Cách sử dụng giới từ in at on chỉ nơi chốn trong tiếng anh phần 2

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:21

Cách sử dụng giới từ in, at, on (chỉ nơi chốn) trong tiếng Anh Phần 2 Trang trước Trang sau A. Giới từ in chỉ nơi chốn trong tiếng AnhChúng ta nói rằng ai đócái gì đó là: in a line in a row in a queue in a streetin a photograph in a picture (look at yourself) in a mirrorin the sky in the worldin a book in a newspaper in a magazine in a letter (nhưng on a page)Ví dụ: When I go to the cinema, I prefer to sit in the front row.Khi đi xem phim, tôi thích ngồi trên hàng ghế đầu hơn. I live in King street. Sarah lives in Queen street.Tôi sống ở phố King. Sarah sống ở phố Queen. Who is the woman in that photograph? (không nói on that photograph)Người đàn bà ở trong ảnh là ai vậy? Have you seen this article in the paper (= newspaper)?Bạn đã xem bài này trên báo chưa? It was a lovely day. There wasnt cloud in the sky.Đó là một ngày đẹp trời. Bầu trời không một gợn mây. B. Giới từ on chỉ nơi chốn trong tiếng AnhChúng ta nói rằng ai đócái gì đó là: on the left on the righton the ground floor on the first floor on the second floor ...on a map on the menu (in the restaurant) on a liston a farmVí dụ: In Britain we drive on the left. (hay ... on the lefthand side)Ở nước Anh chúng tôi chạy xe ở bên trái. Our flat is on the second floor of the building.Căn hộ của chúng tôi ở tầng hai của tòa nhà. Heres a shoppong list. Dont buy anything thats not on the list.Đây là danh sách mua hàng. Đừng mua thứ gì không có trong danh sách. Have you ever worked on a farm?Bạn đã làm việc ở nông trại bao giờ chưa?Chúng ta cùng thường nói một vị trí on a river on a road on the coast: London is on the river Thames.London nằm trên sông Thames. Portsmouth is on the south coast of England.Porstmouth nằm ở bờ biển phía nam nước Anh.Chúng ta cũng nói một vị trí nào đó là on the way tới một vị trí khác (trên đường đi): We stopped at a small village on the way to London.Chúng tôi dừng chân tại một làng nhỏ trên đường tới London.C. Giới từ để chỉ vị trí tại một góc (the corner)in the corner of the room The television is in the corner of the room.Ti vi để ở góc phòng.at the corner hoặc on the corner of a street: There is a public telephone at on the corner of the street.Có một trạm điện thoại công cộng ở góc phố. D. Giới từ để chỉ vị trí ở trên cùngdưới cùngKhi để chỉ các vị trí ở trên cùngdưới cùng của một cái gì đó, chúng ta sử dụng giới từ at qua các cách diễn đạt: at the top (of); at the bottom (of); at the end (of): Write your name at the top of the pages. (hoặc at the bottom)Ghi tên của bạn tại đầu trang. (hoặc ở cuối trang) Janes house is at the other end of the street.Nhà của Jane ở tại cuối phố.E. Giới từ chỉ vị trí trướcsau (The frontthe back)in the front in the back of a car: I was sitting in the back (of the car) when we crashed.Lúc chúng tôi bị đụng xe tôi đang ngồi ở phía sau xe.at the front at the back of a building cinema group of people ...: The garden is at the back of the house.Khu vườn nằm ở phía sau ngôi nhà. Lets sit at the front (of the cinema).Chúng ta hãy ngồi ở hàng ghế đầu. (trong rạp chiếu bóng) I was standing at the back, so I couldnt see very well.Tôi đứng ở phía cuối nên nhìn không rõ lắm.on the front on the back of a letter piece of paper...: Write your name on the back of this envelope.Hãy viết tên bạn vào mặt sau chiếc phong bì này.Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn)Để làm bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn), mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn).Các loạt bài khác:Giới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) IIGiới từ inaton (nơi chốn) IIIGiới từ toatinintoCách sử dụng khác của oninatGiới từ by Cách sử dụng giới từ in at on nơi chốn tiếng Anh Phần Trang trước Trang sau A Giới từ in nơi chốn tiếng Anh Chúng ta nói đó/cái là: in a line / in a row / in a queue / in a street in a photograph / in a picture / (look at yourself) in a mirror in the sky / in the world in a book /in a newspaper / in a magazine / in a letter (nhưng on a page) Ví dụ: - When I go to the cinema, I prefer to sit in the front row Khi xem phim, tơi thích ngồi hàng ghế đầu - I live in King street Sarah lives in Queen street Tôi sống phố King Sarah sống phố Queen - Who is the woman in that photograph? (khơng nói 'on that photograph') Người đàn bà ảnh vậy? - Have you seen this article in the paper (= newspaper)? Bạn xem báo chưa? - It was a lovely day There wasn't cloud in the sky Đó ngày đẹp trời Bầu trời không gợn mây B Giới từ on nơi chốn tiếng Anh Chúng ta nói đó/cái là: on the left / on the right on the ground floor / on the first floor / on the second floor / on a map / on the menu (in the restaurant) / on a list on a farm Ví dụ: - In Britain we drive on the left (hay on the left-hand side) Ở nước Anh chạy xe bên trái - Our flat is on the second floor of the building Căn hộ tầng hai tòa nhà - Here's a shoppong list Don't buy anything that's not on the list Đây danh sách mua hàng Đừng mua thứ khơng có danh sách - Have you ever worked on a farm? Bạn làm việc nông trại chưa? Chúng ta thường nói vị trí on a river / on a road / on the coast: - London is on the river Thames London nằm sông Thames - Portsmouth is on the south coast of England Porstmouth nằm bờ biển phía nam nước Anh Chúng ta nói vị trí on the way tới vị trí khác (trên đường đi): - We stopped at a small village on the way to London Chúng dừng chân làng nhỏ đường tới London C Giới từ để vị trí góc (the corner)  in the corner of the room   - The television is in the corner of the room Ti vi để góc phòng  at the corner on the corner of a street:   - There is a public telephone at / on the corner of the street Có trạm điện thoại cơng cộng góc phố D Giới từ để vị trí cùng/dưới Khi để vị trí cùng/dưới đó, sử dụng giới từ at qua cách diễn đạt: at the top (of); at the bottom (of); at the end (of): - Write your name at the top of the pages (hoặc at the bottom) Ghi tên bạn đầu trang (hoặc cuối trang) - Jane's house is at the other end of the street Nhà Jane cuối phố E Giới từ vị trí trước/sau (The front/the back)  in the front / in the back of a car:   - I was sitting in the back (of the car) when we crashed Lúc chúng tơi bị đụng xe tơi ngồi phía sau xe  at the front / at the back of a building / cinema / group of people :   - The garden is at the back of the house  Khu vườn nằm phía sau ngơi nhà   - Let's sit at the front (of the cinema)  Chúng ta ngồi hàng ghế đầu (trong rạp chiếu bóng)   - I was standing at the back, so I couldn't see very well Tôi đứng phía cuối nên nhìn khơng rõ  on the front / on the back of a letter / piece of paper :   - Write your name on the back of this envelope Hãy viết tên bạn vào mặt sau phong bì Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) Để làm tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn), mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) Các loạt khác:  Giới từ at/on/in (thời gian)  Phân biệt on time in time; at the end in the end  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Giới từ to/at/in/into  Cách sử dụng khác on/in/at  Giới từ by ... tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) Các loạt khác:  Giới từ at/ on /in (thời gian)  Phân biệt on time in time; at the end in the end  Giới từ in/ at/ on (nơi chốn) - I  Giới từ in/ at/ on (nơi chốn) ... (nơi chốn) - I  Giới từ in/ at/ on (nơi chốn) - II  Giới từ in/ at/ on (nơi chốn) - III  Giới từ to /at /in/ into  Cách sử dụng khác on /in/ at  Giới từ by ...   - Write your name on the back of this envelope Hãy viết tên bạn vào mặt sau phong bì Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) Để làm tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) , mời bạn click chuột
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng giới từ in at on chỉ nơi chốn trong tiếng anh phần 2, Cách sử dụng giới từ in at on chỉ nơi chốn trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay