Like và as trong tiếng anh

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:16

Like và As trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng like trong tiếng AnhKhi like có nghĩa tương tự như, giống nhưLike = similar to the same as (tương tự như, giống như). Chú ý rằng bạn không thể dùng as theo cách này:Ví dụ: What a beautiful house Its like a palace. (không nói as a palace)Ngôi nhà thật tuyệt Trông nó cứ như một lâu đài vậy. What does Sandra do? Shes a teacher, like me. (không nói as me)Sandra làm nghề gì vậy? Cô ấy là giáo viên, giống như tôi. Be careful The floor has been polished. Its like walking on ice. (không nói as walking)Hãy cẩn thận Sàn nhà mới được đánh bóng. Y như đi trên băng vậy. Its raining again. I hate weather like this. (không nói as this)Trời đã lại mưa rồi. Tôi ngán thời tiết như thế này.Trong những câu trên, like là một giới từ. Do đó, nó được theo sau bởi một danh từ (like a palace), một đại từ (like me like this) hay ing (like walking).Bạn cũng có thể nói like (somebody something) doing something: Whats that noise? It sounds like a baby crying.Tiếng gì vậy? Nghe giống như tiếng trẻ con khóc.Khi like có nghĩa ví dụ như, chẳng hạn nhưĐôi khi like = for example (ví dụ như, chẳng hạn như...): Some sports, like motor racing, can be dangerous.Một số môn thể thao, chẳng hạn như đua mô tô, có thể là nguy hiểm.Bạn cũng có thể sử dụng such as (= for example): Some sports, such as motor racing, can be dangerous. B. Cấu trúc as + chủ ngữ + động từChúng ta sử dụng as (không phải like) trước chủ ngữ + động từ.Ví dụ: I didnt move anything. I left everything as I found it.Tôi không thể xê dịch cái gì cả. Tôi đã để nguyên mọi vật như lúc tôi tìm thấy. They did as they promised. (= They did what they promised)Họ đã làm đúng như họ đã hứa.Bạn so sánh like và as qua hai ví dụ sau: You should have done it like this. (like + đại từ)Lẽ ra bạn nên làm điều đó như thế này này. You should have done it as I showed you. (as + chủ ngữ + động từ)Lẽ ra bạn nên làm điều đó như tôi đã hướng dẫn.Ta cũng có thể nói as you knowas I saidas she expectedas I thought ...: As you know, its Toms birthday next week. (= you know this already)Như anh biết đấy, sinh nhật Tom là vào tuần sau. (= anh đã biết rồi) Jane failed her driving test, as she expected. (= she expected this beforre)Jane đã không đậu bằng lái xe, đúng như cô ấy đã dự đoán. (= cô ấy đã dự đoán trước)Bạn cũng chú ý cách sử dụng as usualas always = như thường lệ: Youre late as usual.Bạn lại tới trễ như thường lệ. C. Khi as là giới từas cũng có khi là một giới từ, nhưng khi đó nó mang nghĩa khác với like.Ví dụ so sánh:AsLike 1. Brenda Casey is the manager of a company. As the manager, she has to make many important decisions. (As the manager = trên cương vị là giám đốc)Brenda Casey là giám đốc một công ty. Là một giám đốc, cô ấy phải ra những quyết định quan trọng.2. During the war this hotel was used as a hospital. (so it really was a hospital)Trong thời gian chiến tranh khách sạn này đã được sử dụng làm một bệnh viện. (vì vậy nó thực sự đã là bệnh viện). 1. Mary Stone is the assistant manager. Like a manager (Brenda Casey), she also has to make important decisions.Mary Stone là trợ lý giám đốc. Cũng giống như giám đốc, cô ấy cũng phải ra những quyết định quan trọng.2. Everyone is ill at home. Our house is like a hospital. (it isnt really a hospital).Mọi người đều ốm nằm nhà. Nhà chúng tôi cứ giống như là cái bệnh viện vậy (thực sự thì nó không phải là bệnh viện).as (khi là giới từ) có nghĩa tương đương với in the position of, in the form of ... (trên cương vị là...)Ví dụ: A few years ago I worked as a bus driver. (không nói like a bus driver)Trước đây vài năm tôi là tài xế xe buýt. Weve got a garage but we havent got a car, so we use the garage as a workshop.Chúng tôi có ga ra nhưng lại không có xe hơi, cho nên chúng tôi dùng ga ra đó làm một cái nhà xưởng. Many English words (example, work and rain) can be use as verbs or nouns.Nhiều từ tiếng Anh (chẳng hạn như work và rain) có thể dùng làm động từ hoặc danh từ. London is all right as a place to visit, but I wouldnt like to live there.London quả là nơi đáng tới thăm, nhưng tôi không muốn sống ở đó. The news of her death came as a great shock.Tin tức về cái chết của cô ấy đến như một cú cốc nặng.Chúng ta nói regard... as = xemcoi...như: I regard her as my best friend.Tôi xem cô ấy như người bạn tốt nhất của tôi.Bài tập phân biệt like và asĐể làm bài tập phân biệt like và as, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt like và as.Các loạt bài khác:Althoughthougheven though in spite ofdespiteCách sử dụng in caseUnless, as long as, providedprovidingCách sử dụng AsLike AsCách sử dụng As ifFor, during whileBy, Until By the time Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Like As tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng like tiếng Anh Khi like có nghĩa "tương tự như, giống như" Like = similar to / the same as (tương tự như, giống như) Chú ý bạn dùng as theo cách này: Ví dụ: - What a beautiful house! It's like a palace (khơng nói 'as a palace') Ngơi nhà thật tuyệt! Trơng lâu đài - "What does Sandra do?" "She's a teacher, like me." (không nói 'as me') "Sandra làm nghề vậy?" "Cơ giáo viên, giống tôi." - Be careful! The floor has been polished It's like walking on ice (không nói 'as walking') Hãy cẩn thận! Sàn nhà đánh bóng Y băng - It's raining again I hate weather like this (khơng nói 'as this') Trời lại mưa Tôi ngán thời tiết Trong câu trên, like giới từ Do đó, theo sau danh từ (like a palace), đại từ (like me / like this) hay -ing (like walking) Bạn nói "like (somebody / something) doing something": - "What's that noise?" "It sounds like a baby crying." "Tiếng vậy?" "Nghe giống tiếng trẻ khóc." Khi like có nghĩa "ví dụ như, chẳng hạn như" Đơi like = for example (ví dụ như, chẳng hạn ): - Some sports, like motor racing, can be dangerous Một số môn thể thao, chẳng hạn đua mô tơ, nguy hiểm Bạn sử dụng such as (= for example): - Some sports, such as motor racing, can be dangerous B Cấu trúc as + chủ ngữ + động từ Chúng ta sử dụng as (không phải like) trước chủ ngữ + động từ Ví dụ: - I didn't move anything I left everything as I found it Tôi xê dịch Tơi để ngun vật lúc tơi tìm thấy - They did as they promised (= They did what they promised) Họ làm họ hứa Bạn so sánh like as qua hai ví dụ sau: - You should have done it like this (like + đại từ) Lẽ bạn nên làm điều này - You should have done it as I showed you (as + chủ ngữ + động từ) Lẽ bạn nên làm điều tơi hướng dẫn Ta nói as you know/as I said/as she expected/as I thought : - As you know, it's Tom's birthday next week (= you know this already) Như anh biết đấy, sinh nhật Tom vào tuần sau (= anh biết rồi) - Jane failed her driving test, as she expected (= she expected this beforre) Jane không đậu lái xe, dự đốn (= dự đốn trước) Bạn ý cách sử dụng as usual/as always = thường lệ: - You're late as usual Bạn lại tới trễ thường lệ C Khi as giới từ as có giới từ, mang nghĩa khác với like Ví dụ so sánh: As Like 1 - Brenda Casey is the manager of a company - Mary Stone is the assistant manager As the manager, she has to make many important decisions Like a manager (Brenda Casey), she also has to make important decisions ('As the manager' = cương vị giám đốc) Mary Stone trợ lý giám đốc Cũng giống giám đốc, cô phải Brenda Casey giám đốc công ty Là giám đốc, cô phải những định quan trọng định quan trọng 2 - During the war this hotel was used as a hospital (so it really was a hospital) Trong thời gian chiến tranh khách sạn sử dụng làm bệnh viện - Everyone is ill at home Our house is like a hospital (it isn't really a hospital) Mọi người ốm nằm nhà Nhà giống bệnh viện (thực khơng phải bệnh viện) (vì thực bệnh viện) as (khi giới từ) có nghĩa tương đương với in the position of, in the form of (trên cương vị ) Ví dụ: - A few years ago I worked as a bus driver (không nói 'like a bus driver') Trước vài năm tơi tài xế xe buýt - We've got a garage but we haven't got a car, so we use the garage as a workshop Chúng tơi có ga lại khơng có xe hơi, chúng tơi dùng ga làm nhà xưởng - Many English words (example, "work" and "rain") can be use as verbs or nouns Nhiều từ tiếng Anh (chẳng hạn "work" "rain") dùng làm động từ danh từ - London is all right as a place to visit, but I wouldn't like to live there London nơi đáng tới thăm, không muốn sống - The news of her death came as a great shock Tin tức chết cô đến cú cốc nặng Chúng ta nói regard as = xem/coi như: - I regard her as my best friend Tôi xem cô người bạn tốt Bài tập phân biệt like as Để làm tập phân biệt like as, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt like as Các loạt khác: • Although/though/even though & in spite of/despite • Cách sử dụng in case • Unless, as long as, provided/providing • Cách sử dụng As • Like & As • Cách sử dụng As if • For, during & while • By, Until & By the time Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau ... cách sử dụng as usual /as always = thường lệ: - You're late as usual Bạn lại tới trễ thường lệ C Khi as giới từ as có giới từ, mang nghĩa khác với like Ví dụ so sánh: As Like 1 - Brenda Casey is the... phân biệt like as, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt like as Các loạt khác: • Although/though/even though & in spite of/despite • Cách sử dụng in case • Unless, as long as, provided/providing... company - Mary Stone is the assistant manager As the manager, she has to make many important decisions Like a manager (Brenda Casey), she also has to make important decisions ( 'As the manager' = cương
- Xem thêm -

Xem thêm: Like và as trong tiếng anh, Like và as trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay