So sánh nhất so sánh cực cấp trong tiếng anh

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:10

So sánh nhất (So sánh cực cấp) trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Ví dụ so sánh nhất trong tiếng AnhBạn theo dõi ví dụ: What is the longest river in the world?Dòng sông nào dài nhất thế giới? What was the most enjoyable holiday youve ever had?Kỳ nghỉ nào của bạn thú vị nhất?longest và most enjoyable là dạng so sánh nhất. (Superlative forms)B. Cách hình thành so sánh nhất trong tiếng AnhTa dùng est hoặc most... để tạo nên dạng so sánh nhất. Nói chung, ta dùng est cho những tính từ ngắn và most... với những tính từ dài. (Sử dụng quy tắc tương tự như khi tạo dạng thức so sánh hơn)Ví dụ: từ ngắn | từ dàilong > longest | most expensivehot > hottest | most famous easy > easiest | most boringhard > hardest | most difficult Những tính từ sau là bất quy tắc: good > bestbad > worstfar > furthest C. Cách sử dụng the trong so sánh nhấtTa thường dùng the trước dạng so sánh nhất (the longest the most famous ...): Yesterday was the hottest day of year.Hôm qua là ngày nóng nhất trong năm. That film was really boring. It was the most boring film Ive ever seen.Bộ phim thật là dở. Đó là bộ phim dở nhất tôi từng xem. She is a really nice person — one of the nicest people I know.Cô ấy thật là người tử tế — một trong những người tử tế nhất tôi từng biết. Why does he always come to see me at the worst possible moment?Sao anh ta luôn đến thăm tôi vào những lúc tồi tệ nhất vậy?So sánh nhất vs so sánh hơn: 1. This hotel is the cheapest in town. (so sánh nhất — superlative)Đây là khách sạn bình dân nhất trong thị trấn. This hotel is cheaper than all the others in town. (so sánh hơn — comparative)Khách sạn này rẻ hơn tất cả các khách sạn khác trong thị trấn.2. Hes the most patient person Ive ever met.Anh ta là người kiên nhẫn nhất mà tôi từng gặp. Hes much more patient than I am.Anh ta kiên nhẫn hơn tôi.D. Cách sử dụng oldest và eldest trong tiếng AnhSo sánh nhất của old là oldest: That church is the oldest building in the town. (không nói the eldest)Nhà thờ đó là tòa nhà lâu đời nhất trong thị trấn.Ta dùng eldest (hoặc oldest) khi nói tới những thành viên trong gia đình: My eldest son is 13 years old. (hoặc My oldest son...)Con trai đầu của tôi năm nay 13 tuổi. Are you the eldest in your family? (hoặc ...the oldest...)Anh là người con lớn nhất trong gia đình phải không? E. So sánh nhất và giới từ inSau dạng so sánh nhất, ta sử dụng giới từ in với những từ chỉ nơi chốn (thành phố, nhà cửa v.v...): What is the longest river in the world? (không nói of the world)Con sông nào dài nhất thế giới? We had a lovely room. It was one of the nicest in the hotel. (không nói of the hotel)Chúng tôi đã có một phòng rất tuyệt. Đó là một trong những phòng tốt nhất khách sạn.Ta còn dùng giới từ in đối với một tổ chức hay một nhóm người (a classteamcompany ...): Who is the best student in the class? (không nói of the class)Ai là học sinh giỏi nhất lớp?Ta thường dùng giới từ of đối với một khoảng thời gian nào đó: What was the happiest day of your life?Ngày nào là ngày hạnh phúc nhất trong đời anh? Yesterday was the hottest day of the year.Ngày hôm qua là ngày nóng nhất trong năm.F. So sánh nhất và hiện tại hoàn thànhTa thường dùng thì hiện tại hoàn thành (present perfect — I have done) sau dạng so sánh nhất — superlative Whats the best film youve ever seen?Phim nào là phim hay nhất bạn từng xem? That was the most delicious meal Ive had for a long time.Đó là bữa ăn ngon nhất mà lâu lắm rồi tôi mới dược ăn.G. Cấu trúc most + tính từĐôi khi chúng ta cũng sử dụng cấu trúc most + tính từ với nghĩa very: The book you lent me was most interesting. (= very interesting)Cuốn sách bạn cho tôi mượn rất hay. Thank you for the money. It was most generous of you. (= very generous)Cám ơn anh về số tiền đó. Anh thật là rộng rãi.Bài tập so sánh nhấtĐể làm bài tập so sánh nhất, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập so sánh nhất.Các loạt bài khác:Tính từ tận cùng bằng ing edThứ tự tính từ: tính từ trước danh từTính từ Trạng từ (I)Tính từ Trạng từ (II)Cách sử dụng so suchCách sử dụng enough tooCách sử dụng quite ratherSo sánh hơn (I)So sánh hơn (II)So sánh không bằngSo sánh nhất So sánh So sánh cực cấp tiếng Anh Trang trước Trang sau A Ví dụ so sánh tiếng Anh Bạn theo dõi ví dụ: - What is the longest river in the world? Dòng sơng dài giới? - What was the most enjoyable holiday you've ever had? Kỳ nghỉ bạn thú vị nhất? longest most enjoyable dạng so sánh (Superlative forms) B Cách hình thành so sánh tiếng Anh Ta dùng -est most để tạo nên dạng so sánh Nói chung, ta dùng -est cho tính từ ngắn most với tính từ dài (Sử dụng quy tắc tương tự tạo dạng thức so sánh hơn) Ví dụ: từ ngắn | từ dài long > longest | most expensive hot > hottest | most famous easy > easiest | most boring hard > hardest | most difficult Những tính từ sau bất quy tắc: good > best bad > worst far > furthest C Cách sử dụng the so sánh Ta thường dùng the trước dạng so sánh (the longest / the most famous ): - Yesterday was the hottest day of year Hôm qua ngày nóng năm - That film was really boring It was the most boring film I've ever seen Bộ phim thật dở Đó phim dở xem - She is a really nice person — one of the nicest people I know Cô thật người tử tế — người tử tế biết - Why does he always come to see me at the worst possible moment? Sao đến thăm vào lúc tồi tệ vậy? So sánh vs so sánh hơn: - This hotel is the cheapest in town (so sánh — superlative) Đây khách sạn bình dân thị trấn - This hotel is cheaper than all the others in town (so sánh — comparative) Khách sạn rẻ tất khách sạn khác thị trấn - He's the most patient person I've ever met Anh ta người kiên nhẫn mà gặp - He's much more patient than I am Anh ta kiên nhẫn D Cách sử dụng oldest eldest tiếng AnhSo sánh old oldest:   - That church is the oldest building in the town (khơng nói 'the eldest') Nhà thờ tòa nhà lâu đời thị trấn  Ta dùng eldest (hoặc oldest) nói tới thành viên gia đình:   - My eldest son is 13 years old (hoặc My oldest son )  Con trai đầu năm 13 tuổi   - Are you the eldest in your family? (hoặc the oldest ) Anh người lớn gia đình phải không? E So sánh giới từ in Sau dạng so sánh nhất, ta sử dụng giới từ in với từ nơi chốn (thành phố, nhà cửa v.v ): - What is the longest river in the world? (khơng nói 'of the world') Con sơng dài giới? - We had a lovely room It was one of the nicest in the hotel (khơng nói 'of the hotel') Chúng tơi có phòng tuyệt Đó phòng tốt khách sạn Ta dùng giới từ in tổ chức hay nhóm người (a class/team/company ): - Who is the best student in the class? (khơng nói 'of the class') Ai học sinh giỏi lớp? Ta thường dùng giới từ of khoảng thời gian đó: - What was the happiest day of your life? Ngày ngày hạnh phúc đời anh? - Yesterday was the hottest day of the year Ngày hơm qua ngày nóng năm F So sánh hoàn thành Ta thường dùng hồn thành (present perfect — I have done) sau dạng so sánh — superlative - What's the best film you've ever seen? Phim phim hay bạn xem? - That was the most delicious meal I've had for a long time Đó bữa ăn ngon mà lâu dược ăn G Cấu trúc most + tính từ Đơi sử dụng cấu trúc most + tính từ với nghĩa 'very': - The book you lent me was most interesting (= very interesting) Cuốn sách bạn cho mượn hay - Thank you for the money It was most generous of you (= very generous) Cám ơn anh số tiền Anh thật rộng rãi Bài tập so sánh Để làm tập so sánh nhất, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập so sánh Các loạt khác:  Tính từ tận -ing & -ed  Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ  Tính từ & Trạng từ (I)  Tính từ & Trạng từ (II)  Cách sử dụng so & such  Cách sử dụng enough & too  Cách sử dụng quite & rather  So sánh (I)  So sánh (II)  So sánh không  So sánh ... generous of you (= very generous) Cám ơn anh số tiền Anh thật rộng rãi Bài tập so sánh Để làm tập so sánh nhất, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập so sánh Các loạt khác:  Tính từ tận -ing... danh từ  Tính từ & Trạng từ (I)  Tính từ & Trạng từ (II)  Cách sử dụng so & such  Cách sử dụng enough & too  Cách sử dụng quite & rather  So sánh (I)  So sánh (II)  So sánh không  So. .. He's the most patient person I've ever met Anh ta người kiên nhẫn mà gặp - He's much more patient than I am Anh ta kiên nhẫn D Cách sử dụng oldest eldest tiếng Anh  So sánh old oldest:   -
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh nhất so sánh cực cấp trong tiếng anh, So sánh nhất so sánh cực cấp trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay