Cách sử dụng giới từ in at on chỉ nơi chốn trong tiếng anh

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:22

Cách sử dụng giới từ in, at, on (chỉ nơi chốn) trong tiếng Anh Phần 3 Trang trước Trang sau A. Giới từ với nơi làm việc, nhà, trường, ...Ta nói ai đó là in bed (trên giường), in the hospital (trong bệnh viện), in prison (trong tù): Mark isnt up yet. Hes still in bed.Mark vẫn chưa dậy. Anh ấy vẫn nằm trên giường. Kays mother is in hospital.Mẹ của Kay đang ở trong bệnh viện.Hoặc chúng ta nói ai đó là at home at work at school at uiversity at college: Ill be at work until 5.30 but Ill be at home all evening.Tôi làm việc tới 5h30 nhưng tôi sẽ ở nhà vào buổi tối. Julia is studying chemistry at university.Julia hiện đang theo học ngành hóa ở trường đại học.Ta cũng nói at sea (= du hành bằng đường biển). So sánh at sea với in the sea: It was a long voyage. We were at sea for 30 days.Đó là một chuyến đi dài ngày. Chúng tôi đã ở trên bãi biển 30 ngày. I love swimming in the sea.Tôi thích bơi ở biển. B. Giới từ với sự kiệnChúng ta sử dụng giới từ at khi nói rằng ai đó đang tham gia hay đang ở trong một sự kiện, một tình huống nào đó (at a party at a conference ...):Ví dụ: Were there many people at the party at the meeting?Có đông người đã tham dự buổi liên hoan cuộc họp không? I saw Jack at a football match at a concert last Saturday.Tôi gặp Jack ở trận bóng đá buổi hòa nhạc hôm thứ bảy tuần trước.C. Giới từ in và at với các tòa nhàBạn có thể sử dụng giới từ in và at với các tòa nhà. Chẳng hạn, có thể nói in a restaurant hay at a restaurant. Ta thường dùng at khi ám chỉ tới các sự kiện hơn là bản thân vị trí hay nơi sự kiện xảy ra (như a concert — buổi hòa nhạc a film — buổi chiếu phim a party — buổi liên hoan a meeting — cuộc mít tinh a sports event — một sự kiện thể thao):Ví dụ: We went to a concert at the Royal Festival Hall.Chúng tôi đã tới dự buổi hòa nhạc tại Cung Hoàng gia. The meeting took place at the companys headquarters.Cuộc họp đã diễn ra tại phòng lãnh đạo công ty. The film I want to see is showing at the Odeon (cinema).Bộ phim tôi muốn xem đang chiếu ở rạp Odeon.Chúng ta nói at the station at the airport: Dont meet me at the station. I can get a taxi.Đừng đón tôi ở ga. Tôi có thể đi taxi.Chúng ta sử dụng giới từ at khi nói tới nhà một ai đó: I was at Judys house last night. hoặc I was at Judys last night.Tôi ở nhà Judy tối qua.Tương tự với at the doctors, at the hairdressers, ...Chúng ta sử dụng giới từ in khi đề cập tới chính bản thân nơi chốn, vị trí (công trình xây dựng, kiến trúc...): The rooms in Judys house are very small. (không nói at Judys house)Các căn phòng ở nhà Judy rất nhỏ. I enjoyed the film but it was very cold in the cinema. (không nói at the cinema)Tôi thích cuốn phim nhưng trong rạp lạnh quá. D. Giới từ in với thành phố, làng mạc, ...Đối với các thành phố, làng mạc hay các thị trấn, ta thường dùng giới từ in.Ví dụ: Toms parents live in Nottingham. (không nói at Nottingham)Cha mẹ Tom sống ở Nottingham. The Louvre is a famous art museum in Paris. (không nói at Paris)Louvre là một bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng ở Paris.Nhưng bạn có thể dùng giới từ at hoặc in khi mà nơi chốn bạn nói tới đó có nghĩa như một điểm hoặc một trạm của một chuyến đi.Ví dụ: Do you know if this train stops at (hoặc in) Nottingham? (= at Nottingham station)Bạn có biết lệu chuyến tàu này có dừng ở Nottingham hay không? We stopped at (hoặc in) a small village on the way to London.Chúng tôi đã dừng ở một làng nhỏ trên đường tới London.E. Giới từ với chỉ vị trí trên các phương tiện vận tảiTa thường nói on a bus on a train on a plane on a ship nhưng in a car in a taxi: The bus was very full. There were too many people on it.Xe buýt đã chật cứng. Có quá nhiều người trên xe. George arrived in a taxi.George đã tới bằng taxi.Chúng ta nói on a bicycle on a motorcycle on a horse: Mary passed me on her bicycle.Mary đã vượt qua tôi trên chiếc xe đạp của cô ấy.Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn)Để làm bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn), mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn).Các loạt bài khác:Giới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) IIGiới từ inaton (nơi chốn) IIIGiới từ toatininto Cách sử dụng giới từ in at on nơi chốn tiếng Anh - Phần Trang trước Trang sau A Giới từ với nơi làm việc, nhà, trường, • Ta nói in bed (trên giường), in the hospital (trong bệnh viện), in prison (trong tù): • • - Mark isn't up yet He's still in bed • Mark chưa dậy Anh nằm giường • • - Kay's mother is in hospital Mẹ Kay bệnh viện • Hoặc nói at home / at work / at school / at uiversity / at college: • • - I'll be at work until 5.30 but I'll be at home all evening • Tơi làm việc tới 5h30 nhà vào buổi tối • • - Julia is studying chemistry at university Julia theo học ngành hóa trường đại học • Ta nói at sea (= du hành đường biển) So sánh at sea với in the sea: • • - It was a long voyage We were at sea for 30 days • Đó chuyến dài ngày Chúng bãi biển 30 ngày • • - I love swimming in the sea Tơi thích bơi biển B Giới từ với kiện Chúng ta sử dụng giới từ at nói tham gia hay kiện, tình (at a party / at a conference ): Ví dụ: - Were there many people at the party / at the meeting? Có đơng người tham dự buổi liên hoan / họp không? - I saw Jack at a football match / at a concert last Saturday Tôi gặp Jack trận bóng đá / buổi hòa nhạc hôm thứ bảy tuần trước C Giới từ in at với tòa nhà Bạn sử dụng giới từ in at với tòa nhà Chẳng hạn, nói in a restauranthay at a restaurant Ta thường dùng at ám tới kiện thân vị trí hay nơi kiện xảy (như a concert — buổi hòa nhạc / a film — buổi chiếu phim/ a party — buổi liên hoan / a meeting — mít tinh / a sports event — kiện thể thao): Ví dụ: - We went to a concert at the Royal Festival Hall Chúng tơi tới dự buổi hòa nhạc Cung Hoàng gia - The meeting took place at the company's headquarters Cuộc họp diễn phòng lãnh đạo cơng ty - The film I want to see is showing at the Odeon (cinema) Bộ phim muốn xem chiếu rạp Odeon Chúng ta nói at the station / at the airport: - Don't meet me at the station I can get a taxi Đừng đón tơi ga Tơi taxi Chúng ta sử dụng giới từ at nói tới nhà đó: - I was at Judy's house last night I was at Judy's last night Tôi nhà Judy tối qua Tương tự với at the doctor's, at the hairdresser's, Chúng ta sử dụng giới từ in đề cập tới thân nơi chốn, vị trí (cơng trình xây dựng, kiến trúc ): - The rooms in Judy's house are very small (không nói 'at Judy's house') Các phòng nhà Judy nhỏ - I enjoyed the film but it was very cold in the cinema (khơng nói 'at the cinema') Tơi thích phim rạp lạnh q D Giới từ in với thành phố, làng mạc, Đối với thành phố, làng mạc hay thị trấn, ta thường dùng giới từ in Ví dụ: - Tom's parents live in Nottingham (khơng nói 'at Nottingham') Cha mẹ Tom sống Nottingham - The Louvre is a famous art museum in Paris (khơng nói 'at Paris') Louvre bảo tàng nghệ thuật tiếng Paris Nhưng bạn dùng giới từ at innơi chốn bạn nói tới có nghĩa điểm trạm chuyến Ví dụ: - Do you know if this train stops at (hoặc in) Nottingham? (= at Nottingham station) Bạn có biết lệu chuyến tàu có dừng Nottingham hay khơng? - We stopped at (hoặc in) a small village on the way to London Chúng dừng làng nhỏ đường tới London E Giới từ với vị trí phương tiện vận tải • Ta thường nói on a bus / on a train / on a plane / on a ship in a car / in a taxi: • • - The bus was very full There were too many people on it • Xe bt chật cứng Có q nhiều người xe • • - George arrived in a taxi George tới taxi • Chúng ta nói on a bicycle / on a motorcycle / on a horse: • • - Mary passed me on her bicycle Mary vượt qua xe đạp cô Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) Để làm tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn), mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) Các loạt khác: • Giới từ at/on/in (thời gian) • Phân biệt on time in time; at the end in the end • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III • Giới từ to/at/in/into ... tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) Các loạt khác: • Giới từ at/ on /in (thời gian) • Phân biệt on time in time; at the end in the end • Giới từ in/ at/ on (nơi chốn) - I • Giới từ in/ at/ on (nơi chốn) ... nói on a bicycle / on a motorcycle / on a horse: • • - Mary passed me on her bicycle Mary vượt qua xe đạp cô Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) Để làm tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) ,... - I saw Jack at a football match / at a concert last Saturday Tơi gặp Jack trận bóng đá / buổi hòa nhạc hơm thứ bảy tuần trước C Giới từ in at với tòa nhà Bạn sử dụng giới từ in at với tòa nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng giới từ in at on chỉ nơi chốn trong tiếng anh, Cách sử dụng giới từ in at on chỉ nơi chốn trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay