Although though even though in spite of despite trong tiếng anh

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:14

Although, though, even though, in spite of, despite trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Ví dụ although, in spite of và despite trong tiếng AnhBạn theo dõi tình huống sau: Last year Jack and Jill spent their holidays by sea. It rained a lot but they enjoyed themselves.Năm ngoái Jack và Jill đi nghỉ mát ở biển. Trời mưa nhiều nhưng họ rất thích thú.Bạn có thể nói:Although it rained a lot, they enjoyed themselves. (= It rained a lot but they...)Mặc dù trời mưa nhiều nhưng họ vẫn rất vui thích. (= trời mưa nhiều nhưng họ...)hoặcIn spite of | the rain, they enjoyed themselves.Despite |B. Cách sử dụng although trong tiếng anhSau although ta dùng cấu trúc chủ ngữ + động từ.Ví dụ: Although it rained a lot, we enjoyed our holiday.Dù trời mưa luôn, chúng tôi vẫn rất vui trong kỳ nghỉ. I didnt get the job although I had all the necessary qualifications.Tôi không xin được công việc đó dù tôi có đủ năng lực.So sánh ý nghĩa của although và because: We went out although it was raining.Chúng tôi đã ra ngoài dù trời đang mưa. We didnt go out because it was raining.Chúng tôi đã không ra ngoài vì trời đang mưa. C. Cách sử dụng in spite of và despite trong tiếng anhSau in spite of hay despite, ta dùng một danh từ, một đại từ (thisthatwhat ...) hoặc ing: In spite of the rain, we enjoyed our holiday.Bất kể trời mưa, chúng tôi vẫn vui trọn kỳ nghỉ. I didnt get the job in spite of having all the necessary qualifications.Tôi không kiếm được việc dẫu tôi có đủ năng lực. She wasnt well, but in spite of this she went to work.Cô ấy không được khỏe, nhưng dẫu vậy cô ấy vẫn đi làm. In spite of what I said yesterday, I still love you.Bất chấp những gì hôm qua anh đã nói, anh vẫn yêu em.despite là tương đương in spite of. Để ý rằng ta nói in spite of nhưng lại nói despite (không có of): She wasnt well, but despite she went to work. (không nói despite of this)Bạn có thể nói in spite of the fact (that) ... và despite the fact(that)... I didnt get the job in spite of the fact (that)despite the fact (that) I had the necessary qualifications.So sánh in spite of và because of: We went out inspite of the rain. (hay ...despite the rain)Chúng tôi đã đi chơi bất chấp trời mưa. We didnt go out because of the rain.Chúng tôi đã không đi chơi bởi vì trời mưa.D. So sánh although với in spite ofdespite trong tiếng Anh Although the traffic was bad, | I arrived on time. In spite of the traffic, |(không nói in spite of the traffic was bad)Mặc dù giao thông tồi tệ, tôi vẫn đến đúng giờ. I couldnt sleep | although I was very tired. | despite being very tired.(không nói despite I was tired)Tôi đã không thể ngủ được mặc dù tôi đã rất mệt. E. Sử dụng though và although trong tiếng AnhNhiều khi ta nói though thay vì nói although: I didnt get the job though I had all the necessary qualifications.Trong Anh ngữ đàm thoại ta thường để though ở cuối câu: The house isnt very nice. I like the garden though. (= but I like the garden)Ngôi nhà không đẹp lắm. Tuy nhiên tôi thích mảnh vườn. I see him every day. Ive never spoken to him though. (= but Ive never spoken to him)Tôi trông thấy anh ta hàng ngày. Tuy vậy tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh ta.even though (không phải riêng even) mang nghĩa mạnh hơn although: Even though I was really tired, I couldnt sleep. (không nói Even I was really tired...)Cho dẫu tôi thật sự mệt mỏi, tôi đã không thể ngủ được.Bài tập although, though, even though, in spite of và despiteĐể làm bài tập although, though, even though, in spite of và despite, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập although, though, even though, in spite of và despite.Các loạt bài khác:Tính từ tận cùng bằng ing edThứ tự tính từ: tính từ trước da Although though even though in spite of despite tiếng Anh Trang trước Trang sau A Ví dụ although, in spite of despite tiếng Anh Bạn theo dõi tình sau: - Last year Jack and Jill spent their holidays by sea It rained a lot but they enjoyed themselves Năm ngoái Jack Jill nghỉ mát biển Trời mưa nhiều họ thích thú Bạn nói: Although it rained a lot, they enjoyed themselves (= It rained a lot but they ) Mặc dù trời mưa nhiều họ vui thích (= trời mưa nhiều họ ) In spite of | the rain, they enjoyed themselves Despite | B Cách sử dụng although tiếng anh Sau although ta dùng cấu trúc chủ ngữ + động từ Ví dụ: - Although it rained a lot, we enjoyed our holiday Dù trời mưa luôn, vui kỳ nghỉ - I didn't get the job although I had all the necessary qualifications Tôi không xin cơng việc dù tơi có đủ lực So sánh ý nghĩa although because: - We went out although it was raining Chúng tơi ngồi dù trời mưa - We didn't go out because it was raining Chúng tơi khơng ngồi trời mưa C Cách sử dụng in spite of despite tiếng anh • Sau in spite of hay despite, ta dùng danh từ, đại từ (this/that/what ) -ing: • • - In spite of the rain, we enjoyed our holiday • Bất kể trời mưa, chúng tơi vui trọn kỳ nghỉ • • - I didn't get the job in spite of having all the necessary qualifications • Tơi khơng kiếm việc tơi có đủ lực • • - She wasn't well, but in spite of this she went to work • Cơ khơng khỏe, làm • • - In spite of what I said yesterday, I still love you Bất chấp hơm qua anh nói, anh yêu em • despite tương đương in spite of Để ý ta nói in spite of lại nói despite (khơng có of): • - She wasn't well, but despite she went to work (khơng nói 'despite of this') • Bạn nói "in spite of the fact (that) " "despite the fact(that) " • • - I didn't get the job in spite of the fact (that)/despite the fact (that) I had the necessary qualifications So sánh in spite of because of: - We went out inspite of the rain (hay despite the rain) Chúng chơi bất chấp trời mưa - We didn't go out because of the rain Chúng khơng chơi trời mưa D So sánh although với in spite of/despite tiếng Anh Although the traffic was bad, | I arrived on time In spite of the traffic, | (khơng nói 'in spite of the traffic was bad') Mặc dù giao thông tồi tệ, đến - I couldn't sleep | although I was very tired | despite being very tired (khơng nói 'despite I was tired') Tơi khơng thể ngủ mệt E Sử dụng though although tiếng Anh Nhiều ta nói though thay nói although: - I didn't get the job though I had all the necessary qualifications Trong Anh ngữ đàm thoại ta thường để though cuối câu: - The house isn't very nice I like the garden though (= but I like the garden) Ngôi nhà khơng đẹp Tuy nhiên tơi thích mảnh vườn - I see him every day I've never spoken to him though (= but I've never spoken to him) Tôi trông thấy hàng ngày Tuy chưa nói chuyện với even though (khơng phải riêng even) mang nghĩa mạnh although: - Even though I was really tired, I couldn't sleep (khơng nói 'Even I was really tired ') Cho thật mệt mỏi, ngủ Bài tập although, though, even though, in spite of despite Để làm tập although, though, even though, in spite of despite, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập although, though, even though, in spite of despite Các loạt khác: • Tính từ tận -ing & -ed • Thứ tự tính từ: tính từ trước da ... sleep (khơng nói 'Even I was really tired ') Cho thật mệt mỏi, ngủ Bài tập although, though, even though, in spite of despite Để làm tập although, though, even though, in spite of despite, mời bạn... was raining Chúng tơi khơng ngồi trời mưa C Cách sử dụng in spite of despite tiếng anh • Sau in spite of hay despite, ta dùng danh từ, đại từ (this/that/what ) -ing: • • - In spite of the rain,... hơm qua anh nói, anh u em • despite tương đương in spite of Để ý ta nói in spite of lại nói despite (khơng có of) : • - She wasn't well, but despite she went to work (khơng nói 'despite of this')
- Xem thêm -

Xem thêm: Although though even though in spite of despite trong tiếng anh, Although though even though in spite of despite trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay