Giới từ at on in thời gian trong tiếng anh

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:19

Giới từ at, on, in (thời gian) trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Ví dụ so sánh giới từ at, on, in (chỉ thời gian) trong tiếng AnhKhi được sử dụng để chỉ thời gian:Giới từ in đứng trước những từ chỉ thời gian khái quát nhất như thế kỷ, tương lai, năm, tháng, mùa, tuần, sáng, chiều, tối, ...Giới từ on đứng trước những từ chỉ ngàydịp cụ thể nào đó.Giới từ at đứng trước những từ chỉ cột mốc thời gian, thời điểm, khoảnh khắc.Ví dụ: They arrived at 5 ocock.Họ đã tới nơi lúc 5 giờ. They arrived on Friday.Họ đã tới hôm thứ sáu. They arrived in October. They arrived in 1968.Họ đã tới vào tháng mười. Họ đã tới vào năm 1968.at với thời gian trong ngày: at 5 oclockat 11.45at midnight at lunchtimeat sunset ...on với ngày tháng, các ngày đặc biệt, ngày trong tuần: on Friday on 12 March 1994on Christmas Day on my birthdayin với những khoảng thời gian lớn hơn (chẳng hạn monthsyearsseasons): in October in 1968in the 18th century in the pastin(the)winter in the 1970sin the Middle Ages in (the) future B. Giới từ at trong các thành ngữTa sử dụng giới từ at trong các thành ngữ sau:at night I dont like going out at night.Tôi không thích ra ngoài ban đêm.at the weekendat weekends Will you be here at the weekend?Bạn sẽ ở đây vào kỳ nghỉ cuối tuần chứ?at Christmas Do you give each other presents at Christmas?Bạn có tặng quà mọi người dịp Giáng sinh không?at the momentat present Mr Benn is busy at the moment at present.Vào lúc này ông Benn đang bận.at the same time Liz and I arrived at the same time.Liz và tôi tới nơi cùng một lúc.Chú ý rằng chúng ta thường sử dụng câu hỏi What time ...? (còn At what time ít được dùng): What time are you going out this evening?Tối nay bạn sẽ đi chơi lúc mấy giờ? C. Giới từ in, on trong các thành ngữGiới từ inGiới từ onin the morning(s)in the afternoon(s)in the evening(s) Ill see you in the morning.Tôi sẽ gặp anh vào buổi sáng. Do you work in the evening?Anh có làm việc vào buổi sáng không?on Friday morning(s)on Sunday afternoon(s)on Monday evening(s) Ill be at home on Friday morning.Tôi sẽ có nhà sáng thứ sáu. Do you usually go out on Saturday evening?Bạn thường đi chơi vào tối thứ bảy à?D. Không sử dụng giới từ atinon trước lastthiseveryChúng ta không sử dụng các giới từ at, in, on trước các từ last, this, every. Ví dụ: Ill see you next Friday. (không nói on next Friday)Tôi sẽ gặp anh vào thứ sáu tới. They got married last March.Họ đã cưới nhau tháng ba vừa rồi.E. In a few minutesin a six months...In a few minutes in six months, ... = một thời điểm trong tương lai The train will be leaving in a few minutes. (= a few minutes from now)Ít phút nữa tàu sẽ khởi hành. (= ít phút nữa tính từ lúc này) Jack has gone away. Hell be back in a week. (= a week from now)Jack đi vắng rồi. Một tuần nữa anh ấy sẽ quay về. (= một tuần nữa tính từ lúc này)Bạn cũng có thể nói in six months time, in a weeks time, ... Theyre getting married in six months time. (hoặc ...in six months.)Sáu tháng nữa họ sẽ tổ chức đám cưới.Ta còn có thể dùng in... để nói rằng cần một khoảng thời gian bao lâu để làm một việc nào đó: I learnt to drive in four weeks. (= It took me four weeks to learn)Tôi đã học lái xe mất 4 tuần. (= tôi cần 4 tuần để học)Bài tập giới từ at, on, in (chỉ thời gian)Để làm bài tập giới từ at, on, in (chỉ thời gian), mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ at, on, in (chỉ thời gian).Các loạt bài khác:Althoughthougheven though in spite ofdespiteCách sử dụng in caseUnless, as long as, providedprovidingCách sử dụng AsLike AsCách sử dụng As ifFor, during whileBy, Until By the timeGiới từ atonin (thời gian) Giới từ at on in thời gian tiếng Anh Trang trước Trang sau A Ví dụ so sánh giới từ at, on, in (chỉ thời gian) tiếng Anh Khi sử dụng để thời gian: • Giới từ in đứng trước từ thời gian khái quát kỷ, tương lai, năm, tháng, mùa, tuần, sáng, chiều, tối, • Giới từ on đứng trước từ ngày/dịp cụ thể • Giới từ at đứng trước từ cột mốc thời gian, thời điểm, khoảnh khắc Ví dụ: - They arrived at o'cock Họ tới nơi lúc - They arrived on Friday Họ tới hôm thứ sáu - They arrived in October / They arrived in 1968 Họ tới vào tháng mười / Họ tới vào năm 1968 • at với thời gian ngày: • • at o'clock • at midnight at 11.45 at lunchtime at sunset • on với ngày tháng, ngày đặc biệt, ngày tuần: • • on Friday on 12 March 1994 on Christmas Day • on my birthday in với khoảng thời gian lớn (chẳng hạn months/years/seasons): • • in October • in the 18th century • in(the)winter in the Middle Ages in 1968 in the past in the 1970s in (the) future B Giới từ at thành ngữ Ta sử dụng giới từ at thành ngữ sau: at night - I don't like going out at night Tơi khơng thích ngồi ban đêm at the weekend/at weekends - Will you be here at the weekend? Bạn vào kỳ nghỉ cuối tuần chứ? at Christmas - Do you give each other presents at Christmas? Bạn có tặng q người dịp Giáng sinh khơng? at the moment/at present - Mr Benn is busy at the moment / at present Vào lúc ông Benn bận at the same time - Liz and I arrived at the same time Liz tới nơi lúc Chú ý thường sử dụng câu hỏi What time ? (còn At what time dùng): - What time are you going out this evening? Tối bạn chơi lúc giờ? C Giới từ in, on thành ngữ Giới từ in Giới từ on in the morning(s) on Friday morning(s) in the afternoon(s) on Sunday afternoon(s) in the evening(s) on Monday evening(s) - I'll see you in the morning - I'll be at home on Friday morning Tôi gặp anh vào buổi sáng Tơi có nhà sáng thứ sáu - Do you work in the evening? - Do you usually go out on Saturday evening? Anh có làm việc vào buổi sáng khơng? Bạn thường chơi vào tối thứ bảy à? D Không sử dụng giới từ at/in/on trước last/this/every Chúng ta không sử dụng giới từ at, in, on trước từ last, this, every Ví dụ: - I'll see you next Friday (khơng nói 'on next Friday') Tơi gặp anh vào thứ sáu tới - They got married last March Họ cưới tháng ba vừa E In a few minutes/in a six months/ In a few minutes / in six months, = thời điểm tương lai - The train will be leaving in a few minutes (= a few minutes from now) Ít phút tàu khởi hành (= phút tính từ lúc này) ... going out this evening? Tối bạn chơi lúc giờ? C Giới từ in, on thành ngữ Giới từ in Giới từ on in the morning(s) on Friday morning(s) in the afternoon(s) on Sunday afternoon(s) in the evening(s).. .on Christmas Day • on my birthday in với khoảng thời gian lớn (chẳng hạn months/years/seasons): • • in October • in the 18th century • in( the)winter in the Middle Ages in 1968 in the past in. .. out on Saturday evening? Anh có làm việc vào buổi sáng khơng? Bạn thường chơi vào tối thứ bảy à? D Không sử dụng giới từ at/ in /on trước last/this/every Chúng ta không sử dụng giới từ at, in, on
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới từ at on in thời gian trong tiếng anh, Giới từ at on in thời gian trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay