Cách sử dụng by until và by the time trong tiếng anh

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:18

Cách sử dụng By, Until và By the time trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cấu trúc by + từ chỉ thời gian trong tiếng Anhby + từ chỉ thời gian có nghĩa là không muộn hơn: I posted the letter today, so they should receive it by Monday. (= on or before Monday, not late than Monday)Hôm nay tôi đã đi gửi thư, vậy chắc họ sẽ nhận được thư vào thứ hai. (= trong hoặc trước ngày thứ hai, không muộn hơn ngày thứ hai) Wed better hurry. We have to be at home by 5 oclock. (= at or before 5 oclock, not late than 5 oclock)Chúng ta nên khẩn trương. Chúng ta phải có mặt ở nhà lúc 5 giờ. (= lúc 5 giờ hoặc sớm hơn, không muộn hơn 5 giờ) Wheres Sue? She should be here by now. (= now or before now — so she should have arrived already)Sue đâu rồi? Cô ấy lẽ ra phải có mặt vào lúc này rồi. (= lúc này hoặc sớm hơn — cô ấy lẽ ra đã phải tới rồi.)Bạn không thể sử dụng until với nghĩa như vậy: Tell me by Friday whether or not you can come to the party. (không nói Tell me until Friday)Muộn nhất là vào thứ sáu bạn hãy cho tôi biết bạn có thể đến dự buổi liên hoan hay không. B. So sánh Until và Till trong tiếng AnhChúng ta sử dụng until (hoặc till) để diễn đạt một tình huống nào đó tiếp diễn trong bao lâu.Ví dụ: Shall we go now? No, lets wait until (hoặc till) it stops raining.Chúng ta đi ngay bây giờ chứ? Không, hãy đợi cho tới khi trời ngừng mưa. I couldnt get up this morning. I stayed in bed untill half past ten.Sáng nay tôi không thể dậy được. Tôi ngủ mãi tới 9h30. I couldnt get up this morning. I didnt get up until half past ten.Sáng nay tôi không thể dậy được. Tôi không chịu dậy cho tới 9h30.So sánh until với by:until: sự việc nào đó được tiếp tục tới một thời điểm trong tương lai. Fred will be away until Monday. (so hell be back on Monday)Fred sẽ vắng nhà cho tới thứ hai. (Anh ấy sẽ trở về vào thứ hai) Ill be working untill 11.30. (so Ill stop working 11.30)Tôi sẽ làm việc tới 11.30. (Vậy tôi sẽ kết thúc công việc lúc 11g30).by: Sự việc sẽ xảy ra không muộn hơn một thời điểm tương lai. Fred will be back by Monday. (= hell be back not later than Monday).Fred sẽ trở về vào thứ hai. (=Anh ấy sẽ trở về không muộn hơn ngày thứ hai) Ill have finished my work by 11.30. (Ill finish my work not later than 11.30)Tôi sẽ hoàn thành công việc lúc 11g30 (tôi sẽ kết thúc không muộn hơn 11g30) C. Cách sử dụng By the time trong tiếng AnhBạn có thể nói by the time something happens (thì hiện tại). Hãy xem những ví dụ sau: 1. Its not worth going shopping now. By the time we get to shops, they will be closed. (= the shops will close between now and the time we get there)Lúc này mà đi chợ thì chẳng ích gì. Khi chúng ta tới thì các cửa hàng đã đóng cửa rồi. (= trong khoảng thời gian chúng ta tới cửa hàng thì chúng sẽ đóng cửa rồi)2. (from a letter) Im flying to the United States this evening. So by the time you receive this letter, Ill be in New York. (= I will arrive in New York between now and the time you receive this letter)(Trong một bức thư) Tối nay tôi sẽ bay sang Mỹ. Vậy khi mà anh nhận được bức thư này, tôi đang ở New York. (= Tôi sẽ tới New York trong khoảng thời gian từ bây giờ đến khi anh nhận được bức thư này)3. Hurry up By the time we get to the cinema, the film will already have started.Nhanh lên Trong khi mình tới rạp thì phim đã bắt đầu chiếu rồi.Bạn có thể nói by the time something happened (với thì quá khứ): 1. Janes car broke down on the way to the party last night. By the time she arrived, most of the other guests had gone. (= it look her a long time to get to the party and most of the guests went home during this time)Xe hơi của Jane bị hỏng trên đường tới dự tiệc tối qua. Lúc cô tới nơi, phần lớn khách đã ra về. (= cô mất nhiều thời gian trên đường và trong khoảng thời gian đó phần lớn khách đã về)2. I had a lot of work to do yesterday evening. I was very tired by the time I finished. (= it took me a long time to do the work and I became more and more tired during this time)Tôi có nhiều việc phải làm tối hôm qua. Tôi rất mệt cho tới lúc xong việc. (= Công việc kéo dài và càng lúc tôi càng mệt hơn trong khoảng thời gian này)3. We went to the cinema last night. It took us a long time to find somewhere to park the car. By the time we got to the cinema, the film had already started.Tối qua chúng tôi đi xem phim. Chúng tôi đã tốn nhiều thời gian để tìm nơi đỗ xe. Cho tới khi chúng tôi vào rạp thì phim đã bắt đầu chiếu rồi.Tương tự, ta có by then và by that time: Jane finally arrived at the party at midnight, but by then (hoặc by that time), most of the guests had gone.Cuối cùng thì Jane cũng tới được bữa tiệc vào lúc nửa đêm, nhưng cho tới khi đó thì phần lớn khách đã ra về.Bài tập phân biệt by, until và by the timeĐể làm bài tập phân biệt by, until và by the time, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt by, until và by the time.Các loạt bài khác:Althoughthougheven though in spite ofdespiteCách sử dụng in caseUnless, as long as, providedprovidingCách sử dụng AsLike AsCách sử dụng As ifFor, during whileBy, Until By the timeGiới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) II Cách sử dụng By Until By the time tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cấu trúc by + từ thời gian tiếng Anh by + từ thời gian có nghĩa khơng muộn hơn: - I posted the letter today, so they should receive it by Monday (= on or before Monday, not late than Monday) Hôm gửi thư, họ nhận thư vào thứ hai (= trước ngày thứ hai, không muộn ngày thứ hai) - We'd better hurry We have to be at home by o'clock (= at or before o'clock, not late than o'clock) Chúng ta nên khẩn trương Chúng ta phải có mặt nhà lúc (= lúc sớm hơn, không muộn giờ) - Where's Sue? She should be here by now (= now or before now — so she should have arrived already) Sue đâu rồi? Cô lẽ phải có mặt vào lúc (= lúc sớm — cô lẽ phải tới rồi.) Bạn sử dụng until với nghĩa vậy: - Tell me by Friday whether or not you can come to the party (khơng nói 'Tell me until Friday') Muộn vào thứ sáu bạn cho tơi biết bạn đến dự buổi liên hoan hay không B So sánh Until Till tiếng Anh Chúng ta sử dụng until (hoặc till) để diễn đạt tình tiếp diễn Ví dụ: - "Shall we go now?" "No, let's wait until (hoặc till) it stops raining." "Chúng ta chứ?" "Không, đợi trời ngừng mưa." - I couldn't get up this morning I stayed in bed untill half past ten Sáng dậy Tôi ngủ tới 9h30 - I couldn't get up this morning I didn't get up until half past ten Sáng dậy Tôi không chịu dậy 9h30 So sánh until với by: until: việc tiếp tục tới by: Sự việc xảy không muộn thời thời điểm tương lai điểm tương lai - Fred will be away until Monday (so he'll be back on Monday) - Fred will be back by Monday (= he'll be back not later than Monday) Fred vắng nhà thứ hai (Anh trở vào thứ hai) Fred trở vào thứ hai (=Anh trở không muộn ngày thứ hai) - I'll be working untill 11.30 (so I'll stop working 11.30) - I'll have finished my work by 11.30 (I'll finish my work not later than 11.30) Tôi làm việc tới 11.30 (Vậy kết thúc công việc lúc 11g30) Tôi hồn thành cơng việc lúc 11g30 (tơi kết thúc không muộn 11g30) C Cách sử dụng By the time tiếng Anh Bạn nói by the time something happens (thì tại) Hãy xem ví dụ sau: - It's not worth going shopping now By the time we get to shops, they will be closed (= the shops will close between now and the time we get there) Lúc mà chợ chẳng ích Khi tới cửa hàng đóng cửa (= khoảng thời gian tới cửa hàng chúng đóng cửa rồi) - (from a letter) I'm flying to the United States this evening So by the time you receive this letter, I'll be in New York (= I will arrive in New York between now and the time you receive this letter) (Trong thư) Tối bay sang Mỹ Vậy mà anh nhận thư này, New York (= Tôi tới New York khoảng thời gian từ đến anh nhận thư này) - Hurry up! By the time we get to the cinema, the film will already have started Nhanh lên! Trong tới rạp phim bắt đầu chiếu Bạn nói by the time something happened (với khứ): - Jane's car broke down on the way to the party last night By the time she arrived, most of the other guests had gone (= it look her a long time to get to the party and most of the guests went home during this time) Xe Jane bị hỏng đường tới dự tiệc tối qua Lúc cô tới nơi, phần lớn khách (= cô nhiều thời gian đường khoảng thời gian phần lớn khách về) - I had a lot of work to yesterday evening I was very tired by the time I finished (= it took me a long time to the work and I became more and more tired during this time) Tơi có nhiều việc phải làm tối hôm qua Tôi mệt lúc xong việc (= Công việc kéo dài lúc mệt khoảng thời gian này) - We went to the cinema last night It took us a long time to find somewhere to park the car By the time we got to the cinema, the film had already started Tối qua xem phim Chúng tốn nhiều thời gian để tìm nơi đỗ xe Cho tới chúng tơi vào rạp phim bắt đầu chiếu Tương tự, ta có by then by that time: - Jane finally arrived at the party at midnight, but by then (hoặc by that time), most of the guests had gone Cuối Jane tới bữa tiệc vào lúc nửa đêm, phần lớn khách Bài tập phân biệt by, until by the time Để làm tập phân biệt by, until by the time, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt by, until by the time Các loạt khác:  Although/though/even though & in spite of/despite  Cách sử dụng in case  Unless, as long as, provided/providing  Cách sử dụng As  Like & As  Cách sử dụng As if  For, during & while  By, Until & By the time  Giới từ at/on/in (thời gian)  Phân biệt on time in time; at the end in the end  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II ... tiệc vào lúc nửa đêm, phần lớn khách Bài tập phân biệt by, until by the time Để làm tập phân biệt by, until by the time, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt by, until by the time. .. Cách sử dụng By the time tiếng Anh Bạn nói by the time something happens (thì tại) Hãy xem ví dụ sau: - It's not worth going shopping now By the time we get to shops, they will be closed (= the. .. spite of/despite  Cách sử dụng in case  Unless, as long as, provided/providing  Cách sử dụng As  Like & As  Cách sử dụng As if  For, during & while  By, Until & By the time  Giới từ at/on/in
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng by until và by the time trong tiếng anh, Cách sử dụng by until và by the time trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay