Cách sử dụng as if và as though trong tiếng anh

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:17

Cách sử dụng As if, as though trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng As if trong tiếng AnhChúng ta sử dụng as if khi nói rằng ai đó hay vật gì đó trông như thế nào (look) nghe ra sao (sound) cảm thấy gì (feel)...Ví dụ: That house looks as if its going to fall down.Ngôi nhà đó trông như sắp đổ vậy. Ann sounded as if she had a cold, didnt she?Giọng Ann nghe như thể cô ấy bị cảm lạnh, đúng vậy không? Ive just come back from holiday but I feel tired and depressed. I dont feel as if Ive just had on holiday.Tôi vừa trở về sau chuyến nghỉ mát nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Tôi không cảm thấy như mình vừa đi nghỉ mát về.Bạn so sánh các ví dụ sau để thấy rõ cấu trúc khi sử dụng as if: You look tired. (look + tính từ)Trông bạn có vẻ mệt. You look as if you havent slept. (look + as if + túc từ + động từ)Trông bạn như bị mất ngủ vậy. Tom sounded worried. (sound + tính từ)Giọng Tom có vẻ lo lắng. Tom sounded as if he was worried. (sound + as if + chủ từ + động từ)Giọng Tom nghe như thể anh ấy đang lo lắng.Chúng ta cũng có thể dùng as though thay vì as if: Ann sound as though shes got a cold. (= ...as if shes got a cold.)Giọng Ann nghe như thể cô ấy bị cảm lạnh.B. Cấu trúc It lookssounds as if ...Bạn cũng có thể nói It lookssoundssmells as if (hoặc as though): Sandra is very late, isnt she? It looks as if she isnt coming.Sandra bị trễ lắm rồi phải không? Có vẻ như cô ấy không đến. We took an umbrella with us because it looked as if it was going to rain.Chúng tôi cầm theo chiếc ô vì có vẻ như trời sắp mưa. Do you hear that music next door? It sounds as if theyre having a party.Bạn có nghe tiếng nhạc nhà bên không? Nghe có vẻ như họ đang liên hoan. It smells as though someone has been smoking in here.Có mùi như ai đó đang hút thuốc ở đây vậy.Sau It lookssoundssmells, nhiều người dùng like thay vì as ifas though: It looks like Sandra isnt coming.Có vẻ như Sandra không tới. C. Khi sử dụng as if với động từ khácCó thể dùng as if với các động từ khác để nói ai đó làm một việc gì đó như thế nào.Ví dụ: He ran as if he was running for his life.Anh ta chạy như thể gặp nguy hiểm đến tính mạng vậy. After the interruption, the speaker carried on talking as if nothing had happened.Sau khi bị ngắt lời, diễn giả tiếp tục nói như không có gì xảy ra. When I told them my plan, they looked at me as if I was mad.Khi tôi nói với họ kế hoạch của tôi, họ nhìn tôi như thể tôi bị điên.D. Khi sử dụng as if với thì quá khứSau as if đôi khi ta dùng thì quá khứ khi nói về hiện tại.Ví dụ: I dont like Norma. She talks as if she knew everything.Tôi không thích Norma. Cô ấy nói cứ như cô ấy biết tất cả vậy. Ý nghĩa câu trên không phải muốn đề cập tới quá khứ. Ta dùng thì quá khứ (as if she knew) bởi hàm ý unreal — không thực: Norma không phải biết tất cả. Chúng ta còn dùng thì quá khứ một cách tương tự với if và wish. (Bạn tham khảo: If và I wish trong tiếng Anh)Dưới đây là một số ví dụ: Shes always asking me to do things for her — as if I didnt have enough to do. (I do have enough to do )Cô ấy luôn đòi hỏi tôi làm cho cô ấy mọi việc, cứ như thể tôi chưa đủ việc để làm vậy. Harrys only 40. Why do you talk about him as if he was an old man? (he isnt an old man)Harry mới 40 tuổi. Sao bạn nói về anh ta như nói về một ông già vậy? (Anh ta không phải một ông già)Khi dùng thì quá khứ như trên, ta có thể dùng were thay cho was: Why do you talk about him as if he were an old man. They treat me as if I were (hoặc was) their own son. (Im not their son)Họ đối xử với tôi như con trai của họ vậy. (Tôi không phải con trai của họ)Bài tập cách sử dụng as ifĐể làm bài tập cách sử dụng as if, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng as if.Các loạt bài khác:Althoughthougheven though in spite ofdespiteCách sử dụng in caseUnless, as long as, providedprovidingCách sử dụng AsLike AsCách sử dụng As ifFor, during whileBy, Until By the time Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database, Cách sử dụng As if as though tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng As if tiếng Anh Chúng ta sử dụng as if nói hay vật trơng (look) / nghe (sound) / cảm thấy (feel) Ví dụ: - That house looks as if it's going to fall down Ngôi nhà trơng đổ - Ann sounded as if she had a cold, didn't she? Giọng Ann nghe thể cô bị cảm lạnh, không? - I've just come back from holiday but I feel tired and depressed I don't feel as if I've just had on holiday Tôi vừa trở sau chuyến nghỉ mát cảm thấy mệt mỏi chán nản Tơi khơng cảm thấy vừa nghỉ mát Bạn so sánh ví dụ sau để thấy rõ cấu trúc sử dụng as if: - You look tired (look + tính từ) Trơng bạn mệt - You look as if you haven't slept (look + as if + túc từ + động từ) Trông bạn bị ngủ - Tom sounded worried (sound + tính từ) Giọng Tom lo lắng - Tom sounded as if he was worried (sound + as if + chủ từ + động từ) Giọng Tom nghe thể anh lo lắng Chúng ta dùng as though thay as if: - Ann sound as though she's got a cold (= as if she's got a cold.) Giọng Ann nghe thể cô bị cảm lạnh B Cấu trúc It looks/sounds as if Bạn nói It looks/sounds/smells as if (hoặc as though): - Sandra is very late, isn't she? It looks as if she isn't coming Sandra bị trễ phải khơng? Có vẻ cô không đến - We took an umbrella with us because it looked as if it was going to rain Chúng tơi cầm theo trời mưa - Do you hear that music next door? It sounds as if they're having a party Bạn có nghe tiếng nhạc nhà bên khơng? Nghe họ liên hoan - It smells as though someone has been smoking in here Có mùi hút thuốc Sau It looks/sounds/smells, nhiều người dùng like thay as if/as though: - It looks like Sandra isn't coming Có vẻ Sandra không tới C Khi sử dụng as if với động từ khác Có thể dùng as if với động từ khác để nói làm việc Ví dụ: - He ran as if he was running for his life Anh ta chạy thể gặp nguy hiểm đến tính mạng - After the interruption, the speaker carried on talking as if nothing had happened Sau bị ngắt lời, diễn giả tiếp tục nói khơng có xảy - When I told them my plan, they looked at me as if I was mad Khi tơi nói với họ kế hoạch tơi, họ nhìn tơi thể bị điên D Khi sử dụng as if với q khứ Sau as if đơi ta dùng q khứ nói Ví dụ: - I don't like Norma She talks as if she knew everything Tơi khơng thích Norma Cơ nói cô biết tất Ý nghĩa câu muốn đề cập tới khứ Ta dùng khứ ('as if she knew') hàm ý unreal — không thực: Norma biết tất Chúng ta dùng q khứ cách tương tự với if wish (Bạn tham khảo: If I wish tiếng Anh) Dưới số ví dụ: - She's always asking me to things for her — as if I didn't have enough to (I have enough to ) Cô ln đòi hỏi tơi làm cho việc, thể chưa đủ việc để làm - Harry's only 40 Why you talk about him as if he was an old man? (he isn't an old man) Harry 40 tuổi Sao bạn nói nói ơng già vậy? (Anh ta khơng phải ơng già) Khi dùng khứ trên, ta dùng were thay cho was: - Why you talk about him as if he were an old man - They treat me as if I were (hoặc was) their own son (I'm not their son) Họ đối xử với trai họ (Tôi trai họ) Bài tập cách sử dụng as if Để làm tập cách sử dụng as if, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng as if Các loạt khác:  Although/though/even though & in spite of/despite  Cách sử dụng in case  Unless, as long as, provided/providing  Cách sử dụng As  Like & As  Cách sử dụng As if  For, during & while  By, Until & By the time Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database, ... tập cách sử dụng as if Để làm tập cách sử dụng as if, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng as if Các loạt khác:  Although /though/ even though & in spite of/despite  Cách sử dụng. .. Tom sounded as if he was worried (sound + as if + chủ từ + động từ) Giọng Tom nghe thể anh lo lắng Chúng ta dùng as though thay as if: - Ann sound as though she's got a cold (= as if she's got... Although /though/ even though & in spite of/despite  Cách sử dụng in case  Unless, as long as, provided/providing  Cách sử dụng As  Like & As  Cách sử dụng As if  For, during & while  By, Until & By the time
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng as if và as though trong tiếng anh, Cách sử dụng as if và as though trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay