Cách sử dụng for during và while trong tiếng anh

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:17

Cách sử dụng For, During và While trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. So sánh cách sử dụng For và During trong tiếng AnhTa sử dụng for + một khoảng thời gian để chỉ ra khoảng thời gian mà một việc nào đó xảy ra.Chẳng hạn như: for two hours; for a week; for ages; ...Ví dụ: We watched television for two hours last night.Tối qua chúng tôi đã xem tivi trong hai tiếng đồng hồ. Victoria is going away for a week in September.Victoria sẽ đi vắng một tuần trong tháng chín. Where have you been? Ive been waiting for ages.Bạn ở đâu thế? Tôi chờ đã lâu lắm rồi. Are you going away for the weekend?Cuối tuần bạn sẽ vắng nhà phải không?Ta sử dụng during + danh từ để chỉ ra thời điểm mà một sự việc nào đó xảy ra (không dùng how long).Chẳng hạn như: during the film; during our holiday; during the night; ...Ví dụ: I fell asleep during the film.Tôi đã ngủ gật trong khi xem phim. We met a lot of people during our holiday.Chúng tôi đã gặp nhiều người trong kỳ nghỉ mát. The ground is wet. It must have rained during the night.Mặt đất bị ướt. Chắc rằng đêm qua trời mưa.Với những từ chỉ thời gian (the morning the afternoon the summer ...) bạn có thể dùng in hoặc during: It must have rained in the night. (hay ...during the night.)Chắc hẳn là đêm qua trời đã mưa. Ill phone you sometime during the afternoon. (hay ...in the afternoon)Tôi sẽ gọi điện cho anh một lúc nào đó trong buổi chiều.Bạn không thể dùng during để diễn đạt rằng một sự việc xảy ra trong bao lâu: It rained for three days without stopping. (không nói ...during three days.)Trời mưa liền 3 ngày không ngớt.So sánh during và for: I fell asleep during the film. I was asleep for half an hour.Tôi đã ngủ gật khi xem phim. Tôi đã thiếp đi nửa giờ. B. So sánh cách sử dụng During và While trong tiếng AnhTa dùng during + danh từ: I fell asleep during the film.Tôi đã ngủ gật khi xem phim. We met a lot of interesting people during our holiday.Chúng tôi đã gặp nhiều người thú vị trong thời gian đi nghỉ mát. Robert suddenly began to fell ill during the examination.Robert bỗng bắt đầu bị ốm trong khoảng thời gian của kỳ thi.Ta dùng while + chủ ngữ + động từ: I fell asleep while I was watching television.Tôi đã ngủ gật khi xem TV. We met a lot of interesting people while we were on holiday.Chúng tôi đã gặp nhiều người thú vị khi chúng tôi còn đang đi nghỉ mát. Robert suddenly began to fell ill while he was doing the examination.Robert bỗng bắt đầu ốm trong khi đang thi. Một số ví dụ khác về cách sử dụng while: We saw Amanda while we were waiting for the bus.Chúng tôi nhìn thấy Amanda trong lúc đang chờ xe buýt. While you were out, there was a phone call for you.Trong khi bạn đi vắng, có một cú điện thoại hỏi bạn. Christopher read a book while I watched television.Christopher đọc sách trong khi tôi xem tivi.Khi đề cập tới tương lai, hãy dùng thì hiện tại (thay vì will) sau while: Ill be in London next week. I hope to see Tom while Im there. (không nói while I will be there)Tôi sẽ ở London tuần tới. Tôi hy vọng gặp Tom trong thời gian ở đó. What are you going to do while you are waiting? (không nói while you will be waiting)Bạn sẽ làm gì trong khi chờ đợi?Bài tập phân biệt for, during và whileĐể làm bài tập phân biệt for, during và while, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt for, during và while.Các loạt bài khác:Althoughthougheven though in spite ofdespiteCách sử dụng in caseUnless, as long as, providedprovidingCách sử dụng AsLike AsCách sử dụng As ifFor, during whileBy, Until By the time Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC Cách sử dụng For During While tiếng Anh Trang trước Trang sau A So sánh cách sử dụng For During tiếng Anh Ta sử dụng for + khoảng thời gian để khoảng thời gian mà việc xảy Chẳng hạn như: for two hours; for a week; for ages; Ví dụ: - We watched television for two hours last night Tối qua xem tivi hai tiếng đồng hồ - Victoria is going away for a week in September Victoria vắng tuần tháng chín - Where have you been? I've been waiting for ages Bạn đâu thế? Tôi chờ lâu - Are you going away for the weekend? Cuối tuần bạn vắng nhà phải không? Ta sử dụng during + danh từ để thời điểm mà việc xảy (khơng dùng how long) Chẳng hạn như: during the film; during our holiday; during the night; Ví dụ: - I fell asleep during the film Tôi ngủ gật xem phim - We met a lot of people during our holiday Chúng gặp nhiều người kỳ nghỉ mát - The ground is wet It must have rained during the night Mặt đất bị ướt Chắc đêm qua trời mưa Với từ thời gian (the morning / the afternoon / the summer ) bạn dùng inhoặc during: - It must have rained in the night (hay during the night.) Chắc đêm qua trời mưa - I'll phone you sometime during the afternoon (hay in the afternoon) Tôi gọi điện cho anh lúc buổi chiều Bạn dùng during để diễn đạt việc xảy bao lâu: - It rained for three days without stopping (khơng nói ' during three days.') Trời mưa liền ngày không ngớt So sánh during for: - I fell asleep during the film I was asleep for half an hour Tôi ngủ gật xem phim Tôi thiếp nửa B So sánh cách sử dụng During While tiếng Anh Ta dùng during + danh từ: Ta dùng while + chủ ngữ + động từ: - I fell asleep during the film - I fell asleep while I was watching television Tôi ngủ gật xem phim Tôi ngủ gật xem TV - We met a lot of interesting people during our holiday - We met a lot of interesting people while we were on holiday Chúng gặp nhiều người thú vị thời gian nghỉ mát Chúng gặp nhiều người thú vị chúng tơi nghỉ mát - Robert suddenly began to fell ill during the examination - Robert suddenly began to fell ill while he was doing the examination Robert bắt đầu bị ốm khoảng thời gian kỳ thi Robert bắt đầu ốm thi Một số ví dụ khác cách sử dụng while: - We saw Amanda while we were waiting for the bus Chúng tơi nhìn thấy Amanda lúc chờ xe buýt - While you were out, there was a phone call for you Trong bạn vắng, có cú điện thoại hỏi bạn - Christopher read a book while I watched television Christopher đọc sách xem tivi Khi đề cập tới tương lai, dùng (thay will) sau while: - I'll be in London next week I hope to see Tom while I'm there (khơng nói 'while I will be there') Tơi London tuần tới Tôi hy vọng gặp Tom thời gian - What are you going to while you are waiting? (khơng nói 'while you will be waiting') Bạn làm chờ đợi? Bài tập phân biệt for, during while Để làm tập phân biệt for, during while, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt for, during while Các loạt khác: • Although/though/even though & in spite of/despite • Cách sử dụng in case • Unless, as long as, provided/providing • Cách sử dụng As • Like & As • Cách sử dụng As if • For, during & while • By, Until & By the time Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC ... was asleep for half an hour Tôi ngủ gật xem phim Tôi thiếp nửa B So sánh cách sử dụng During While tiếng Anh Ta dùng during + danh từ: Ta dùng while + chủ ngữ + động từ: - I fell asleep during the... biệt for, during while Các loạt khác: • Although/though/even though & in spite of/despite • Cách sử dụng in case • Unless, as long as, provided/providing • Cách sử dụng As • Like & As • Cách sử dụng. .. going to while you are waiting? (khơng nói 'while you will be waiting') Bạn làm chờ đợi? Bài tập phân biệt for, during while Để làm tập phân biệt for, during while, mời bạn click chuột vào chương:
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng for during và while trong tiếng anh, Cách sử dụng for during và while trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay