accident three people were taken to hospital.Sau vụ tai nạn có ba người đã được đưa vào bệnh viện.Tương tự ta nói: on my way to ... a journey to a trip to welcome to ...: Welcome to our country (không nói welcome in)Chào mừng các bạn tới thăm đất nước chúng tôi.So sánh giới từ to (chỉ sự chuyển động) với các giới từ in at (chỉ vị trí): They are going to France. nhưng They live in France.Họ sẽ tới Pháp. nhưng Họ sống ở Pháp. Can you come to the party? nhưng Ill see you at the party.Bạn có thể tới dự tiệc không? nhưng Tôi sẽ gặp bạn tại buổi tiệc. B. Giới từ to trong Been to ...Ta thường nói Ive been to a place: Ive been to Italy four times but Ive never been to Rome.Tôi đã đi Ý 4 lần nhưng chưa bao giờ tới Rome. Ann has never been to a football match in her life.Trong đời mình Ann chưa bao giờ đi xem bóng đá. Jack has got some money. He has just been to the bank.Jack có tiền đó. Anh ấy vừa mới ở nhà băng. C. Giới từ to với getarriveChúng ta nói get to place: What time did they get to London get to work get to the party?Họ đã tới London nơi làm việc buổi tiệc lúc mấy giờ?Nhưng ta lại nói arrive in ... hoặc arrive at ... (không nói arrive to).Ta nói arrive in a country hoặc towncity: When did they arrive in Britain arrive in London?Họ đã tới Anh quốc London khi nào vậy?Với các trường hợp khác, ta nói arrive at: What time did they arrive at the hotel arrive at the party arrive at work?Họ đã tới khách sạn buổi liên hoan nơi làm việc lúc mấy giờ?D. Cókhông sử dụng giới từ to với homeChúng ta KHÔNG nói to home. Ta nói go home come home get home arrive home on the way home ... (không có giới từ): Im tired. Lets go home. (không nói go to home)Em bị mệt. Mình về nhà đi. I met Caroline on my way home.Tôi gặp Caroline trên đường về nhà.Nhưng ta nói be at home, do something at home ... Bạn tham khảo chương trước.E. Cách sử dụng giới từ into trong tiếng Anhgo into ..., get into... ... = enter (a room a building a car ...): She got into the car and drove away.Cô ấy lên xe và lái xe đi. A bird flew into the kitchen through the window.Một con chim đã bay vào bếp qua cửa sổ.Đôi khi chúng ta cũng sử dụng giới từ in thay cho giới từ into (đặc biệt với các động từ gogetput): She got in the car and drove away. (hoặc she got into the car ...) I read the letter and put it back in the envelope.Tôi đọc thư và đặt nó lại vào trong phong bì.Trái nghĩa với giới từ into là out of: She got out of the car and went into a shop.Cô ta đã ra khỏi xe và đi vào cửa hàng.Ta thường nói get on off a bus a train a plane: She got on the bus and I never saw her again.Cô ấy đã lên xe buýt và tôi không còn gặp lại cô ấy nữa.Bài tập giới từ at, in và intoĐể làm bài tập giới từ at, in và into, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ at, in và into.Các loạt bài khác:Giới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) IIGiới từ inaton (nơi chốn) IIIGiới từ toatinintoCách sử dụng khác của oninatGiới từ byDanh từ + giới từTính từ + giới từ (I) Giới từ to at in into tiếng Anh Trang trước Trang sau A Giới từ to với động từ go/come/travel Chúng ta sử dụng giới từ to với động từ chuyển động go/come/travel chẳng hạn như: go to America go to bed take (somebody) to hospital return to Italy go to the bank come to my house drive to the airport go to a concert be sent to prison Ví dụ: - When your friends returning to Italy? (khơng nói 'returning in Italy') Khi bạn anh trở Ý? - After the accident three people were taken to hospital Sau vụ tai nạn có ba người đưa vào bệnh viện Tương tự ta nói: on my way to / a journey to / a trip to / welcome to : - Welcome to our country! (khơng nói 'welcome in') Chào mừng bạn tới thăm đất nước So sánh giới từ to (chỉ chuyển động) với giới từ in/ at (chỉ vị trí): - They are going to France They live in France Họ tới Pháp Họ sống Pháp - Can you come to the party? I'll see you at the party Bạn tới dự tiệc khơng? Tôi gặp bạn buổi tiệc B Giới từ to Been to Ta thường nói "I've been to a place": - I've been to Italy four times but I've never been to Rome Tôi Ý lần chưa tới Rome - Ann has never been to a football match in her life Trong đời Ann chưa xem bóng đá - Jack has got some money He has just been to the bank Jack có tiền Anh vừa nhà băng C Giới từ to với get/arrive  Chúng ta nói "get to place":   - What time did they get to London / get to work / get to the party? Họ tới London / nơi làm việc / buổi tiệc lúc giờ? Nhưng ta lại nói arrive in arrive at (khơng nói 'arrive to')  Ta nói arrive in a country town/city:   - When did they arrive in Britain / arrive in London? Họ tới Anh quốc/ London vậy? Với trường hợp khác, ta nói arrive at: - What time did they arrive at the hotel / arrive at the party / arrive at work? Họ tới khách sạn / buổi liên hoan / nơi làm việc lúc giờ? D Có/khơng sử dụng giới từ to với home Chúng ta KHƠNG nói to home Ta nói go home / come home / get home / arrive home / on the way home (khơng có giới từ): - I'm tired Let's go home (khơng nói 'go to home') Em bị mệt Mình nhà - I met Caroline on my way home Tôi gặp Caroline đường nhà Nhưng ta nói "be at home", "do something at home" Bạn tham khảo chương trước E Cách sử dụng giới từ into tiếng Anh  go into , get into = 'enter' (a room / a building / a car ):   - She got into the car and drove away  Cô lên xe lái xe   - A bird flew into the kitchen through the window Một chim bay vào bếp qua cửa sổ  Đôi sử dụng giới từ in thay cho giới từ into (đặc biệt với động từ go/get/put):   - She got in the car and drove away (hoặc she got into the car )  - I read the letter and put it back in the envelope Tơi đọc thư đặt lại vào phong bì  Trái nghĩa với giới từ into out of:   - She got out of the car and went into a shop Cô ta khỏi xe vào cửa hàng  Ta thường nói get on / off a bus / a train / a plane:   - She got on the bus and I never saw her again Cô lên xe bt tơi khơng gặp lại cô Bài tập giới từ at, in into Để làm tập giới từ at, in into, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ at, in into Các loạt khác:  Giới từ at/on/in (thời gian)  Phân biệt on time in time; at the end in the end  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Giới từ to/at/in/into  Cách sử dụng khác on/in/at  Giới từ by  Danh từ + giới từ  Tính từ + giới từ (I) ... again Cô lên xe bt tơi khơng gặp lại cô Bài tập giới từ at, in into Để làm tập giới từ at, in into, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ at, in into Các loạt khác:  Giới từ at/ on /in. .. time in time; at the end in the end  Giới từ in /at/ on (nơi chốn) - I  Giới từ in /at/ on (nơi chốn) - II  Giới từ in /at/ on (nơi chốn) - III  Giới từ to/ at/ in/ into  Cách sử dụng khác on /in /at. .. Caroline on my way home Tôi gặp Caroline đường nhà Nhưng ta nói "be at home", "do something at home" Bạn tham khảo chương trước E Cách sử dụng giới từ into tiếng Anh  go into , get into =
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới từ to at in into trong tiếng anh, Giới từ to at in into trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay