Cách sử dụng still yet already any more any longer no longer trong tiếng anh

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:12

Cách sử dụng still, yet, already, any more, any longer, no longer trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng still trong tiếng AnhChúng ta dùng trạng từ still (vẫn) để đề cập tới hành động hay tình huống nào đó vẫn đang còn tiếp diễn, chưa thay đổi hay kết thúc: Its 10 oclock and Tom is still in bed.Đã 10 giờ rồi và Tom thì vẫn ở trên giường. When I went to bed, Jane was still working.Khi tôi đi ngủ, Jane vẫn đang làm việc. Do you still want to go to the party or have you changed your mind?Bạn vẫn muốn tới dự bữa tiệc hay bạn đã đổi ý rồi?Trạng từ still thường đứng giữa câu cùng động từ. Bạn có thể tham khảo về vị trí của trạng từ trong chương trước. B. Cách sử dụng any more, any longer, no longer trong tiếng AnhTa dùng not ... any more hay not ... any longer khi muốn nói tới một tình huống nào đó đã thay đổi. Any more và any longer đứng ở cuối câu: Ann doesnt work here any more (hay any longer). She left last month. (không nói Ann doesnt still work here)Ann không còn làm việc ở đây nữa. Cô ấy đã ra đi tháng trước. We used to be good friends but we arent any more. (hay any longer).Chúng tôi đã từng là bạn thân nhưng nay thì không còn kết bạn với nhau nữa.Bạn cũng có thể nói no longer. No longer đứng ở giữa câu: Ann no longer works here.Ann không còn làm ở đây nữa.Nhưng ta không dùng no more theo cách này: We are no longer friends. (không nói we are no more friends)Chúng tôi không còn là bạn bè nữa.So sánh still và not ... any more: Sheila still works here but Ann doesnt work here any more.Sheila vẫn làm việc ở đây còn Ann thì đã không làm ở đây nữa rồi. C. Cách sử dụng yet trong tiếng AnhYet = until now (cho tới giờ). Ta hay dùng yet trong những câu phủ định (I havent finished yet) và trong các câu hỏi (have you finfshed yet?). Yet cho thấy người nói chờ đợi một hành động nào đó sẽ xảy ra. Yet thường đứng ở cuối câu:Ví dụ: Its 10 oclock and Tom hasnt got up yet.Đã 10 giờ mà Tom vẫn chưa dậy. Im hungry. Is dinner ready yet?Tôi đói bụng rồi. Bữa ăn dọn ra chưa? We dont know where weve going for our holidays yet.Chúng tôi chưa biết sẽ đi nghỉ mát ở đâu.Chúng ta thường dùng yet với thì hiện tại hoàn thành.So sánh yet với still: Jack lost his job a year ago and is still unemployed.Jack mất việc làm năm ngoái và hiện nay vẫn thất nghiệp.Jack lost his job a year ago and hasnt found another job yet.Jack mất việc làm năm ngoái và hiện nay vẫn chưa tìm được việc khác. Is it still raining?Vẫn đang mưa à? Has it stopped raining yet?Trời đã tạnh mưa chưa?still cũng có thể dùng trong câu phủ định: She said she would be here an hour ago and she still hasnt come.Cô ấy đã nói sẽ có mặt ở đây cách đây một giờ mà bây giờ vẫn chưa đến.Nói như trên cũng có nghĩa gần giống như nói she hasnt come yet. Nhưng still... not cho thấy cảm giác ngạc nhiên hay thiếu kiên nhẫn một cách rõ ràng hơn. Thử so sánh: I wrote to him last week. He hasnt replied yet. (But I expect he will reply soon)Tôi viết thư cho anh ấy tuần trước. Anh ấy vẫn chưa trả lời. (Nhưng tôi đã chờ đợi rằng anh ấy sẽ sớm trả lời) I wrote to him months ago and he still hasnt replied. (He should have replied before now)Tôi viết thư cho anh ấy mấy tháng trước vậy mà anh ấy vẫn chưa trả lời. (Lẽ ra anh ấy phải trả lời rồi)D. Cách sử dụng already trong tiếng AnhTa sử dụng already để nói tới việc nào đó đã xảy ra sớm hơn dự tính. already thường được đặt giữa câuVí dụ: When is Sue going on holiday? She has already gone. (= sooner than you expected)Khi nào thì Sue sẽ đi nghỉ? Cô ấy đã đi rồi. (= sớm hơn bạn nghĩ) Shall I tell Liz the news or does she already know?Tôi sẽ phải nói với Liz tin tức hay cô ấy đã biết rồi? Ive only just had lunch and Im already hungry.Tôi vừa mới ăn trưa mà giờ đã thấy đói bụng rồi.Bài tập Still, yet, already, any more, any longer và no longerĐể làm bài tập Still, yet, already, any more, any longer và no longer, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Still, yet, already, any more, any longer và no longer.Các loạt bài khác:Tính từ tận cùng bằng ing edThứ tự tính từ: tính từ trước danh từ Cách sử dụng still yet already any more any longer no longer tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng still tiếng Anh Chúng ta dùng trạng từ still (vẫn) để đề cập tới hành động hay tình tiếp diễn, chưa thay đổi hay kết thúc: - It's 10 o'clock and Tom is still in bed Đã 10 Tom giường.- When I went to bed, Jane was still working Khi ngủ, Jane làm việc.- Do you still want to go to the party or have you changed your mind? Bạn muốn tới dự bữa tiệc hay bạn đổi ý rồi? Trạng từ still thường đứng câu động từ Bạn tham khảo vị trí trạng từ chương trước B Cách sử dụng any more, any longer, no longer tiếng Anh Ta dùng not any more hay not any longer muốn nói tới tình thay đổi Any more any longer đứng cuối câu: - Ann doesn't work here any more (hay any longer) She left last month (khơng nói 'Ann doesn't still work here') Ann khơng làm việc Cô tháng trước.- We used to be good friends but we aren't any more (hay any longer) Chúng bạn thân khơng kết bạn với Bạn nói no longer No longer đứng câu: - Ann no longer works here Ann không làm Nhưng ta khơng dùng no more theo cách này: - We are no longer friends (khơng nói 'we are no more friends') Chúng tơi khơng bạn bè So sánh still not any more: - Sheila still works here but Ann doesn't work here any more Sheila làm việc Ann khơng làm C Cách sử dụng yet tiếng Anh Yet = until now (cho tới giờ) Ta hay dùng yet câu phủ định (I haven't finished yet) câu hỏi (have you finfshed yet?) Yet cho thấy người nói chờ đợi hành động xảy Yet thường đứng cuối câu: Ví dụ: - It's 10 o'clock and Tom hasn't got up yet Đã 10 mà Tom chưa dậy.- I'm hungry Is dinner ready yet? Tơi đói bụng Bữa ăn dọn chưa?- We don't know where we've going for our holidays yet Chúng chưa biết nghỉ mát đâu Chúng ta thường dùng yet với hồn thành So sánh yet với still: - Jack lost his job a year ago and is still unemployed Jack việc làm năm ngoái thất nghiệp.-Jack lost his job a year ago and hasn't found another job yet Jack việc làm năm ngối chưa tìm việc khác.- Is it still raining? Vẫn mưa à?- Has it stopped raining yet? Trời tạnh mưa chưa? still dùng câu phủ định: - She said she would be here an hour ago and she still hasn't come Cơ nói có mặt cách mà chưa đến Nói có nghĩa gần giống nói she hasn't come yet Nhưng still not cho thấy cảm giác ngạc nhiên hay thiếu kiên nhẫn cách rõ ràng Thử so sánh: - I wrote to him last week He hasn't replied yet (But I expect he will reply soon) Tôi viết thư cho anh tuần trước Anh chưa trả lời (Nhưng chờ đợi anh sớm trả lời)- I wrote to him months ago and he still hasn't replied (He should have replied before now) Tôi viết thư cho anh tháng trước mà anh chưa trả lời (Lẽ anh phải trả lời rồi) D Cách sử dụng already tiếng Anh Ta sử dụng already để nói tới việc xảy sớm dự tính already thường đặt câu Ví dụ: - "When is Sue going on holiday?" "She has already gone." (= sooner than you expected) "Khi Sue nghỉ?" "Cô rồi." (= sớm bạn nghĩ)- Shall I tell Liz the news or does she already know? Tơi phải nói với Liz tin tức hay cô biết rồi?- I've only just had lunch and I'm already hungry Tôi vừa ăn trưa mà thấy đói bụng Bài tập Still, yet, already, any more, any longer no longer Để làm tập Still, yet, already, any more, any longer no longer, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Still, yet, already, any more, any longer no longer Các loạt khác:  Tính từ tận -ing & -ed  Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ ... lunch and I'm already hungry Tôi vừa ăn trưa mà thấy đói bụng Bài tập Still, yet, already, any more, any longer no longer Để làm tập Still, yet, already, any more, any longer no longer, mời bạn... replied before now) Tôi viết thư cho anh tháng trước mà anh chưa trả lời (Lẽ anh phải trả lời rồi) D Cách sử dụng already tiếng Anh Ta sử dụng already để nói tới việc xảy sớm dự tính already thường... here any more Sheila làm việc Ann khơng làm C Cách sử dụng yet tiếng Anh Yet = until now (cho tới giờ) Ta hay dùng yet câu phủ định (I haven't finished yet) câu hỏi (have you finfshed yet? ) Yet
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng still yet already any more any longer no longer trong tiếng anh, Cách sử dụng still yet already any more any longer no longer trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay