Unless as long as provided providing trong tiếng anh

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:15

Unless, As long as, Providedproviding trong tiếng Anh Trang trước Trang sau unless có nghĩa là trừ khitrừ phias long as có nghĩa là miễn làtrong trường hợp màprovidedproviding có nghĩa là miễn làA. Cách sử dụng unless trong tiếng AnhBạn theo dõi tình huống sau The club is for members only.Câu lạc bộ chỉ dành cho các thành viên của nó. You cant go in unless you are a member.Bạn không thể vào được trừ khi bạn là một thành viên.Điều này có nghĩa là:You cant go in except if you are a member. hoặc You can go in only if you are a member.Bạn không thể vào được trừ trường hợp bạn là một thành viên hoặc Bạn chỉ có thể vào được nếu bạn là một thành viên.Unless = except if (= trừ phi, trừ khi)Một vài ví dụ khác về cách sử dụng unless: Ill see you tomorrow unless I have to work late. (= except if I have to work late)Tôi sẽ gặp bạn vào ngày mai trừ trường hợp tôi phải làm việc muộn. Dont tell Sue what I said unless she asks you. (= except if she asks you)Đừng kể với Sue những gì tôi nói trừ phi cô ấy hỏi bạn. Shall I tell Sue what you said? Not unless she asks you. (= only if she asks you)Tôi sẽ kể với Sue những gì bạn nói nhé? Đừng, trừ phi cô ấy hỏi bạn. I dont like fish. I wouldnt eat it unless I was extremely hungry. (= except if I was extremely hungry)Tôi không thích ăn cá. Tôi sẽ không ăn cá trừ khi tôi thật đói.Ta thường dùng unless trong những lời có tính chất cảnh cáo:Ví dụ: Well be late unless we hurry. (= except if we hurry)Chúng ta sẽ trễ mất nếu chúng ta không khẩn trương. Unless you work much harder, you wont pass the exam.Nếu bạn không học chăm chỉ hơn, bạn sẽ không thi đậu đâu. I was told I wouldnt pass the exam unless I worked harder.Tôi đã được nhắc nhở rằng sẽ không thi đậu nếu không học chăm chỉ hơn.Thay vì dùng unless, ta có thể dùng if ... not: Dont tell Sue what I said if she doesnt ask you.Chớ nói với Sue những gì tôi đã kể nếu cô ấy không yêu cầu bạn. Well be late if we dont hurry.Chúng ta sẽ bị trễ nếu chúng ta không khẩn trương. B. Cách sử dụng as long as, providedproviding trong tiếng Anh as long as hoặc so long as | đều có nghĩa là miễn lànếutrong trường hợp màprovided (that) hoặc providing (that)| Ví dụ: You can use my car| as long as| you drive carefully. | so long as|(= You can use my car but you must drive carefully — this is a condition)Bạn có thể dùng xe của tôi nếu bạn đi cẩn thận.(bạn có thể dùng xe của tôi nhưng bạn hãy đi cẩn thận — đó là điều kiện) Travelling by car is convenient|provided (that) |you have somewhere to park. |providing (that)|(= but only if you have somewhere to park)Đi du lịch bằng ô tô thật thuận tiện nếu bạn có chỗ để đậu xe. Providing (that)| she studies hard — shell pass her exams. Provided (that) |(= She must study hard — if she does this, she will pass)Miễn là cô ấy học chăm chỉ, cô ấy sẽ thi đậu.(= cô ấy phải học chăm — nếu cô ấy học chăm, cô ấy sẽ thi đậu) C. Cókhông sử dụng will với các (cụm) trạng từ trênKhi đề cập tới tương lai, KHÔNG dùng will sau unlless as long as provided providing. Hãy sử dụng thì hiện tại.Bạn tham khảo: Thì hiện tại mang nghĩa tương lai trong tiếng Anh.Ví dụ: Well be late unless we hurry. (không nói unless we will hurry) Providing she studies hard, she will pass the exam. (không nói providing she will study)Bài tập Unless, as long as, privided và providingĐể làm bài tập Unless, as long as, privided và providing, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Unless, as long as, privided và providing.Các loạt bài khác:Althoughthougheven though in spite ofdespiteCách sử dụng in caseUnless, as long as, providedprovidingCách sử dụng AsLike AsCách sử dụng As ifFor, during whileBy, Until By the time Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Unless As long as Provided providing tiếng Anh Trang trước Trang sau unless có nghĩa trừ khi/trừ phi as long as có nghĩa miễn là/trong trường hợp mà provided/providing có nghĩa miễn A Cách sử dụng unless tiếng Anh Bạn theo dõi tình sau - The club is for members only Câu lạc dành cho thành viên - You can't go in unless you are a member Bạn vào trừ bạn thành viên Điều có nghĩa là: "You can't go in except if you are a member." "You can go in only if you are a member." "Bạn vào trừ trường hợp bạn thành viên" "Bạn vào bạn thành viên." Unless = except if (= trừ phi, trừ khi) Một vài ví dụ khác cách sử dụng unless: - I'll see you tomorrow unless I have to work late (= except if I have to work late) Tôi gặp bạn vào ngày mai trừ trường hợp phải làm việc muộn - Don't tell Sue what I said unless she asks you (= except if she asks you) Đừng kể với Sue tơi nói hỏi bạn - "Shall I tell Sue what you said?" "Not unless she asks you." (= only if she asks you) "Tôi kể với Sue bạn nói nhé?" "Đừng, hỏi bạn." - I don't like fish I wouldn't eat it unless I was extremely hungry (= except if I was extremely hungry) Tơi khơng thích ăn cá Tơi khơng ăn cá trừ tơi thật đói Ta thường dùng unless lời có tính chất cảnh cáo: Ví dụ: - We'll be late unless we hurry (= except if we hurry) Chúng ta trễ không khẩn trương - Unless you work much harder, you won't pass the exam Nếu bạn không học chăm hơn, bạn không thi đậu đâu - I was told I wouldn't pass the exam unless I worked harder Tôi nhắc nhở không thi đậu không học chăm Thay dùng unless, ta dùng if not: - Don't tell Sue what I said if she doesn't ask you Chớ nói với Sue tơi kể cô không yêu cầu bạn - We'll be late if we don't hurry Chúng ta bị trễ không khẩn trương B Cách sử dụng as long as, provided/providing tiếng Anh as long as so long as | có nghĩa "miễn là/nếu/trong trường hợp mà" provided (that) providing (that)| Ví dụ: - You can use my car| as long as| you drive carefully | so long as| (= You can use my car but you must drive carefully — this is a condition) Bạn dùng xe tơi bạn cẩn thận (bạn dùng xe bạn cẩn thận — điều kiện) - Travelling by car is convenient|provided (that) |you have somewhere to park |providing (that)| (= but only if you have somewhere to park) Đi du lịch tơ thật thuận tiện bạn có chỗ để đậu xe - Providing (that)| she studies hard — she'll pass her exams Provided (that) | (= She must study hard — if she does this, she will pass) Miễn cô học chăm chỉ, cô thi đậu (= cô phải học chăm — cô học chăm, cô thi đậu) C Có/khơng sử dụng will với (cụm) trạng từ Khi đề cập tới tương lai, KHÔNG dùng will sau unlless/ as long as/ provided/ providing Hãy sử dụng Bạn tham khảo: Thì mang nghĩa tương lai tiếng Anh Ví dụ: - We'll be late unless we hurry (khơng nói 'unless we will hurry') - Providing she studies hard, she will pass the exam (khơng nói 'providing she will study') Bài tập Unless, as long as, privided providing Để làm tập Unless, as long as, privided providing, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Unless, as long as, privided providing Các loạt khác: • Although/though/even though & in spite of/despite • Cách sử dụng in case • Unless, as long as, provided/providing • Cách sử dụng As • Like & As • Cách sử dụng As if • For, during & while • By, Until & By the time Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước ... sử dụng as long as, provided/ providing tiếng Anh as long as so long as | có nghĩa "miễn là/nếu /trong trường hợp mà" provided (that) providing (that)| Ví dụ: - You can use my car| as long as| you... pass the exam (khơng nói 'providing she will study') Bài tập Unless, as long as, privided providing Để làm tập Unless, as long as, privided providing, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Unless, ... Unless, as long as, privided providing Các loạt khác: • Although/though/even though & in spite of/despite • Cách sử dụng in case • Unless, as long as, provided/ providing • Cách sử dụng As • Like & As
- Xem thêm -

Xem thêm: Unless as long as provided providing trong tiếng anh, Unless as long as provided providing trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay